Ասում են...

Ասում են...
06.12.2019 | 00:14

...թե ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյան-ԱԺ հա­մա­պա­տաս­խան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյան առ­ճա­կա­տու­մը ոչ միայն ե­ռան­կյուն, այլև քա­ռան­կյուն է և պայ­մա­նա­վոր­ված է ոչ միայն այն հան­գա­ման­քով, որ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյանն ու ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը քա­վոր-սա­նիկ են, և այդ­պես էլ Անվ­տան­գու­թյան խոր­հր­դի ան­դամ չդար­ձած Միր­զո­յա­նը ցան­կա­նում է ա­մեն գնով նա­խա­րար դարձ­նել յուր սա­նի­կին, ին­չի հա­մար գոր­ծարկ­ման մեջ է դրել «Իմ քայ­լի» կին-«բե­տեէռ­նե­րին» (Քրիս­տի­նե Պո­ղո­սյան, Ար­փի Դա­վո­յան, Լու­լու):

Խա­ղի չոր­րորդ կողմն էլ Ան­նա Հա­կո­բյանն է (Նի­կո­լի տի­կին), ո­րը մի շարք պրագ­մա­տիկ հար­ցե­րով «լիչ­նիյ ներպ­րի­յազն» ու­նի Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի նկատ­մամբ: Պայ­քա­րի հմայքն այլ տեղ է. թե՛ խոր­հր­դա­րա­նում ա­ռանց հե­նա­րան մնա­ցած կա­ռա­վա­րու­թյան ան­դամ­նե­րը, թե՛ բուն խոր­հր­դա­րա­նի է­լի­տար­նե­րը հաս­կա­ցել են` ի­րենց շատ չի մնա­ցել և «նախ­կին­նե­րի» հետ բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թաց­նե­րի մեջ են` իշ­խա­նա­փո­խու­թյան ժա­մա­նակ «ե­րե­սա­տե­ղի» հույ­սով:

Դիտվել է՝ 15536

Մեկնաբանություններ