Ասում են...

Ասում են...
20.03.2020 | 02:00

...թե իշ­խա­նա­կան ֆեյ­քե­րի մոտ կա­տա­րյալ կա­պի­տու­լյա­ցիա, գոր­ծազր­կու­թյուն է. կո­րո­նա­վի­րու­սի ու ար­տա­կարգ ի­րադ­րու­թյան հետ կապ­ված նրանք գրե­թե ան­գոր­ծու­թյան են մատն­ված։ «Օ­րա­կա­նը» չեն կա­տա­րում, «օ­րա­կա­նի» ստա­նալն էլ խոր հար­ցա­կա­նի տակ է, ո­րով­հետև թեր­թե­րը քա­ղա­քա­կան բարձր գի­տակ­ցու­թյուն են դրսևո­րում, նույ­նը` ընդ­դի­մա­դիր օգ­տա­տե­րե­րը. վեր­ջին­ներս ի­րենց փակ խմ­բե­րում են ողջ ին­ֆոր­մա­ցիան «կի­րա­ռում-կիս­ում», ուր ֆեյ­քե­րի մուտքն ար­գել­ված է, ֆեյ­քերն ա­նո­րոշ մի­մյանց հարց­նում են` ի՞նչ է լի­նե­լու: Ա­ռայժմ նրանք ստիպ­ված են դրսևոր­վել միակ ո­լոր­տում, երբ Փա­շի­նյա­նը կո­րո­նա­վի­րու­սի թե­մա­յով «լայվ» է մտ­նում, սկ­սում են փա­ռա­բա­նել նրան:

Դիտվել է՝ 18121

Մեկնաբանություններ