Ասում են...

Ասում են...
11.09.2020 | 01:06

… թե Ռո­բերտ Քո­չա­րյանն ու իր թի­մը ակ­տիվ պայ­քա­րի քա­ղա­քա­կան սցե­նար են մշա­կել։ Աշ­խա­տե­լու են բո­լոր ուղ­ղու­թյուն­նե­րով և հան­րու­թյան բո­լոր շեր­տե­րի հետ։ Կարևոր դեր է վե­րա­պահ­ված ե­րի­տա­սարդ­նե­րին։

Ա­ռա­ջի­կա­յում ստեղծ­վե­լու է ե­րի­տա­սարդ­նե­րին հա­մախմ­բող հեր­թա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը, ո­րի նպա­տակն է երկ­րորդ նա­խա­գա­հի շուր­ջը հա­մախմ­բել թարմ, ե­րի­տա­սար­դա­կան ու­ժեր, ո­րոնք քա­ղա­քա­կան պայ­քա­րում մեծ դե­րա­կա­տա­րում են ու­նե­նա­լու։ Ա­սում են նաև, թե «Ե­րի­տա­սարդ­նե­րի ձայ­նը» քա­ղա­քա­ցիա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը, ո­րի ստեղծ­ման մա­սին օ­րերս բարձ­րա­ձայ­նեց «Հաղ­թա­նա­կած» նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մա­հիմ­նա­դիր Հով­հան­նես Հա­րու­թյու­նյա­նը, Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի քա­ղա­քա­կան ա­ռա­ջի­կա գոր­ծու­նեու­թյան ե­րի­տա­սար­դա­կան թևն է դառ­նա­լու։

Դիտվել է՝ 16547

Մեկնաբանություններ