• Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

  Պատ­րաստ են երդ­վե­լու

  14.02.2020| 01:49
  Ին­չու՞ ձեր ընտ­րած ՍԴ դա­տա­վոր Վա­հե Գրի­գո­րյանն աշ­խա­տան­քի չի գնում, բայց աշ­խա­տա­վարձ ստա­նում է։ Այս հար­ցին ի պա­տաս­խան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ Նի­կո­լայ Բաղ­դա­սա­րյա­նը երդ­վեց. «Է­րե­խուս արևով եմ երդ­վում, գոր­ծի գնում է»։
 • «Հան­րաք­վեով ժո­ղո­վուրդն իր կար­ծի­քը պետք է ար­տա­հայ­տի այս հար­ցում և մե­կընդ­միշտ փա­կի բո­լոր սպե­կու­լ­յա­ցիա­նե­րի դռ­նե­րը»

  «Հան­րաք­վեով ժո­ղո­վուրդն իր կար­ծի­քը պետք է ար­տա­հայ­տի այս հար­ցում և մե­կընդ­միշտ փա­կի բո­լոր սպե­կու­լ­յա­ցիա­նե­րի դռ­նե­րը»

  14.02.2020| 01:30
  Նա­խօ­րեին նախ­կին օմ­բուդս­մեն Լա­րի­սա Ա­լա­վեր­դյա­նի, ի­րա­վա­պաշտ­պան Ա­վե­տիք Իշ­խա­նյա­նի և Ար­ցա­խի Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի նախ­կին պաշտ­պան Ռու­բեն Մե­լի­քյա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյան տակ ստո­րագ­րած 132 ի­րա­վա­բան և ի­րա­վա­պաշտ­պան դի­մել էին նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նին՝ լուրջ մտա­հո­գու­թյուն­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով ՍԴ-ի շուրջ ստեղծ­ված վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րի առն­չու­թյամբ։ Ի­րա­վա­պաշտ­պան հա­մայն­քը հոր­դո­րում էր նա­խա­գա­հին մաս­նա­կից չդառ­նալ այդ հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցին։
 • Իշխա­նու­թ­յան հա­մար ան­ցան­կա­լի «Ոչ»-ը

  Իշխա­նու­թ­յան հա­մար ան­ցան­կա­լի «Ոչ»-ը

  14.02.2020| 01:23
  Երևում է՝ իշ­խա­նու­թյան հա­մար հան­րաք­վեն իս­կա­կան գլ­խա­ցա­վանք է դառ­նա­լու։ Որ­քան էլ փոր­ձեն հեր­քել, թե դա իշ­խա­նու­թյան վս­տա­հու­թյան հան­րաք­վե չէ, միևնույն է, այն իշ­խա­նու­թյան հա­մար յու­րա­հա­տուկ ին­դի­կա­տոր է լի­նե­լու։ Սա­կայն մինչ այդ երկ­րում քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի դա­սա­վո­րու­թյու­նը «տպա­վո­րիչ» է։
 • Հան­րաք­վեն էլ նույն տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ

  Հան­րաք­վեն էլ նույն տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ

  14.02.2020| 01:00
  Ե­րեք օ­րից՝ փետր­վա­րի 17-ին, մեկ­նար­կե­լու է Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նում փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շա­վը։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, իշ­խա­նու­թյունն իր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րին հա­վա­տա­րիմ է մնա­լու և չի շեղ­վե­լու նախ­կին ու­ղուց։
 • Ինչ բեռի տակ են մտցնում քաղաքացուն

  Ինչ բեռի տակ են մտցնում քաղաքացուն

  13.02.2020| 12:13
  Եվրոպական կառույցներն ու իրենց ղեկավարները «կոտորվեցին» հայտարարելով, որ ՍԴ-ի շուրջ կատարվող գործընթացները խնդրհարույց են։ Քիչ էր մնում աղաչեն իշխանություններին, որ դիմեն Վենետիկի հանձնաժողով։ Ոչ, մեր իշխանություններն անդրդվելի են։
 • Բազ­մա­կար­ծու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ ծա­փա­հա­րում են դրա ոտ­նա­հար­մա­նը

  Բազ­մա­կար­ծու­թյան մա­սին բարձ­րա­ձայ­նող պատ­գա­մա­վոր­ներն այժմ ծա­փա­հա­րում են դրա ոտ­նա­հար­մա­նը

  11.02.2020| 12:20
  Ապ­րես, հինգ ու խաչ. մո­տա­վո­րա­պես այս­պի­սին էր վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի գնա­հա­տա­կա­նը պատ­գա­մա­վոր­նե­րի՝ ՍԴ թե­մա­յով օ­րերս ու­նե­ցած ե­լույթ­նե­րին:
 • Հա­կա­քայ­լե­րը ծան­րակ­շիռ են

  Հա­կա­քայ­լե­րը ծան­րակ­շիռ են

  11.02.2020| 03:42
  Չնա­յած ողջ իշ­խա­նու­թյու­նը խառն­վել է ի­րար, էլ բան չի մնա­ցել գոր­ծի դնե­լու, որ վերջ­նա­կա­նա­պես ա­զատ­վի Հրայր Թով­մա­սյա­նից ու ՍԴ մյուս դա­տա­վոր­նե­րից, իսկ ընդ­դի­մա­խոս­ներն էլ ա­նընդ­հատ հայ­տա­րա­րում են, թե հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լեր են ա­նում, կար­միր գծեր են խախտ­վում, պարզ­վում է՝ միակ խա­ղաղ «օա­զի­սը» ՍԴ-ն է։
 • Ի՞նչ կլի­նի, ե­թե ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը հան­րաք­վեի նա­խորդ օ­րը հայ­տա­րա­րեն պաշ­տո­նը թող­նե­լու մա­սին

  Ի՞նչ կլի­նի, ե­թե ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րը հան­րաք­վեի նա­խորդ օ­րը հայ­տա­րա­րեն պաշ­տո­նը թող­նե­լու մա­սին

  11.02.2020| 03:07
  Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վե նա­խա­ձեռ­նե­լուց ա­ռաջ իշ­խա­նու­թյու­նը, ըստ երևույ­թին, մեկ հան­գա­մանք հաշ­վի չի ա­ռել. ի՞նչ է լի­նե­լու, ե­թե նախ­քան հան­րաք­վեն սա­հ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահն ու դա­տա­վոր­նե­րը հայ­տա­րա­րեն, որ դա­դա­րեց­նում են պաշ­տո­նա­վա­րու­մը:
 • Արթուր Վանեցյանի հարցազրույցը «Ինտերֆաքս»-ին

  Արթուր Վանեցյանի հարցազրույցը «Ինտերֆաքս»-ին

  11.02.2020| 02:25
  Հայաստանի ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ռուսական «Интерфакс» գործակալությանը հարցազրույցում մանրամասներ է պատմել իր ղեկավարելիք կուսակցության մասին: Վանեցյանը նշել է, որ ընդդիմադիր կուսակցության գաղափարախոսության հիմքում ավանդույթներն ու առաջընթացն են լինելու:
 • Հանրաքվեն ամենաքիչն իշխանությանն է պետք

  Հանրաքվեն ամենաքիչն իշխանությանն է պետք

  09.02.2020| 13:39
  Եթե իշխանության մշակած սցենարով ամեն ինչ ընթանա և հանրաքվե տեղի ունենա, ապա դա հետաքրքիր իրավիճակ կստեղծի երկում։ Դրանով գուցե ՍԴ դատավորներից ազատվելու հարցը լուծվի, բայց ինչ կլինի Նիկոլ Փաշինյանի 95 տոսկոս ժողովրդի վստահության քվեն։ Նա ընդամենը վերջերս սեփական լրատվամիջոցով արձանագրեց, որ ունի այդքան վստահություն։