Ասում են...

Ասում են...
17.01.2020 | 00:47

...թե երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ա­պօ­րի­նի կա­լան­քի, խա­փան­ման մի­ջո­ցը փո­խե­լու հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ստո­րագ­րե­լու հա­մար նրա ա­ջա­կից­նե­րը դի­մել են նաև Ար­թուր Ջա­նի­բե­կյա­նին ու Գա­րիկ Մար­տի­րո­սյա­նին` «Comedy club»-ի մա­սով, որ­պես­զի «քլա­բի» տղեր­քը ևս միա­նան այդ «կոն­դա­կին»։ Սա­կայն վեր­ջին­ներս հրա­ժար­վել են, չեն ցան­կա­ցել խառն­վել հա­յաս­տա­նյան ներ­քա­ղա­քա­կան գոր­ծե­րին։ Նրանք այն կար­ծի­քին են, որ պետք է սպա­սել ՄԻԵԴ-ի ո­րոշ­մա­նը:

Դիտվել է՝ 16004

Մեկնաբանություններ