Ասում են...

Ասում են...
11.02.2020 | 03:12

...թե նախ­կին դա­տա­խազ Գևորգ Կոս­տա­ն­յա­նի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յունն առ այն, որ ին­քը Հա­յաս­տան կվե­րա­դառ­նա պայ­մա­նով, ե­թե իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը ե­րաշ­խիք տան, որ տե­ղի կու­նե­նա ի­րա­վա­կան մար­մին­նե­րի, բո­լոր շա­հագր­գիռ կող­մե­րի, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նում ներ­կա մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թ­յամբ հրա­պա­րա­կա­յին` «բաց դա­տա­վա­րու­թ­յուն»։ Միայն այս դեպ­քում թա­ցը` չո­րից, քա­ղա­քա­կա­նը` ի­րա­վա­կա­նից, դե­մա­գո­գիան`պո­պու­լիզ­մից կզատ­վի, Մար­տի մե­կի ի­րա­կան պատ­կե­րը, իսկ որ ա­մե­նա­կարևորն է` 10 զո­հե­րի սպա­նու­թ­յան հան­գա­մանք­ներն ու կա­տա­րող­նե­րը «ջրի ե­րես» դուրս կգան, ին­չին բա­ցար­ձակ անդ­րա­դարձ չկա: Ի դեպ, այս առն­չու­թ­յամբ «Իմ քայ­լից» ձայն-ծպուտ դուրս չե­կավ, փո­խա­րե­նը Լևոն Տեր-Պետ­րո­ս­յա­նի կողմ­նա­կից­նե­րի շր­ջա­նում ան­կա­նոն շար­ժում­ներ սկս­վե­ցին. վեր­ջի­նիս ջա­տա­գով Ար­մեն Խա­չատ­ր­յա­նը, ոչ ա­վել-ոչ պա­կաս, հայ­տա­րա­րեց, որ ե­թե իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը հա­մա­ձայ­նեն Կոս­տա­ն­յա­նի ա­ռա­ջար­կի հետ, ին­քը կա­ռա­վա­րու­թ­յան դի­մաց հա­ցա­դուլ կա­նի։ Ինչ կա­նեն մնա­ցած ի­րա­վա­պահ­նե­րը, այդ թվում «գոր­գի տակ» Փա­շի­ն­յա­նի հետ «խա­ղա­ցող» նախ­կին գորշ կար­դի­նալ Աղ­վան Հով­սե­փ­յա­նը, ա­սում են` դեռ չեն ո­րո­շել:

Դիտվել է՝ 19056

Մեկնաբանություններ