Հան­րաք­վեն էլ նույն տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ

Հան­րաք­վեն էլ նույն տրա­մա­բա­նու­թ­յամբ
14.02.2020 | 01:00
Ե­րեք օ­րից՝ փետր­վա­րի 17-ին, մեկ­նար­կե­լու է Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նում փո­փո­խու­թյուն­նե­րի հան­րաք­վեի քա­րո­զար­շա­վը։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, իշ­խա­նու­թյունն իր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րին հա­վա­տա­րիմ է մնա­լու և չի շեղ­վե­լու նախ­կին ու­ղուց։ Այ­սինքն, նրանք կգ­նան գյու­ղե­գյուղ, քա­ղա­քից քա­ղաք և մարդ­կանց կներ­կա­յաց­նեն նախ­կին «թա­լան­չի» իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի դեմ­քը։ Մեր աղ­բյու­րը չբա­ցա­ռեց, որ ան­գամ Հրայր Թով­մա­սյա­նի փո­խա­րեն կամ նրա հետ լի­նե­լու են Սերժ Սարգ­սյա­նի և Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի պաս­տառ­նե­րը։ Ի­մա՝ հիմ­նա­կան բա­նա­լին այս է` ե­թե ու­զում եք վերջ­նա­կա­նա­պես ա­զատ­վել այդ մարդ­կան­ցից, պի­տի գնաք ու «ա­յո» ա­սեք։ Հե­տաքր­քիր է՝ մե­կը կա­սի՞, որ ար­դեն մերժ­ված­նե­րին էլ ին­չու են մեր­ժում։ Ոչ մի ի­րա­վա­կան բա­ցատ­րու­թյուն չի լի­նե­լու, չնա­յած պի­տի նման բան ընդ­հան­րա­պես լի­նի, որ ներ­կա­յաց­նեն։
Ա­սել է՝ իշ­խա­նու­թյու­նը նույն տրա­մա­բա­նու­թյան մեջ է. հեր­թա­կան ան­գամ խո­րաց­նել նախ­կին­նե­րի հան­դեպ ա­տե­լու­թյու­նը և դրա լույ­սի ներ­քո դառ­նալ «նվի­րյալ»։
Ռու­զան ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1718

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ