• Թուրք աջ էքստերմիստները ահաբեկում են հայերին Գերմանիայում

  Թուրք աջ էքստերմիստները ահաբեկում են հայերին Գերմանիայում

  04.12.2020| 09:32
  Լեռնային Ղարաբաղում կոնֆլիկտը նոր ուժով հրահրեց թուրք «Գորշ գայլերի» ատելությունը հայերի նկատմամբ, այդ թվում՝ Գերմանիայում: Նույնիսկ նրանց երեխաներին աջ էքստրեմիստները նամակներով սպառնում են սպանել: Տուժածները օգնության են դիմում գերմանացի քաղաքական գործիչներին՝ գրում է Նինվե Էրմաղանը Die Welt-ում:
 • ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների նիստում Թուրքիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ

  ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների նիստում Թուրքիան հայտնվել է մեկուսացման մեջ

  04.12.2020| 09:29
  ՆԱՏՕ-ի ԱԳ նախարարների վիրտուալ հանդիպմանը ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն քննադատել է Թուրքիային՝ մեղադրելով Անկարային, որ լարում է առաջացնում դաշնակիցների հետ Միջերկրական ծովում ու Կրեմլին նվեր արեց՝ գնելով ռուսական զենիթային համակարգեր:
 • «Հու­շար­ձան­ներն այդ տա­րածք­նե­րի պատ­կա­նե­լու­թ­յան անձ­նագ­րերն են»

  «Հու­շար­ձան­ներն այդ տա­րածք­նե­րի պատ­կա­նե­լու­թ­յան անձ­նագ­րերն են»

  04.12.2020| 01:12
  ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ՆԱՐԻ­ՆԵ ԽԱՉԱ­ՏՈՒ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք Ար­ցա­խի հան­ձն­ված տա­րածք­նե­րի պատ­մամ­շա­կու­թա­յին հու­շար­ձան­նե­րի ճա­կա­տագ­րի մա­սին։ Ի՞նչ է ար­վել այս օ­րե­րին և ի՞նչ է հնա­րա­վոր ա­նել հե­տայ­սու։
 • «Ար­ցա­խի կո­րուս­տը հայ ժո­ղովր­դի հա­մար հս­կա կո­րուստ մըն է»

  «Ար­ցա­խի կո­րուս­տը հայ ժո­ղովր­դի հա­մար հս­կա կո­րուստ մըն է»

  04.12.2020| 01:09
  Թվում է, թե այդ ա­մե­նը շատ վա­ղուց է ե­ղել։ 1988 թ. հու­նիս-հու­լի­սին Մար­տու­նի քա­ղա­քի ծայ­րա­մա­սում ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թյան նպա­տա­կով պոս­տեր էինք դնում։ Մեր ու թուր­քի միջև ռու­սա­կան զորքն էր։ Ի­րա­վի­ճա­կը լար­ված էր։
 • Կյան­քը շա­րու­նակ­վում է, ապ­րել է պետք

  Կյան­քը շա­րու­նակ­վում է, ապ­րել է պետք

  04.12.2020| 00:43
  Ես հե­ռու կմ­նամ հա­մա­մարդ­կա­յին բա­զում պա­տաս­խան­նե­րից ու կնտ­րեմ միայն մե­կը` մենք պետք է հա­րուստ լի­նենք, որ կա­րո­ղա­նանք բա­նա­կը զի­նել նո­րա­գույն զեն­քե­րով, տեխ­նո­լո­գիա­նե­րով, հնա­րա­վո­րինս կա­րո­ղա­նանք նաև այդ ա­մե­նը ար­տադ­րել մեր երկ­րում, ա­պա­հո­վել պատ­մա­կա­նո­րեն շր­ջա­փակ­ման մեջ գտն­վող մեր երկ­րի բնակ­չու­թյան ապ­րե­լու ի­րա­վուն­քը, նաև դրա­նով ստի­պենք հարևան­նե­րին հար­գել մեզ:
 • «Դուռ-լու­սա­մուտդ պինդ փա­կիր, ու­րի­շին գող մի հա­նիր»

  «Դուռ-լու­սա­մուտդ պինդ փա­կիր, ու­րի­շին գող մի հա­նիր»

  04.12.2020| 00:20
  2020-ի նո­յեմ­բե­րի 9-ին Ռու­սաս­տա­նը շախ և մատ ա­րեց թուրք-անգ­լո-ա­մե­րի­կյան դա­շին­քին և խառ­նեց նրանց խա­ղա­քար­տե­րը, կի­սատ թող­նե­լով վեր­ջին­նե­րիս դա­րա­վոր նպա­տա­կը՝ Ռու­սաս­տա­նը դուրս մղել Կով­կա­սյան տա­րա­ծաշր­ջա­նից։
 • Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  Կա­տար­վա­ծի պա­տաս­խա­նատ­վու­թ­յու­նը նաև ԱԱԾ-ի պա­րա­նո­ցին է

  04.12.2020| 00:15
  Վեր­նագ­րով ար­տա­հայտ­ված հար­ցը հենց այն­պես չէ, որ ա­ռա­ջա­ցել է, այս­պի­սի հար­ցադր­ման հա­մար ար­դեն կան բա­վա­րար հիմ­քեր: Ե­թե ԱԱԾ-ում (սույն մար­մի­նը պաշ­տո­նա­պես այդ­պես է հան­դես գա­լիս և այդ­պես է ներ­կա­յաց­վում) գլ­խի չեն ընկ­նում, թե ինչ նկա­տի ու­նենք ու բա­ցատ­րու­թյան կա­րիք ու­նեն, սի­րով կբա­ցատ­րենք ու կման­րա­մաս­նենք:
 • Հար­կա­վոր է հայ­րե­նա­սեր «մա­հա­պարտ­նե­րի» իշ­խա­նու­թ­յուն

  Հար­կա­վոր է հայ­րե­նա­սեր «մա­հա­պարտ­նե­րի» իշ­խա­նու­թ­յուն

  04.12.2020| 00:11
  Քայ­քայ­ված տն­տե­սու­թյուն, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կո­լապս, սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան անմ­խի­թար վի­ճակ, պա­տե­րազ­մի սար­սա­փե­լի հետևանք­ներ, ա­վեր­ված պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­ներ, ար­տա­գաղ­թե­լու ցան­կու­թյուն հայտ­նած հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ, զին­ված ու­ժե­րը սպա­ռա­զի­նու­թյամբ ու մարդ­կա­յին ռե­սուր­սով զի­նե­լու մեծ անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն, ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րը հիմ­նա­հա­տակ ոչն­չաց­րած պե­տու­թյուն... Այս­պի­սի ժա­ռան­գու­թյա­նը ո՞վ կու­զե­նա տեր կանգ­նել։
 • Ռու­սաս­տանը, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի թողտ­վու­թ­յամբ, Թուր­քիա­յին ներս է թո­ղել Այսր­կով­կա­սի մեր մա­սը

  Ռու­սաս­տանը, Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի թողտ­վու­թ­յամբ, Թուր­քիա­յին ներս է թո­ղել Այսր­կով­կա­սի մեր մա­սը

  04.12.2020| 00:08
  Խոս­քը, այս­պես կոչ­ված, մար­դա­սի­րա­կան ար­ձա­գանք­ման միջ­գե­րա­տես­չա­կան կենտ­րո­նի մա­սին է, ո­րը պետք է զբաղ­վի Ար­ցա­խի խն­դիր­նե­րի լուծ­մամբ, ո­րոնք ա­վե­լա­ցել են հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում վեր­ջին պա­տե­րազ­մի հե­տևան­քով։
 • Ընդ­դի­մա­դիր են ոչ միայն փո­ղոց դուրս ե­կած զանգ­ված­նե­րը, այլև ընդ­դի­մա­դիր է ի­րա­վի­ճա­կը

  Ընդ­դի­մա­դիր են ոչ միայն փո­ղոց դուրս ե­կած զանգ­ված­նե­րը, այլև ընդ­դի­մա­դիր է ի­րա­վի­ճա­կը

  03.12.2020| 23:59
  Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի դի­մադ­րու­թյան և իշ­խա­նու­թյու­նը պա­հե­լու ա­մեն օրն ակն­հայ­տո­րեն ժա­մա­նա­կի լուրջ կո­րուստ է։ Նրա պաշ­տո­նա­վար­ման յու­րա­քան­չյուր օրն ան­դառ­նա­լի վնաս­ներ է տա­լիս պե­տու­թյա­նը։