• Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  Պետք է շա­րու­նա­կենք ապ­րել՝ ու­նե­նա­լով մար­դու կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թ­յան հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­ներ

  03.04.2020| 01:04
  Հաշ­վի առ­նե­լով մեր երկ­րում և աշ­խար­հում ստեղծ­ված կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին ճգ­նա­ժա­մը, կոչ եմ ա­նում միա­նալ մեր նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը, դուրս գալ պա­սիվ, սպա­սո­ղա­կան դրու­թյու­նից ու ինք­նա­մե­կու­սաց­ման պայ­ման­նե­րում սկ­սել աշ­խա­տել, աշ­խա­տել միա­սին, միա­վո­րել մեր ու­ժե­րը, մեր մաս­նա­գի­տա­կան ու նյու­թա­կան կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, որ­պես­զի դուրս գանք այս կո­լապ­սից:
 • «Մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թ­յուն­նե­րի մասնակցություն չունենալը չի կա­րող ստ­վեր գցել Ար­ցա­խի ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի վրա»

  «Մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թ­յուն­նե­րի մասնակցություն չունենալը չի կա­րող ստ­վեր գցել Ար­ցա­խի ընտ­րու­թ­յուն­նե­րի վրա»

  03.04.2020| 00:57
  Հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱՆՆ Ար­ցա­խում անց­կաց­ված նա­խա­գա­հա­կան ու խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րը մր­ցակ­ցա­յին ու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան է հա­մա­րում: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նա նշեց, որ միայն այն փաս­տը, որ ընտ­րու­թյուն­նե­րին մաս­նակ­ցում էր նա­խա­գա­հի 14 թեկ­նա­ծու, ևս մեկ ան­գամ ա­պա­ցու­ցում է՝ Ար­ցա­խը բռ­նել է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան ու­ղին: Նա թե՛ նա­խընտ­րա­կան, թե՛ հե­տընտ­րա­կան, թե՛ ընտ­րա­կան բուն ըն­թաց­քը դրա­կան է գնա­հա­տում, իսկ ինչ վե­րա­բե­րում է ի­րա­վա­պաշտ­պան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ու հա­սա­րա­կա­կան կա­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ար­ձա­նագ­րած խախտ­ւմ­նե­րին, ա­պա, ըստ մեր զրու­ցակ­ցի, դրանք այն­պի­սի ա­ղա­ղա­կող խախ­տում­ներ չեն ե­ղել, որ ազ­դեն ար­դյունք­նե­րի վրա:
 • Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում՝ հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  Հո­ղի շու­կա­յի ներդ­րում ՈՒկ­րաի­նա­յում՝ հա­մաշ­խար­հա­յին ճգ­նա­ժա­մի ժա­մա­նակ. իսկ ի՞նչ է լի­նե­լու Հա­յաս­տա­նում

  03.04.2020| 00:51
  Չա­րա­բաս­տիկ կո­րո­նա­վի­րու­սը կտ­րուկ կեր­պով ու­ժե­ղաց­րել է ճգ­նա­ժամն «ան­կախ» ՈՒկ­րաի­նա­յում. բա­նը հաս­նում է ա­մե­նա­տար­բեր մա­կար­դա­կի պաշ­տո­նյա­նե­րի կող­մից բա­ցա­հայտ սկան­դա­լա­յին հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի։
 • Ադր­բե­ջա­նը եր­բեք չի փոխ­վել, մնում է «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հաս­կա­նան

  Ադր­բե­ջա­նը եր­բեք չի փոխ­վել, մնում է «հե­ղա­փո­խա­կան­նե­րը» հաս­կա­նան

  03.04.2020| 00:48
  Կո­րո­նա­վի­րու­սը բո­լոր խն­դիր­նե­րը երկ­րոր­դա­կան պլան է մղել, ան­գամ կեն­սա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նե­ցող։ Ե­րեկ ապ­րի­լյան պա­տե­րազ­մի չոր­րորդ տա­րին լրա­ցավ։ Հեր­թա­կան ան­գամ մեր տղա­նե­րի ա­րյան գնով պաշտ­պան­վե­ցին մեր հո­ղե­րը։ ՈՒ հեր­թա­կան ան­գամ ա­պա­ցու­ցե­ցին, որ ա­րյամբ գծ­ված սահ­ման­ներն անհ­նար է խախ­տել։
 • Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  Ճգնա­ժա­մը բա­ցա­հայ­տում է հա­կաճգ­նա­ժա­մա­յին թի­մի բա­ցա­կա­յութ­յու­նը

  03.04.2020| 00:46
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հա­մաշ­խար­հա­յին փսի­խո­զը, ո­րը, ըստ էու­թյան, աս­տի­ճա­նա­բար կլա­նում է աշ­խար­հի տար­բեր ան­կյուն­ներ, ստ­վե­րում է բո­լոր այլ ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը ոչ միայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թյան, այլև երկ­րոր­դա­կան և եր­րոր­դա­կան պլան է մղում ներ­քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րը։ Շա­տե­րին նույ­նիսկ թվում է, թե այն, ինչ ըն­դա­մե­նը մեկ-եր­կու շա­բաթ ա­ռաջ շատ ար­դիա­կան էր, այլևս որևէ ակ­տուա­լու­թյուն չի ու­նե­նա­լու, և այժմ բո­լո­րը հետևում են կո­րո­նա­վի­րու­սի հետ կապ­ված հեր­թա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյա­նը, ա­ճող կամ նվա­զող թվե­րին։
 • «Կո­րո­նա­վի­րուսն ի­րեն «հար­մա­րա­վետ» է զգում հատ­կա­պես այն երկր­նե­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թ­յան ղե­կին պո­պու­լիստ­ներն են»

  «Կո­րո­նա­վի­րուսն ի­րեն «հար­մա­րա­վետ» է զգում հատ­կա­պես այն երկր­նե­րում, որ­տեղ իշ­խա­նու­թ­յան ղե­կին պո­պու­լիստ­ներն են»

  03.04.2020| 00:39
  Ար­ցա­խում ա­վարտ­վե­ցին ընտ­րու­թյուն­նե­րը։ Ձևա­վոր­վեց խոր­հր­դա­րան, բայց նա­խա­գա­հի ա­թո­ռի եր­կու հա­վակ­նորդ­նե­րը դեռ երկ­րորդ փուլ պի­տի գնան։ Բա­վա­կան հե­տաքր­քիր պատ­կեր է ստեղծ­վել. ա­մե­նա­շատ քվե ստա­ցած թեկ­նա­ծու Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հետ երկ­րորդ փու­լում է մի թեկ­նա­ծու՝ Մա­սիս Մա­յի­լյա­նը, ո­րին դե­ֆակ­տո պաշտ­պա­նող կու­սակ­ցու­թյու­նը խոր­հր­դա­րան չան­ցավ։ Այ­սինքն, նա չու­նի քա­ղա­քա­կան հե­նա­րան։ Ար­ցա­խյան ընտ­րու­թյուն­նե­րի, հա­յաս­տա­նյան ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ զրու­ցել ենք «Դե­մոկ­րա­տա­կան այ­լընտ­րանք» կու­սակ­ցու­թյան նա­խա­ձեռ­նող խմ­բի ղե­կա­վար, քա­ղա­քա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍՈՒ­ՐԵ­ՆՅԱՆ­ՑԻ հետ։
 • Ով էր ժա­մա­նա­կին հանգս­տաց­նում հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը

  Ով էր ժա­մա­նա­կին հանգս­տաց­նում հա­սա­րա­կու­թ­յա­նը

  03.04.2020| 00:12
  «Մենք սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում կա­րո­ղա­ցանք կան­խել խու­ճա­պա­յին երևույթ­նե­րը, բայց ոնց հաս­կա­նում եմ, չա­փից ա­վե­լի շատ ենք կան­խել և հի­մա չենք կա­րո­ղա­նում հան­րու­թյա­նը հետ բե­րել հա­վա­սա­րակ­շիռ վի­ճա­կի, քա­նի որ երկ­րում տի­րում է հա­մա­տա­րած հան­գս­տու­թյուն, ո­րը հա­մա­ճա­րա­կա­յին տե­սա­կե­տից պրոբ­լեմ է: Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ես խնդ­րում եմ այդ­քան հան­գիստ մի վե­րա­բեր­վեք այս պրոբ­լե­մին»,- ե­րեկ հայ­տա­րա­րեց վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։
 • Աստ­ված զղ­ջա՞ց, որ ստեղ­ծել է մար­դուն

  Աստ­ված զղ­ջա՞ց, որ ստեղ­ծել է մար­դուն

  03.04.2020| 00:05
  Մեջ­բե­րումն Աստ­վա­ծաշն­չից է: Վե­րա­բե­րում է ջր­հե­ղե­ղյան ժա­մա­նակ­նե­րին, երբ «գեթ մեկ ար­դար չկար» (Նո­յից բա­ցի), ու մար­դիկ կա­տա­րում էին միայն ի­րենց սր­տի ցան­կու­թյուն­նե­րը` խառ­նակ­վում, այ­լա­սեր­վում ու կորց­րել էին օր­գա­նա­կան կապն ի­րենց Ստեղ­ծո­ղի հետ ու ի­րենք էին «ստեղ­ծում»:
 • Կյան­քը կանգ է ա­ռել, ժա­մա­նա­կը՝ ոչ

  Կյան­քը կանգ է ա­ռել, ժա­մա­նա­կը՝ ոչ

  03.04.2020| 00:03
  Չգի­տեմ դուք ոնց, ես հոգ­նել եմ ա­մեն օր մահ­վան հա­մաշ­խար­հա­յին վի­ճա­կագ­րու­թյուն կար­դալ, գե­րա­դա­սում եմ ի­մա­նալ ա­պա­քին­ված­նե­րի թի­վը: Ես կամ ա­նուղ­ղե­լի լա­վա­տես եմ, կամ ա­նուղ­ղե­լի բթա­միտ, ո­րով­հետև հա­մոզ­ված եմ, որ հա­մընդ­հա­նուր վտան­գի դեպ­քում ըն­թա­ցիկ խն­դիր­նե­րը ան­կարևոր են, պետք է միա­սին վտան­գը վե­րաց­նել, հե­տո վե­րա­դառ­նալ ըն­թա­ցի­կին: Ըն­կերս գրել էր. «Կյան­քը կանգ է ա­ռել, ժա­մա­նա­կը՝ ոչ»: Թվա­ցյալ է՝ կյան­քը կանգ չի ա­ռել, կյանքն ին­քը ժա­մա­նակ է:
 • ԵՄ-ն կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարի համար 51 մլն եվրո կտրամադրի Հայաստանին

  ԵՄ-ն կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարի համար 51 մլն եվրո կտրամադրի Հայաստանին

  02.04.2020| 21:51
  Եվրոպական միությունը 51 միլիոն եվրո աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին՝ կորոնավիրուսային համավարակի դեմ միասին պայքարելու նպատակով։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանում ԵՄ գրասենյակը: