• Ասում են...

  Ասում են...

  03.12.2020| 23:41
  ...թե վար­չա­պե­տի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով խոր­հր­դա­կա­նի պաշ­տո­նից ՊՆ նա­խա­րար նշա­նակ­ված Վա­ղար­շակ Հա­րու­թյու­նյա­նը ոչ միայն նա­խա­րա­րու­թյու­նում չի ըն­դուն­վում, այլև օ­տար մարդ է դի­տարկ­վում զին­վո­րա­կան­նե­րի շր­ջա­նում։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  01.12.2020| 00:41
  ...թե պա­տե­րազ­մի թեժ օ­րե­րին Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի վի­րա­վոր­վե­լու հան­գա­ման­քը բազ­մա­թիվ հար­ցեր ու կաս­կած­ներ է ա­ռա­ջաց­րել։ Շա­տե­րը պն­դում են, թե դա թշ­նա­մու ձեռ­քի գոր­ծը չէ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  26.11.2020| 23:39
  ...թե 2,5 տա­րի ի­րեն բնո­րոշ հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյամբ լռած, երկ­րի վար­չա­պե­տի ա­թոռն ու­զուր­պաց­րած հո­գե­պես ան­հա­վա­սա­րակ­շիռ սու­բյեկ­տի հա­զար ու մի հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լե­րի վրա աչք փա­կած ու այդ ըն­թաց­քում մա­նուկ­նե­րի հետ պաղ­պա­ղակ և համ­բուր­գեր վա­յե­լած, և ըն­դա­մե­նը աշ­խար­հում շր­ջա­գա­յած նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը սկ­սել է սե­փա­կան խա­ղը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.11.2020| 00:24
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյան այս 2,5 տա­րում Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թյան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րից հարս­տու­թյուն դի­զած Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նին է տր­ված ա­մե­նաար­տո­նյալ բիզ­նես­մե­նի տիտ­ղո­սը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.11.2020| 00:37
  ... թե իշ­խա­նու­թյան ներ­սում ան­գամ այս խա­ռը օ­րե­րին կան մար­դիկ, որ փոր­ձում են սե­փա­կան նկր­տում­ներն ա­ռաջ մղել։ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նը պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար դառ­նա­լու ե­րա­զանքն ի­րա­գոր­ծե­լու շե­մին է և այս հար­ցում ա­ջա­կից­նե­րի պա­կաս չու­նի։ Այս օ­րե­րին նրա հետ բա­նա­կը վար­կա­բե­կե­լու ակ­տիվ գոր­ծին է լծ­վել նաև Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նը, որն էլ իր սե­փա­կան հա­վակ­նու­թյուն­ներն ու­նի։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.11.2020| 00:01
  …թե պա­տե­րազ­մից հաշ­ված օ­րեր ա­ռաջ Գյում­րիում տե­ղա­կայ­ված «Հյու­սի­սա­յին Կով­կա­սի ռազ­մա­կան օկ­րու­գի առևտրի վար­չու­թյուն» դաշ­նա­յին պե­տա­կան հիմ­նար­կու­թյան օ­բյեկտ­նե­րից մե­կի վրա ՀՀ ՊԵԿ-ը, բնա­կա­նա­բար ոչ ա­ռանց «գե­րա­գույ­նի» գի­տու­թյան ու հրա­հան­գի, տար­վա ըն­թաց­քում թվով 4-րդ ՀԴՄ ակտն է գրում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.11.2020| 00:15
  …թե նո­յեմ­բե­րի 9-ի լույս 10-ի գի­շե­րը բռ­նու­թյուն­նե­րի են­թարկ­ված Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի ծե­ծին հա­ջոր­դած քնն­չա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում կա­ռա­վա­րու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի բո­լոր սե­նյակ­նե­րում առ­կա են ե­ղել թան­կար­ժեք կո­նյակ­ներ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  13.11.2020| 00:26
  ...թե չնա­յած ընդ­դի­մու­թյան ջան­քե­րին, Փա­շի­նյա­նի ստո­րագ­րու­թյամբ դա­վա­ճա­նու­թյան ակ­տը հա­զիվ թե հնա­րա­վոր լի­նի ինչ-որ ա­ռու­մով փո­խել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  10.11.2020| 00:08
  ...թե մինչ մենք ներ­սում ո­մանց փոր­ձում ենք հաս­կաց­նել հայ-ռու­սա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի կարևո­րու­թյունն ու բնա­կան անհ­րա­ժեշ­տու­թյու­նը, թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չու­թյու­նը Ռու­սաս­տա­նում ար­դեն լայն լսա­րան­ներ է գրա­վում։ Բա­վա­կա­նին մեծ աշ­խա­տանք­ներ են այս ա­ռու­մով ի­րա­կա­նաց­վում, քա­րոզ­չա­կան ողջ հոս­քե­րով փորձ է ար­վում ադր­բե­ջա­նա­մետ տե­ղե­կու­թյուն­ներ տա­րա­ծել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.11.2020| 09:55
  ...թե կո­րո­նա­վի­րու­սի կտ­րուկ ա­ճող թվե­րին զու­գա­հեռ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կարգն այլևս չի կա­րո­ղա­նում հի­վան­դա­նո­ցա­յին բուժ­ման կա­րիք ու­նե­ցող­նե­րին օգ­նու­թյուն ցու­ցա­բե­րել, շտապ օգ­նու­թյունն էլ չի հասց­նում ժա­մա­նա­կին ար­ձա­գան­քել կան­չե­րին։