Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  18.09.2020| 00:33
  Կար­ծում եմ, ժա­մա­նակն է՝ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ հս­տակ ամ­րագ­րել, որ հո­գե­կան լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­ցող ան­ձինք ի­րա­վունք չու­նե­ն զբա­ղեց­նե­լու քա­ղա­քա­կան բարձ­րա­գույն պաշ­տոն­ներ՝ վտան­գե­լով երկ­րի և ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի անվ­տան­գու­թյու­նը:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  11.09.2020| 01:08
  Մեր եր­կի­րը 10 տա­րի ա­ճել է. մի­ջին տա­րե­կան տն­տե­սա­կան ա­ճը ե­ղել է 10.5 տո­կոս, այդ ըն­թաց­քում աշ­խար­հում ե­ղել է նման ըն­դա­մե­նը 5 եր­կիր, այ­սինքն` մենք հն­գյա­կում ենք ե­ղել:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  04.09.2020| 00:31
  Վտանգն ա­մեն պահ գլխ­նե­րիս կախ­ված էր, բայց մեր ըն­տա­նի­քը պա­տե­րազ­մի ամ­բողջ ըն­թաց­քում մնաց Ար­ցա­խում: Ոչ միայն մենք, նաև՝ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի, Ար­կա­դի Ղու­կա­սյա­նի ըն­տա­նիք­նե­րը… Վտան­գա­վոր էր, բայց հաս­կա­նում էինք, որ օ­րի­նակ ենք:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  31.07.2020| 00:32
  ՀՀ անվ­տան­գու­թյան նոր ռազ­մա­վա­րու­թյան մեջ չկան ԼՂՀ բա­ռը և ԼՂՀ ժո­ղո­վուրդ բա­ռը, այլ կա ազ­գաբ­նակ­չու­թյուն: Սա բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ձևով կապ­վում է ադր­բե­ջա­նա­կան հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցուց­չի վե­րա­կեն­դա­նա­նա­լու հան­գա­ման­քի հետ:
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  24.07.2020| 00:26
  Ե­թե «Ֆուդ սի­թի» խա­նու­թի սե­փա­կա­նա­տե­րե­րը (ի դեպ, դա ինչ ան­վա­նում է Մոսկ­վա­յի հա­մար) խա­թա­րում են ազ­գա­մի­ջյան խա­ղա­ղու­թյու­նը Մոսկ­վա­յում, նրանց պետք է վտա­րել Մոսկ­վա­յից: Թող գնան ադր­բե­ջա­նա-հայ­կա­կան սահ­ման ու այն­տեղ ե­լույթ ու­նե­նան: Սա լուրջ է, ոչ թե կա­տակ: Այս­տեղ ձեզ հա­մար Սում­գա­յի­թը չէ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  21.07.2020| 14:13
  Պատ­կե­րաց­նու՞մ եք, թե ինչ կա­նեին ար­ժա­նա­պա­տիվ այն երկ­րի գե­րա­գույն հրա­մա­նա­տար կոչ­վա­ծին, ո­րը տան­կե­րով, տար­բեր տրա­մա­չա­փի զի­նա­տե­սակ­նե­րով հրե­տա­կո­ծող թշ­նա­մու մա­սին այս­պի­սի տխ­մար հարց է տա­լիս. «Հնա­րա­վո՞ր է այդ մե­քե­նան են ու­զել վե­րա­դարձ­նել, դրա հա­մար են այդ գոր­ծո­ղու­թյու­նը սկ­սել» (ո­ղոր­մե­լին նկա­տի ու­նի ա­զե­րի­նե­րի ՈՒԱԶ-ը)... Հաս­տատ ո­տի տակ կտա­յին ու կսատ­կաց­նեին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  10.07.2020| 00:07
  Եր­կար տա­րի­ներ ղե­կա­վա­րե­լով ԵՊՀ Եվ­րո­պա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի կենտ­րո­նը, կրե­լով այդ ար­ժե­քա­յին հա­մա­կար­գը և մաս­նա­կից լի­նե­լով Հա­յաս­տա­նում այդ ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյանն ու ամ­րապ­նդ­մա­նը, ինձ մոտ առն­վազն տա­րա­կու­սանք է ա­ռա­ջաց­նում Եվ­րո­պա­կան միու­թյան, Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի և այլ հե­ղի­նա­կա­վոր կա­ռույց­նե­րի այն բա­ցա­հայտ և ան­թա­քույց ա­ջակ­ցու­թյու­նը, որ ցու­ցա­բեր­վում է Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­պօ­րի­նի և հան­ցա­վոր գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի նկատ­մամբ։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  03.07.2020| 00:19
  Գտիր քո տա­րած­քից ըն­տր­ված պատ­գա­մա­վոր­նե­րին, ում 70 % ձայն ես տվել։ ՈՒ պա­հան­ջիր քեզ հա­սա­նե­լիք ա­ջակ­ցու­թյու­նը։ Նրանք քեզ լավ կյանք էին խոս­տա­նում, քան­զի նախ­կին «թա­լան­չի­նե­րին» վե­րաց­րել էին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  26.06.2020| 00:28
  «Ինչ­պի­սի մեծ դե­րա­սան է մեռ­նում»,- ա­հա այս վան­կար­կու­մով մեր թվար­կու­թյան 68 թվա­կա­նին Հռո­մի կայսր Նե­րոնն ինք­նաս­պան ե­ղավ՝ կտ­րե­լով սե­փա­կան կո­կոր­դը: Նե­րոնն ա­ռա­ջին պո­պու­լիստն էր, որ պլե­բեյ­նե­րին դուր գա­լու և սի­րա­շա­հե­լու հա­մար ծաղ­րում, նվաս­տաց­նում և մահ­վան էր հասց­նում ան­գամ իր ու­սու­ցիչ­նե­րին, մտա­վո­րա­կան­նե­րին, ա­րիս­տոկ­րատ­նե­րին։
 • Այսպես խոսեց...

  Այսպես խոսեց...

  19.06.2020| 00:42
  Եվ իմ կողմ­նա­կից­նե­րի, և՛ մարդ­կանց կող­մից, ո­րոնք ինձ չեն ըն­դու­նում, կա մի ձևա­վոր­ված կար­ծիք, բո­լոր դրա­կան, բա­ցա­սա­կան կող­մե­րով, որ խոս­քի տեր մարդ եմ և եր­բեք պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից չեմ խու­սա­փում։