• Արթուր Վանեցյան. Իշխանությունները չեն կարողանում կառավարել, երկիրը քաոսային վիճակում է

  Արթուր Վանեցյան. Իշխանությունները չեն կարողանում կառավարել, երկիրը քաոսային վիճակում է

  23.05.2020| 14:38
  ԱԱԾ նախկին տնօրեն, «Հայրենիք» զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արթուր Վանեցյանը հարցազրույց է տվել «Հրապարակի» լրագրողներին։
 • «Այս խառ­նաշ­փո­թը հի­շեց­նում է գլ­խա­վոր փորձ` աշ­խար­հա­կար­գը փո­խե­լու ներ­կա­յա­ցու­մից ա­ռաջ»

  «Այս խառ­նաշ­փո­թը հի­շեց­նում է գլ­խա­վոր փորձ` աշ­խար­հա­կար­գը փո­խե­լու ներ­կա­յա­ցու­մից ա­ռաջ»

  22.05.2020| 01:20
  Մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ H1N1 վա­րակն էր ահ ու սար­սափ տա­րա­ծում ժո­ղովր­դի մեջ, այ­սօր` Covid 19-ը։ Վեր­ջերս ՀՀ պե­րի­նա­տո­լո­գիա­յի, ման­կա­բար­ձու­թյան և գի­նե­կո­լո­գիա­յի ինս­տի­տու­տի գի­տու­թյան գծով փոխտ­նօ­րեն, բժշ­կա­գի­տու­թյան դոկ­տոր Ար­մեն Բլ­բու­լյա­նը իր հար­ցազ­րույց­նե­րից մե­կում անդ­րա­դառ­նա­լով այս խնդ­րին, նշել էր, որ տա­րի­ներ ա­ռաջ հետևու­թյուն­ներ չար­վե­ցին։ Ի՞նչ պետք է ար­վեր և ի՞նչ պետք է ար­վի այ­սօր։
 • «Այս պա­հին վար­չա­պե­տի այ­լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ծուն ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ց­յանն է»

  «Այս պա­հին վար­չա­պե­տի այ­լընտ­րան­քա­յին թեկ­նա­ծուն ԱԱԾ նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ց­յանն է»

  22.05.2020| 00:47
  Իշ­խա­նու­թյու­նը չի կա­րո­ղա­նում ճգ­նա­ժա­մա­յին կա­ռա­վա­րում ի­րա­կա­նաց­նել, վի­րուսն ան­կա­ռա­վա­րե­լի է, իսկ նե­րիշ­խա­նա­կան ճամ­բա­րում ճա­քե­րը մե­ծա­նում են։ Ներ­քա­ղա­քա­կան այս և այլ խն­դիր­նե­րի շուրջ զրու­ցել ենք քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Շա­տե­րը չեն զա­նա­զա­նում վրեժն ու ար­դա­րա­դա­տու­թ­յու­նը»

  «Շա­տե­րը չեն զա­նա­զա­նում վրեժն ու ար­դա­րա­դա­տու­թ­յու­նը»

  19.05.2020| 01:12
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է 1992-1998 թթ. խոր­հր­դա­րա­նի փոխ­նա­խա­գահ, 2013-2018 թթ. Ղա­զախս­տա­նում Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ա­ՐԱ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱ­ՆԸ։
 • «Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո բան­կե­րը բռ­նա­գան­ձում կսկ­սեն, բազ­մա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ կկորց­նեն բնա­կա­րան­նե­րը»

  «Կո­րո­նա­վի­րու­սից հե­տո բան­կե­րը բռ­նա­գան­ձում կսկ­սեն, բազ­մա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ կկորց­նեն բնա­կա­րան­նե­րը»

  15.05.2020| 00:36
  2020 թվա­կա­նի հուն­վար-մարտ ա­միս­նե­րի պաշ­տո­նա­կան վի­ճա­կագ­րու­թյու­նը, կապ­ված տն­տե­սու­թյան հետ, վս­տա­հու­թյուն չի ներ­շն­չում: Այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում տն­տե­սա­կան ակ­տի­վու­թյու­նը կազ­մել է 4,5 տո­կոս, մարտ ամ­սին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­տուց­ման ո­լոր­տում 5,8 տո­կոս ան­կում է նկատ­վել, ար­դյու­նա­բե­րու­թյու­նը տն­տե­սու­թյան ըն­դա­մե­նը 2, իսկ գյու­ղատն­տե­սու­թյու­նը` 4,5 տո­կոսն է կազ­մել: «Ի­րա­տե­սի» հետ զրույ­ցում նման վի­ճա­կագ­րու­թյուն ներ­կա­յաց­րեց տն­տե­սա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՊԱՐ­ՍՅԱ­ՆԸ, հա­վե­լե­լով, որ կո­րո­նա­վի­րու­սով պայ­մա­նա­վոր­ված, ամ­բողջ աշ­խար­հում գոր­ծազր­կու­թյան աճ և աշ­խա­տա­վար­ձե­րի նվա­զում է նկատ­վում, քա­նի որ տն­տե­սու­թյան մի շարք ճյու­ղեր՝ տու­րիզմ, ա­վիա­փո­խադ­րում­ներ, ժա­մանց և այլն, ուղ­ղա­կի չեն գոր­ծում, հետևա­բար կր­ճատ­վում են ար­տադ­րու­թյան ծա­վալ­նե­րը։
 • 2020 թ. մա­յի­սի 9-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը Ե­ռա­տոն չու­ներ

  2020 թ. մա­յի­սի 9-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը Ե­ռա­տոն չու­ներ

  15.05.2020| 00:16
  -Ստե­փա­նա­կեր­տը 70 %-ով ա­վեր­ված էր։ Այլևս սպա­սել չէր կա­րե­լի։ Մի խոս­քով, Դուք ու­զում եք ի­մա­նալ, թե ինչ է ե­ղել Շու­շին գրա­վե­լուց հե­տո։ Շատ խո­սակ­ցու­թյուն­ներ են ե­ղել իմ դեմ։ Շու­շին գրա­վե­լուց ան­մի­ջա­պես հե­տո հու­նի­սին պայ­քար սկս­վեց իշ­խա­նու­թյան հա­մար, և այն ջո­կատ­նե­րը, ո­րոնք կռ­վել էին միա­սին, հայ­տն­վե­ցին ի­րար դեմ։
 • «Այս հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը Հա­յաս­տա­նի հա­մար կոր­ծա­նա­րար նշա­նա­կու­թ­յուն է ու­նե­ցել»

  «Այս հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը Հա­յաս­տա­նի հա­մար կոր­ծա­նա­րար նշա­նա­կու­թ­յուն է ու­նե­ցել»

  12.05.2020| 01:09
  «Ելք» խմ­բակ­ցու­թյան եր­րորդ հա­մա­րը ա­ռա­ջի­նին մե­ղադ­րում է նախ­կին ռե­ժի­մի սպա­սար­կու լի­նե­լու մեջ, իսկ հին­գե­րորդ հա­մա­րը ծե­ծում է նրան, մինչ­դեռ, փաստն այն է, որ բո­լորն էլ նույն խմո­րից են հունց­ված։ Խոր­հր­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցա­ծի, ներ­քին և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ զրու­ցում ենք ԱԺ նախ­կին փոխ­խոս­նակ, ՀՀԿ ան­դամ Է­ԴՈՒԱՐԴ ՇԱՐ­ՄԱ­ԶԱ­ՆՈ­ՎԻ հետ։
 • «Եր­կու տա­րի ա­ռաջ Հա­յաս­տա­նում շատ բան ոչն­չաց­վեց, այդ թվում` ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը»

  «Եր­կու տա­րի ա­ռաջ Հա­յաս­տա­նում շատ բան ոչն­չաց­վեց, այդ թվում` ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յու­նը»

  08.05.2020| 00:47
  «Թող մեզ ոչ ոք չա­սի՝ ինչ եք բա­նակ­ցում, ինչ պետք է՝ բա­նակ­ցում ենք»,- ար­ցա­խյան բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի շուրջ օ­րերս խոր­հր­դա­րա­նում ա­սաց Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը՝ հայ­տա­րա­րե­լով, թե չի լի­նե­լու այն­պես, որ ինչ-որ ու­ժեր վա­խեց­նեն ի­րենց ու ի­րենք բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի գնան, ձեռ­քե­րը դո­ղա­լով նս­տեն, չփռշ­տան, որ պատ­մու­թյուն չլի­նի։ Հիմ­նախ­նդ­րի, ներ­քին ու ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան շուրջ զրու­ցում ենք քա­ղա­քա­գետ ՀՐԱՆՏ ՄԵ­ԼԻՔ-ՇԱՀ­ՆԱ­ԶԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Ճգ­նա­ժա­մը պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում խու­ճապ Է ա­ռա­ջաց­րել»

  «Ճգ­նա­ժա­մը պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գում խու­ճապ Է ա­ռա­ջաց­րել»

  05.05.2020| 00:40
  Երեկ­վա­նից պա­րե­տը ո­րո­շեց կա­րան­տի­նա­յին ռե­ժի­մը մեղ­մաց­նել ու զգա­լի թվով սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րի կի­րա­ռու­մը վե­րաց­նել։ Ի՞նչ կա­րող է լի­նել հան­րա­յին ա­ռող­ջու­թ­յան հետ, ե­թե ա­մեն օր վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ա­վե­լի է մե­ծա­նում։ Մյուս կող­մից էլ կա­րան­տի­նի եր­կա­րաձ­գու­մը մեծ հար­ված է հասց­նում տն­տե­սու­թ­յա­նը։ Այս եր­կա­կի ի­րա­վի­ճա­կի և ներ­քա­ղա­քա­կան այլ խն­դիր­նե­րի շուրջ զրու­ցել ենք քա­ղա­քա­գետ ԵՐ­ՎԱՆԴ ԲՈ­ԶՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «Կան մար­դիկ, ո­րոնք բա­ցար­ձա­կա­պես ո­չինչ են ու վար­չա­պե­տի շնոր­հիվ են քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան մեջ, ԱԺ-ում, ինչ­պես, օ­րի­նակ, Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը»

  «Կան մար­դիկ, ո­րոնք բա­ցար­ձա­կա­պես ո­չինչ են ու վար­չա­պե­տի շնոր­հիվ են քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յան մեջ, ԱԺ-ում, ինչ­պես, օ­րի­նակ, Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը»

  01.05.2020| 00:42
  Մեր երկ­րի պե­տա­կան ինս­տի­տուտ­նե­րի ար­ժեքն այն­քան է ըն­կել, որ խոր­հր­դա­րա­նը դար­ձել է փո­ղո­ցա­յին մա­կար­դա­կի հայ­հո­յանք­նե­րի վայր, իսկ ԱԺ ղե­կա­վա­րու­թյունն էլ ան­ձամբ է փո­ղո­ցում ծեծ­կռ­տուք հրահ­րում։ Եր­բեմ­նի կու­սա­կից­ներ Ա­լեն Սի­մո­նյանն ու Ար­թուր Դա­նիե­լյանն այ­սօր տար­բեր ճամ­բա­րում են, բայց հին խն­դիր­նե­րը չեն մո­ռաց­վել։ Նրանց վե­ճի ա­ռար­կան մի կողմ թող­նե­լով, նախ­կին ՔՊ-ա­կան, Շի­րա­կի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խոս ԱՐ­ԹՈՒՐ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ փոր­ձենք հաս­կա­նալ, թե ինչ է կա­տար­վում իր եր­բեմ­նի կու­սակ­ցու­թյան, նրա ներ­կա ու նախ­կին ան­դամ­նե­րի հետ։