• Անիշխանությունն առավել վտանգավոր է

  Անիշխանությունն առավել վտանգավոր է

  02.06.2020| 19:14
  Հայաստանում վիրուսի ստեղծած աղետալի վիճակից էլ ավելի վտանգավոր է անիշխանությունը։ Իսկ մեր երկրում այսօր չկա իշխանություն և չկա վերահսկողություն։
 • Բրիտանիան Հոնկոնգի բնակիչներին քաղաքացիություն է խոստանում

  Բրիտանիան Հոնկոնգի բնակիչներին քաղաքացիություն է խոստանում

  02.06.2020| 11:03
  Հոնկոնգի 3 միլիոն բնակիչները կարող են հավակնել բրիտանական քաղաքացիության, եթե իրենց քաղաքացիական իրավունքները վտանգող ՉԺՀ օրենքը սկսի կենսագործվել՝ հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի ԱԳ նախարար Դոմինիկ Ռաաբը:
 • Պուտինը գնում է հանրաքվեի

  Պուտինը գնում է հանրաքվեի

  02.06.2020| 10:57
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Սահմանադրության փոփոխությունների համառուսական քվեարկությունը նշանակվել է հուլիսի 1-ին: Հանրաքվեն պետք է լիներ ապրիլի 22-ին, բայց հետաձգվեց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով:
 • Ամեն ինչ ար­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում հա­մա­վա­րա­կը վե­րած­վի ա­ղե­տի

  Ամեն ինչ ար­վել է, որ Հա­յաս­տա­նում հա­մա­վա­րա­կը վե­րած­վի ա­ղե­տի

  02.06.2020| 01:02
  Բազ­մա­հա­զար մար­դիկ ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Ար­սեն Թո­րո­սյա­նի և այլ պաշ­տո­նյա­նե­րի հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի և հան­ցա­վոր քա­ղա­քա­կա­նու­թյան պատ­ճա­ռով նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի առն­չու­թյամբ ո­մանց կող­մից մի­տում­նա­վոր տա­րած­վող սուտն ու կեղ­ծիքն ըն­դու­նում են ճշ­մար­տու­թյան տեղ:
 • «Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի ու նախ­կին­նե­րի կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը սե­փա­կան աղ­բ­յուր­նե­րով եմ ճշ­տել»

  «Մի­քա­յել Մի­նա­ս­յա­նի ու նախ­կին­նե­րի կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը սե­փա­կան աղ­բ­յուր­նե­րով եմ ճշ­տել»

  02.06.2020| 00:56
  «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ՀՐԱ­ՉՅԱ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱՆՆ ա­սում է, որ օ­րերս հրա­պա­րա­կած տե­սա­նյու­թում, որ­տեղ անդ­րա­դար­ձել է Վա­տի­կա­նում նախ­կին դես­պան Մի­քա­յել Մի­նա­սյա­նին ու նախ­կին իշ­խա­նու­թյա­նը վե­րագր­վող հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րին, խո­սել է ոչ թե ա­պա­ցուց­վե­լիք դեպ­քե­րի, այլ ար­դեն իսկ հաս­տատ­ված ա­պա­ցույց­նե­րի մա­սին:
 • Հեշտ է ա­սել` ա­նուղ­ղե­լի ռու­սա­սեր­ներ են

  Հեշտ է ա­սել` ա­նուղ­ղե­լի ռու­սա­սեր­ներ են

  02.06.2020| 00:54
  Օ­դե­սան մինչև այժմ էլ օ­կու­պաց­ված է թշ­նա­մու կող­մից: Ո՞վ պի­տի պա­տաս­խան տա սե­փա­կան ժո­ղովր­դի դեմ սան­ձա­զերծ­ված ա­հա­բեկ­չու­թյան ու ցե­ղաս­պա­նու­թյան հա­մար: ՈՒկ­րաի­նա­յում մո­լեգ­նում է բան­դե­րա­կան գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը: Իշ­խա­նու­թյու­նը պատ­կա­նում է Զե­լենս­կուն, բայց նա ոչն­չու­թյուն է: Իշ­խա­նու­թյու­նը պատ­կա­նում է նա­ցիո­նա­լիստ­նե­րին, իսկ կա­մա­կա­տար­նե­րին ղե­կա­վա­րում է ԱՄՆ-ը:
 • «Քա­ղա­քա­կիրթ կա­ռա­վար­ման հա­մար փո­փո­խու­թ­յան է են­թա­կա ոչ թե ընտ­րա­կար­գը, այլ բնա­գա­վա­ռի ինս­տի­տու­ցիո­նա­լա­ցու­մը»

  «Քա­ղա­քա­կիրթ կա­ռա­վար­ման հա­մար փո­փո­խու­թ­յան է են­թա­կա ոչ թե ընտ­րա­կար­գը, այլ բնա­գա­վա­ռի ինս­տի­տու­ցիո­նա­լա­ցու­մը»

  02.06.2020| 00:52
  Զրու­ցում ենք Գե­ղար­քու­նի­քի նախ­կին փոխ­մարզ­պետ, «Ա­ռա­ջի­նը՝ Հա­յաս­տան» նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մա­հիմ­նա­դիր ԿԱ­ՐԵՆ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «ՈՒ­րիշ ճա­նա­պարհ չկա. ներ­սից է լի­նե­լու հաս­տատ փր­կու­թ­յու­նը, ո­րով­հետև ներ­սից ենք փչա­ցած»

  «ՈՒ­րիշ ճա­նա­պարհ չկա. ներ­սից է լի­նե­լու հաս­տատ փր­կու­թ­յու­նը, ո­րով­հետև ներ­սից ենք փչա­ցած»

  02.06.2020| 00:47
  Մա­յի­սյան հաղ­թա­նակ­նե­րի թագ ու պսակ մա­յի­սի 28-ի տո­նա­կա­տա­րու­թյան փո­խա­րեն ա­կա­նա­տես ե­ղանք ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված մի թա­տե­րա­կա­նաց­ված ներ­կա­յաց­ման՝ դի­մա­կա­հան­դե­սի, ըստ իս, ձա­խո­ղակ, բայց «դու­խով» բե­մադ­րի­չի և սցե­նա­րիս­տի հե­ղի­նա­կու­թյամբ ու դե­րա­սա­նա­կան կազ­մի վար­պե­տու­թյամբ, երբ հայ­կա­կան եր­կու պե­տու­թյուն­նե­րի իշ­խա­նա­կան վեր­նա­խավն ա­մե­նայն հան­դի­սա­վո­րու­թյամբ պաշ­տո­նա­կան այց կա­տա­րեց Սար­դա­րա­պա­տի հու­շա­հա­մա­լիր՝ նա­խան­ձե­լի օ­րի­նա­պաշ­տու­թյամբ (մե­ղա քեզ, Տեր) հետևե­լով ՀՀ պա­րե­տի ան­բե­կա­նե­լի հանձ­նա­րա­րա­կան­նե­րին՝ դի­մա­կա­վոր­ված, բաց տա­րած­քում պահ­պա­նե­լով սո­ցիա­լա­կան հե­ռա­վո­րու­թյու­նը՝ դեռ մի բան էլ ա­վե­լին: Ճիշտն ա­սած, ան­հան­գիստ եմ ՊՆ նվա­գախմ­բի և երգ­չախմ­բի ան­դամ­նե­րի հա­մար, ո­րոնք ե­լույթ ու­նե­ցան՝ շր­ջան­ցե­լով ար­տա­կարգ դրու­թյան պայ­ման­նե­ր
 • 2020 թ. Մա­յի­սի 28. 1918 թ. պա­տե­րազ­մի հե­րոս­նե­րը զոհ­վել են ոչ այս Հա­յաս­տա­նի հա­մար

  2020 թ. Մա­յի­սի 28. 1918 թ. պա­տե­րազ­մի հե­րոս­նե­րը զոհ­վել են ոչ այս Հա­յաս­տա­նի հա­մար

  02.06.2020| 00:39
  Ար­դեն հետևում են մնա­ցել և Մա­յի­սի 9-ը, և Մա­յի­սի 28-ը։ 8 տա­րի մա­յի­սին ես մշ­տա­պես գրում և հի­շեց­նում եմ Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյա­նը, որ գար­նան վեր­ջին ա­միսն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ժա­մա­նակ է ողջ հա­յու­թյան հա­մար։ Եվ այդ տե­սա­կե­տը միշտ եմ պն­դե­լու։ 
 • «Ար­ձա­նագր­վեց, որ հա­յե­րի նկատ­մամբ ա­տե­լու­թ­յան և խտ­րա­կա­նու­թ­յան հետևում կա պե­տու­թ­յուն»

  «Ար­ձա­նագր­վեց, որ հա­յե­րի նկատ­մամբ ա­տե­լու­թ­յան և խտ­րա­կա­նու­թ­յան հետևում կա պե­տու­թ­յուն»

  02.06.2020| 00:38
  Նա­խորդ շա­բաթ Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի եվ­րո­պա­կան դա­տա­րա­նում Հա­յաս­տա­նի հա­մար շատ կարևոր վճիռ կա­յաց­վեց, ըստ ո­րի Ադր­բե­ջա­նը խախ­տել է Ռա­միլ Սա­ֆա­րո­վի կող­մից 2004-ին կաց­նա­հար­ված հայ սպա Գուր­գեն Մար­գա­ր­յա­նի կյան­քի ի­րա­վունքն ու դրսևո­րել խտ­րա­կա­նու­թ­յուն։ Այս ո­րո­շու­մով դա­տա­րա­նը Ադր­բե­ջա­նին նաև պար­տա­վո­րեց­րել է ար­տա­հանձ­նել մար­դաս­պա­նին։ Հե­տաքր­քիր է, որ մինչ այ­սօր Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը ոչ մի խոսք չի ա­սել այս թե­մա­յով։ Ի­հար­կե, 100 «փաս­տի» մա­կար­դա­կին չի հաս­նի (ոչ հայտ­նա­բեր­ված ըն­ձա­ռ­յուծ է, ոչ էլ վար­չա­պե­տի տիկ­նոջ տու­գանք), բայց շատ էա­կան ո­րո­շում է ար­ցա­խ­յան հիմ­նախնդ­րի բա­րեն­պաստ լուծ­ման ճա­նա­պար­հին։ Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցում ենք այս գոր­ծում մեծ ա­վանդ ու­նե­ցող, շուրջ 8 տա­րի Հա­յաս­տա­նի շա­հե­րը ՄԻԵԴ-ում ներ­կա­յաց­նող ՍԻ­ՐԱ­ՆՈՒՇ ՍԱ­ՀԱԿ­ՅԱ­ՆԻ հետ։