Ինք­ներս մեր գլ­խին չսար­քենք

Ինք­ներս մեր գլ­խին չսար­քենք
31.03.2020 | 00:41
Մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կա­րող են տու­գանք­նե­րից զերծ մնալ, ե­թե չմո­ռա­նան կամ չա­լա­րեն և տա­նից դուրս գա­լիս լրաց­նեն ար­տա­կարգ դրու­թյան ժա­մա­նակ տե­ղա­շարժ­ման թեր­թի­կը։ ՀՀ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը պար­բե­րա­բար հայ­տա­րա­րում է, թե քա­նի մար­դու նկատ­մամբ է ար­ձա­նագ­րու­թյուն կազմ­վել, ո­րոնց մոտ չի ե­ղել ան­ձը հաս­տա­տող փաս­տա­թուղթ, կամ խախ­տել են ինք­նա­մե­կու­սա­ցու­մը։ Ինչ է նշա­նա­կում խախ­տել է ինք­նա­մե­կու­սա­ցու­մը` հե­ռա­խո­սազ­րույ­ցով ճշ­տե­ցինք ոս­տի­կա­նու­թյան լրատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի վար­չու­թյան պետ Ա­շոտ Ա­հա­րո­նյա­նից. «Ինք­նա­մե­կու­սաց­ման խախ­տում է հա­մար­վում, երբ քա­ղա­քա­ցին չի ու­նե­նում ար­տա­կարգ դրու­թյան ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում տե­ղա­շարժ­ման թեր­թի­կը»։
Ժաս­մեն ՎԻ­ԼՅԱՆ
Դիտվել է՝ 21557

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ