• «Ստանձ­նել են ո­րո­շա­կի պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներ ու ա­ռանց ՍԴ-ի չեն կա­րող ի­րա­կա­նաց­նել, դրա հա­մար ու­զում են ՍԴ-ի կազ­մը փո­խել»

  «Ստանձ­նել են ո­րո­շա­կի պար­տա­վո­րու­թ­յուն­ներ ու ա­ռանց ՍԴ-ի չեն կա­րող ի­րա­կա­նաց­նել, դրա հա­մար ու­զում են ՍԴ-ի կազ­մը փո­խել»

  Հա­մա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը չկա­րո­ղա­նա­լով կա­սեց­նել՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ո­րո­շեց հեր­թա­կան խնդ­րի հա­մար է­լի մե­ղա­վոր­ներ կար­գել։ Այս ան­գամ նրա թի­րա­խում հայ­տն­վեց «ժող­ջա­նը», ո­րը քա­ղա­քա­ցիա­կան գի­տակ­ցու­թյուն չի դրսևո­րում ու չի հետևում վի­րու­սի կանխ­ման կա­նոն­նե­րին։ Սա նշա­նա­կում է՝ իշ­խա­նու­թյունն ար­դեն խոս­տո­վա­նում է, որ ամ­բող­ջու­թյամբ տա­պա­լել է այս ուղ­ղու­թյամբ աշ­խա­տանք­ներն ու հի­մա դրա հա­մար մե­կը պի­տի մե­ղա­վո­րու­թյու­նը վերց­նի իր վրա։ Ստեղծ­ված ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ զրու­ցե­ցինք ԲՀԿ խմ­բակ­ցու­թյան ան­դամ ԳԵ­ՎՈՐԳ ՊԵՏ­ՐՈ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Այսպես խոսեց...

  Ան­պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան և հան­ցա­վոր ան­փու­թու­թյան պատ­ճա­ռով 244 մար­դու գլուխ կե­րած Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը ժամ ա­ռաջ պետք է հրա­ժա­կան տա ու սպա­սի իր դա­տաս­տա­նին` երկ­րա­յին ու երկ­նա­յին օ­րենք­նե­րով:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ռեյ­տին­գը վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում հզոր ան­կում է գրան­ցել. ռեյ­տին­գի ցու­ցիչ­ներն այս պա­հին վերջ­նա­կան չեն։ Կո­րո­նա­վի­րու­սի պայ­ման­նե­րում փոքր-ինչ դժ­վար է հար­ցում­ներ անց­կաց­նե­լը, այ­նու­հան­դերձ առ­կա հար­ցում­նե­րով ակ­նա­ռու է կո­րո­նա­վի­րու­սի սկ­սած բու­մի, տն­տե­սա­կան կո­լապ­սի, ինք­նա­թի­ռա-ա­դա­ման­դա-սի­գա­րե­տա-զեն­քա­յին աղ­մու­կից հե­տո ոչ միայն ռեյ­տինգն ի­ջել է, այլև նրա նկատ­մամբ ան­բա­րյա­ցա­կա­մու­թյան դո­զան է ա­հա­վոր մե­ծա­ցել:
 • Բնա­կա­նոն աշ­խա­տան­քը խա­թար­ված է

  Բնա­կա­նոն աշ­խա­տան­քը խա­թար­ված է

  Այս օ­րե­րին կա­ռա­վար­ման օ­ղակ­նե­րը հայ­տն­վել են բա­վա­կան բարդ ի­րա­վի­ճա­կում. պե­տա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րում շատ են վի­րու­սա­կիր­նե­րը։
 • Մաք­սա­նենգ ծխա­խո­տի ծու­խը՝ ՌԴ-ից

  Մաք­սա­նենգ ծխա­խո­տի ծու­խը՝ ՌԴ-ից

  Մի կող­մից հա­մա­վա­րա­կի բե­րած խնդիր­նե­րը, մյուս կող­մից էլ կո­ռուպ­ցիոն գոր­ծարք­նե­րի մեջ թա­թախ­ված լի­նե­լու մա­սին բարձ­րա­ձայ­նում­նե­րը լրիվ քաոս են ստեղ­ծել Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի շուր­ջը։
 • «Վի­րու­սի մա­սին ինչ-որ բան կա՛մ ճիշտ չեն ա­սում, կա՛մ վա­խե­նում են ճիշտն ա­սե­լուց»

  «Վի­րու­սի մա­սին ինչ-որ բան կա՛մ ճիշտ չեն ա­սում, կա՛մ վա­խե­նում են ճիշտն ա­սե­լուց»

  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է քա­ղա­քա­գետ ԿՆՅԱԶ ՍԱ­ՐՈ­ՅԱ­ՆԸ:
 • Ափսոս ութ արկղ չկա՝ թվերն ա­վե­լի մեծ կլի­նեին
 • Հի­վան­դա­սե­ն­յակ թիվ 6

  Հի­վան­դա­սե­ն­յակ թիվ 6

  Կամ, մեղմ ա­սած, գժա­նոց: Հա­մա­տա­րած: Մեծ Բրի­տա­նիա­յի 94-ա­մյա թա­գու­հի Ե­ղի­սա­բեթ 2-րդն ա­ռա­ջին ան­գամ է դուրս է ե­կել կա­րան­տի­նից… ձիով, շր­ջել է Վին­ձոր դղյա­կի բա­կում ու լու­սան­կա­րը տա­րա­ծել հպա­տակ­նե­րի հա­մար: Ջորջ Ֆլոյ­դի մա­հից հե­տո խե­լա­գար­վել է ԱՄՆ-ը:
 • А напоследок я скажу!

  А напоследок я скажу!

  Մենք այն­տեղ ենք, որ­տեղ մտա­ծում ենք: Հարց. մենք սա մտա­ծել ենք բո­լո­րո՞վ, թե՞ մեր ընդ­հան­րա­կան-ազ­գա­յին մարմ­նի մի հատ­վա­ծով: Հա­ջոր­դիվ. մեր ընդ­հան­րա­կան մար­մինն ի զո­րու՞ է այս դի­մա­կա­յու­թյա­նը:
 • Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ՊԵԿ նախագահը (տեսանյութը՝ «Ազատություն» ռադիոկայանի)