• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  24.03.2020| 00:03
  Հա­վաք­վե­ցե՛ք և քն­նե­ցե՛ք ձեզ, ո՛վ անզ­գամ ազ­գեր, քա­նի դեռ չեք դար­ձել ինչ­պես ան­ցա­վոր ծա­ղիկ, քա­նի դեռ չի ե­կել Տի­րոջ բար­կու­թ­յան և սրտմ­տու­թ­յան օ­րը։ Փնտ­րե­ցե՛ք Տի­րո­ջը, երկ­րի բո­լո՛ր խո­նարհ­ներ, ի­րա­վու՛նք ա­րեք, ար­դա­րու­թ­յու՛ն ո­րո­նե­ցեք և պա­տաս­խա՛ն տվեք նրանց, ո­րով­հետև Տի­րոջ բար­կու­թ­յան օ­րը պի­տի թաքն­վեք։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  20.03.2020| 00:07
  Փո՛ղ զար­կեք Սիո­նի մեջ, ծո­մի օ՛ր նշա­նա­կե­ցեք, պա­ղա­տա՛նք քա­րո­զե­ցեք, հա­վա­քե­ցե՛ք ժո­ղովր­դին, սուրբ ժո­ղով գու­մա­րե­ցե՛ք, ընտ­րե­ցե՛ք ծե­րե­րին, հա­վա­քե­ցե՛ք կաթ­նա­կեր ե­րե­խա­նե­րին, թող փե­սան դուրս գա իր սե­նյա­կից և հար­սը` ա­ռա­գաս­տից։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  17.03.2020| 00:02
  «Եվ արդ,- ա­սում է ձեր Տեր Աստ­վա­ծը,- դար­ձե՛ք ինձ ձեր ամ­բողջ սր­տով, ծո­մա­պա­հու­թյամբ, լա­լով ու կո­ծե­լով։ Ձեր սր­տե՛­րը պատ­ռե­ցեք և ոչ թե ձեր հա­գուստ­նե­րը»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  13.03.2020| 00:03
  «Ա­մեն ինչ կպա­կա­սի երկ­րի ե­րե­սից»,- ա­սում է Տե­րը։ «Կպա­կա­սի մարդ և ա­նա­սուն, կպա­կա­սեն եր­կն­քի թռ­չուն­ներն ու ծո­վի ձկ­նե­րը, կտ­կա­րա­նան ամ­բա­րիշտ­նե­րը, և ես կվե­րաց­նեմ ա­նօ­րեն­նե­րին երկ­րի ե­րե­սից»,- ա­սում է Տե­րը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  10.03.2020| 00:05
  «Մարդ­կանց նե­ղու­թ­յան կմատ­նեմ, և նրանք կույ­րե­րի պես կըն­թա­նան, քա­նի որ մե­ղան­չե­ցին Տի­րոջ դեմ և նրա ա­նու­նը դրե­ցին սնո­տի­նե­րի վրա, ո­րոնք ոչն­չով չկա­րո­ղա­ցան օգ­նել նրանց. կթափ­վի նրանց ա­ր­յու­նը հո­ղի նման և նրանց մար­մի­նը` աղ­բի պես»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.03.2020| 00:01
  Դուք ա­սա­ցիք. «Ին­չու՞ այդ­պես»։ Նրա հա­մար, որ Տե­րը ուխտ դրեց քո և քո ե­րի­տա­սար­դու­թյան օ­րե­րի կնոջ միջև, ո­րին թո­ղե­ցիր. իսկ նա քո ուխ­տի ա­մու­սինն ու կինն էր։ Չէ՞ որ Տե­րը ձեզ մեկ մար­մին և հո­գի ա­րեց նրա հետ։ Եվ ա­սա­ցե՛ք, թե ու­րիշ ի՞նչ է խնդ­րում Աստ­ված, ե­թե ոչ` զա­վակ։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  03.03.2020| 00:04
  Մար­դու՛ որ­դի­ներ, քուր­ձե՛ր հա­գեք, ող­բա­ցե՛ք, քա­հա­նա­նե՛ր, սգա­ցե՛ք, խո­րա­նի՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, մտե՛ք, նն­ջե­ցե՛ք, քուրձ հա­գած Աստ­ծու՛ պաշ­տո­ն­յա­ներ, քա­նի որ ձեր Աստ­ծու տնից պա­կա­սե­ցին զո­հերն ու զե­նու­մը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  28.02.2020| 09:23
  «Եվ արդ,- ա­սում է ձեր Տեր Աստ­վա­ծը,- դար­ձե՛ք ինձ ձեր ամ­բողջ սր­տով, ծո­մա­պա­հու­թյամբ, լա­լով ու կո­ծե­լով։ Ձեր սր­տե՛­րը պատ­ռե­ցեք և ոչ թե ձեր հա­գուստ­նե­րը»։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.02.2020| 00:08
  Մինչև ե՞րբ, Տե՛ր, ա­ղո­թեմ, բայց դու չլ­սես, զրկ­ված` ձայն տամ քեզ, և դու չփր­կես։ Ին­չու՞ ինձ ջանք ու հոգ­նու­թ­յուն պատ­ճա­ռե­ցիր` թշ­վա­ռու­թ­յուն և ամ­բարշ­տու­թ­յուն տես­նե­լու։ Իմ ա­ռաջ ե­ղավ դա­տաս­տա­նը, և դա­տա­վո­րը կա­շառք էր առ­նում։ Այդ պատ­ճա­ռով օ­րեն­քը խա­փան­վեց, և ար­դա­րու­թ­յու­նը գլուխ չի գա­լիս. քա­նի որ ամ­բա­րիշ­տը ճն­շում է ար­դա­րին, դրա հա­մար էլ սխալ դա­տաս­տան էր լի­նում։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  21.02.2020| 00:02
  Լսե­ցե՛ք Տի­րոջ խոս­քը, իս­րա­յել­ցի­նե՛ր, ո­րով­հետև Տե­րը դատ ու­նի երկ­րի բնա­կիչ­նե­րի հետ. «Չկա ճշ­մար­տու­թյուն, չկա ո­ղոր­մու­թյուն և չկա Աստ­ծու ճա­նա­չում երկ­րի վրա։ Ա­նեծք, ստու­թյուն, սպա­նու­թյուն, գո­ղու­թյուն և շնու­թյուն ո­ղո­ղել են եր­կի­րը և ա­րյու­նը ա­րյան են խառ­նում։