• Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  16.10.2020| 00:01
  Ով ոս­կի է սի­րում, չի ար­դա­րա­նա, և ով ա­պա­կա­նու­թյուն է սի­րում, նրա­նով կլց­վի։ Շա­տե­րը կոր­ծան­վե­ցին ոս­կու պատ­ճա­ռով և կանգ­նե­ցին հենց ի­րենց կորս­տի դեմ հան­դի­ման։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  12.10.2020| 23:00
  Քո ա­հը դի՛ր բո­լոր հե­թա­նոս­նե­րի մեջ։ Քո ձեռ­քը բարձ­րաց­րու՛ օ­տար ազ­գե­րի վրա, և նրանք թող տես­նեն քո զո­րու­թ­յու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  09.10.2020| 00:02
  Զո­րու­թյուն­նե­րի Տե՛ր Աստ­ված, մինչև ե՞րբ պի­տի բար­կա­նաս քո ծա­ռա­նե­րի ա­ղոթ­քի վրա։ Մեզ ար­տաս­վա­խառն հա­ցով սնե­ցիր և ան­չափ ար­տա­սուք խմեց­րիր մեզ։ Մեզ դարձ­րիր նա­խա­տին­քը մեր հարևան­նե­րի և ծաղ­րու­ծա­նա­կը մեր թշ­նա­մի­նե­րի։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  06.10.2020| 00:01
  Լիա­ռատ աչ­քով փա­ռա­վո­րի՛ր Տի­րո­ջը և նրա հա­մար մի՛ պա­կա­սեց­րու քո ձեռ­քի պտու­ղը։ Քո դեմ­քը թող զվարթ լի­նի ա­մեն տե­սակ պտուղ և ըն­ծա մա­տու­ցե­լիս, և ու­րա­խու­թ­յա՛մբ ըն­ծա­յիր տա­սա­նոր­դը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  02.10.2020| 00:02
  Բարձ­րյա­լը չի ըն­դու­նում ամ­բա­րիշտ­նե­րի զո­հա­բե­րու­թյուն­նե­րը և ոչ էլ դրանց շա­տու­թյամբ է քա­վու­թյուն տա­լիս մեղ­քե­րին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  29.09.2020| 00:00
  Տի­րո­ջից երկն­չող­նե­րի հո­գին ապ­րե­լու է, քան­զի նրանց հույսն ի­րենց փր­կա­րա­րի վրա է։ Ով երկն­չում է Տի­րո­ջից, նա ոչ մե­կից եր­կ­յու­ղի կաս­կած չի ու­նե­նա, ոչ ո­քից չի վա­խե­նա, քան­զի նրա հույ­սը Տերն է։ Ով երկն­չում է Տի­րո­ջից, ե­րա­նե­լի է նրա հո­գին։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  25.09.2020| 00:01
  Ով սի­րում է իր որ­դուն, պետք է հա­ճա­խա­կի պատ­ժի նրան, որ­պես­զի ու­րախ լի­նի վեր­ջում։ Ով խրա­տում է իր որ­դուն, նրա­նից օ­գուտ կտես­նի և ծա­նոթ­նե­րի մեջ նրա­նով կպար­ծե­նա։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  18.09.2020| 00:02
  Քա­նի դեռ կեն­դա­նի ես, և շունչդ վրադ է, թող ոչ մե­կը չփո­խա­րի­նի քեզ, քան­զի ա­վե­լի լավ է, որ որ­դի­ներդ քո կա­րի­քը զգան, քան դու նա­յես նրանց ձեռ­քին։ Քո բո­լոր գոր­ծե­րի մեջ գլ­խա­վո՛ր ե­ղիր։ Քո պատ­վի վրա պար­սա­վանք մի՛ բեր։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  15.09.2020| 00:06
  Լավ է ա­ռողջ և ու­ժեղ աղ­քա­տը, քան հաշմ­ված մարմ­նով հա­րուս­տը։ Լավ է ա­ռող­ջու­թ­յունն ու ա­ռույ­գութ­յու­նը, քան ա­մեն տե­սա­կի ոս­կին, և լավ է կա­րող մար­մի­նը, քան անս­պառ հարս­տու­թ­յու­նը։
 • Աստվածաշունչ մատյանից

  Աստվածաշունչ մատյանից

  11.09.2020| 00:04
  Սա­կայն դու աղ­քա­տի նկատ­մամբ բա­րե­հա՛ճ ե­ղիր և նրան մի՛ ու­շաց­րու ո­ղոր­մու­թյունդ։ Ի սեր պատ­վի­րա­նի ձե՛ռք մեկ­նիր աղ­քա­տին ըստ նրա կա­րո­տու­թյան և ձեռ­նու­նայն մի՛ վե­րա­դարձ­րու նրան։