2022 թվականի հունվարի 18-ից, տևական դադարից հետո, irates.am կայքը վերսկսում է աշխատանքը: Շնորհակալ ենք մեր ընթերցողներին, ովքեր այս ընթացքում շարունակում էին հետևել կայքին:               
 
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.12.2020| 23:56
  ...թե այս իշ­խա­նու­թ­յան օ­րոք միակ ար­դ­յու­նա­վետ աշ­խա­տող կա­ռույ­ցը՝ ՄԻՊ-ը, վեր­ջին շր­ջա­նում թր­քա­սեր իմ­քայ­լա­կան­նե­րի ու­ղիղ նշա­նա­ռու­թ­յան տակ է հայտն­վել Փա­շի­ն­յա­նի հրա­հան­գով։ Ար­ման Թա­թո­յա­նը, որ պա­տե­րազ­մի ու դրան հա­ջոր­դած օ­րե­րին այս չկա­ռա­վա­րու­թ­յան գոր­ծա­ռույթ­ներն ան­գամ իր վրա էր վերց­րել ու ակ­տիվ աշ­խա­տում էր նաև դր­սի կա­ռույց­նե­րի հետ, ան­ցան­կա­լի անձ է դար­ձել իշ­խա­նա­կան շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մար, քա­նի որ ընդ­դի­մու­թ­յա­նը չի քար­կո­ծում, իր լիա­զո­րու­թ­յուն­նե­րի շր­ջա­նա­կից դուրս չի գա­լիս և իշ­խա­նու­թ­յան «պո­չը չի բռ­նում»։ Ա­սում են նաև՝ սո­րո­սա­կան հա­տուկ ուղ­ղորդ­ված այս հար­ձակ­ման շա­հա­ռու­նե­րը մի քա­նիսն են, սո­րո­սա­կան հայտ­նի հիմ­նադ­րա­մին ու նրա հո­վա­նա­վոր­նե­րին Թա­թո­յա­նի խիստ պրո­ֆե­սիո­նալ ու հա­յաս­տա­նա­կենտ­րոն աշ­խա­տան­քը նյար­դայ­նաց­նում է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  22.12.2020| 01:02
  ...թե Սյու­նի­քից ընտր­ված իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­ներ Ար­մեն Խա­չատ­ր­յա­նը, Կա­րեն Համ­բար­ձու­մ­յա­նը ե­րեկ ա­մեն ինչ ա­րել են, որ Փա­շի­ն­յա­նը կա­րո­ղա­նա ներ­խու­ժել մարզ, օ­ղու բա­ժա­կը ձեռ­քը վերց­նի ու ի­րեն վար­չա­պետ զգա։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.12.2020| 23:43
  ...թե այս օ­րե­րին իշ­խա­նու­թ­յու­նը խո­շո­րա­ցույ­ցով ի­րեն սա­տա­րող ուժ է փնտ­րում և այս հա­մա­տեքս­տում սկ­սել է ակ­տի­վաց­նել նաև «Սաս­նա ծռե­րին», վեր­ջին­ներս էլ, հա­կա­ռու­սա­կան տրա­մադ­րու­թ­յուն­նե­րը խո­րաց­նե­լու հե­ռա­հար նպա­տա­կով, կր­կին հող են պա­րար­տաց­նում՝ այս ան­գամ թի­րա­խա­վո­րե­լով ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.12.2020| 00:16
  ...թե իբր քիչ էր, որ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման օ­ղակ­նե­րում 2,5 տա­րի ան­կա­ռա­վա­րե­լիու­թ­յուն ու քաոս է, մի բան էլ աշ­խա­տա­կից­նե­րը կրակն են ըն­կել ա­րագ-ա­րագ փոխ­վող ղե­կա­վար­նե­րի ձեռ­քը։ Երկ­րի հա­մար ռազ­մա­վա­րա­կան ո­լորտ հա­մար­վող կր­թու­թ­յու­նը, ո­րը Ա­րա­յիկ Հա­րու­թ­յուն­յա­նի թեթև ձեռ­քով լրիվ քա­րու­քանդ ե­ղավ, հի­մա էլ վս­տահ­վել է մի մար­դու, որն այդ ա­վե­րակ­ներն իբր պի­տի ղե­կա­վա­րի։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  11.12.2020| 01:07
  ...թե Փա­շի­նյա­նի տրա­մա­բա­նու­թյամբ՝ ար­դեն «ժո­ղո­վուրդ» չէ նաև ԱԱԾ-ն, քա­նի որ այս կա­ռույ­ցի վրա նա այլևս վե­րահս­կո­ղու­թյուն չու­նի։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  08.12.2020| 00:26
  ...թե կլա­սիկ պատ­գա­մա­վոր Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նը, որ միշտ եր­րորդ ճա­նա­պարհն է ընտ­րում, որ­պես­զի ով էլ լի­նի, ջրի ե­րե­սին մնա, հի­մա էլ ո­րո­շել է չպաշտ­պա­նել ընդ­դի­մու­թյան միաս­նա­կան թեկ­նա­ծուին և ինքն ի­րեն ա­ռա­ջադ­րել վար­չա­պե­տի թեկ­նա­ծու։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.12.2020| 23:41
  ...թե վար­չա­պե­տի անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րով խոր­հր­դա­կա­նի պաշ­տո­նից ՊՆ նա­խա­րար նշա­նակ­ված Վա­ղար­շակ Հա­րու­թյու­նյա­նը ոչ միայն նա­խա­րա­րու­թյու­նում չի ըն­դուն­վում, այլև օ­տար մարդ է դի­տարկ­վում զին­վո­րա­կան­նե­րի շր­ջա­նում։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  01.12.2020| 00:41
  ...թե պա­տե­րազ­մի թեժ օ­րե­րին Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թյան նա­խա­րար Ջա­լալ Հա­րու­թյու­նյա­նի վի­րա­վոր­վե­լու հան­գա­ման­քը բազ­մա­թիվ հար­ցեր ու կաս­կած­ներ է ա­ռա­ջաց­րել։ Շա­տե­րը պն­դում են, թե դա թշ­նա­մու ձեռ­քի գոր­ծը չէ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  26.11.2020| 23:39
  ...թե 2,5 տա­րի ի­րեն բնո­րոշ հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թյամբ լռած, երկ­րի վար­չա­պե­տի ա­թոռն ու­զուր­պաց­րած հո­գե­պես ան­հա­վա­սա­րակ­շիռ սու­բյեկ­տի հա­զար ու մի հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան քայ­լե­րի վրա աչք փա­կած ու այդ ըն­թաց­քում մա­նուկ­նե­րի հետ պաղ­պա­ղակ և համ­բուր­գեր վա­յե­լած, և ըն­դա­մե­նը աշ­խար­հում շր­ջա­գա­յած նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը սկ­սել է սե­փա­կան խա­ղը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.11.2020| 00:24
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի իշ­խա­նու­թյան այս 2,5 տա­րում Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թյան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րից հարս­տու­թյուն դի­զած Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նին է տր­ված ա­մե­նաար­տո­նյալ բիզ­նես­մե­նի տիտ­ղո­սը։