• Դավիթ Գրիգորյանն ավելին չի արել, քան նիկոլները 2018-ին Ռադիոտունը գրավելիս

  Դավիթ Գրիգորյանն ավելին չի արել, քան նիկոլները 2018-ին Ռադիոտունը գրավելիս

  23.12.2020| 15:50
  Այսօր ՔԿ-ն լուր տարածեց, թե Էրեբունու նախկին թաղապետ ԴԱՎԻԹ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻՆ, վերջինիս որդուն և տեղակալին մեղադրանք է առաջադրվել նախօրեին Մետրոպոլիտենի Գործարանային կայարանում ակցիա իրականացնելու համար։
 • «Քարը փեշներիցդ գցեք ու եկեք հրապարակ, հետո կպարզենք՝ ով է ճիշտ, ով՝ սխալ»

  «Քարը փեշներիցդ գցեք ու եկեք հրապարակ, հետո կպարզենք՝ ով է ճիշտ, ով՝ սխալ»

  22.12.2020| 23:06
  Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների կողմից առաջադրված վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն ամաչում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր էլ շարունակում է պաշտոնավարել:
 • Լուսինե Բարսեղյանը Հ1-ում «կոնտենտի» պատասխանատու է նշանակվել

  Լուսինե Բարսեղյանը Հ1-ում «կոնտենտի» պատասխանատու է նշանակվել

  22.12.2020| 18:02
  Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի՝ կարգադրությամբ՝ Լուսինե Բարսեղյանն ազատվել է Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտի պաշտոնից:
 • Անհնազանդության ակցիաներ Երևանում

  Անհնազանդության ակցիաներ Երևանում

  22.12.2020| 14:56
  Երևանում անհնազանդության ակցիաներ ու գործադուլ է այսօր՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Գործադուլին միանալու հայտարարություն էին արել նաև բուհերի դասախոսները, փաստաբանները։
 • Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողների հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում

  Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողների հանրահավաքը Հանրապետության հրապարակում

  22.12.2020| 14:30
  Հանրապետության հրապարակում սկսվել էվարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող «Հայրենիքի փրկության շարժման» հանրահավաքը։
 • Դեկ­տեմ­բե­րի 19-ը ոչ թե սգո, այլ բա­րո­յալք­ման ու սր­բապղ­ծու­թ­յան օր էր

  Դեկ­տեմ­բե­րի 19-ը ոչ թե սգո, այլ բա­րո­յալք­ման ու սր­բապղ­ծու­թ­յան օր էր

  22.12.2020| 01:04
  «Այ­սօր «Ե­ռաբ­լուր» զին­վո­րա­կան պան­թեոն կայ­ցե­լի վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը: Ա­զա­տա­մար­տիկ­ներն ու զին­ված ու­ժե­րի պա­հես­տա­զո­րի սպա­նե­րը հա­վաք­վել են՝ թույլ չտա­լու Փա­շի­նյա­նի մուտ­քը Ե­ռաբ­լուր: Նրանք վս­տահ են, որ պա­տե­րազ­մում պարտ­ված ա­ռաջ­նոր­դը, չհար­գե­լով ան­մեղ զո­հե­րի հի­շա­տա­կը, հեր­թա­կան շոու է կազ­մա­կեր­պե­լու»։
 • Երկինքն ան­գամ հու­շեց, որ չգ­նա

  Երկինքն ան­գամ հու­շեց, որ չգ­նա

  22.12.2020| 00:58
  Մենք ոչ թե կորց­րել ենք մեր պե­տա­կա­նու­թյունն ու հայ­րե­նի­քը, այլ մեր հո­գու սյու­ներն են ա­վե­րակ, մենք ներ­սից ա­վե­լի մեծ պար­տու­թյուն ենք կրել։ Աբ­սուրդ է, բայց պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին մենք ա­վե­լի լավ վի­ճա­կում էինք, քան հի­մա։
 • «Մի՛ գր­կեք ինձ, Շու­րա, ես ար­դեն հպարտ եմ»

  «Մի՛ գր­կեք ինձ, Շու­րա, ես ար­դեն հպարտ եմ»

  22.12.2020| 00:56
  Մեր ձեռ­քում է փաս­տա­թուղթ, ո­րը ժա­մա­նա­կին (երբ դեռ «հպարտ» չէին ու պարգևավ­ճար­ներ էլ չէին լա­փում) ԿԸՀ են ներ­կա­յաց­րել բարձ­րաս­տի­ճան մի խումբ պաշ­տո­նյա­ներ, զո­րօ­րի­նակ, ՀՀ փոխ­վար­չա­պետ Տիգ­րան Ա­վի­նյա­նը և վար­չա­պե­տի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Է­դուարդ Ա­ղա­ջա­նյա­նը:
 • Պե­տա­կան աշ­խա­տող­ներն այլևս չեն են­թարկ­վում նի­կո­լա­կան իշ­խա­նու­թ­յա­նը

  Պե­տա­կան աշ­խա­տող­ներն այլևս չեն են­թարկ­վում նի­կո­լա­կան իշ­խա­նու­թ­յա­նը

  22.12.2020| 00:48
  Հան­րա­պե­տու­թյու­նում ստեղծ­ված ներ­քա­ղա­քա­կան լար­ված մթ­նո­լոր­տի պայ­ման­նե­րում պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րում թեև ու­շա­դիր հետևում են սո­ցիա­լա­կան ցան­ցե­րում աշ­խա­տա­կից­նե­րի լայ­քե­րին‚ կի­սում­նե­րին‚ յու­րա­քան­չյուր քայ­լին, կազմ­վում են հա­մա­պա­տաս­խան «դո­սիե­ներ»՝ հասց­նե­լով դրանք ղե­կա­վա­րու­թյա­նը‚ սա­կայն ակն­հայտ է‚ որ աշ­խա­տա­կից­ներն այլևս չեն են­թարկ­վում ղե­կա­վա­րու­թյան ցու­ցում­նե­րին, ա­վե­լին, չեն էլ կաշ­կանդ­վում ու ի­րենց կար­ծիքն ա­զատ ար­տա­հայ­տում են։
 • Ճա­նա­պարհ դե­պի չգո­յութ­յուն

  Ճա­նա­պարհ դե­պի չգո­յութ­յուն

  22.12.2020| 00:46
  Բա­րե­բախ­տա­բար Հա­յոց հոգևոր տու­նը Սի­սիա­նի ե­կե­ղե­ցու տեր ՊԱՐ­ԳԵՎ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱ ԶԵՅ­ՆԱ­ԼՅԱ­ՆԻ նման հոգևոր այր ու ան­կոտ­րում զին­վոր ու­նի, ով կա­րող է Երկ­րի տի­րոջ ի­րա­վուն­քով Աստ­ծո կա­ցա­րա­նը նե­ռի ա­ռաջ գո­ցել՝ հրա­վի­րե­լով դուրս, որ այս պա­րա­գա­յում ար­դեն սոսկ դուրս չէ, այլ ա­մե­նա­պարզ... չգո­յու­թյուն: