Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայրենիքի հերոսների օրվա կապակցությամբ Կրեմլում պարգևատրման մասնակիցների հետ զրույցում վրդովմունք է հայտնել Կիևի իշխանությունների՝ ռուսներին Ուկրաինայում ոչ բնիկ ազգ ճանաչելու որոշման առնչությամբ։ Խոսելով Ուկրաինայում պատերազմ սկսելու պատճառների մասին՝ ՌԴ նախագահը նշել է, որ Մոսկվան նման բան չէր ձեռնարկի, եթե Կիևի իշխանությունները չսկսեին «ոչնչացնել Ռուսաստանը պատմական տարածքներում, մարդկանց վտարել այնտեղից և ռուսներին հայտարարել ոչ բնիկ ազգ»։               
 

Բաց հարց Ռու­սաս­տա­նի ԶԼՄ-նե­րին. Ինչ­քա՞ն կա­րե­լի է ստել Ար­ցա­խի հար­ցում հա­յե­րի «մեղ­քի» մա­սին

Բաց հարց Ռու­սաս­տա­նի ԶԼՄ-նե­րին. Ինչ­քա՞ն կա­րե­լի է ստել Ար­ցա­խի հար­ցում հա­յե­րի «մեղ­քի» մա­սին
08.12.2020 | 01:02

ՈՒ­շադ­րու­թյուն դարձ­րեք, Հա­յաս­տա­նի հայ­րե­նա­սեր քա­ղա­քա­ցի­ներ. հենց որ Փա­շի­նյանն սկ­սեց ար­դա­րաց­նել իր (իր անձ­նա­կան) կա­պի­տու­լյա­ցիան, ու հենց որ նրա «քայ­լա­րած­ներն» սկ­սե­ցին ար­դա­րաց­նել դա­վա­ճա­նին (իբր «մա­տու­ռը Նի­կո­լից ա­ռաջ՝ XIV դա­րում են ա­վե­րել»), իս­կույն դա­վա­ճա­նին փա­ռա­բա­նող­նե­րին միա­ցան կով­կա­սա­թա­թար­նե­րի հայտ­նի լոբ­բիստ­նե­րը, ա­սենք, հա­մա­սե­ռա­մոլ Սեր­գեյ Մար­կո­վը, կեղծ ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ Ի­գոր Կո­րոտ­չեն­կոն (ա­սում են, որ նրան հե­ռաց­րել են ՌԴ ԶՈՒ-ի կազ­մից հենց... հա­մա­սե­ռա­մո­լա­կան հա­կում ու­նե­նա­լու պատ­ճա­ռով) և ու­րիշ­ներ։ Սևխա­վիա­րա­յին փո­ղե­րը լուրջ գայ­թակ­ղու­թյուն են ռուս հա­մա­սե­ռա­մոլ­նե­րի (և ոչ միայն նրանց) հա­մար։ «Ան­ձամբ Իլ­հա­մից» ե­կող փո­ղե­րի սի­րա­հար­նե­րը Մոսկ­վա­յում չա­փա­զանց շատ են։ Բա­վա­կան է հի­շել, թե Ա­լիևի կլա­նի «գր­պա­նա­յին շնիկ­ներն» ինչ հա­լա­ծանք էին սկ­սել Մոսկ­վա­յի մի­ջազ­գա­յին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի պե­տա­կան ինս­տի­տու­տի (ՄՄՀ­ՊԻ) պրո­ֆե­սոր Վլա­դի­միր Զա­խա­րո­վի դեմ Ար­ցա­խի հար­ցում նրա օ­բյեկ­տիվ դիր­քո­րոշ­ման պատ­ճա­ռով։ Պա­տե­րազ­մը՝ պա­տե­րազմ, բայց Մոսկ­վա­յում շա­րու­նակ­վում է Ա­լիևի կլա­նի բո­լոր հրա­ման­նե­րը կա­տա­րե­լուն վարժ­ված առ­նետ­նե­րի քաշ­վռ­տու­քը։ Եվ դա նույն­պես պա­տե­րազմ է, ընդ ո­րում՝ ոչ պա­կաս կա­տա­ղի։ Նրանք ար­դեն «նա­խա­գիծ» են շր­ջա­նա­ռու­թյան մեջ դրել, թե, իբր, «Զան­գե­զուր» բա­ռի ստու­գա­բա­նու­թյու­նը գա­լիս է թուր­քա­կան «զան­գի» ցե­ղի ա­նու­նից։ Հաս­կա­նա­լի՞ է ա­մեն ինչ, հա­յեր։ Հենց վեր­ջերս գլ­խա­վոր «քայ­լա­կան­նե­րից» մե­կը ծի­ծա­ղում էր ձեզ վրա, թե «թա­վի­շը վա­ղուց չկա»...


Նո­յեմ­բե­րի 23-ին EADaily կայ­քում տես­նե­լով «Դմիտ­րի Սե­մու­շին. Ղա­րա­բա­ղի հար­ցում պատ­մու­թյան խե­ղա­թյու­րում­ներն ան­թույ­լատ­րե­լի են» հոդ­վա­ծը, ինչ-որ տեղ ու­րա­խա­ցա և սկ­սե­ցի կար­դալ՝ կան­խա­ճա­շա­կե­լով Ար­ցա­խի խնդ­րի ըն­թաց­քի և զար­գաց­ման օ­բյեկ­տիվ վեր­լու­ծու­թյուն։
Ա­վաղ, Դ. Սե­մու­շի­նը, ո­րը հենց վեր­նագ­րից վերջ­նագ­րա­յին պա­հանջ­ներ ներ­կա­յաց­րեց Ար­ցա­խի մա­սին գրած կամ հի­մա գրող բո­լոր հե­ղի­նակ­նե­րին ու նա­խազ­գու­շաց­րեց, որ «չխե­ղա­թյու­րեն պատ­մու­թյու­նը», ի­րա­կա­նում հենց ին­քը ո­րո­շեց ա­մեն ինչ կամ գրե­թե ա­մեն ինչ խե­ղա­թյու­րել։ Ես կետ առ կետ չեմ հեր­քի Սե­մու­շի­նի պն­դում­նե­րը. դա կթող­նեմ մաս­նա­գետ պատ­մա­բան­նե­րին, մա­նա­վանդ որ Ար­ցա­խի խնդ­րի էու­թյու­նը ոչ թե ինչ-որ «հայ­կա­կան ան­դր­սահ­մա­նա­յին նա­ցիո­նա­լիզ­մի» մեջ է, այլ այն բա­նում, որ 1918 թ. անգ­լիա­ցի­նե­րի և թուր­քե­րի ջան­քե­րով պատ­մու­թյան ու աշ­խար­հագ­րու­թյան այ­լան­դակ ծաղր է ստեղծ­վել։


Մեջ­բե­րում ա­նենք. «Ադր­բե­ջա­նի հան­րա­պե­տու­թյու­նում ա­մեն ինչ ար­հես­տա­կան, «ա­նիս­կա­կան» էր, սկ­սած ան­վա­նու­մից, ո­րը փո­խա­րի­նա­բար վերց­վել էր Պարս­կաս­տա­նի նա­հանգ­նե­րից մե­կի ա­նու­նից։ Ար­հես­տա­կան տա­րածք, որն ընդ­գր­կում էր լեզ­գիա­կան Զա­քա­թա­լան, հայ-թա­թա­րա­կան Բաք­վի ու Ե­լի­զա­վետ­պո­լի նա­հանգ­նե­րը, ռու­սա­կան Մու­ղա­նը և թուր­քա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ միա­վոր­վել որ­պես Կով­կա­սում պան­թուր­քիզ­մի ու պա­նիս­լա­միզ­մի ա­ռա­ջա­դիրք։ Ար­հես­տա­կան պե­տա­կա­նու­թյուն էր, ո­րով­հետև ժո­ղո­վուրդ­նե­րի մեծ գաղ­թի ճա­նա­պար­հին ըն­կած և ի­րար փո­խա­րի­նած նվա­ճող­նե­րի տա­րա­տե­սակ մշա­կույթ­նե­րի ազ­դե­ցու­թյա­նը են­թարկ­ված այդ տա­րածք­նե­րում միշտ ապ­րել են մանր մե­կու­սի ցե­ղեր, ո­րոնք թշ­նա­մի էին ի­րար ու մինչև հի­մա պահ­պա­նել են քոչ­վո­րա­կան կեն­ցա­ղի գծե­րը։ Վեր­ջա­պես, ար­հես­տա­կա­նո­րեն էր պահ­վում նաև ադր­բե­ջա­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թյու­նը. սկզ­բում՝ Նու­րի փա­շա­յի կամ­քով, հե­տո՝ գե­նե­րալ Թոմ­սո­նի, հե­տա­գա­յում՝ պար­զա­պես ի­ներ­ցիա­յով» (Աղ­բյու­րը. գե­նե­րալ Ա. Ի. Դե­նի­կին, «Ռու­սա­կան խռո­վու­թյան ուր­վագ­ծեր, հ. 4։ Ռու­սաս­տա­նի հա­րա­վի զին­ված ու­ժե­րը»։ «հսՏՉՏ» գրահ­րա­տա­րակ­չու­թյուն։ Բեռ­լին։ 1925։ Էջ 164)։


Հը, պա­րոն Սե­մու­շին, 2020 թ. գե­նե­րալ Դե­նի­կի­նը չկա՞, որ Ձեր խղ­ճին դի­մի։ Ան­գամ, ին­չու չէ, Ձեզ պարգևավ­ճար­ներ տա, որ Դուք սո­վո­րեք «պատ­մու­թյու­նը չխե­ղա­թյու­րե­լու»։ Թե՞ Դուք, որ­պես ծա­խու և թր­քա­մետ «բոլշևիկ­նե­րի» հետևորդ, կսկ­սեք պն­դել, թե իբր սպի­տակգ­վար­դիա­կան գե­նե­րա­լը Ձեզ հա­մար հե­ղի­նա­կու­թյուն չէ։ Վեր­ջերս, այն էլ «Ի­րա­նիս­տի­կա» խմ­բում («Ֆեյս­բու­քի» շր­ջա­նա­կում) ա­ռիթ ու­նե­ցա տես­նե­լու, թե ինչ չա­րու­թյամբ ու հիս­տե­րի­կո­րեն են ար­ձա­գան­քում կով­կա­սյան թուր­քերն ու բո­լոր թր­քա­մետ­նե­րը. «Ա՛յ-ա՛յ-ա՛յ, Դե­նի­կի­նի՝ այդ ա­նար­ժե­քի վկա­յու­թյու՞­նը»։ Նախ՝ իսկ ին­չու՞։ Ի տար­բե­րու­թյուն թր­քա­մետ Փա­շի­նյա­նի, նա ա­կա­նա­տեսն էր այն բա­նի, թե 1918 թ. ինչ­պես էին ստեղծ­վում ան­կախ Հա­յաս­տա­նը, Վրաս­տա­նը և կով­կա­սա­թա­թար­նե­րի պան­թուր­քա­կան հան­րա­պե­տու­թյու­նը։ Իսկ Դե­նի­կի­նի ֆո­նին Իլ­համ Ա­լիևը, նույ­նիսկ նրա հայ­րը՝ ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի գե­նե­րալ Հեյ­դա­րը, խոր­հր­դա­յին վար­չա­կար­գի կի­սագ­րա­գետ «թռչ­նակ­ներ» են, ոչ թե զին­վո­րա­կան­ներ կամ պատ­մա­բան­ներ, ո­րոնք լավ գի­տեն, թե այն ժա­մա­նակ Այ­սր­կով­կա­սում ինչ և ին­չու էր կա­տար­վում։ Երկ­րորդ. լավ, Դե­նի­կի­նը «դուր չի՞ գա­լիս»։ Այդ դեպ­քում՝ ու­րիշ մեջ­բե­րում. «...Ադր­բե­ջան ան­վա­նումն ըն­տր­վել է այն պատ­ճա­ռով, որ երբ հաս­տատ­վում էր Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը, են­թադր­վում էր, որ պարս­կա­կան և այդ Ադր­բե­ջան­նե­րը մեկ ամ­բող­ջու­թյուն կկազ­մեն... Այդ հի­ման վրա է ըն­տր­վել Ադր­բե­ջան ան­վա­նու­մը, բայց այժմ, երբ Ադր­բե­ջան բառն օգ­տա­գործ­վում է եր­կու ի­մաս­տով՝ պարս­կա­կան Ադր­բե­ջա­նի և հա­տուկ հան­րա­պե­տու­թյան, շփոթ­վում ենք ու հարց­նում, թե ո՞ր Ադր­բե­ջանն է նկա­տի առն­վում՝ պարս­կա­կա՞­նը, թե՞ այս Ադր­բե­ջա­նը»։ Վա­սի­լի Բար­տոլդ, ա­կա­դե­մի­կոս, արևե­լա­գետ, հան­րա­հայտ անձ, և ար­դեն ձեր խոր­հր­դա­յին ժա­մա­նակ, Դ. Սե­մու­շին։ Վկա­յու­թյունն Ա­լիևնե­րի ըն­տա­նի­քից չէ, ուս­տի Բար­տոլ­դի ա­սա՞ծն էլ Ձեզ չի հա­մո­զի։


Այդ դեպ­քում ա­հա Ձեզ Հեյ­դար Ա­լիևի խոս­տո­վա­նու­թյու­նը։ Ան­ձամբ ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի գե­նե­րալ Հեյ­դար Ա­լիևի։ Նրան հա­վա­տու՞մ եք։ Չէ՞ որ կո­մու­նիստ է, կո­մու­նիզ­մի կա­ռու­ցող. «Հե­տա­գա­յում պետք է այն­պի­սի աշ­խա­տու­թյուն­ներ ստեղ­ծել, որ դրանք մշ­տա­պես, հետևո­ղա­կա­նո­րեն ա­պա­ցու­ցեն Ադր­բե­ջա­նին այն հո­ղե­րի պատ­կա­նե­լը, ո­րոնց վրա այժմ գտն­վում է Հա­յաս­տա­նը։ Մենք պետք է ա­նենք դա։ Մենք պետք է ու­ղի բա­ցենք ա­պա­գա սե­րունդ­նե­րի հա­մար»։ Դա հենց Հեյ­դար Ա­լիևն է՝ Ձեր սի­րե­լի Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը, պա­րոն Սե­մու­շին։ Գր­ված է «ըՈՍՌվ­րՍՌռ ՐՈոՏփՌռ» թեր­թի 1999 թ. փետր­վա­րի 11-ի հա­մա­րում։


Ա­հա թե ին­չից է սկս­վել ա­մեն ինչ՝ Անգ­լիա­յի և թուր­քե­րի ազ­գայ­նա­կան, պան­թուր­քիս­տա­կան մա­սի ան­զուսպ հա­վակ­նու­թյուն­նե­րից. նրանք ստեղ­ծե­ցին «պան­թուր­քիզ­մի և պա­նիս­լա­միզ­մի ա­ռա­ջա­դիր­քը Կով­կա­սում», ինչ­պես ճշգ­րիտ ա­սել է Դե­նի­կի­նը, իսկ հե­տո՝ Ձեր, հա­վա­նա­բար, պաշ­տե­լի բոլշևիկ­նե­րի բթամ­տու­թյու­նից, ո­րոնք նույն­պես, պետք է են­թադ­րել, «աչք ու­նեին» Հյու­սի­սա­յին Ի­րա­նի վրա, ին­չը հրա­պա­րա­կավ, խոր­հր­դա­յին ժա­մա­նակ, խոս­տո­վա­նել է հենց խոր­հր­դա­յին արևե­լա­գետ Բար­տոլ­դը։ Ար­ցախն ու ար­ցախ­ցի­նե­րը զոհն են Անգ­լիա­յի, պան­թուր­քիզ­մի և «Կար­միր Արևել­քի մի­ջո­ցով զար­գա­ցող պեր­մա­նենտ հե­ղա­փո­խու­թյան» կողմ­նա­կից­նե­րի, այ­սինքն՝ բոլշևիկ­նե­րի։ Եվ հա­վա­տում եմ Ա­րա­րիչ Աստ­ծուն, պա­րոն Սե­մու­շին, և հաս­տատ գի­տեմ, որ բո­լո­րը, ով­քեր մաս­նա­կից են Ար­ցա­խի և ար­ցա­խա­հա­յե­րի ող­բեր­գու­թյա­նը, պատժ­վե­լու են Աստ­ծո պատ­ժով՝ ան­կախ այն բա­նից, թե ով­քեր են ըստ դա­վա­նան­քի կամ գա­ղա­փա­րա­կան հա­մակ­րան­քի. հրեա­ներ, սուն­նի­ներ, ուղ­ղա­փառ­ներ, կո­մու­նիստ­ներ... Յու­րա­քան­չյու­րին կհա­տուց­վի ըստ նրա գոր­ծե­րի։


Բայց ինձ հո­մե­րա­կան ծի­ծա­ղի հասց­րեց պա­րոն Սե­մու­շի­նի հետևյալ կեղծ դրույ­թը. «Ան­դր­կով­կա­սում ա­ռա­ջի­նը հենց հայ ազ­գայ­նա­կան­ներն ի­րենց Ղա­րա­բաղ-Ար­ցա­խով 1987 թ. հր­կի­զե­ցին Խոր­հր­դա­յին Միու­թյու­նը»։ Պետք է ա­սել, որ նման կեղ­ծի­քով «տա­ռա­պում են» ժա­մա­նա­կա­կից Ռու­սաս­տա­նի գործ­նա­կա­նում բո­լոր կո­մու­նիս­տա­կան ու կո­մու­նիս­տա­մետ գոր­ծիչ­նե­րը, ո­րոնք մինչ օրս ե­րա­զում են «կուս­կո­մի­տե­նե­րի քար­տու­ղար­նե­րի» պաշ­տոն­նե­րի մա­սին, երբ նրանք ԽՍՀՄ-ում փո­խա­րի­նում էին ի­րա­կան պե­տա­կա­նու­թյանն ու պե­տա­կան իշ­խա­նու­թյա­նը։ ՌԴ-ի ըն­կեր կո­մու­նիստ­ներ ու կո­մու­նիս­տա­մետ­ներ, ձեզ չի՞ ձանձ­րաց­րել ստե­լը։ Տե­սեք, կար­ծես թե լուրջ հե­տա­զո­տող Դ. Սե­մու­շինն էլ է շարժ­վում ձեր ու­զա­ծով։


Սե­մու­շին, թույլ տվեք Ձեզ մե­ղադ­րել կան­խամ­տած­ված կեղ­ծի­քի մեջ, ո­րի հա­մար հա­վա­նա­բար վճար­վել եք Ա­լիևնե­րի ըն­տա­նի­քի կող­մից։ Խոր­հր­դա­յին Միու­թյունն ա­ռա­ջի­նը հր­կի­զել են Ղա­զախս­տա­նի թուրք ազ­գայ­նա­կան­նե­րը 1985 թ.՝ Ալ­մա Ա­թա­յում ան­կար­գու­թյուն­ներ հրահ­րե­լով այդ հան­րա­պե­տու­թյան կոմ­կու­սի ղե­կա­վա­րու­թյու­նից Կու­նաևին հե­ռաց­նե­լուց և ռուս Կոլ­բի­նին Ղա­զախս­տա­նի ԿԿ ղե­կա­վար նշա­նա­կե­լուց հե­տո։ Լա­րեք ձեր հի­շո­ղու­թյու­նը. 1985 թ. դեռ ո­չինչ չկար ոչ Ստե­փա­նա­կեր­տում, ոչ Երևա­նում։ Բայց ջար­դեր, խռո­վու­թյուն­ներ, մի­լի­ցիա­յի վրա հար­ձա­կում­ներ կա­յին Ղա­զախս­տա­նում։ Եվ ա­մենևին պա­տա­հա­կան չէ, որ հենց նույն 1985 թ. ՈՒզ­բեկս­տա­նում սկս­վում է ղրիմ­ցի թա­թար­նե­րի «շար­ժու­մը»։ Հե­տո՝ նաև մես­խեթ­ցի թուր­քե­րի։ Սե­մու­շին, ղա­զախ­նե­րը, ղրիմ­ցի թա­թար­նե­րը, մես­խեթ­ցի թուր­քե­րը նու՞յ­նպես Ձեր աչ­քին «հա­յեր» են ի­րենց «հայ­կա­կան ան­դր­սահ­մա­նա­յին նա­ցիո­նա­լիզ­մով», թե դա, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, այն է, ին­չի մա­սին XX դա­րի սկզ­բին աշ­խար­հին նա­խազ­գու­շաց­նում էր գե­նե­րալ Դե­նի­կի­նը. «Ար­հես­տա­կան տա­րածք, որն ընդ­գր­կում էր լեզ­գիա­կան Զա­քա­թա­լան, հայ-թա­թա­րա­կան Բաք­վի ու Ե­լի­զա­վե­տ­պո­լի նա­հանգ­նե­րը, ռու­սա­կան Մու­ղա­նը և թուր­քա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյամբ միա­վոր­վել որ­պես Կով­կա­սում պան­թուր­քիզ­մի ու պա­նիս­լա­միզ­մի ա­ռա­ջա­դիրք»։


Չեմ հա­վա­տում Սե­մու­շի­նի և այլ սե­մու­շին­նե­րի ազն­վու­թյանն ու մաս­նա­գետ լի­նե­լուն ոչ միայն Ար­ցա­խի խնդ­րի էու­թյու­նը գնա­հա­տե­լիս, այլև ընդ­հան­րա­պես հայ-թուր­քա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի գնա­հա­տա­կան­նե­րում։ Սե­մու­շին, ես փող չու­նեմ, որ գնեմ Ձեր լոբ­բիս­տա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը, ուս­տի հույսս դնում եմ Աստ­ծո և Նրա պատ­ժող ա­ջի վրա։ Դուք և Ձեզ նման­նե­րը չեք խու­սա­փի երկ­նա­յին հա­տու­ցու­մից՝ հա­վա­տա­ցյալ լի­նեք, թե ա­թեիստ։ Չեմ հա­վա­տում նաև EADaily.com լրատ­վա­մի­ջո­ցի ղե­կա­վա­րու­թյան ազն­վու­թյա­նը, օ­բյեկ­տի­վու­թյա­նը և ան­կա­շա­ռու­թյա­նը. ա­մե­նաս­կզ­բում ես ու­զում էի, որ պան­թուր­քիզ­մի և շատ «հին Ադր­բե­ջա­նի» մա­սին Գյուլ­նազ տա­տի հե­քիաթ­նե­րի շա­րու­նակ­ման կողմ­նակ­ցին իմ պա­տաս­խա­նը հրա­պա­րա­կեր հենց այդ լրատ­վա­մի­ջո­ցը։ Ա­վա՜ղ, ա­լիևյան փո­ղե­րը հա­վա­նա­բար շա­տե­րի հա­մար քաղցր ու հեշտ ե­կամ­տի մի­ջոց են։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, մի­լիո­նա­վոր ըն­թեր­ցող­ներ պար­տա­վոր են ի­մա­նա­լու ճշ­մար­տու­թյու­նը, ո­րը XX դա­րում ա­ռանձ­նա­պես չէին թաքց­նում նաև կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի «պե­տա­կա­նու­թյան» ստեղծ­ման հե­ղի­նակ­նե­րը։ Հենց կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի, ո­րով­հետև ան­գամ ԽՍՀՄ-ի գո­յու­թյան ըն­թաց­քում, ընդ­հուպ մինչև 30-ա­կան թվա­կան­նե­րը, մինչև 1936 թ. «ստա­լի­նյան Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը», ոչ ոք սույն էթ­նո­սը չէր ան­վա­նում «ադր­բե­ջան­ցի»։ Ժա­մա­նակն է, որ թաղ­վի անգ­լիա­ցի­նե­րի, պան­թուր­քիստ­նե­րի և բոլշևիկ­նե­րի այդ խո­շոր կեղ­ծի­քը և Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նը վե­րա­դարձ­վի ճշ­մար­տու­թյա­նը։


Բայց մեր պատ­մու­թյան վեր­ջում ցան­կա­նում եմ հարց տալ ար­դեն հենց Ռու­սաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին։ ՌԴ ներ­կա­յիս կա­ռա­վա­րող պա­րո­նայք, ձեր ու­շադ­րու­թյու­նը հատ­կա­պես հրա­վի­րում եմ խոր­հր­դա­յին, հատ­կա­պես խոր­հր­դա­յին ա­կա­դե­մի­կոս, արևե­լա­գետ Վա­սի­լի Բար­տոլ­դից բեր­ված մեջ­բեր­մա­նը. «Ադր­բե­ջան ան­վա­նումն ըն­տր­վել է այն պատ­ճա­ռով, որ երբ հաս­տատ­վում էր Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը, են­թադր­վում էր, որ պարս­կա­կան և այդ Ադր­բե­ջան­նե­րը մեկ ամ­բող­ջու­թյուն կկազ­մեն... Այդ հի­ման վրա է ըն­տր­վել Ադր­բե­ջան ան­վա­նու­մը, բայց այժմ, երբ Ադր­բե­ջան բառն օգ­տա­գործ­վում է եր­կու ի­մաս­տով՝ պարս­կա­կան Ադր­բե­ջա­նի և հա­տուկ հան­րա­պե­տու­թյան, շփոթ­վում ենք ու հարց­նում, թե ո՞ր Ադր­բե­ջանն է նկա­տի առն­վում՝ պարս­կա­կա՞­նը, թե՞ այս Ադր­բե­ջա­նը»։ Դրա­նով Բար­տոլ­դը խոս­տո­վա­նում է, որ ԽՍՀՄ-ի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, Անգ­լիա­յի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից հե­տո, ե­րա­զում էին բռ­նակ­ցել իս­կա­կան Ադր­բե­ջա­նը, այ­սինքն՝ ողջ Հյու­սի­սա­յին Ի­րա­նը։ Այն, թե ԽՍՀՄ-ի փլու­զու­մից հե­տո էլ ՌԴ-ն ինչ­պես և ինչ ջան­քե­րի գնով է օգ­նում, որ պահ­պան­վի Ա­լիևնե­րի քր­դա­կան կլա­նի «ապ­շե­րո­նյան խա­նու­թյու­նը», ա­պա­ցու՞յց է, որ Պու­տին-Մեդ­վեդև-Պու­տին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի Ռու­սաս­տանն էլ, ինչ­պես ԽՍՀՄ-ը, ե­րա­զում է Ի­րա­նից «կտ­րել» նրա բո­լոր հյու­սի­սա­յին նա­հանգ­նե­րը։ Ե­թե՝ ա­յո, ա­պա դուք, Ռու­սաս­տա­նի կա­ռա­վա­րիչ­ներ, կեղ­ծա­վոր եք և ա­նազ­նիվ, ան­գամ ա­նար­դար՝ Մեր­ձա­վոր Արևել­քում հա­կաա­հա­բեկ­չա­կան պա­տե­րազ­մում ձեր դաշ­նակ­ցի նկատ­մամբ։ Եվ հարկ կլի­նի այն, ինչ պետք է, ներ­շն­չել գո­նե Ի­րա­նի ԱԳՆ-ի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը։


Իսկ ե­թե ձեր պա­տաս­խանն է՝ «Ոչ», ա­պա ին­չու՞ Ռու­սաս­տա­նը հենց հի­մա էլ չսկ­սի ուղ­ղել Լե­նին-Ստա­լի­նի վար­չա­կար­գի հան­ցա­վոր սխա­լը (փառք Աստ­ծո, որ Հա­յաս­տա­նում չեն ըն­դուն­վել խոր­հր­դա­յին շր­ջա­նում, այս­պես կոչ­ված, «ա­պօ­րի­նա­բար բռ­նա­դատ­ված­նե­րի» ար­դա­րաց­ման մա­սին օ­րենք­նե­րը)։ Չէ՞ որ ԽՍՀՄ-ի վե­րա­ցու­մից հե­տո է ա­ռա­ջա­ցել ա­վար­նե­րի, լեզ­գի­նե­րի, թա­թե­րի, ու­դի­նե­րի, ցա­խուր­նե­րի, թա­բա­սա­րան­նե­րի, ինչ­պես նաև «ապ­շե­րո­նյան խա­նու­թյան» հյու­սի­սում ապ­րող և կով­կա­սյան լեզ­վախմ­բին պատ­կա­նող այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րի «բա­ժան­ված ազգ» երևույ­թը։ Բա­ցի այդ, XXI դա­րում ին­չու՞ պետք է այդ տա­րածք­նե­րի հա­մար օգ­տա­գործ­վի այն նույն տե­ղա­նու­նը, որն անգ­լիա­ցի­ներն 1918 թ. «գո­ղա­ցել են» Ի­րա­նից։ Դուք չե՞ք ա­մա­չում, Ռու­սաս­տա­նը կա­ռա­վա­րող պա­րո­նայք։

Սերգեյ ՇԱՔԱՐՅԱՆՑ

Դիտվել է՝ 57898

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ