Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայրենիքի հերոսների օրվա կապակցությամբ Կրեմլում պարգևատրման մասնակիցների հետ զրույցում վրդովմունք է հայտնել Կիևի իշխանությունների՝ ռուսներին Ուկրաինայում ոչ բնիկ ազգ ճանաչելու որոշման առնչությամբ։ Խոսելով Ուկրաինայում պատերազմ սկսելու պատճառների մասին՝ ՌԴ նախագահը նշել է, որ Մոսկվան նման բան չէր ձեռնարկի, եթե Կիևի իշխանությունները չսկսեին «ոչնչացնել Ռուսաստանը պատմական տարածքներում, մարդկանց վտարել այնտեղից և ռուսներին հայտարարել ոչ բնիկ ազգ»։               
 

Երևա­նի և Ստե­փա­նա­կեր­տի ա­ռա­ջին խն­դի­րը պաշտ­պա­նու­թ­յան եր­կու պե­տա­կան կո­մի­տե­նե­րի շտապ ձևա­վո­րումն է

Երևա­նի և Ստե­փա­նա­կեր­տի ա­ռա­ջին խն­դի­րը պաշտ­պա­նու­թ­յան եր­կու պե­տա­կան կո­մի­տե­նե­րի շտապ ձևա­վո­րումն է
22.12.2020 | 01:30
Օ­կու­պաց­ված Ար­ցա­խում այն­պի­սի բան է տե­ղի ու­նե­նում, որ հնա­րա­վոր չէ բա­ցատ­րել։ Բայց ար­դեն պարզ չէ, թե ինչ է կա­տար­վում նաև Հա­յաս­տա­նի «խոր­հր­դա­յին» սահ­ման­նե­րին։ Սյու­նիք, Վա­յոր ձոր, Գե­ղար­քու­նիք. ա­մե­նու­րեք լար­վա­ծու­թյուն է ու տագ­նապ, ա­մե­նու­րեք գն­դա­կո­ծու­թյան ու զին­ված սադ­րանք­նե­րի սպառ­նա­լիք­ներ են կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի զոր­քե­րի գա­զան­նե­րի կող­մից։ Ա­յո, հենց կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի, ո­րով­հետև չի ե­ղել, չկա և շու­տով չի լի­նի որևէ «Խոր­հր­դա­յին Ադր­բե­ջան», և կվե­րա­նա այն ցե­ղե­րի խում­բը, ո­րոնց ԽՍՀՄ-ում «ադր­բե­ջան­ցի­ներ» էին կո­չում։ Բայց դա ար­դեն հե­ռա­վոր ա­պա­գա է գնում, ո­րով­հետև իշ­խա­նու­թյա­նը Փա­շի­նյա­նի (բա­ցա­հայտ թուր­քի) և նրա «քայ­լած­նե­րի» մնա­լու ա­մեն օրն ար­դեն Հա­յաս­տա­նի գո­յու­թյանն է սպառ­նում։
ՌԴ ԱԳՆ պաշ­տո­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մա­րիա Զա­խա­րո­վան դեկ­տեմ­բե­րի 16-ին, մեկ­նա­բա­նե­լով կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի կող­մից Ար­ցա­խում հրա­դա­դա­րի ռե­ժի­մի խախտ­ման մա­սին հար­ցը, հայ­տա­րա­րել է, թե իբր Ռու­սաս­տա­նը հնա­րա­վոր ա­մեն բան ա­նում է հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում եր­կա­րատև ու հաս­տա­տուն խա­ղա­ղու­թյուն հաս­տա­տե­լու հա­մար։ «Մենք ել­նում ենք այն բա­նից, որ հա­կա­մար­տու­թյան կող­մե­րը նույն­պես ու­նեն նույն նպա­տակ­նե­րը»,- նշել է նա։ Այդ դեպ­քում ա­մեն մի նոր­մալ, սթափ մտա­ծող մար­դու (ոչ միայն հա­յի) մեջ մի շատ կարևոր հարց է ծա­գում. նե­րե­ցե՛ք, Մա­րիա Վլա­դի­մի­րով­նա. իսկ դուք որ­տե՞ղ եք տես­նում «եր­կա­րատև ու հաս­տա­տուն խա­ղա­ղու­թյուն», ե­թե Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան 70 %-ն օ­կու­պաց­ված է ֆա­շիստ­նե­րի ու Թուր­քիա­յի կող­մից։ Ձեր ան­մի­ջա­կան պետ Սեր­գեյ Լավ­րո­վը, Կրեմ­լի մամ­լո քար­տու­ղար Դմիտ­րի Պես­կո­վը հրա­պա­րա­կավ ա­սել են, որ Թուր­քիա­յի զին­վո­րա­կան­նե­րի, այս­պես կոչ­ված, «հե­նա­կե­տե­րը» լի­նե­լու են ոչ թե Ար­ցա­խում, այլ այն­տեղ, որ­տեղ ի­րենց տա­րած­քում կո­րո­շեն Ադր­բե­ջա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը։ Բայց բանն այն է, որ Ակ­նա (Աղ­դամ) քա­ղա­քը հենց Ար­ցախն է, թեև նրանք գո­ռում են, թե դա «ի­րենց Աղ­դամն է»։ Ծա­նո­թա­ցեք Ար­ցախ-ԼՂՀ-ի Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը, ե­թե հան­կարծ մեզ չհա­վա­տաք։ Ձեր ռու­սա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան շնոր­հիվ Թուր­քիան կանգ­նել է հենց Ար­ցա­խում, իսկ այն­տե­ղից... Ձեռքդ կհաս­նի ձեր Ռու­սաս­տա­նի հետ կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի սահ­մա­նին. սպա­սեք թուր­քո­ման ա­հա­բե­կիչ­նե­րի հար­ձա­կում­նե­րին ձեր հա­րա­վա­յին սահ­ման­նե­րի վրա, Դաղս­տա­նում, Չեչ­նիա­յում, հնա­րա­վոր է, որ թուր­քա­կան ա­հա­բե­կիչ­նե­րին ու­ղար­կեն նաև Հյու­սի­սա­յին Կով­կա­սի այլ ինք­նա­վար հան­րա­պե­տու­թյուն­ներ, ան­գամ Հա­րա­վա­յին Օ­սիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյուն՝ այն­տե­ղի ռու­սա­կան ռազ­մա­բա­զա­յի դեմ դի­վեր­սիա­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու նպա­տա­կով։
Բայց մե՛զ ին­չու պետք է հու­զի և ան­հան­գս­տաց­նի դա, ե­թե ձեր բարձ­րա­գույն իշ­խա­նու­թյանն ար­դեն չեն տագ­նա­պեց­նում սան­ձա­զերծ ու լկ­տիա­ցած պան­թուր­քիզմն ու ա­հա­բեկ­չու­թյու­նը։ Ձեզ և ձեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի վրա կզ­գաք թուր­քե­րի ստո­րու­թյու­նը, ա­գա­հու­թյունն ու գա­զա­նու­թյու­նը, գու­ցե այն­ժամ գի­տակ­ցեք, թե ինչ խն­դիր կհառ­նի ձեր Ռու­սաս­տա­նի տա­րած­քում։ Իսկ մենք շա­րու­նա­կենք. են­թադ­րենք, թե Հա­յաս­տանն ու Ար­ցա­խը «նույն նպա­տակ­ներն ու­նեն», ինչ դուք եք հայ­տա­րա­րել։ Իսկ ի՞նչ կա­սեք կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի մա­սին։ Նախ՝ ան­ցյալ շա­բաթ նրանք հար­ձակ­վե­ցին ԼՂՀ Հադ­րու­թի շր­ջա­նի Հին թա­ղեր և Խծա­բերդ գյու­ղե­րի վրա, ո­րոնք ե­ռա­կողմ հայ­տա­րա­րու­թյան ստո­րագ­րու­մից հե­տո մնում էին հայ­կա­կան կող­մի վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ։ Այ­նու­հետև գրա­վե­ցին Մեծ շեն և Հին շեն գյու­ղե­րը, ո­րոնք նույն­պես հա­յե­րի վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ էին։ Ա­վե­լի վաղ՝ դեկ­տեմ­բե­րի 16-ին, ԼՂՀ նա­խա­գահ (ա­ռայժմ...) Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը խոս­տո­վա­նել էր, որ Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի մի քա­նի տաս­նյակ հայ զին­ծա­ռա­յող­ներ գե­րի են ըն­կել Խծա­բերդ գյու­ղի մեր­ձա­կայ­քում։ Հե­տո «մի քա­նի տաս­նյա­կը» դար­ձավ 100-ից ա­վե­լի, ա­վե­լի ուշ հայտ­նե­ցին, թե գե­րի ըն­կած 9 կամ 11 զին­ծա­ռա­յո­ղի թա­թար­նե­րը գն­դա­կա­հա­րել են։ Հայտ­նի է դար­ձել նաև, որ շր­ջա­պատ­ման մեջ հայ­տն­ված ա­վե­լի քան 30 կա­մա­վո­րա­կան­նե­րի հա­ջող­վել է ինք­նու­րույ­նա­բար դուրս գալ շր­ջա­պա­տու­մից։ Մեզ մոտ՝ Հա­յաս­տա­նում գրել էին, որ ան­գամ ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետ, գե­նե­րալ-գն­դա­պետ Օ­նիկ Գաս­պա­րյանն է գնա­ցել Ստե­փա­նա­կերտ՝ հան­դի­պե­լու Ար­ցա­խում ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րի հրա­մա­նա­տար, գե­նե­րալ-լեյ­տե­նանտ Ռուս­տամ Մու­րա­դո­վի հետ։ Իսկ ա­վե­լի ուշ՝ դեկ­տեմ­բե­րի 16-ին հան­կարծ հայ­տա­րար­վում է, որ «Հին թա­ղեր և Խծա­բերդ գյու­ղե­րի մոտ շր­ջա­պա­տու­մից դուրս է բեր­վում հայ զին­ծա­ռա­յող­նե­րի մի խումբ» և «գոր­ծո­ղու­թյու­նը կա­տար­վել է ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի ակ­տիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի շնոր­հիվ՝ ՌԴ խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի հրա­մա­նա­տար, գե­նե­րալ-լեյ­տե­նանտ Ռուս­տամ Մու­րա­դո­վի ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցու­թյամբ»... ՈՒ­րեմն ի՞նչ է կա­տար­վում Ար­ցա­խի մնա­ցորդ­նե­րում, ո­րոնք հայ­տա­րար­ված են ՌԴ խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան գո­տի։
Տի­կին Զա­խա­րո­վա և, ա­ռանց բա­ցա­ռու­թյան, Ձեր բո­լոր վե­րա­դաս պե­տեր. հա­մա­ձայ­նեք, որ ե­թե Ռու­սաս­տա­նը, այ­սինքն՝ ձեր խա­ղա­ղա­պահ ու­ժե­րի հրա­մա­նա­տար Մու­րա­դո­վը. իս­կա­պես «հնա­րա­վոր ա­մեն բան ա­ներ հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում եր­կա­րատև ու հաս­տա­տուն խա­ղա­ղու­թյուն հաս­տա­տե­լու հա­մար», ա­պա թվարկ­ված հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը (այդ թվում՝ ռազ­մա­կան, ո­րով­հետև ե­թե գե­րի ես վերց­րել, ա­պա գն­դա­կա­հա­րե­լու ի­րա­վունք չու­նես) ձեր սի­րե­լի կով­կա­սյան թուր­քե­րի կող­մից պար­զա­պես չպետք է լի­նեին։ Մեկ ան­գամ էլ հի­շեց­նենք. ձեր նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Պու­տի­նի միջ­նոր­դու­թյամբ ստո­րագր­ված հայ­տա­րա­րու­թյան հա­մա­ձայն, կող­մե­րը պետք է մնա­յին 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մի ար­դյուն­քում զբա­ղեց­րած դիր­քե­րում, հա­կա­մար­տու­թյան շր­ջա­նում տե­ղա­բաշխ­ված են ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը։ Նա­խա­տես­վել էր հայ­կա­կան զոր­քե­րի հե­ռա­նա­լը ԼՂՀ-ի շր­ջա­կա ո­րոշ շր­ջան­նե­րից։
ԼՂՀ-ի շր­ջա­կա, ոչ թե ներ­սի։ Մենք այդ էա­կան տար­բե­րու­թյու­նը տես­նում ու հաս­կա­նում ենք։ Իսկ Դու՞ք, տի­կին Զա­խա­րո­վա, և ձեր ողջ ԱԳՆ-ն, և ձեր նա­խա­գահ Պու­տի­նը։ Ձեզ­նից ոչ ոք այդ­տեղ՝ Մոսկ­վա­յում, չի՞ տես­նում, որ Բա­քուն բո­լո­րո­վին էլ «նույն նպա­տա­կը չու­նի»։ Դուք բա­ցար­ձա­կա­պես «չեք տես­նում», որ թուր­քա­կան զոր­քե­րը Ակ­նա­յում (Աղ­դամ) են, ին­չը նշա­նա­կում է՝ հենց Ար­ցա­խում, դա բնավ այն չէ, ին­չը դուք հայ­տա­րա­րել էիք նո­յեմ­բե­րին։ Մենք վարժ­վել ենք, որ ստել ու ստում են թուր­քերն ու կով­կա­սյան թա­թար­նե­րը։ Ին­չու՞ է ստում պաշ­տո­նա­կան Մոսկ­վան, ու՞մ եք ո­րո­շել խա­բել։ Մեզ խա­բել չի հա­ջող­վի. մենք ա­մեն ինչ տես­նում ենք։ Այս­տե­ղից՝ Հա­յաս­տա­նից, ա­մեն օր տես­նում ենք. թե ինչ­պես են չա­փա­զանց լկ­տիա­նում ձեր խնա­մար­կյալ­նե­րը՝ կով­կա­սյան թա­թար­նե­րը, ընդ ո­րում՝ ար­դեն Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քի ու մեր երկ­րի բնա­կա­վայ­րե­րի նկատ­մամբ։ Իսկ դուք Մոսկ­վա­յում լռում եք, հե­տո՞ ինչ, որ ար­դեն Հա­յաս­տա­նի նոր սահ­մա­նա­յին շր­ջան­նե­րից են առևան­գում մարդ­կանց, հե­տո ի՞նչ, որ կով­կա­սյան թա­թար­նե­րը մտ­նում են հայ­կա­կան քա­ղաք­ներն ու գյու­ղե­րը։
Ա­հա թե ինչ էր կա­տար­վում 2020 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ին Հա­յաս­տա­նում. դա­վա­ճան Փա­շի­նյա­նի դեմ բո­ղո­քի հեր­թա­կան գոր­ծո­ղու­թյան ժա­մա­նակ Սյու­նի­քի մար­զում Կա­պան քա­ղա­քի մոտ փա­կել են ճա­նա­պար­հը, տի­կին Զա­խա­րո­վա։ Տե­ղի բնա­կիչ­նե­րի դժ­գո­հու­թյան պատ­ճառն այն եր­կյուղ­ներն էին, ո­րոնք կապ­ված էին այդ մար­զին սահ­մա­նա­կից ԼՂՀ-Ար­ցա­խի շր­ջան­նե­րը կով­կա­սյան թա­թար­նե­րին ու թուր­քե­րին վա­ճա­ռե­լու և հանձ­նե­լու հետ։ Գոր­ծո­ղու­թյան մաս­նա­կից­ներն ան­հան­գս­տա­ցած էին, որ ճա­նա­պար­հի սահ­մա­նա­մերձ հատ­վա­ծը կա­րող է գն­դա­կոծ­վել թշ­նա­մու կող­մից, ինչ­պես ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րին (1991-94 թթ.)։ Գոր­ծո­ղու­թյան պա­հես­տա­զո­րա­յին և աշ­խար­հա­զո­րա­յին մաս­նա­կից­նե­րը նույն­պես ա­սում էին, որ սահ­մա­նում մար­տա­կան դիր­քեր են ստեղ­ծել, ո­րոնք պաշտ­պա­նում էին Կա­պա­նի մո­տով անց­նող ճա­նա­պար­հը, բայց հի­մա ի­րենց հե­ռա­նա­լու հրա­ման են տվել։ Պատ­կե­րաց­նու՞մ եք, տի­կին Զա­խա­րո­վա։ Բայց չէ՞ որ Սյու­նիք ձեր ռու­սա­կան զոր­քե­րի մտ­նե­լուց հե­տո կա­րե­լի է չկաս­կա­ծել, որ այդ հրա­մա­նը տվել են ձեր զին­վո­րա­կան­նե­րը։ «Մենք գնա­լու տեղ չու­նենք, մեր ե­րե­խա­ներն այս­տեղ են ապ­րե­լու, ե­թե պետք լի­նի, զենք կվերց­նենք»,- ա­սել է հան­րա­հա­վա­քի մաս­նա­կից­նե­րից մե­կը։ Բո­ղո­քա­վոր­նե­րը մտա­դիր են ճա­նա­պար­հը փա­կե­լու մինչև ի­րա­վա­սու մար­մին­նե­րից բա­ցատ­րու­թյուն­ներ ստա­նա­լը։ Ոս­տի­կան­նե­րը փոր­ձում են հա­մո­զել գոր­ծո­ղու­թյան մաս­նա­կից­նե­րին, որ ա­պաշր­ջա­փա­կեն մայ­րու­ղին։ Մի խոս­քով, տի­պիկ ստո­րու­թյուն է, ո­րի մաս­նա­կից­ներն են դար­ձել, Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյան հետ, նաև Ռու­սաս­տանն ու ՌԴ ԱԳՆ-ն, տի­կին Զա­խա­րո­վա։
Հա­յաս­տա­նի Սյու­նի­քի մար­զի սահ­ման­նե­րին ի­րադ­րու­թյու­նը սր­վել է այն բա­նից հե­տո, երբ վեր­ջին պա­տե­րազ­մի ար­դյուն­քում հայ ժո­ղովր­դի թշ­նա­մի­նե­րի վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ ան­ցան մար­զին Ար­ցա­խի սահ­մա­նա­կից տա­րածք­նե­րը։ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րից, ա­ռա­ջին հեր­թին՝ Գե­ղար­քու­նի­քից և Սյու­նի­քից, գործ­նա­կա­նում ա­մեն օր տե­ղե­կու­թյուն է գա­լիս տե­ղա­կան հա­մայ­նք­նե­րից՝ կապ­ված կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի և թուր­քե­րի ագ­րե­սիվ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետ։ Հաս­տա­տում են, որ թշ­նա­մու զին­վո­րա­կան­նե­րը տա­րած­քա­յին ան­հիմն պա­հանջ­ներ են ներ­կա­յաց­նում ի­րենց հա­մար ա­ռա­վե­լա­գույնս շա­հա­վետ նոր սահ­ման գծե­լու նպա­տա­կով։ Հա­յաս­տա­նի ԱԳՆ-ն նո­յեմ­բե­րի 27-ին մեկ­նա­բա­նել է Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Սոթք ա­վա­նի շր­ջա­նում ադր­բե­ջան­ցի զին­վո­րա­կան­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջա­դե­պը և նշել, որ սահ­մա­նի այդ հատ­վա­ծում մար­տա­կան հեր­թա­պա­հու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար ՀՀ ԶՈՒ-ի և կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի միջև կա­յա­ցել են բա­նակ­ցու­թյուն­ներ, ո­րոնց ըն­թաց­քում ճշտ­վել են ժա­մա­նա­կա­վոր մար­տա­կան դիր­քե­րի տե­ղե­րը։ «Սահ­մա­նը ո­րո­շելն ու սահ­մա­նա­զա­տու­մը եր­կա­րատև ու հա­մա­լիր գոր­ծըն­թաց­ներ են։ Դրանք ի­րա­կա­նաց­վում են պե­տու­թյուն­նե­րի միջ­գե­րա­տես­չա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի և աշ­խա­տան­քա­յին խմ­բե­րի կող­մից միջ­պե­տա­կան բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի հի­ման վրա, ին­չի ար­դյուն­քում հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջազ­գա­յին փաս­տա­թուղթ է ստո­րագր­վում»,- նշել է ՀՀ ԱԳՆ-ն։ Իսկ ՀՀ նա­խա­գահ Ար­մեն Սարգ­սյա­նը նա­մակ է հղել ՌԴ ղե­կա­վար Վլա­դի­միր Պու­տի­նին՝ խնդ­րե­լով ա­ջակ­ցել Հա­յաս­տա­նի և Ադր­բե­ջա­նի միջև սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցում, ին­չի մա­սին հայտ­նել է Սարգ­սյա­նի մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թյու­նը դեռևս դեկ­տեմ­բե­րի 8-ին։ Իր նա­մա­կում նա Պու­տի­նին կր­կին շնոր­հա­կա­լու­թյուն է հայտ­նել այն ջան­քե­րի հա­մար, ո­րոնք նպաս­տե­ցին նոր զո­հե­րից ու ող­բեր­գու­թյուն­նե­րից խու­սա­փե­լուն։ Միա­ժա­մա­նակ ՀՀ նա­խա­գա­հը նշել է, որ «ցա­վոք, սահ­մա­նա­զատ­ման հար­ցում կող­մե­րի միջև նոր վե­ճե­րի հնա­րա­վոր վտանգ կա»։ Այժմ դեկ­տեմ­բե­րի վերջն է, տի­կին Զա­խա­րո­վա և ՌԴ ԱԳՆ։ Եվ ի՞նչ։ Ո­չինչ։  Կա­պա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 17-ի ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը բա­ցա­հայ­տո­րեն վկա­յում են, որ ինչ­պես մեզ մոտ՝ Երևա­նում, այն­պես էլ ձեզ մոտ՝ Մոսկ­վա­յում, կան կոնկ­րետ դեմ­քեր, ո­րոնց նպա­տա­կը կով­կա­սյան թա­թար­նե­րին ու թուր­քե­րին ա­մեն ին­չում խրա­խու­սելն է։ Մենք մո­տա­վո­րա­պես կռա­հում ենք, թե ինչ­քան է­ժա­նա­գին են ձեր ներ­քին դա­վա­ճան­նե­րը։ Իսկ ի՞նչ ար­ժեն պան­թուր­քիզ­մին օ­ժան­դա­կող պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րի «ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը», Մա­րիա Վլա­դի­մի­րով­նա։ Գու­ցե Դու՞ք օգ­նեք Հա­յաս­տա­նի շար­քա­յին քա­ղա­քա­ցի­նե­րին, որ նրանք ի­մա­նան, թե կով­կա­սյան թա­թար­ներն ու Թուր­քիան ինչ­քան են վճա­րում (գո­նե մեկ ամ­սում) ռու­սա­կան ծա­խու պաշ­տո­նյա­նե­րին։ Ի՞նչ եք կար­ծում, ձեր ներ­քին ծա­խու պաշ­տո­նյա­նե­րը հե­տո կսկ­սեն պան­թուր­քիստ­նե­րին ծախծ­խել նաև Ռու­սաս­տա­նի՞ տա­րածք­նե­րը։ Մենք կցան­կա­նա­յինք դա նա­խօ­րոք ի­մա­նալ, ուս­տի պն­դում ենք, որ Դուք (իսկ ե­թե չեք կա­րող, ա­պա Ձեր ղե­կա­վար Սեր­գեյ Լավ­րո­վը) մեզ ան­պայ­ման պա­տաս­խա­նեք։
Մենք գի­տենք նաև, որ դեկ­տեմ­բե­րի 17-ին Հա­յաս­տա­նի ՊՆ-ն հայտ­նել է, որ ՀՀ և Ադր­բե­ջա­նի սահ­մա­նի ո­րոշ հատ­ված­նե­րում ռուս խա­ղա­ղա­պահ­ներ են տե­ղա­կայ­վե­լու։ ՀՀ պաշտ­պա­նու­թյան նոր նա­խա­րար Վա­ղար­շակ Հա­րու­թյու­նյա­նը Սյու­նիք այ­ցի ժա­մա­նակ աշ­խա­տան­քա­յին խոր­հր­դակ­ցու­թյուն է անց­կաց­րել զո­րա­միա­վոր­ման հրա­մա­նա­տա­րի, Սյու­նի­քի մարզ­պե­տի և այդ շր­ջա­նում հան­րա­պե­տու­թյան սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի հրա­մա­նա­տա­րի հետ։ Քն­նարկ­վել են սահ­մա­նի ճշտ­ման և նրա եր­կայն­քով սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րի տե­ղա­բաշխ­ման հար­ցեր։ Նա­խա­րարն իր են­թա­կա­նե­րին ցու­ցում­ներ է տվել սահ­մա­նի հատ­ված­նե­րում մար­տա­կան նոր կե­տեր ու դիր­քեր ստեղ­ծե­լու շուրջ։ Զո­րա­միա­վոր­ման հրա­մա­նա­տարն ու Սյու­նի­քի մարզ­պե­տը ներ­կա­յաց­րել են սահ­մա­նի մի շարք «խնդ­րա­հա­րույց» հատ­ված­նե­րում կա­տա­րե­լիք աշ­խա­տանք­նե­րը։ Վ. Հա­րու­թյու­նյա­նը հան­դի­պել է նաև ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­րար զո­րա­կազ­մի սպա­նե­րի հետ ու քն­նար­կել Գո­րիս-Ստե­փա­նա­կերտ ճա­նա­պար­հի վե­րահս­կո­ղու­թյան ու սահ­մա­նին ռուս խա­ղա­ղա­րար­նե­րի տե­ղա­բաշխ­ման,  վեր­ջին պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ ան­հետ կո­րած­նե­րի ո­րոն­ման և մի շարք ու­րիշ հար­ցեր։ Սյու­նի­քի մարզ­պետ Մե­լիք­սեթ Պո­ղո­սյա­նը հայտ­նել է, որ ռուս խա­ղա­ղա­պահ­ներն ար­դեն գտն­վում են մար­զի Շուռ­նուխ և Ո­րո­տան գյու­ղե­րի շր­ջա­նում։ Ըստ նրա՝ մար­զում բնա­կա­նոն ի­րադ­րու­թյուն է, սահ­ման­նե­րը վե­րահս­կում են Հա­յաս­տա­նի ԶՈՒ-ն և սահ­մա­նա­պահ զոր­քե­րը։ Բայց ու­շադ­րու­թյուն դարձ­րեք, տի­կին Զա­խա­րո­վա և հայ քա­ղա­քա­ցի­ներ. խոսք կար նաև մար­տա­կան նոր դիր­քեր ստեղ­ծե­լու մա­սին։ Այ­սինքն, ՀՀ ՊՆ-ն ծան­րակ­շիռ հիմ­քեր ու­նի սպա­սե­լու, որ կով­կա­սյան թա­թար­ներն ու թուր­քե­րը նո­րից պա­տե­րազմ կսկ­սեն։ Այս­պի­սով, մենք նոր պա­տե­րազմ ենք սպա­սում, իսկ Դու՞ք, Մա­րիա Վլա­դի­մի­րով­նա և ՌԴ պե­տա­կան մար­մին­ներ։ Ի՞նչ է, ձեզ հան­կարծ թվա­ցել է, թե հենց հի­մա «կվե­րա­կան­գն­վի՞ ժո­ղո­վուրդ­նե­րի խոր­հր­դա­յին բա­րե­կա­մու­թյու­նը»։ Ե­թե Մոսկ­վա­յում իս­կա­պես այդ­պես եք մտա­ծում, ա­պա ձեր իշ­խա­նու­թյու­նում չա­փա­զանց շատ են տխ­մար­նե­րը, թու­լա­միտ­նե­րը և զա­ռա­մախ­տա­վոր­նե­րը։
Սերգեյ ՇԱՔԱՐՅԱՆՑ
Դիտվել է՝ 34525

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ