Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայրենիքի հերոսների օրվա կապակցությամբ Կրեմլում պարգևատրման մասնակիցների հետ զրույցում վրդովմունք է հայտնել Կիևի իշխանությունների՝ ռուսներին Ուկրաինայում ոչ բնիկ ազգ ճանաչելու որոշման առնչությամբ։ Խոսելով Ուկրաինայում պատերազմ սկսելու պատճառների մասին՝ ՌԴ նախագահը նշել է, որ Մոսկվան նման բան չէր ձեռնարկի, եթե Կիևի իշխանությունները չսկսեին «ոչնչացնել Ռուսաստանը պատմական տարածքներում, մարդկանց վտարել այնտեղից և ռուսներին հայտարարել ոչ բնիկ ազգ»։               
 

Երևա­նի և Ստե­փա­նա­կեր­տի ա­ռա­ջին խն­դի­րը պաշտ­պա­նու­թ­յան եր­կու պե­տա­կան կո­մի­տե­նե­րի շտապ ձևա­վո­րումն է

Երևա­նի և Ստե­փա­նա­կեր­տի ա­ռա­ջին խն­դի­րը պաշտ­պա­նու­թ­յան եր­կու պե­տա­կան կո­մի­տե­նե­րի շտապ ձևա­վո­րումն է
25.12.2020 | 00:27

(Նախորդ մասը)

Մեր շուրջն օ­րե­ցօր փոխ­վում է ա­մեն ինչ։ Ա­հա ար­դեն Երևա­նի և Ստե­փա­նա­կեր­տի դա­վա­ճան­ներն ու պարտ­վո­ղա­կան­նե­րը կով­կա­սյան թա­թար­նե­րին հանձ­նե­ցին եր­կու մար­դաս­պան-դի­վեր­սանտ­նե­րի, իբր մեր երևան­ցի թր­քա­սեր­նե­րը դրա­նով կա­տա­րում են գե­րի­նե­րի և պա­տանդ­նե­րի փո­խա­նա­կու­մը «բո­լո­րը բո­լո­րի դի­մաց» սկզ­բուն­քով։ Բայց մինչ մեզ հանձ­նե­ցին 45 գե­րու, թշ­նա­մի­ներն ան­մի­ջա­պես, այն էլ՝ ոչ պա­տե­րազ­մա­կան ի­րադ­րու­թյու­նում, կր­կին առևան­գե­ցին մի քա­նի տաս­նյակ մար­դու։ Իսկ ստե­փա­նա­կերտ­ցի դա­վա­ճան­ներն ար­դեն դեկ­տեմ­բե­րի 14-ին թշ­նա­մուն հանձ­նե­ցին կա­տա­րած սպա­նու­թյուն­նե­րի ու դի­վեր­սիա­յի հա­մար ԼՂՀ-ում դա­տա­պարտ­ված Շահ­բազ Ղու­լիևին ու Դիլ­ղամ Աս­կե­րո­վին։ Ա­հա ևս մեկ դա­վա­ճա­նու­թյուն. ոտ­նա­տակ է տր­ված 2014 թ. սպան­ված 17-ա­մյա Սմ­բատ Ցա­կա­նյա­նի, 43-ա­մյա Սար­գիս Աբ­րա­հա­մյա­նի և ծանր վի­րա­վոր­ված, 37-ա­մյա Կա­րի­նե Դավ­թյա­նի հի­շա­տա­կը... Է՛լ ինչ սպա­սենք ձեզ­նից, փա­շի­նյա­նա­կան­ներ։ Ինչ­քան ստո­րու­թյուն ու վախ­կո­տու­թյուն կա ձեր մեջ, սո­րո­սա­կան հիմ­նադ­րամ­նե­րի և ԱՄՆ-ի դես­պա­նու­թյան կա­մա­կա­տար­ներ։


Իսկ ոչն­չաց­ված Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ու Հա­յաս­տա­նի շուր­ջը ռազ­մա­վա­րա­կան նոր ի­րա­վի­ճակ է հա­սու­նա­նում։ Մենք ար­դեն գրել ենք, որ դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին Ի­րա­նի խոր­հր­դա­րա­նի խոս­նակ Մո­հա­մադ Կա­լի­բա­ֆը հայ­տա­րա­րել է, թե կով­կա­սյան թա­թար­նե­րից Ի­րա­նը պա­հան­ջում է Ար­ցա­խից շտապ վտա­րել սի­րիա­ցի ա­հա­բե­կիչ­նե­րին, ո­րով­հետև «Ադր­բե­ջա­նում ա­հա­բե­կիչ­նե­րի և սիո­նիս­տա­կան վար­չա­կար­գի շար­ժում­նե­րի ներ­կա­յու­թյու­նը սպառ­նա­լիք է տա­րա­ծաշր­ջա­նի խա­ղա­ղու­թյանն ու անվ­տան­գու­թյա­նը»։ Հե­տո բո­լորս ի­մա­ցանք, թե Բաք­վում Էր­դո­ղա­նի դեկ­տեմ­բե­րի 10-ի սադ­րան­քի դեմ ինչ­քան կտ­րուկ է հան­դես ե­կել Ի­րա­նի խոր­հր­դա­րա­նի ողջ կազ­մը, իսկ Թեհ­րա­նում Թուր­քիա­յի դես­պա­նը հրա­վիր­վել է Ի­րա­նի ԱԳՆ։ Դեկ­տեմ­բե­րի 10-ին Թավ­րի­զում բո­ղո­քի հա­կա­թուր­քա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն է կա­յա­ցել։ Թուր­քե­րը նույն­պես ո­րո­շել են «ա­տամ ցույց տալ». Ան­կա­րա­յում Ի­րա­նի դես­պա­նը հրա­վիր­վել է Թուր­քիա­յի ԱԳՆ։ Բայց երևի Ի­րա­նի դես­պանն էլ է կոշտ հայ­տա­րա­րու­թյուն­ներ ա­րել։ Հետևանքն այն է ե­ղել, որ թուր­քա­կան ԱԳՆ-ն, փաս­տո­րեն ար­դա­րա­ցել է դես­պա­նի ա­ռաջ, թե իբր «Էր­դո­ղա­նին սխալ են հաս­կա­ցել», իբր Էր­դո­ղա­նը նկա­տի է ու­նե­ցել «Ղա­րա­բա­ղի ա­զա­տագ­րու­մը», ոչ թե տա­րած­քա­յին պա­հանջ­ներն Ի­րա­նից։ Այ­նուա­մե­նայ­նիվ, վե­րա­դառ­նանք Էր­դո­ղա­նի սադ­րիչ հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ Ի­րա­նի խոր­հր­դա­րա­նի ո­րոշ­մա­նը։ Դեկ­տեմ­բե­րի 9-ին Էր­դո­ղա­նը ժա­մա­նել էր Բա­քու՝ մաս­նակ­ցե­լու կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի զո­րա­հան­դե­սին։ Իլ­համ Ա­լիևի մաս­նակ­ցու­թյամբ ա­րա­րո­ղու­թյան ժա­մա­նակ Էր­դո­ղա­նը կար­դաց սահ­մա­նա­յին Ա­րաս (Ա­րաքս) գե­տի մա­սին Բ. Վա­հաբ­զա­դեի ան­ջատ­վո­ղա­կան բա­նաս­տեղ­ծու­թյու­նը։ Վա­հաբ­զա­դեն նկա­տի էր ու­նե­ցել, որ «օ­կու­պաց­ված են» Ա­րաք­սից հյու­սիս գտն­վող հո­ղե­րը, ո­րով­հետև թունդ ռու­սա­տյաց, հա­յա­տյաց էր, ընդ­հան­րա­պես ա­տում էր քրիս­տո­նյա­նե­րին։ Էր­դո­ղա­նի սադ­րան­քի կա­պակ­ցու­թյամբ հան­դես են ե­կել և՛ Ի­րա­նի նա­խա­գահ Հա­սան Ռո­հա­նին, և՛ ԱԳ նա­խա­րար Ջա­վադ Զա­րի­ֆը, և՛ ԻԻՀ ԱԳՆ մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թյու­նը, և՛ Ի­րա­նի ու­րիշ պաշ­տո­նյա­ներ ու հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­ներ։ Դեկ­տեմ­բե­րի 13-ին Ի­րա­նի խոր­հր­դա­րա­նի բաց նիս­տում Սե­յեդ Դեհ­նա­վին ըն­թեր­ցեց ա­վե­լի քան 225 օ­րենս­դիր­նե­րի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը վեր­ջին ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի և Էր­դո­ղա­նի դիր­քո­րոշ­ման մա­սին. «Մենք վճ­ռա­կա­նո­րեն դա­տա­պար­տում ենք տա­րա­ձայ­նու­թյուն­ներ սեր­մա­նող գրա­կա­նու­թյան օգ­տա­գոր­ծու­մը Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ Էր­դո­ղա­նի կող­մից, ով, ինչ­պես սպաս­վում է, բա­րի հարևան է լի­նե­լու և ձգ­տե­լու է իս­լա­մա­կան աշ­խար­հի միաս­նու­թյան, ինչ­պես նաև տա­րա­ծաշր­ջա­նում խա­ղա­ղու­թյան ու կա­յու­նու­թյան հաս­տատ­ման»։ Օ­րենս­դիր­նե­րը մեծ նշա­նա­կու­թյուն են տա­լիս երկ­րի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյա­նը, ըն­դգ­ծում մու­սուլ­ման ժո­ղո­վուրդ­նե­րի միաս­նու­թյու­նը, նշում, որ Ի­րա­նը պետք է մշ­տա­կան ջան­քեր գոր­ծադ­րի իս­լա­մա­կան աշ­խար­հում քա­ղա­քա­կան, տն­տե­սա­կան ու մշա­կու­թա­յին միաս­նու­թյան հաս­նե­լու հա­մար։
Այս­պի­սով, Էր­դո­ղա­նը, այ­սինքն՝ Թուր­քիան, մե­ղադր­վում է «մու­սուլ­ման ժո­ղո­վուրդ­նե­րի քա­ղա­քա­կան, տն­տե­սա­կան ու մշա­կու­թա­յին միաս­նու­թյու­նը» խարխ­լե­լու մեջ։ Մու­սուլ­ման­նե­րի հա­մար դա շատ լուրջ մե­ղադ­րանք է և, ըստ էու­թյան, նշա­նա­կում է, որ Ի­րանն Էր­դո­ղա­նի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը գրե­թե հա­վա­սա­րեց­րել է... Իս­րա­յե­լի քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը։ Չէ՞ որ տաս­նա­մյակ­ներ շա­րու­նակ հենց Իս­րա­յելն է քայ­քա­յել ու քայ­քա­յում «մու­սուլ­ման ժո­ղո­վուրդ­նե­րի միաս­նու­թյու­նը»։ Պա­տա­հա­կան չէ, որ Թուր­քիա­յի հետ սկան­դա­լի հենց թեժ պա­հին՝ դեկ­տեմ­բե­րի 14-ին, ԻԻՀ նա­խա­գահ Ռո­հա­նին դար­ձյալ խո­սեց տա­րա­ծաշր­ջա­նի բո­լոր ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րում Իս­րա­յե­լի ստոր դե­րի մա­սին. «Գիտ­նա­կան Ֆահ­րի­զո­դա­յի սպա­նու­թյու­նը նրանց գործն էր, ով­քեր ու­զում էին ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փի՝ ի­րեն ա­րա­տա­վո­րած կա­ռա­վա­րու­թյան վեր­ջին օ­րե­րին տա­րա­ծաշր­ջա­նը ներ­քա­շել պա­տե­րազ­մի մեջ։ Դա նրանց և սիո­նիս­տա­կան վար­չա­կար­գի հիմ­նա­կան նպա­տակն է»։ Ռո­հա­նին կր­կին նա­խազ­գու­շաց­րեց, որ Թեհ­րանն ի­րեն ի­րա­վունք է վե­րա­պա­հում պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ ձեռ­նար­կե­լու ուխ­տադ­րուժ հար­ձա­կու­մից հե­տո, բայց դա կա­նի այն ժա­մա­նակ և այն­տեղ, ո­րոնք ին­քը կընտ­րի։


Վեր­ջերս սույն նյու­թի հե­ղի­նա­կը ռու­սա­կան կայ­քե­րից մե­կում կար­դաց ոմն Պյոտր Մա­կե­դոնցևի «Էն­վեր փա­շա­յի ու­ղիով. Բաք­վում թուր­քա­կան քայ­լեր­գը և նրա հետևանք­նե­րը Ռու­սաս­տա­նի հա­մար» վեր­նագ­րով հոդ­վա­ծը։ Այն­տեղ գլ­խա­վորն այն է, որ Ռու­սաս­տա­նում փոր­ձա­գետ­նե­րը լսել և զգու­շա­նում են, որ ժա­մա­նա­կա­կից «Էն­վեր փա­շան» նույն­պես հի­մա խրոխ­տան­քով քայ­լում է որ­պես «Պու­տի­նի բա­րե­կամ»։ Խոսքն Էր­դո­ղա­նի մա­սին է, ի­հար­կե։ Նո­յեմ­բե­րի 10-ին նա հայ­տա­րա­րեց. «Ղա­րա­բա­ղը նո­րից դար­ձավ ադր­բե­ջա­նա­կան։ Մա­մեդ Ռա­սուլ­զա­դեի, Էն­վեր փա­շա­յի, Նու­րի փա­շա­յի, Հու­սեյն Ջա­վի­դի, Ահ­մեդ Ջա­վա­դի և հա­մազ­գա­յին ա­ռաջ­նորդ Հեյ­դար Ա­լիևի հո­գի­ներն ու­րա­խա­ցան։ Ադր­բե­ջա­նում մեր եղ­բայր­նե­րի ու­րա­խու­թյու­նը նաև մեր ու­րա­խու­թյունն ու հպար­տու­թյունն է։ Հու­սով եմ, որ Թուր­քիան ու Ադր­բե­ջա­նը հե­տա­գա­յում էլ են ընդ­հա­նուր ա­պա­գա կա­ռու­ցե­լու»։


Էր­դո­ղան-Էն­վե­րի մա­սին ար­տա­հայտ­վե­լուց ա­ռաջ նախ խո­սենք մեր՝ հայ ժո­ղովր­դի մա­սին։ Լսի՛ր, Փա­շի­նյան փա­շա, դու ակ­տի­վո­րեն քա­րո­զում էիր, թե ձգ­տում ես այն­պի­սի «կար­գա­վոր­ման», ո­րը կբա­վա­րա­րի կով­կա­սյան թա­թար­նե­րին։ Տե՛ս, Փա­շի­նյան, Թուր­քիան ու կով­կա­սյան թա­թար­ներն «ընդ­հա­նուր ու­րա­խու­թյուն» ու­նեն։ Իսկ դու ի՞նչ ու­րա­խու­թյուն բե­րե­ցիր Հա­յաս­տա­նին ու Ար­ցա­խին։ Ծախ­ված հո­ղեր և զին­վոր­նե­րի ու սպա­նե­րի դիակ­ներ՝ «որ­պես Նոր տար­վա նվեր­նե՞ր» ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րին։ Փա­շի­նյան փա­շա, դու նույ­նիսկ գե­րա­զան­ցել ես հայ ժո­ղովր­դի դա­հիճ­ներ Էն­վեր փա­շա­յին ու Նու­րի փա­շա­յին։ Դու նու՞յ­նպես հրեա դյոն­մե ես, ա՛յ Փա­շի­նյան փա­շա։ Քա­նի դեռ ժա­մա­նակ կա, ինքդ խոս­տո­վա­նիր, հնա­րա­վոր է, որ ան­կեղծ խոս­տո­վա­նու­թյու­նը հաշ­վի առն­վի, երբ Տրի­բու­նալն ընտ­րե­լու լի­նի քո պատ­ժա­չա­փը։ Իսկ Տրի­բու­նալն ան­պայ­ման լի­նե­լու է. հա­յե­րի ե­ղեռ­նին քո մաս­նակ­ցու­թյու­նը գործ­նա­կա­նում կաս­կա­ծից դուրս է։


Այս­պի­սով, ներ­կա­յիս «Էն­վեր փա­շան» դեկ­տեմ­բե­րին կր­կին հի­շեց հայ ժո­ղովր­դի եր­կու դահ­ճի՝ դյոն­մե հրեա­ներ Էն­վեր փա­շա­յի և Նու­րի փա­շա­յի ա­նուն­նե­րը։ Նու­րի փա­շան, լի­նե­լով բրի­տա­նա­կան հա­տուկ ծա­ռա­յու­թյան գոր­ծա­կալ, 1918 թ. մաս­նակ­ցել է այն կեղծ պե­տու­թյան ստեղծ­մա­նը, ո­րին տվել են Ի­րա­նից գո­ղաց­ված «Ադր­բե­ջան» ան­վա­նու­մը։ 1918-ից Կով­կա­սում հա­յե­րի դժ­բախ­տու­թյուն­ներն ու տագ­նապ­ներն ա­վե­լա­ցել են մի­լիոն ան­գամ։ Մյուս­ներն էլ, ո­րոնց նո­յեմ­բե­րի 10-ին հի­շա­տա­կեց Էր­դո­ղա­նը, ան­մի­ջա­կան առն­չու­թյուն ու­նեն Այ­սր­կով­կա­սի հե­տա­գա զար­գաց­մանն ու ներ­կա­յիս քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րին։ Ռա­սուլ­զա­դեն ֆա­շիս­տա­կան «Մու­սա­վաթ» կու­սակ­ցու­թյան և, այս­պես կոչ­ված, «Ադր­բե­ջա­նի Դե­մոկ­րա­տա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան» ա­ռաջ­նորդ­նե­րից մեկն էր, ի դեպ՝ նույն­պես հրեա դյոն­մե, Հու­սեյն Ջա­վի­դը և Ահ­մեդ Ջա­վադն ադր­բե­ջան­ցի բա­նաս­տեղծ­ներ էին, թուր­քե­րի հետ կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի միա­վոր­ման կողմ­նա­կից­ներ։


Բայց ի՞նչն էր տագ­նա­պեց­րել ռուս փոր­ձա­գետ­նե­րին այն բա­նում, որ Էր­դո­ղա­նը մի ամ­սում եր­կու ան­գամ հի­շել էր Էն­վեր փա­շա­յին և Նու­րի փա­շա­յին։ Էն­վեր փա­շան Թուր­քիա­յի ռազ­մա­կան նա­խա­րարն էր և Օս­մա­նյան կայս­րու­թյու­նը ներ­քա­շեց Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի մեջ՝ Սուե­զի ջրանց­քից և Ադ­րիա­նու­պոլ­սից մինչև Կա­զան ու Սա­մար­ղանդ մտա­ցա­ծին «Մեծ Թու­րա­նը» ստեղ­ծե­լու հա­մար։ Իր խորթ եղ­բայր Նու­րի փա­շա­յի հետ ե­ղել է Ռու­սաս­տան օս­մա­նյան ներ­խուժ­ման նա­խա­ձեռ­նո­ղը։ 1919-ին փա­խել է Ռու­սաս­տան՝ հրեա եղ­բայր­նե­րի (բոլշևիկ­նե­րի) մոտ, ան­գամ դար­ձել «կար­միր հրա­մա­նա­տար», բայց, ընկ­նե­լով Թուր­քես­տան, իս­կույն դար­ձել է տե­ղի բաս­մաչ­նե­րի պա­րագ­լուխ ու սկ­սել պա­տե­րազ­մել նույն Ռու­սաս­տա­նի դեմ։ Պան­թուր­քիստ­նե­րի հա­մար մեկ է ե­ղել՝ Ռու­սա­կան կայս­րու­թյունն է, թե «կար­միր» Ռու­սաս­տա­նը, նրանց «Մեծ Թու­րանն» անհ­նա­րին կլի­ներ ստեղ­ծել ա­ռանց սլա­վո­նա­կան պե­տա­կա­նու­թյունն ընդ­հան­րա­պես ոչն­չաց­նե­լու։ Այն­պես որ, ա­մեն ինչ տրա­մա­բա­նա­կան է. Թուր­քիա­յից ե­լած, սիո­նիս­տա­կան-պան­թուր­քա­կան նա­խագ­ծում ընդգրկված հրեա դյոն­մեն պար­տա­վոր էր նպաս­տե­լու ոչ միայն հա­յե­րի, այլև Ռու­սաս­տա­նի ոչն­չաց­մա­նը։ Սա­կայն 1922 թ. օ­գոս­տո­սի 4-ին ներ­կա­յիս Տա­ջիկս­տա­նի տա­րած­քում Էն­վեր փա­շան մա­հա­պատ­ժի են­թարկ­վեց «կար­միր­բա­նա­կա­յին», ար­ցա­խա­հայ Հա­կոբ Մել­քու­մյան­ցի (ռու­սա­կան փաս­տաթղ­թե­րով՝ Յա­կով Մել­քու­մո­վի) կող­մից, «Նե­մե­սիս» գոր­ծո­ղու­թյան շր­ջա­նա­կում։ Ի դեպ, նույն թվա­կա­նին Թիֆ­լի­սում մա­հա­պատ­ժի է են­թարկ­վել ևս մեկ հրեա դյոն­մե՝ «Սի­նո­պի դա­հիճ-մսա­գործ» Ջե­մալ փա­շան։ Եվ նույն­պես՝ «Նե­մե­սի­սի» շր­ջա­նա­կում։


Վե­րա­դառ­նանք Պյոտր Մա­կե­դոնցևի հոդ­վա­ծին։ Այդ նյու­թից ու­շադ­րու­թյան է ար­ժա­նի հատ­կա­պես հետևյալ հատ­վա­ծը. «Էր­դո­ղա­նի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը վկա­յում են, որ Ան­կա­րան, ձեռք բե­րած ար­դյունք­նե­րի ա­լի­քի վրա, ցան­կա­նում է Ադր­բե­ջա­նը դարձ­նել Թուր­քիա­յի ան­դր­կով­կա­սյան մաս­նա­ճյուղ և նրան տալ հա­կա­ռու­սա­կան ու մաս­նա­կիո­րեն հա­կաի­րա­նա­կան ուղղ­վա­ծու­թյուն»։ Ճիշտ է. բա­վա­կան էր, որ Էր­դո­ղա­նը վեր­հի­շեր դյոն­մե եղ­բայր­ներ Էն­վեր փա­շա­յին և Նու­րի փա­շա­յին, Ռու­սաս­տա­նում ան­մի­ջա­պես գտն­վե­ցին փոր­ձա­գետ­ներ, ո­րոնք հի­շե­ցին, որ 1919-22 թթ. Էն­վե­րը հի­մա­րաց­րել է «կար­միր իշ­խա­նու­թյան» հրեա բոլշևիկ­նե­րին։  Մա­կե­դոնցևի հոդ­վա­ծը ցույց է տա­լիս, որ ՌԴ ժա­մա­նա­կա­կից քա­ղա­քա­կան վեր­նա­խա­վի «ըն­դեր­քում» Էր­դո­ղա­նից խաբ­ված լի­նե­լու վախ է արթ­նա­ցել, ինչ­պես Էն­վեր փա­շան խա­բեց բոլշևիկ­նե­րին։ Իսկ երևան­ցի և ստե­փա­նա­կերտ­ցի դա­վա­ճան­նե­րի հա­մար ա­վե­լաց­նենք «Նե­մե­սիս» գոր­ծո­ղու­թյան ղե­կա­վար­նե­րից մե­կի՝ Ար­շա­վիր Շի­րա­կյա­նի հու­շե­րից մի քաղ­վածք. «Մեր կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը ոչն­չաց­ման պլան չու­նի։ Նա միայն ի­րա­կա­նաց­նում է այն ան­ձանց պա­տի­ժը, ո­րոնք հե­ռա­կա կար­գով դա­տա­պարտ­վել և մե­ղա­վոր են ճա­նաչ­վել կա­տա­րած զանգ­վա­ծա­յին սպա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար։ Հայ դա­վա­ճան­նե­րը լրաց­րել են մեր ցու­ցա­կը»։ Ժա­մա­նա­կա­կից հայ դա­վա­ճան­ներ, ձեզ էլ է սպա­սում «Նե­մե­սիս» գոր­ծո­ղու­թյու­նը...


Ամ­փո­փե­լով, ցա­վոք, ստիպ­ված ենք վշ­տաց­նե­լու ըն­թեր­ցող­նե­րին. այս­պի­սի կա­ռա­վա­րու­թյամբ 2020 թ. դեկ­տեմ­բե­րին մեզ դեռ շատ տագ­նապ­ներ ու հիաս­թա­փու­թյուն­ներ են սպա­սում, նոր սպառ­նա­լիք­ներ ու կո­րուստ­ներ են լի­նե­լու։ Ար­դեն ո­րե­րորդ ան­գամ, սկ­սած սույն թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րից, մենք ստիպ­ված ենք պա­հան­ջե­լու հան­րու­թյու­նից. ծն­կած վի­ճա­կից ոտ­քի՛ ե­լեք, հա­յե՛ր։ Պետք է պա­հան­ջել, որ Ար­ցա­խում և Հա­յաս­տա­նում կա­տար­վի քա­ղա­քա­ցիա­կան այն իշ­խա­նու­թյան լիա­կա­տար ու բա­ցար­ձակ ա­պա­մոն­տա­ժում, որն ի­րեն վերջ­նա­կա­նա­պես վար­կա­բե­կել է դա­վա­ճա­նու­թյամբ ու պարտ­վո­ղա­կա­նու­թյամբ։ Ստե­փա­նա­կեր­տում ու Երևա­նում իշ­խա­նու­թյան փո­փո­խու­թյունն ա­մե­նահ­րա­տապ, ան­խախ­տե­լի օ­րա­կարգն է։ Եվ խն­դի­րը բնավ էլ ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թյունն ու ներ­քա­ղա­քա­կան տա­րա­կար­ծու­թյուն­նե­րը չեն։ Այ­սօր սուր է հայ­կա­կան եր­կու հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի պահ­պան­ման հար­ցը, և կտ­րուկ սր­վել է Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սում հա­յե­րի անվ­տան­գու­թյան և ընդ­հան­րա­պես կյան­քի խն­դի­րը։


Փա­շի­նյանն ու­զա­ծի չափ կա­րող է խո­րա­ման­կու­թյուն բա­նեց­նել «Ա­զա­տու­թյուն» ռա­դիո­կա­յա­նի կամ արևմտյան այլ ԶԼՄ-նե­րի ա­ռաջ, ու­զա­ծի չափ կա­րող է աջ ու ձախ ստեր ա­սել տար­բեր պե­տու­թյուն­նե­րին ու Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­ցի­նե­րին։ Բայց հենց նրա քայ­լերն ու հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը հան­գեց­րին նրան, ինչն այժմ ու­նենք։ Բե­րենք «Ա­զա­տու­թյուն» ռա­դիո­կա­յա­նի թղ­թակ­ցի հետ նրա զրույ­ցից միայն մի հատ­ված, և ա­մեն մե­կը կհաս­կա­նա, որ դա­վա­ճա­նը սոսկ ի­րեն հար­մար ձևա­կեր­պում­ներ է փնտ­րում, ոչ թե պա­տաս­խա­նում ըստ էու­թյան։ Թղ­թակ­ցի հար­ցը. «Ի վեր­ջո, Դուք եք այս ի­րա­վի­ճա­կում երկ­րի ղե­կա­վա­րը և պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն, ա­սում եք, ստանձ­նում եք, բայց մե­ղադ­րանք­ներն ուղ­ղում եք այլ ուղ­ղու­թյուն­նե­րով, Դուք մե­ղա­վոր եք հա­մա­րում բո­լո­րին, բա­ցի Ձե­զա­նից։ Ո՞րն է Ձեր մեղ­քը, պա­րոն վար­չա­պետ»։ Պա­տաս­խա­նը. «Շատ լավ, ես ա­սում եմ՝ ես ինձ հա­մա­րում եմ թիվ մեկ պա­տաս­խա­նա­տուն, բայց չեմ հա­մա­րում թիվ մեկ մե­ղա­վո­րը»։ Այդ­պի­սին է պա­տաս­խա­նը և նշա­նա­կում է, որ Փա­շի­նյան փա­շան պատ­րաստ է մե­ղադ­րե­լու նաև Աստ­ծուն, միայն ոչ ի­րեն։ Թեև հենց նա և իր հան­ցա­վոր «Իմ քայ­լը» հրո­սա­կա­խումբն է ի­րա­կա­նում մե­ղա­վոր այն բա­նում, ին­չը կա­տար­վել է Ար­ցա­խում և կա­տար­վում է Հա­յաս­տա­նում։ Ին­չու՞։ Այն պատ­ճա­ռով, որ կա­տար­վա­ծը և կա­տար­վո­ղը հենց նրա գա­ղա­փար­ներն են, ո­րոնք նա ակ­տի­վո­րեն քա­րո­զում էր իր թա­րա­խոտ «Հայ­կա­կան ժա­մա­նակ» թեր­թում։ Գա­ղա­փա­րի էու­թյու­նը հետևյալն է. հա­յերն ու Հա­յաս­տա­նը պետք է են­թարկ­վեն թուր­քե­րին ու լի­նեն թուր­քե­րի ստ­րուկ­նե­րը։ Հենց դա է «փա­շի­նյա­նա­կա­նու­թյան» պար­զու­նակ էու­թյու­նը...


Այն­պես որ դու թուրք ես, Փա­շի­նյան փա­շա, ոչ թե հայ։ Ժա­մա­նակն է, որ ստուգ­վի քո ԴՆԹ-ն. գու­ցե քո ա­րյունն է՞լ է թուր­քա­կան։ Դու օ­ձի նման գա­լար­վում ես, միայն թե կյան­քում գո­նե մի ան­գամ չա­սես ճշ­մար­տու­թյու­նը. ե­թե դու թիվ մեկ պա­տաս­խա­նա­տուն ես, ա­պա դու նաև թիվ մեկ մե­ղա­վորն ես։ Դա պարզ տրա­մա­բա­նու­թյուն է, բայց քա­նի որ հայ չես, ինչ­պե՞ս սե­փա­կան խել­քով հաս­նես տրա­մա­բա­նու­թյան։ Եվ ա­հա մեր վճի­ռը՝ որ­պես ժա­մա­նա­կի և Աստ­ծու թե­լադ­րանք։ Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի հան­րու­թյունն ար­դեն պետք է հա­մա­րի, որ Փա­շի­նյան փա­շան այլևս իշ­խա­նու­թյուն չու­նի։ Ազ­գա­յին փր­կու­թյան շարժ­ման հի­ման վրա անհ­րա­ժեշտ է ստեղ­ծել պաշտ­պա­նու­թյան եր­կու պետ­կո­մի­տե. մե­կը՝ Ստե­փա­նա­կեր­տում, երկ­րոր­դը՝ Երևա­նում։ Զու­գա­հե­ռա­բար պետք է կա­տար­վի վար­կա­բեկ­ված քա­ղա­քա­ցիա­կան իշ­խա­նու­թյան լիա­կա­տար ու բա­ցար­ձակ կազ­մա­քան­դում՝ սկ­սած խոր­հր­դա­րան­նե­րից։ Ցա­վոք, ոչ հե­ռա­վոր ա­պա­գա­յում կր­կին սպաս­վում են ի­րա­վի­ճա­կի բա­ցա­սա­կան զար­գա­ցում­ներ, ընդ­հուպ մինչև նոր պա­տե­րազմ։ Բայց ո՛չ Ար­ցա­խը, ո՛չ Հա­յաս­տա­նը գործ­նա­կա­նում ոչն­չի պատ­րաստ չեն։
Իսկ Մա­րիա Զա­խա­րո­վա­յին ու Վլա­դի­միր Պու­տի­նին, ո­րը հենց դեկ­տեմ­բե­րի 17-ին անց­կաց­նում էր իր մա­մու­լի կոն­ֆե­րան­սը և հայ­տա­րա­րեց, թե իբր «Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը, մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի տե­սա­կե­տից, Ադր­բե­ջա­նի մասն է», պա­տիվ ու­նեմ հի­շեց­նե­լու.
1) ե­թե Ռու­սաս­տանն այդ­պես է տրա­մադր­ված, ա­պա Ղրի­մը հաս­տատ «ՈՒկ­րաի­նա­յի մասն է՝ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի տե­սա­կե­տից»,
2) քա­նի որ ի­րա­կա­նում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյուն-ԼՂՀ-ն ոչ պա­կաս ան­կախ պե­տու­թյուն է, քան Ղրի­մը 2014 թ. փետր­վա­րին, ընդ ո­րում կով­կա­սյան թա­թար­նե­րի լծից 1991 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 10-ին ա­զա­տագր­վել է հենց հան­րաք­վեով, ա­պա, պա­րոն Պու­տին և Ձեր են­թա­կա­ներ, հենց ըստ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քի՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյուն-ԼՂՀ-ն ան­կախ պե­տու­թյուն է, թե­կուզ և չճա­նաչ­ված։ Չէ՞ որ «մի­ջազ­գա­յին ի­րա­վուն­քը» (ո­րը, մեծ հաշ­վով, գտն­վում է ԱՄՆ-ի և նրա ար­բա­նյակ­նե­րի «ձեռ­քում») Ղրի­մի Հան­րա­պե­տու­թյան «ան­կա­խու­թյունն» էլ չէր ճա­նա­չում, ինչ­պես չէր ճա­նա­չում նաև Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ան­կա­խու­թյու­նը։ Այն­պես որ, պա­րո­նայք ռու­սա­կան կա­ռա­վա­րիչ­ներ, ե­թե օ­րի­նա­կան է Ղրի­մի վե­րա­դար­ձը Ռու­սաս­տա­նի կազմ, ա­պա նաև Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ան­կա­խու­թյու­նը բա­ցար­ձա­կա­պես և ան­բա­սիր կեր­պով օ­րի­նա­կան է։ ՈՒ­րեմն ի՞նչ ար­ժե պան­թուր­քիստ­նե­րին ռու­սա­կան պաշ­տո­նյա­յի վա­ճառ­վե­լը...

Սերգեյ ՇԱՔԱՐՅԱՆՑ

Դիտվել է՝ 34754

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ