• Ոչ թա­տե­րա­կան դա­դար

  Ոչ թա­տե­րա­կան դա­դար

  17.03.2020| 01:12
  Վա­նա­ձո­րի Հովհ. Ա­բե­լյա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի տնօ­րե­նի թա­փուր պաշ­տո­նի հա­մար ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան հայ­տա­րա­րած մր­ցույ­թը, հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, հե­տաձգ­վել է: Այս մա­սին «Ի­րա­տե­սին» տե­ղե­կաց­րեց թատ­րո­նի լրատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի պա­տաս­խա­նա­տու Գոռ Փե­լե­շյա­նը:
 • «Հան­դի­սա­տեսն ի­րա­վունք ու­նի դի­տե­լու պատ­շաճ ո­րա­կի ներ­կա­յա­ցում­ներ»

  «Հան­դի­սա­տեսն ի­րա­վունք ու­նի դի­տե­լու պատ­շաճ ո­րա­կի ներ­կա­յա­ցում­ներ»

  17.03.2020| 01:11
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րած­ման կան­խար­գել­ման հա­մար մեր հան­րա­պե­տու­թյու­նում առ­ժա­մա­նակ փակ են ՀՀ ԿԳՄՍ են­թա­կա­յու­թյամբ գոր­ծող թա­տե­րա­կան և հա­մեր­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը՝ թատ­րոն­ներ, հա­մեր­գաս­րահ­ներ, թան­գա­րան­ներ և գրա­դա­րան­ներ։ Այս ըն­թաց­քում հե­տաձգ­վեց նաև օ­պե­րա­յին թատ­րո­նում սպաս­վող մաս­նա­գի­տա­կան ո­րա­կա­վոր­ման ստուգ­ման գոր­ծըն­թա­ցը (ա­տես­տա­ցիա): Ա­նո­րոշ ժա­մա­նա­կով կդա­դա­րեն նաև նոր թափ ստա­ցած անս­տո­րա­գիր նա­մակ­նե­րը: Ա­տես­տա­ցիան, ինչ­պես կա­րե­լի էր են­թադ­րել, միան­շա­նակ չի ըն­դուն­վել՝ նոր կր­քե­րի տե­ղիք տա­լով: «Ի­րա­տե­սը» թե­մա­յի առն­չու­թյամբ հար­ցեր է ուղ­ղել Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար և տնօ­րեն ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԻՆ։
 • Այս տա­նը շա­րու­նա­կում է կերտ­վել հայ լու­սան­կար­չու­թ­յան պատ­մու­թ­յու­նը

  Այս տա­նը շա­րու­նա­կում է կերտ­վել հայ լու­սան­կար­չու­թ­յան պատ­մու­թ­յու­նը

  13.03.2020| 03:30
  «Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րի ան­վան լու­սան­կար­չա­կան թան­գա­րան». ե­ռա­լե­զու այս ցու­ցա­նա­կը կա­րե­լի է տես­նել՝ մո­տե­նա­լով Ա­վետ Ա­վե­տի­սյան 19 հաս­ցեում գտն­վող երկ­հար­կա­նի տա­նը: Այս­տեղ է իր ըն­տա­նի­քի հետ բնակ­վում ան­վա­նի լու­սան­կար­չի որ­դին՝ լու­սան­կա­րիչ, գե­ղան­կա­րիչ ՎԱ­ՀԱՆ ՔՈ­ՉԱ­ՐԸ:
 • Նոր բռն­կում­ներն ու մշա­կույ­թը

  Նոր բռն­կում­ներն ու մշա­կույ­թը

  13.03.2020| 03:26
  Թա­գա­վա­րա­կի (կո­րո­նա­վի­րու­սի) նոր բռն­կում­նե­րը Հա­յաս­տա­նում նոր մար­տահ­րա­վեր­ներ են են­թադ­րում: Թվում էր` մեր «հյու­րըն­կալ» երկ­րում ա­հագ­նա­ցող վի­րու­սը ա­նե­լիք չու­նի: Մեկ-եր­կու օր դա­տարկ­վե­ցին փո­ղոց­նե­րը, մեկ շա­բա­թով փակ­վե­ցին ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, ու ան­ցանք բնա­կա­նոն կյան­քի: Մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը կա­ռա­վա­րու­թյու­նից հրա­հանգ չս­տա­նա­լով՝ այդ օ­րե­րին շա­րու­նա­կե­ցին ի­րենց գոր­ծու­նեու­թյու­նը:
 • Հա­յու­հի­նե­րը և աշ­խար­հի կա­նայք

  Հա­յու­հի­նե­րը և աշ­խար­հի կա­նայք

  13.03.2020| 03:25
  Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նում օ­րերս տե­ղի ու­նե­ցավ «Հա­յու­հի­նե­րը և աշ­խար­հի կա­նայք» խո­րա­գի­րը կրող ցե­րե­կույթ, ո­րը կազ­մա­կեր­պել էին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նը, Հով­հան­նես Թու­մա­նյա­նի թան­գա­րա­նը և «Հա­յու­հի­նե­րի հա­մա­հայ­կա­կան միու­թյուն» ՀԿ-ն:
 • Նկա­րիչ­նե­րի ար­տա­գաղ­թը

  Նկա­րիչ­նե­րի ար­տա­գաղ­թը

  13.03.2020| 03:22
  «Տո­տա­լի­տար հա­մա­կար­գի պար­տադ­րած սոց­ռեա­լիզ­մի կեղծ, հո­գե­զուրկ թե­մա­նե­րին ու ձևե­րին «60-ա­կան­նե­րը» հա­կա­դարձ­վե­ցին ի­րա­կա­նու­թյան խոր­քա­յին ու ա­զատ պատ­կե­րում­նե­րով, փոր­ձա­րա­րա­կան խի­զախ փնտր­տուք­նե­րով»։
 • «Երբ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­ն­յան հարց­նում է` կոմ­պո­զի­տո­րը պետք է փո՞ղ ստա­նա, սա ար­դեն մտա­ծե­լա­կեր­պի խն­դիր է»

  «Երբ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­ն­յան հարց­նում է` կոմ­պո­զի­տո­րը պետք է փո՞ղ ստա­նա, սա ար­դեն մտա­ծե­լա­կեր­պի խն­դիր է»

  13.03.2020| 03:01
  - Մեր կոմ­պո­զի­տոր­նե­րը կա­րո­ղա­ցել են ա­նել այն, ինչ ի­րենց հո­գե­հա­րա­զատ է ե­ղել: Վերց­նենք հենց Առ­նո Բա­բա­ջա­նյա­նի օ­րի­նա­կը: Մար­դը եր­գեր էր գրում, չէ՞: Հենց եր­գե­րի շնոր­հիվ է, որ շա­տե­րը ճա­նա­չում են նրան: Բայց միա­ժա­մա­նակ գրում էր «Վեց պատ­կեր», «Ջու­թա­կի սո­նատ», այլ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ: Դա ար­դեն բո­լո­րո­վին այլ ո­րակ էր:
 • Հա­ջորդն ո՞վ է լի­նե­լու

  Հա­ջորդն ո՞վ է լի­նե­լու

  13.03.2020| 02:57
  Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րո­նի տնօ­րե­նի ժ/պ Շու­շա­նիկ Միր­զա­խա­նյա­նի կի­նո­կոր­ծան քա­ղա­քա­կա­նու­թյա­նը մեկ ան­գամ չէ, որ անդ­րա­դար­ձել ենք: Սա­կայն հատ­կա­պես զար­հու­րե­լին այն է, որ սույն տիկ­նոջ գոր­ծու­նեու­թյան յու­րա­քան­չյուր է­ջի հետ նոր ծա­նո­թու­թյուն ա­պա­տե­ղե­կատ­վու­թյան, հան­րու­թյա­նը մո­լո­րեց­նե­լու նո­րա­նոր գո­հար­ներ է ի հայտ բե­րում:
 • «Փա­րա­ջա­նո­վ­յան կի­նոն շա­րու­նա­կու­թ­յուն կու­նե­նար, ու, վս­տահ եմ, «Հայ­ֆիլ­մը» այս­պես չէր հանգ­չի»

  «Փա­րա­ջա­նո­վ­յան կի­նոն շա­րու­նա­կու­թ­յուն կու­նե­նար, ու, վս­տահ եմ, «Հայ­ֆիլ­մը» այս­պես չէր հանգ­չի»

  10.03.2020| 01:51
  Գրող, կի­նո­գետ, ՀՀ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ ՍԵՐ­ԳԵՅ ԳԱԼՍՏ­ՅԱ­ՆԻ հա­մար տա­րին հո­բե­լ­յա­նա­կան է: Տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով անդ­րա­դար­ձել ենք սիր­ված մտա­վո­րա­կա­նի ան­ցած ու­ղուն, գր­քե­րին: Այս ան­գամ զրույ­ցի ա­ռանց­քը նրա՝ դեռևս աշ­խա­տան­քա­յին փու­լում գտն­վող Սեր­գեյ Փա­րա­ջա­նո­վին նվիր­ված գիրքն է:
 • «Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

  «Լոֆթ» կենտ­րոնն ու Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նը

  06.03.2020| 02:05
  Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի 2-րդ հար­կը զբա­ղեց­նե­լու է «Լոֆթ» կենտ­րո­նը: Աշ­խա­տա­կից­նե­րի շր­ջա­նում դժ­գո­հու­թյան ա­լիք էր բարձ­րա­ցել: Որ­տե՞ղ են աշ­խա­տե­լու, աշ­խա­տե­լու՞ են, թե՞ ոչ, նշում են նաև, որ ա­ռա­վել տա­րեց ըն­թեր­ցո­ղի հա­մար սա նաև ըն­թեր­ցա­նու­թյան վայր է, միչ­դեռ վե­րած­վե­լու է վճա­րո­վի ժա­ման­ցա­յին կենտ­րո­նի: