• Նոր ծրագ­րեր, նոր խն­դիր­ներ, նոր տնօ­րեն

  Նոր ծրագ­րեր, նոր խն­դիր­ներ, նոր տնօ­րեն

  14.02.2020| 02:27
  Ա­լեք­սանդր Սպեն­դիա­րյա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար, ՌԴ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ԿՈՆՍ­ՏԱՆ­ՏԻՆ ՕՐ­ԲԵ­ԼՅԱ­ՆԸ կրկին զբա­ղեց­նում է թատ­րո­նի տնօ­րե­նի պաշ­տո­նը: Վե­րաքն­նիչ դա­տա­րա­նը ու­ժի մեջ է թո­ղել ա­ռա­ջին ա­տյա­նի դա­տա­րա­նի ո­րո­շու­մը՝ վե­րա­կանգ­նել նրան տնօ­րե­նի պաշ­տո­նում, ին­չից զրկ­վել էր մշա­կույ­թի նա­խա­րա­րի պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը կա­տա­րող Նա­զե­նի Ղա­րի­բյա­նի 2019 թվա­կա­նի մար­տի 28-ի ո­րոշ­մամբ:
 • Հա­յաս­տա­նը` կեր­պար­վես­տի ոս­կե­բեր ե­րակ

  Հա­յաս­տա­նը` կեր­պար­վես­տի ոս­կե­բեր ե­րակ

  14.02.2020| 02:18
  Հայ ազ­գա­յին կեր­պար­վես­տը մի ան­բավ գան­ձա­րան է, ցա­վոք` ան­հայտ աշ­խար­հին, կամ էլ հայտ­նի` լոկ մի քա­նի պերճ ա­նուն­նե­րով։ Այն էլ մաս­նա­գետ­նե­րի և ար­վես­տա­գետ­նե­րի նեղ և ամ­փոփ շր­ջա­նակ­նե­րի հա­մար։
 • «Կարևոր է, որ հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը, ժո­ղո­վուր­դը լսի իր լա­վա­գույն զա­վակ­նե­րին, գնա նրանց հետևից»

  «Կարևոր է, որ հա­սա­րա­կու­թ­յու­նը, ժո­ղո­վուր­դը լսի իր լա­վա­գույն զա­վակ­նե­րին, գնա նրանց հետևից»

  14.02.2020| 02:12
  «Ի­րա­տե­սը» զրույ­ցի է հրա­վի­րել գրող, գրա­կա­նա­գետ ՆՈ­ՐԱՅՐ Ա­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻՆ:
 • Փոքր՝ տարածությամբ, հսկայական՝ ժամանակի մեջ

  Փոքր՝ տարածությամբ, հսկայական՝ ժամանակի մեջ

  11.02.2020| 23:37
  Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ հունարենի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել էր Հայաստանի հունական համայնքների միությունը: Ցերեկույթը կրում էր «Հունարենի համաշխարհային օր» խորագիրը:
 • Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրը

  Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ կներկայացնի «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրը

  11.02.2020| 12:14
  Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 15-ին Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կներկայացնի ռուսական դասական երաժշտության երեկո։ «Ռուսական հնչյուններ» խորագրով համերգային ծրագիրն ընդգրկում է ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Սերգեյ Պրոկոֆևի Ջութակի թիվ մեկ կոնցերտը և Ալեքսանդր Սկրյաբինի Թիվ երկու սիմֆոնիան։
 • «Իմ կի­նոն իմ ե­րաժշ­տու­թ­յունն է, ես դե­րե­րը պատ­մում եմ, խա­ղում եր­գե­րի մի­ջո­ցով»

  «Իմ կի­նոն իմ ե­րաժշ­տու­թ­յունն է, ես դե­րե­րը պատ­մում եմ, խա­ղում եր­գե­րի մի­ջո­ցով»

  11.02.2020| 04:01
  Երևան-Փա­րիզ-Բ­ր­յու­սել. այս­պի­սի աշ­խար­հագ­րու­թ­յուն է ան­ցել կոմ­պո­զի­տոր, դաշ­նա­կա­հար, երգ­չու­հի, դե­րա­սա­նու­հի ՆԱ­ՌԱ ՆՈ­ՅԱ­ՆԸ: Մաս­նա­գի­տա­կան այս ուղղ­վա­ծու­թ­յուն­նե­րը մե­կը մյու­սին լրաց­նում են: «Դաշ­նա­մու­րը, ի­հար­կե, այն հիմքն է, ո­րից ծն­վում են իմ ֆիլ­մե­րը, ե­րաժշ­տու­թ­յու­նը, երևա­կա­յա­կան ճամ­փոր­դու­թ­յու­նը: Ե­թե դրան­ցից մե­կը չլի­ներ, ես չէի լի­նի այն­պի­սին, ինչ­պի­սին կամ այ­սօր»,- ա­սում է Նա­ռա Նո­յա­նը: Նշենք, որ փետր­վա­րի 22-ին հայ հան­դի­սա­տե­սը հնա­րա­վո­րու­թ­յուն ու­նի ներ­կա լի­նե­լու երգ­չու­հու երևա­ն­յան հեր­թա­կան հա­մեր­գին: Նրա կա­տա­րում­նե­րը մեծ տա­րա­ծում ու­նեն նաև հա­մա­ցան­ցի շնոր­հիվ, թեև ոչ բո­լո­րը գի­տեն, որ սիր­ված եր­գե­րի ինք­նա­տիպ կա­տա­րո­ղը հա­յու­հի է, ա­վե­լին՝ Ժան­նա Բլ­բու­լ­յա­նի դուստ­րը, Լևոն Բլ­բու­լ­յա­նի զար­մու­հին:
 • Մաեստ­րո Չե­քի­ջ­յա­նը չի խմ­բագ­րել Ալ. Հա­րու­թ­յուն­յա­նի Կան­տա­տի խոս­քե­րը

  Մաեստ­րո Չե­քի­ջ­յա­նը չի խմ­բագ­րել Ալ. Հա­րու­թ­յուն­յա­նի Կան­տա­տի խոս­քե­րը

  11.02.2020| 03:52
  Հայ կոմ­պո­զի­տո­րա­կան ար­վես­տի 11-րդ փա­ռա­տո­նի բաց­ման հա­մեր­գին Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գա­խում­բը և Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան երգ­չա­խում­բը ներ­կա­յաց­րել են Ա­լեք­սանդր Հա­րու­թյու­նյա­նի վո­կալ-սիմ­ֆո­նիկ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը՝ «Ասք հայ ժո­ղովր­դի մա­սին» վո­կալ-սիմ­ֆո­նիկ պոե­մը (խոսք՝ Ա­շոտ Գրա­շու‚ է­պիգ­րաֆ­ներ՝ Սիլ­վա Կա­պու­տի­կյա­նի և Գևորգ Է­մի­նի) և «Կան­տատ հայ­րե­նի­քի մա­սին» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը (խոսք՝ Ա­շոտ Գրա­շու և Սար­մե­նի)։
 • «Գր­քի հա­ջո­ղու­թ­յու­նը դր­սում պայ­մա­նա­վոր­ված չէ վա­ճառ­քի ցու­ցա­նի­շով»

  «Գր­քի հա­ջո­ղու­թ­յու­նը դր­սում պայ­մա­նա­վոր­ված չէ վա­ճառ­քի ցու­ցա­նի­շով»

  07.02.2020| 02:10
  Ի՞նչ քայ­լեր են ար­վում հայ գրո­ղին, գրա­կա­նու­թյու­նը հա­յաս­տա­նյան ու մի­ջազ­գա­յին գրա­շու­կա­յում ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար: Ո՞րն է գրա­կան գոր­ծա­կա­լի գոր­ծա­ռույ­թը: Ի՞նչ խո­չըն­դոտ­ներ են հան­դի­պում այդ ճա­նա­պար­հին և ի՞նչ ձեռք­բե­րում­ներ են ար­ձա­նագր­վել: Այս մա­սին է մեր զրույ­ցը «Ա­ՐԻ» գրա­կան գոր­ծա­կա­լու­թյան հիմ­նա­դիր տնօ­րեն, գրա­կան գոր­ծա­կալ Ա­ՐԵ­ՎԻԿ ԱՇ­ԽԱ­ՐՈ­ՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Կով­կա­ս­յան գնաց­քի վեր­ջին վա­գո­նում

  Կով­կա­ս­յան գնաց­քի վեր­ջին վա­գո­նում

  07.02.2020| 02:07
  «Իր գոր­ծու­նեու­թյան ըն­թաց­քում` 1916-1921 թթ., Վրա­ցա­կան գե­ղար­վես­տա­կան միու­թյու­նը կազ­մա­կեր­պել է ըն­դա­մե­նը ե­րեք ցու­ցա­հան­դես (1919-1920 թթ.), ո­րոնք, Հայ ար­վես­տա­բան­նե­րի միու­թյան անց­կաց­րած ցու­ցա­հան­դես­նե­րի հա­մե­մատ, ա­վե­լի փոք­րա­թիվ ու սա­կա­վա­մարդ էին, թե, վրա­ցի և ռուս վար­պետ­նե­րի հետ, այս­տեղ ցու­ցադր­վել են նաև Հմա­յակ Հա­կո­բյա­նը, Վահ­րամ Գայ­ֆե­ճյա­նը, Ա­լեք­սանդր Բաժ­բեուկ-Մե­լի­քյա­նը, Եր­վանդ Քո­չա­րը և ու­րիշ­ներ»։ Ա­րա­րատ Ա­ՂԱ­ՍՅԱՆ, «Հայ կեր­պար­վես­տի զար­գաց­ման ու­ղի­նե­րը 19-20-րդ դա­րե­րում»
 • «Աղ­քատ երկ­րում չես կա­րող մար­դուց ակն­կա­լել, որ նա տոմս գնի և գնա թատ­րոն, օ­պե­րա, սիմ­ֆո­նիկ հա­մեր­գի»

  «Աղ­քատ երկ­րում չես կա­րող մար­դուց ակն­կա­լել, որ նա տոմս գնի և գնա թատ­րոն, օ­պե­րա, սիմ­ֆո­նիկ հա­մեր­գի»

  07.02.2020| 01:56
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը դե­րա­սա­նու­հի, Հան­րա­յին ռա­դիո­յի մշա­կու­թա­յին հա­ղոր­դում­նե­րի խմ­բագ­րու­թյան ռա­դիո­թատ­րո­նի բաժ­նի խմ­բա­գիր, հա­ղոր­դա­վար, ՀՀ վաս­տա­կա­վոր ար­տիստ ՄԱՅ­ՐԱ­ՆՈՒՇ ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆՆ է: Ի դեպ, վա­ղը՝ փետր­վա­րի 8-ին, սիր­ված դե­րա­սա­նու­հու ծնն­դյան օրն է, շնոր­հա­վո­րում ենք, մաղ­թում լա­վա­գույ­նը կյան­քում: