Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • «Ցան­կա­ցած նոր տուն ան­սո­վոր է բնակ­չի հա­մար»

  «Ցան­կա­ցած նոր տուն ան­սո­վոր է բնակ­չի հա­մար»

  03.07.2020| 00:59
  Ար­տա­կարգ դրու­թյամբ պայ­մա­նա­վոր­ված՝ մի կարճ ժա­մա­կա­հատ­ված դա­դա­րեց­վել էր նաև Սոս Սարգ­սյա­նի ան­վան պե­տա­կան Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի շեն­քի շի­նա­րա­րու­թյու­նը։ «Շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը ներ­կա­յումս ակ­տի­վո­րեն ըն­թա­նում են, ար­դեն շեն­քը ե­րես­պատ­վել է, մո­տե­նում են ա­վար­տին նաև ներ­քին հար­դար­ման աշխ­տանք­նե­րը,- մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց Հա­մազ­գա­յին թատ­րո­նի տնօ­րեն ԱՐ­ՄԱՆ ՆԱ­ՎԱ­ՍԱՐ­ԴՅԱ­ՆԸ։
 • Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի Մա­րիան­նա Գևոր­գ­յա­նը՝ հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույ­թի գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կա­կիր

  Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի Մա­րիան­նա Գևոր­գ­յա­նը՝ հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույ­թի գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կա­կիր

  03.07.2020| 00:53
  Հայ քա­նո­նա­հա­րու­հի ՄԱՐԻԱՆ­ՆԱ ԳԵ­ՎՈՐ­ԳՅԱ­ՆԸ, ո­րը բազ­մա­թիվ հան­րա­պե­տա­կան ու մի­ջազ­գա­յին մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նե­րի ա­ռա­ջին կար­գի դափ­նե­կիր ու ոս­կե մե­դա­լա­կիր է, հա­մաշ­խար­հա­յին World Folk Vision մր­ցույթ-փա­ռա­տո­նում ա­ր­ժա­­նա­ցավ Գլ­խա­վոր մր­ցա­նա­կի, «Գրանդ Պրիի»՝ «Աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ե­րաժշ­տու­թյուն» ան­վա­նա­կար­գում և, հու­րա­խու­թյուն Հա­յաս­տա­նի, գլ­խա­վո­րեց մր­ցույ­թի մաս­նա­կից 100 ե­րա­ժիշտ­նե­րի ցան­կը:
 • Շմի­կ­յան կի­նո­կենտ­րո­նի կրակ­ված փամ­փուշտ­նե­րը

  Շմի­կ­յան կի­նո­կենտ­րո­նի կրակ­ված փամ­փուշտ­նե­րը

  03.07.2020| 00:48
  Աշ­խար­հահռ­չակ սու­զա­լո­ղորդ, 1976-ի երևա­նյան ող­բա­լի մի­ջա­դե­պի ժա­մա­նակ ջրա­սույզ ե­ղած տրո­լեյ­բու­սից 20 մար­դու կյանք փր­կած ՇԱՎԱՐՇ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱ­ՆԻՆ նվիր­ված «20՛» կի­նո­նա­խագ­ծի կա­պակ­ցու­թյամբ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին կի­նո­կենտ­րոն-Ար­տակ Ի­գի­թյան ոչ այն­քան վաղ ժա­մա­նակ­նե­րում ե­ղած հե­ռա­կա փոխհ­րաձ­գու­թյու­նը թե չի էլ ա­վարտ­վել, առն­վազն մտել է ո­րո­շա­կի սպա­սում­նե­րի ներ­քին փո­թոր­կում­նե­րի հուն, ե­թե, ի­հար­կե, նա­խագ­ծի հե­ղի­նա­կի չա­փա­զանց ին­տե­լի­գենտ բարձ­րա­ձայ­նում­նե­րը կա­րե­լի է փոխհ­րաձ­գու­թյան մաս դի­տար­կել կի­նո­կենտ­րո­նի կա­տա­ղի դի­մա­դարձ­ման կող­քին, ո­րի հիմ­քում շմիր­զա­խա­նյա­նա­կան՝ ստով ու կեղ­ծի­քով առ­լե­ցուն ծա­նոթ ձե­ռա­գիրն է։
 • Կյուլ­պենկ­յա­նի դա­ռը ժպի­տը

  Կյուլ­պենկ­յա­նի դա­ռը ժպի­տը

  03.07.2020| 00:48
  Գա­յոս Կիլ­նիոս Մե­կե­նա­սը Օ­գոս­տոս կայ­սեր մեր­ձա­վորն էր և երդ­վյալ միա­պե­տա­կան, միա­ժա­մա­նակ իր դա­րի նշա­նա­վոր բա­նաս­տեղծ­ներ Հո­րա­ցիո­սի և Վեր­գի­լիո­սի բա­րե­կամն ու հո­վա­նա­վորն էր։ Նրա ա­նու­նը հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թյան մեջ ամ­րագր­վեց որ­պես հա­սա­րակ ա­նուն։ Եվ ի հայտ ե­կան տար­բեր մե­կե­նաս­ներ` աշ­խար­հի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի պատ­մու­թյան մեջ։
 • «Քա­նի որ դար­ձա պրո­դ­յու­սեր, ոչ թե հրա­տա­րա­կիչ, դրա­նից շա­հեց իմ կի­նոն»

  «Քա­նի որ դար­ձա պրո­դ­յու­սեր, ոչ թե հրա­տա­րա­կիչ, դրա­նից շա­հեց իմ կի­նոն»

  03.07.2020| 00:37
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, սցե­նա­րիստ, դե­րա­սա­նու­հի, պրո­դյու­սեր ԱՐ­ՄԻ­ՆԵ ԱՆ­ԴԱՆ է:
 • «Մար­դուն այդ­քան պար­զու­նակ չպետք է տես­նել, նա շատ ա­վե­լի բարդ էակ է, քան պատ­կե­րաց­նում ենք»

  «Մար­դուն այդ­քան պար­զու­նակ չպետք է տես­նել, նա շատ ա­վե­լի բարդ էակ է, քան պատ­կե­րաց­նում ենք»

  30.06.2020| 00:50
  ՍԵՅ­ՐԱՆ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք նրա վեր­ջերս վե­րահ­րա­տարկ­ված «Ին­չու՞ ես տխուր» գր­քի մա­սի: Խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րի ստ­վեր­նե­րը վեր հա­նող այս գր­քի հիմ­քում պար­զա­պես մարդն է՝ մարդ­կա­յին ու ան­մարդ­կա­յին դրսևո­րում­նե­րով: «Ին­չու՞ ես տխուր»-ը հե­ղի­նա­կի հին­գե­րորդ գիրքն է: Լույս է ըն­ծա­յել «Գր­քա­մոլ» հրա­տա­րակ­չու­թ­յու­նը:
 • «Այս ծրագ­րին հատ­կաց­վա­ծը ի՞նչ մի գու­մար է, որ դրա­նով էլ հայ­րե­նիք են փր­կում»

  «Այս ծրագ­րին հատ­կաց­վա­ծը ի՞նչ մի գու­մար է, որ դրա­նով էլ հայ­րե­նիք են փր­կում»

  26.06.2020| 01:48
  «Հայ գրա­կա­նու­թյու­նը թարգ­մա­նու­թյուն­նե­րում» դրա­մաշ­նոր­հա­յին ծրա­գի­րը կա­սեց­նե­լու ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան ո­րո­շու­մը դժ­գո­հու­թյուն­նե­րի տե­ղիք է տվել։ Կա­սե­ցու­մը բա­ցատր­վում է երկ­րում տի­րող ի­րա­վի­ճա­կով՝ կապ­ված հա­մա­վա­րա­կի հետ։
 • Հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը խժ­ռում է ոչ թե իր, այլ ազ­գի զա­վակ­նե­րին

  Հե­ղա­փո­խու­թ­յու­նը խժ­ռում է ոչ թե իր, այլ ազ­գի զա­վակ­նե­րին

  26.06.2020| 01:43
  Բա­րե­կամ­ներ, այ­սօր խո­սենք ստա­լի­նյան բռ­նու­թյուն­նե­րի ևս մեկ զո­հի՝ մեր ա­մե­նաք­նա­րա­կան ար­ձա­կա­գիր­նե­րից մե­կի՝ Ակ­սել Բա­կուն­ցի մա­սին:
 • Լու­սա­վոր միայ­նութ­յան աս­պե­տը
 • «Փակ­վա­ծու­թ­յան, վա­խի, կծկ­վա­ծու­թ­յան, զգու­շա­վո­րու­թ­յան մեջ դժ­վար է ֆիլմ ստեղ­ծե­լը»

  «Փակ­վա­ծու­թ­յան, վա­խի, կծկ­վա­ծու­թ­յան, զգու­շա­վո­րու­թ­յան մեջ դժ­վար է ֆիլմ ստեղ­ծե­լը»

  26.06.2020| 01:30
  «Ի­րա­տե­սը» շա­րու­նա­կում է զրույ­ցը Երևա­նի մի­ջազ­գա­յին «Ոս­կե ծի­րան» կի­նո­փա­ռա­տո­նի հիմ­նա­դիր տնօ­րեն, Հա­յաս­տա­նի կի­նե­մա­տոգ­րա­ֆիստ­նե­րի միու­թյան նա­խա­գահ ՀԱՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ: