• «Music 20» միջազգային փառատոնին աշխարհի տարբեր ծայրերից հետևել է մոտ 45 հազար մարդ

  «Music 20» միջազգային փառատոնին աշխարհի տարբեր ծայրերից հետևել է մոտ 45 հազար մարդ

  31.07.2020| 12:11
  Հայաստանում հուլիսի 10-28-ն անցկացված «Music 20» առցանց միջազգային փառատոնին աշխարհի տարբեր ծայրերից հետևել է 44.760 մարդ՝ երաժշտասերներ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Գերմանիայից, Մալթայից, Անգլիայից և բազմաթիվ այլ երկրներից։ Նշենք, որ փառատոնի ներկայացման համար ստեղծվել է music20.am կայքը, որի միջոցով էլ հեռարձակվել են համերգները։
 • Պատ­մա­կան հա­մ­այ­նա­պատ­կերն ու ան­ձի եր­կա­տու­մը «Սև կո­թո­ղը» վե­պում

  Պատ­մա­կան հա­մ­այ­նա­պատ­կերն ու ան­ձի եր­կա­տու­մը «Սև կո­թո­ղը» վե­պում

  31.07.2020| 01:46
  «Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյու­նը բնագ­րից՝ գեր­մա­նե­րե­նից, հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­վուն­քով հա­յե­րեն է թարգ­մա­նում 20-րդ դա­րի ա­մե­նա­հայտ­նի հե­ղի­նակ­նե­րից մե­կի՝ Է­րիխ Մա­րիա Ռե­մար­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը։ Բո­լո­րո­վին վեր­ջերս լույս տե­սան Ռե­մար­կի եր­կու՝ «Սև կո­թո­ղը» և «Եր­կինքն ընտ­րյալ­ներ չու­նի» վե­պե­րը։
 • Խորհր­դա­յին նկա­րա­հա­վա­քի ա­զատ և ան­կախ նա­վար­կու­թ­յու­նը

  Խորհր­դա­յին նկա­րա­հա­վա­քի ա­զատ և ան­կախ նա­վար­կու­թ­յու­նը

  31.07.2020| 01:28
  Ստորև կներ­կա­յաց­նեմ տիար Շա­հե­նի փա­ռա­պանծ, եր­բեմն, ի­հար­կե, ար­կա­ծախ­նդ­րա­կան, սա­կայն վերջ­նար­դյուն­քում նվի­րա­կան նկա­րա­հա­վաք­չու­թյան դր­վագ­նե­րը։
 • «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յու­նը աշ­խա­տել է փա­ռա­տո­նի օգ­տին»

  «Ար­տա­կարգ դրու­թ­յու­նը աշ­խա­տել է փա­ռա­տո­նի օգ­տին»

  28.07.2020| 00:50
  Մշա­կու­թա­յին դա­դար, առ­ցանց ակ­տի­վու­թյուն. սրանք հա­մա­վա­րա­կի թե­լադ­րած կա­նոն­ներն են։ Փորձ է ար­վում մշա­կու­թա­յին զար­կե­րա­կը պահ­պա­նե­լու. եր­բեմն թույլ փոր­ձեր են լի­նում, եր­բեմն էլ ի հայտ են գա­լիս ու­շագ­րավ նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­ներ։
 • «Ա­գա­թան­գե­ղո­սից սկ­ս­յալ՝ մեր գրե­թե բո­լոր պատ­միչ­նե­րի գոր­ծե­րը թարգ­ման­ված են գեր­մա­նե­րեն»

  «Ա­գա­թան­գե­ղո­սից սկ­ս­յալ՝ մեր գրե­թե բո­լոր պատ­միչ­նե­րի գոր­ծե­րը թարգ­ման­ված են գեր­մա­նե­րեն»

  28.07.2020| 00:46
  Թարգ­մա­նիչ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու ՎԱ­ՆՈՒ­ՀԻ ԲԱՂ­ՄԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ զրուցել ենք թարգ­մա­նա­կան գրա­կա­նու­թյան և հա­րա­կից թե­մա­նե­րի մա­սին։ Զրույ­ցը հե­ռա­վար էր՝ Հա­յաս­տա­նից Գեր­մա­նիա։ Վա­նու­հին սո­վո­րել է ԵՊՀ հայ բա­նա­սի­րու­թյան ֆա­կուլ­տե­տում։ Որ­պես ԵՊՀ հա­յոց լեզ­վի պատ­մու­թյան ամ­բիո­նի աս­պի­րանտ՝ 2017-ին սո­վո­րել և գի­տա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն կա­տա­րել Բել­գիա­յում՝ Լյու­վեն-լա-Նյո­վի, Բրյու­սե­լի հա­մալ­սա­րան­նե­րում։ 2018-ին ստա­ցել է բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծուի աս­տի­ճան։ Ար­դեն մեկ տա­րի է հետ­թեկ­նա­ծուա­կան հե­տա­զո­տու­թյուն է կա­տա­րում Գեր­մա­նիա­յում՝ Քյոլ­նի հա­մալ­սա­րա­նում՝ հա­ճա­խե­լով գեր­մա­նե­րե­նի՝ մի­ջազ­գա­յին հե­տա­զո­տող­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված դա­սըն­թա­ցին։ Որ­պես թարգ­մա­նիչ՝ սկ­սել է աշ­խա­տել 2017-ին՝ «Է­դիթ Պրինտ» հրա­տա­րակ­չու­թյան ա­ռա­ջար­կով և ցայ­սօր թարգ­մա­նել գեր­մա­նա­ցի նշա­նա­վոր գրող Է­րիխ Մա­րիա Ռե­մար­կից հինգ վեպ։
 • Իտալացիները պարզել են՝ ինչից է մահացել Ռաֆայելը

  Իտալացիները պարզել են՝ ինչից է մահացել Ռաֆայելը

  27.07.2020| 08:38
  Միլանի համալսարանի գիտնակաները պարզել են 500 տարի առաջ հանճարեղ նկարիչ Ռաֆայել Սանտիի խորհրդավոր մահվան առեղծվածը՝ հաղորդում է Իտալիայի Ansa գործակալությունը:
 • Բեթհովենի 250-ամյակին նվիրված միջոցառումները չեն չեղարկվում

  Բեթհովենի 250-ամյակին նվիրված միջոցառումները չեն չեղարկվում

  26.07.2020| 20:46
  Աշնանը նախատեսված Բեթհովենի 250-ամյակին նվիրված միջոցառումները չեն չեղարկվում, այլ հետաձգվում են և ավելի ուշ կիրականացվեն բարձր մակարդակով:
 • Հունական եկեղեցիները սուգ են հայտարարել

  Հունական եկեղեցիները սուգ են հայտարարել

  26.07.2020| 10:48
  Հուլիսի 24-ին Հունաստանի ուղղափառ եկեղեցիներում հայտարարվել է սգո օր՝ 1934-ից հետո Սուրբ Սոֆիայի տաճարում առաջին նամազի առիթով:
 • «Կար­ծում եմ, որ ես 25 տա­րի է դե՛ռ ստեղ­ծա­գոր­ծում եմ, այլ ոչ թե՝ ար­դե՛ն ստեղ­ծա­գոր­ծում»

  «Կար­ծում եմ, որ ես 25 տա­րի է դե՛ռ ստեղ­ծա­գոր­ծում եմ, այլ ոչ թե՝ ար­դե՛ն ստեղ­ծա­գոր­ծում»

  24.07.2020| 01:17
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը կոմ­պո­զի­տոր ԷԴՄՈՆԴ ՄԱ­ԿԱ­ՐՅԱՆՆ է։ Տա­րին հո­բե­լյա­նա­կան է։ Լրա­նում է ե­րի­տա­սարդ կոմ­պո­զի­տո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեու­թյան 25 տա­րին։
 • Կեր­պար­վես­տը աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան դա­շինք... և ին­չու՞ ո՛չ

  Կեր­պար­վես­տը աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան դա­շինք... և ին­չու՞ ո՛չ

  24.07.2020| 01:06
  ...Երբ Ախ­թա­մա­րի մե­նաս­տա­նի ձե­ռագ­րերն Ա­վան­ցի նա­վա­հան­գս­տում լաս­տա­նավ բեռ­նած ռուս զին­վոր­նե­րը մո­տե­ցել են ա­փին, ինչ-որ մի սպա նրանց հրա­մա­յել է խոր­տա­կել նա­վը։ Այդ նույն ռուս սպա­յից թույ­լտ­վու­թյուն ստա­ցած Ա. Ֆլո­րենս­կին ըն­դա­մե­նը մի քա­նի ըն­տիր ձե­ռա­գիր է վերց­րել որ­պես հի­շա­տակ, իսկ մնա­ցած գր­չա­գիր մա­տյան­նե­րը լաս­տա­նա­վի հետ ջրի տակ են ան­ցել։