• Վրույ­րը երկ­րում

  Վրույ­րը երկ­րում

  31.01.2020| 11:55
  Նա­խորդ դա­րի 60-ա­կան­նե­րի հայ կեր­պար­վես­տի մա­կըն­թա­ցու­թյու­նը, ինչ­պես հիմ­նա­վո­րեց ժա­մա­նա­կը, դա­րա­կազ­միկ երևույթ էր։
 • «Ե­թե դե­պի Լույ­սը չես գնում, ար­դեն խա­վա­րինն ես»

  «Ե­թե դե­պի Լույ­սը չես գնում, ար­դեն խա­վա­րինն ես»

  31.01.2020| 11:41
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող, հրա­պա­րա­կա­խոս ՆԱ­ՆԵՆ է:
 • «Արտասահմանյան արտիստների համերգաշար»

  «Արտասահմանյան արտիստների համերգաշար»

  27.01.2020| 17:48
  Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան և ԵՊԿ պրոֆեսոր, դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանը սկսում են «Արտասահմանյան արտիստների համերգաշար»։ Համերգաշարը կբացվի միջազգային մրցույթների դափնեկիր, «Steinway»-ի արտիստ, դաշնակահար Պում Պրոմմաչարտի (Թայլանդ) մենահամերգով։ Միջոցառումը տեղի կունենա փետրվարի 3-ին, ժամը 17:00-ին՝ ԵՊԿ 4-րդ հարկի դահլիճում։
 • «Արա Մալիկյան.կյանք՝ լարերի արանքում»

  «Արա Մալիկյան.կյանք՝ լարերի արանքում»

  27.01.2020| 12:58
  Մալագայում կայացած իսպանական «Գոյա» ամենամյա ազգային կինոմրցանակաբաշխության ընթացքում «Արա Մալիկյան.կյանք՝ լարերի արանքում» ֆիլմը ճանաչվել է լավագույն վավերագրական ֆիլմ:
 • «Այ­սօր հրա­տա­րակ­չա­կան բիզ­նե­սում վեպն ա­վե­լի մեծ պա­հան­ջարկ ու­նի»

  «Այ­սօր հրա­տա­րակ­չա­կան բիզ­նե­սում վեպն ա­վե­լի մեծ պա­հան­ջարկ ու­նի»

  24.01.2020| 05:25
  «Հայ գրա­կա­նու­թյու­նը թարգ­մա­նու­թյուն­նե­րում» դրա­մաշ­նոր­հա­յին ծրագ­րի շր­ջա­նա­կում հայ հե­ղի­նակ­նե­րի գր­քե­րը հրա­տա­րակ­վում են ար­տերկ­րում: ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյան գրահ­րա­տա­րակ­չու­թյան ո­լոր­տի գլ­խա­վոր մաս­նա­գե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար ԱՐՄԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ տե­ղե­կաց­մամբ՝ վեր­ջին ե­րեք տա­րում 30-ից ա­վե­լի գր­քի հրա­տա­րակ­ման պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն է ձեռք բեր­վել, ո­րոնց մի մա­սը հրա­տա­րակ­վել է, մյուս մա­սը ըն­թաց­քում է, և ծրա­գի­րը շա­րու­նա­կա­կան է:
 • «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» երկ­րի ուխ­տագ­նա­ցը. Դեղձ Ա­շոտ

  «Կեր­պար­վես­տի Ե­րու­սա­ղեմ» երկ­րի ուխ­տագ­նա­ցը. Դեղձ Ա­շոտ

  24.01.2020| 05:15
  Խրուշ­չո­վյան ձն­հալ­քը և ձն­հալ­քյան հե­տա­գա շր­ջա­նը Երևա­նում ըն­թա­նում էր ա­ռանց կարծր դի­մա­կա­յու­թյան։ 1958-ին Փա­րի­զից Երևան է հաս­նում ան­վե­րա­պա­հո­րեն 20-րդ դա­րի նշա­նա­վոր քան­դա­կա­գործ­նե­րից մե­կի` Հա­կոբ Գյուր­ջյա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի հա­վա­քա­ծուն։
 • «Չեմ դա­դա­րում զար­մա­նա­լուց, թե հա­մալ­սա­րա­նա­վարտ, քիչ թե շատ հա­յոց պատ­մու­թ­յուն կար­դա­ցած մար­դիկ ոնց են թույլ տա­լիս, որ մթագ­նի ի­րենց ու­ղե­ղը»

  «Չեմ դա­դա­րում զար­մա­նա­լուց, թե հա­մալ­սա­րա­նա­վարտ, քիչ թե շատ հա­յոց պատ­մու­թ­յուն կար­դա­ցած մար­դիկ ոնց են թույլ տա­լիս, որ մթագ­նի ի­րենց ու­ղե­ղը»

  24.01.2020| 05:10
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը գրող Ա­ԼԻՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՆ է: Վեր­ջին մեկ տար­վա ըն­թաց­քում նա մի քա­նի ճա­նա­պար­հոր­դու­թյուն է կա­տա­րել դե­պի Արևմտյան Հա­յաս­տա­նի տար­բեր սր­բա­զան վայ­րեր, ինչ­պես և հարևան Վրաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյուն, Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյուն:
 • Ի­տա­լիա­յի շուն­չը Ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի թան­գա­րա­նում

  Ի­տա­լիա­յի շուն­չը Ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի թան­գա­րա­նում

  21.01.2020| 01:15
  Երևա­նի Ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի թան­գա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ հան­րա­հայտ ի­տա­լա­ցի նկա­րիչ Կառ­լո Մոն­տար­սո­լո­յի կտավ­նե­րի «Լույս, ձայն, գույն» խո­րա­գի­րը կրող ցու­ցադ­րու­թյու­նը: Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կեր­պել է «Մոն­տար­սո­լո» ըն­կե­րակ­ցու­թյու­նը` ՀՀ- ում Ի­տա­լիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան դես­պա­նու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ, Ի­տա­լիա­յի ար­տա­քին գոր­ծե­րի և մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հո­վա­նա­վո­րու­թյամբ:
 • Երբ ո­րո­շա­կի հար­թու­թ­յան մեջ փոր­ձում ես տա­րա­ծու­թ­յուն ու աշ­խարհ ցույց տալ

  Երբ ո­րո­շա­կի հար­թու­թ­յան մեջ փոր­ձում ես տա­րա­ծու­թ­յուն ու աշ­խարհ ցույց տալ

  21.01.2020| 01:13
  Ի՞նչ փոխ­հա­րա­բե­րու­թյան մեջ են նկար­չի աշ­խարհն ու դր­սի աշ­խար­հը: Ինչ­պե՞ս են երկ­խո­սում ար­վես­տա­գետն ու ար­վես­տա­սե­րը: Այս և այլ հար­ցե­րի շուրջ է մեր զրույ­ցը նկա­րիչ, քան­դա­կա­գործ Ա­ՆԱ­ՆԻԱ ՔՈ­ՉԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ:
 • «Չի վե­րա­կա­ռուց­վում կամ ան­հե­թեթ, կամ մի­տում­նա­վոր քաշք­շուկ­նե­րի պատ­ճա­ռով»

  «Չի վե­րա­կա­ռուց­վում կամ ան­հե­թեթ, կամ մի­տում­նա­վոր քաշք­շուկ­նե­րի պատ­ճա­ռով»

  17.01.2020| 01:14
  Ա­րա­մի 23 հաս­ցեում գտն­վող պատ­մամ­շա­կու­թա­յին շեն­քի խն­դի­րը դար­ձյալ օ­րա­կար­գում է: Մեկ տա­րի ա­ռաջ այս օ­րե­րին փլուզ­վեց պատ­մամ­շա­կու­թա­յին շեն­քի մի մա­սը: Ան­կախ փոր­ձա­գետ­նե­րի գնա­հատ­մամբ` պատ­ճա­ռը «Հին Երևան» նա­խագ­ծի աշ­խա­տանք­ներն էին, ո­րոնք ըն­թա­նում էին շի­նա­րա­րա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի կո­պիտ խախ­տում­նե­րով։