Օպե­րա­յին ստու­դիան` խա­ղա­ցան­կա­յին օ­պե­րա­յին թատ­րոն դառ­նա­լու ճա­նա­պար­հին

Օպե­րա­յին ստու­դիան` խա­ղա­ցան­կա­յին օ­պե­րա­յին թատ­րոն դառ­նա­լու ճա­նա­պար­հին
04.02.2020 | 01:05

Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի Ղա­զա­րոս Սա­ր­յա­նի ան­վան օ­պե­րա­յին ստու­դիա­յի տնօ­րեն ՀԱՅԿ ՎԱՐ­ԴԱՆ­ՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք ստու­դիա­յի 2020-21 թթ. թա­տե­րաշր­ջա­նի, Երևա­նում օ­պե­րա­յին երկ­րորդ թատ­րոն ու­նե­նա­լու հե­ռան­կա­րի մա­սին:

-Օ­պե­րա­յին ստու­դիան հիմ­նադր­վել է 40 տա­րի ա­ռաջ. ժա­մա­նա­կին, հատ­կա­պես 80-ա­կան­նե­րին, ըստ էու­թյան, ե­ղել է փոքր օ­պե­րա­յին թատ­րոն,- ա­սաց Հայկ Վար­դա­նյա­նը:- Վեր­ջին տա­րի­նե­րին ծա­ռա­յում էր որ­պես կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի օ­պե­րա­յին եր­գիչ­նե­րի պատ­րաստ­ման հար­թակ: Սա­կայն նպա­տակ կա այս կարևոր հար­թա­կը վե­րա­գոր­ծար­կե­լու որ­պես օ­պե­րա­յին թատ­րոն՝ ու­րույն ծրագ­րե­րով, ազ­գա­յին դի­մագ­ծով և ե­րի­տա­սարդ­նե­րին բեմ տրա­մադ­րե­լու հիմ­նա­կան ա­ռա­քե­լու­թյամբ:
-Օ­պե­րա­յին թատ­րոն դառ­նա­լու տես­լա­կանն ի՞նչ բո­վան­դա­կա­յին փո­փո­խու­թյուն­ներ է են­թադ­րում:
-Օ­պե­րա­յին ստու­դիա­ներն ա­վե­լի շատ ա­կա­դե­միա­կան նկա­րա­գիր ու­նեն: Կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի օ­պե­րա­յին թատ­րոնն իր ստու­դիա­կա­նու­թյու­նը կպահ­պա­նի, այ­սինքն, այս­տեղ կշա­րու­նա­կեն գոր­ծել ար­վես­տա­նոց­ներ, որ­տեղ ու­սա­նող­նե­րը փոր­ձա­ռու­թյուն են հա­վա­քում, բայց նաև կդառ­նա խա­ղա­ցան­կով թատ­րոն: Նա­խա­տես­վում է տա­րե­կան չորս-հինգ նոր օ­պե­րա­յին ներ­կա­յա­ցում, ո­րոն­ցից ա­մեն մե­կը տար­վա ըն­թաց­քում մի քա­նի ան­գամ բեմ կբարձ­րա­նա՝ տար­բեր կազ­մով, հիմ­նա­կա­նում` հա­մալր­ված ե­րի­տա­սարդ եր­գիչ­նե­րով:
-Այս տա­րի ի՞նչ նո­րու­թյուն­նե­րի սպա­սենք:
-Փաս­տո­րեն, ութ տար­վա ընդ­մի­ջու­մից հե­տո, մա­յիս-հու­նիս ա­միս­նե­րին ներ­կա­յա­նա­լու ենք «Դոն Պաս­քուա­լե» կո­մի­կա­կան օ­պե­րա­յի հա­յաս­տա­նյան ա­ռաջ­նա­խա­ղով: Մինչ այդ ու­նենք չորս խո­շոր թե­մա­տիկ հա­մերգ` հիմ­նա­կա­նում կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ու­սա­նող­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, ո­րոշ դեպ­քե­րում՝ հրա­վի­րյալ շր­ջա­նա­վարտ­նե­րով: Փետր­վա­րի 12-ին, 15:00-ին հա­մեր­գա­յին խո­շոր ծրա­գիր է սպաս­վում օ­պե­րա­յին ար­տիստ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ, ներ­կա­յաց­նե­լու ենք հայ­կա­կան տա­սը օ­պե­րա­նե­րից հատ­ված­ներ (մուտքն ազատ է): Աշ­նա­նա­յին ծրա­գի­րը՝ 2020-21 հա­մեր­գաշր­ջա­նի բա­ցու­մը, կմեկ­նար­կի սեպ­տեմ­բե­րի 30-ին` Ղա­զա­րոս Սա­րյա­նի 100-ա­մյա­կին նվիր­ված խո­շոր մի­ջո­ցառ­մամբ: Ստու­դիան կրում է նրա ա­նու­նը, հիմ­նադր­վել է նրա օ­րոք, երբ Ղա­զա­րոս Սա­րյա­նը կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ռեկ­տորն էր:
-Ստու­դիան միառ­ժա­մա­նակ գրե­թե չի գոր­ծել, վս­տա՞հ եք, որ նույն խն­դիր­նե­րը չեն խո­չըն­դո­տե­լու թատ­րո­նի գոր­ծու­նեու­թյա­նը հե­տայ­սու:
-Վս­տա­հու­թյու­նը, ա­ռա­ջին հեր­թին, պայ­մա­նա­վոր­ված է կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի նոր ռեկ­տո­րով ու նրա թի­մա­կից­նե­րով, ո­րոնք կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ա­ռաջ­խա­ղաց­ման ու զար­գաց­ման լուրջ ծրագ­րեր ու­նեն, իսկ օ­պե­րա­յին ստու­դիա­նե­րը հա­մար­վում են խո­շոր կոն­սեր­վա­տո­րիա­նե­րի գլ­խա­վոր լա­բո­րա­տո­րիա­նե­րը, որ­տեղ ոչ միայն եր­գիչ­ներն են փոր­ձա­ռու­թյուն ձեռք բե­րում, այլև նվա­գախմ­բե­րի ե­րա­ժիշտ­նե­րը: Մենք «Դոն Պաս­քուա­լեն» բե­մադ­րե­լու ենք կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի վերս­տեղծ­ված սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի նվա­գակ­ցու­թյամբ: Այ­սինքն, օ­պե­րա­յին ստու­դիան ու­նե­ցել է նվա­գա­խումբ, ո­րը մոտ տա­սը տա­րի ա­ռաջ լու­ծար­վել է, հի­մա վե­րա­կա­ռու­ցե­լու ժա­մա­նակն է:
-Լավ ձայ­ներ կա՞ն ե­րի­տա­սարդ­նե­րի մեջ:
-Կան և նույ­նիսկ շատ, ցա­վա­լի է, որ նրանք մայր թատ­րո­նում հնա­րա­վո­րու­թյուն չու­նեն բեմ բարձ­րա­նա­լու: Պատ­ճառն այն է, որ ներ­կա­յա­ցում­նե­րը քիչ են, իսկ օ­պե­րա­յին թատ­րոնն ա­ռանց այդ էլ լավ ձայ­ներ շատ ու­նի: Մենք շեշ­տը դնե­լու ենք ե­րի­տա­սարդ­նե­րի վրա, օ­րի­նակ, «Դոն Պաս­քուա­լեի» պա­րա­գա­յում չորս գլ­խա­վոր դե­րե­րից եր­կու­սը կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ու­սա­նող­ներն են մր­ցույ­թով շա­հել: Եվ միայն մյուս եր­կու դե­րե­րի հա­մար հրա­վի­րե­լու ենք շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի:
-Պար­բե­րա­բար փոխ­վե­լու՞ է ստու­դա­յի ար­տիստ­նե­րի կազ­մը:
-Յու­րա­քան­չյուր ներ­կա­յաց­ման գլ­խա­վոր դե­րա­կա­տար­նե­րին ընտ­րե­լու ենք մր­ցույ­թով: Օ­պե­րա­յին ստու­դիան տա­րի­ներ շա­րու­նակ ու­նե­ցել է լավ երգ­չա­խումբ, փառք Աստ­ծո, երգ­չա­խում­բը պահ­պան­վել է և շա­րու­նա­կում է գոր­ծել։ Խն­դիր կա մեկ-մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում ձևա­վոր­ված մշ­տա­կան գոր­ծող նվա­գա­խումբ ու­նե­նա­լու, ո­րը ոչ միայն ներ­կա­յա­ցում­նե­րին կն­վա­գակ­ցի, այլև կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի շր­ջա­նա­վարտ­նե­րի կա­տա­րում­նե­րին` ա­վար­տա­կան քն­նու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ, ին­չը շատ կարևոր է: Ժա­մա­նա­կին այդ­պես է ե­ղել: Մենք գնում ենք վե­րա­կա­ռու­ցե­լու, վե­րա­նո­րո­գե­լու, լավ ա­վան­դույթ­նե­րը վե­րա­կանգ­նե­լու ճա­նա­պար­հով:
-Մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան ծրագ­րեր կա՞ն:
-Օ­պե­րա­յին ստու­դիա­յի գոր­ծու­նեու­թյան հիմ­նա­կան նպա­տակն է օ­պե­րա­յին եր­գիչ­ներ պատ­րաս­տելն ու մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում ա­ռա­ջին քայ­լերն ա­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյուն ըն­ձե­ռե­լը: Որ­պես տնօ­րեն, օ­պե­րա­յին ստու­դիա­յում սկ­սել եմ աշ­խա­տել 2019-ի սեպ­տեմ­բե­րից, հոկ­տեմ­բե­րին հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցա Փա­րի­զի օ­պե­րա­յի թատ­րո­նի ա­կա­դե­միա­յի, ինչ­պես նաև Ստ­րաս­բուր­գի, Շտուտ­գար­դի օ­պե­րա­յին ստու­դիա­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հետ: Բո­լոր այդ հան­դի­պում­նե­րը և նախ­նա­կան պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն­նե­րը թույլ են տա­լու ծրագ­րա­վո­րել մեր ե­րի­տա­սարդ ար­տիստ­նե­րի հա­ջորդ քայ­լե­րը, ոչ միայն հա­մա­տեղ ծրագ­րե­րը՝ փո­խա­դարձ այ­ցե­րով, այլև կոն­սեր­վա­տո­րիան ա­վար­տե­լուց հե­տո մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րե­զում նրանց հե­տա­գա մաս­նա­գի­տա­կան ա­ռաջ­խա­ղա­ցու­մը: Նշեմ, որ մենք ար­դեն հա­մա­գոր­ծակ­ցում ենք Գլազ­գո­յի թա­գա­վո­րա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի օ­պե­րա­յին ստու­դիա­յի հետ, և տա­րին եր­կու ու­սա­նող մեկ տա­րով այդ ստու­դիա­յում փոր­ձա­ռու­թյուն է ձեռք բե­րում:
-Կա՞ն այլ խն­դիր­ներ, որ հրա­տապ լու­ծում են պա­հան­ջում:
-Խն­դիր­նե­րը տեխ­նի­կա­կան են՝ լու­սա­վո­րու­թյուն, անվ­տան­գու­թյան հա­մա­կարգ, օ­դա­փո­խու­թյուն: Չենք կա­րող այս բա­վա­կա­նին աղ­քա­տա­ցած են­թա­կա­ռուց­ված­քը թող­նել կոն­սեր­վա­տո­րիա­յի ու­սե­րին: Ոչ միայն պե­տա­կան, նաև մաս­նա­վոր հատ­վա­ծի հետ, կար­ծում եմ, կկա­րո­ղա­նանք լու­ծել այս խն­դիր­նե­րը: Կրկ­նում եմ, մեզ հա­մար ա­ռանց­քա­յին է օ­պե­րա­յին ստու­դիա­յի բո­վան­դա­կու­թյու­նը, ո­րը գնում է խա­ղա­ցան­կա­յին օ­պե­րա­յին թատ­րոն դառ­նա­լու ուղ­ղու­թյամբ:
-Հան­դի­սա­տե­սի խն­դիր չե՞ք ու­նե­նա­լու:
-Չեմ կար­ծում, թե փոքր ե­րի­տա­սար­դա­կան թատ­րո­նի հա­մար դժ­վար է 300-տե­ղա­նոց դահ­լիճ լց­նե­լը, մա­նա­վանդ որ ու­նե­նա­լու ենք օ­պե­րա­յին թատ­րո­նից տար­բեր­վող, ա­վե­լի նո­րա­րա­րա­կան, ներ­կա­յա­նա­լի, ա­վե­լի ճկուն ներ­կա­յա­ցում­ներ:

Զրույցը՝ Արմինե ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
Լուսանկարը՝ Լիլիթ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ

Դիտվել է՝ 2370

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ