• Արթուր Վանեցյան. Քննությունն ապացուցել է, որ «Սասնա ծռերն» են սպանել 3 ոստիկաններին

  Արթուր Վանեցյան. Քննությունն ապացուցել է, որ «Սասնա ծռերն» են սպանել 3 ոստիկաններին

  07.11.2019| 14:04
  «Սասնա ծռեր» զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը ՊՊԾ գունդը գրավելու գործով դատական նիստում պատասխանելով դատախազի հարցերին՝ հայտարարել է, թե սպանված երեք ոստիկաններից Յուրի Տեփանոսյանի գործի մասին շատ բան գիտի ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
 • «Հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նակ­ցու­թ­յուն­նե­րի բո­վան­դա­կու­թ­յու­նը վեր­ջին մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում էա­պես չի փոխ­վել»

  «Հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան բա­նակ­ցու­թ­յուն­նե­րի բո­վան­դա­կու­թ­յու­նը վեր­ջին մե­կու­կես տար­վա ըն­թաց­քում էա­պես չի փոխ­վել»

  05.11.2019| 00:29
  Ադր­բե­ջա­նի արտաքին գործերի փոխնախարար Հա­ֆիզ Փա­շաևի՝ սե­փա­կան դի­մու­մի հա­մա­ձայն Ադր­բե­ջա­նի փո­խարտ­գործ­նա­խա­րա­րի պաշ­տո­նից հրա­ժար­վելն այդ երկ­րի իշ­խա­նա­կան հա­մա­կար­գում ըն­թա­ցող ընդ­հա­նուր փո­փո­խու­թյուն­նե­րի մաս է կազ­մում:
 • «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը «բա­նա­կից փա­խած­նե­րի» կա­ռա­վա­րու­թ­յուն է գլ­խա­վո­րում»

  «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը «բա­նա­կից փա­խած­նե­րի» կա­ռա­վա­րու­թ­յուն է գլ­խա­վո­րում»

  01.11.2019| 00:46
  Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի և դրա նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի շուրջ կա­տար­վող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի, գաղտ­նի փաս­տաթղ­թով նա­խա­րար­նե­րի աշ­խա­տա­վարձ բարձ­րաց­նե­լու, Նաի­րի Հու­նա­նյա­նի խնդ­րագ­րի և ներ­քա­ղա­քա­կան այլ հար­ցե­րի շուրջ «Ի­րա­տե­սը» զրու­ցել է քա­ղա­քա­գետ ՆԱ­ՐԵԿ ՍԱՄ­ՍՈ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ:
 • Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը «Կոմերսանտին»

  Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը «Կոմերսանտին»

  29.10.2019| 14:24
  Սիրիայում Ռուսաստանը շոշափելի ներկայություն ունի: Նրա դերն անվտանգության ոլորտում բավականին մեծ է: Ռուսաստանը շատ լծակներ ունի, որպեսզի նպաստի հայերի անվտանգությանը: Հայաստանը նույնպես առաքելություն ունի Սիրիայում:
 • «Ձեր վար­չա­պե­տը ձեզ չի սի­րում, նա ի վի­ճա­կի չէ ձեզ սի­րե­լու»

  «Ձեր վար­չա­պե­տը ձեզ չի սի­րում, նա ի վի­ճա­կի չէ ձեզ սի­րե­լու»

  29.10.2019| 00:51
  Գաղտ­նիք չէ, որ այ­սօր Հա­յաս­տա­նում ի­րա­վա­կան ան­հաս­կա­նա­լի գոր­ծըն­թաց­ներ են, ո­րոնք օ­րեն­քի ու ար­դա­րու­թյան հետ ոչ մի ա­ղերս չու­նեն։ Սրան գու­մա­րած հա­ճախ գործ ու­նենք ընտ­րո­ղա­կան ար­դա­րա­դա­տու­թյան հետ։ Հի­շյալ խն­դիր­նե­րի շուրջ է «Ի­րա­տե­սի» զրույ­ցը քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ ԱՂ­ՎԱՆ ՎԱՐ­ԴԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Հայ ժողովուրդը արժանի է Եվրոպայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունենալուն

  Հայ ժողովուրդը արժանի է Եվրոպայի հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունենալուն

  27.10.2019| 12:44
  Հոկտեմբերի 25-ին Գլոբալացման և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնը «Անի պլազայում» քննարկում էր կազմակերպել «Փորձի փոխանակման միջոցով՝ վիզաների արդյունավետ ազատականացման խթանումը Վրաստանում, Մոլդովայում և Հայաստանում» թեմայով:
 • ԱԳՆ. ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցը BBC լրատվական ծառայության Hard Talk հաղորդմանը

  ԱԳՆ. ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հարցազրույցը BBC լրատվական ծառայության Hard Talk հաղորդմանը

  26.10.2019| 13:59
  Մենք ի ցուց դրեցինք քաղաքական կամքի շատ ուժեղ կողմը, որի ժամանակ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում հնարավոր է շատ արագ կերպով արդյունքների հասնել, որոնք բխում են ժողովրդական պահանջից և առնչվում են կոռուպցիային, սոցիալ-տնտեսական կյանքում բոլորի համար հավասար հնարավորություններին, արդար ընտրություններին և ներկայումս առկա ամենամեծ մարտահրավերին. դատական բարեփոխումներին:
 • «Նի­կո­լի ըն­կա­լում­նե­րում ու պատ­կե­րա­ցում­նե­րում իշ­խա­նու­թ­յու­նը ինքն է, միայն ին­քը»

  «Նի­կո­լի ըն­կա­լում­նե­րում ու պատ­կե­րա­ցում­նե­րում իշ­խա­նու­թ­յու­նը ինքն է, միայն ին­քը»

  25.10.2019| 00:28
  Նախ­կին պատ­գա­մա­վոր ՍԱՄՎԵԼ ՖԱՐ­ՄԱ­ՆՅԱ­ՆԸ, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին հա­մա­րե­լով ան­կան­խա­տե­սե­լի ու ան­կա­յուն, իր մտա­հո­գու­թյուն­ներն է հայտ­նում ներ­քին ու ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ։
 • «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի տի­րա­պե­տում բա­նակ­ցա­յին նր­բու­թ­յուն­նե­րին»

  «Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի տի­րա­պե­տում բա­նակ­ցա­յին նր­բու­թ­յուն­նե­րին»

  22.10.2019| 00:26
  «Ի­րա­տե­սի» հյու­րը» ՀԴԿ ղե­կա­վար Ա­ՐԱՄ ՍԱՐԳ­ՍՅԱՆՆ է։ Նա յու­րա­քան­չյուր պա­տեհ ա­ռի­թով մշ­տա­պես ըն­դգ­ծել է` Ադր­բե­ջա­նի և Թուր­քիա­յի ղե­կա­վար­նե­րի տա­րած­քա­յին նկր­տում­նե­րին առ­նչ­վող հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը պետք է լուրջ ըն­դու­նել և դի­վա­նա­գի­տա­կան խո­ղո­վա­կով ան­մի­ջա­պես հա­կա­դար­ձել։ Այ­լա­պես Ադր­բե­ջա­նի ստե­րը դր­սում եր­բեմն ճշ­մար­տու­թյան տեղ են ըն­դուն­վում, քա­նի որ հայ­կա­կան կողմն ի­րա­կա­նու­թյու­նը, ցա­վոք, չի ներ­կա­յաց­նում։
 • «Ես չեմ տես­նում ար­ցա­խ­յան խնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման հնա­րա­վո­րու­թ­յուն»

  «Ես չեմ տես­նում ար­ցա­խ­յան խնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման հնա­րա­վո­րու­թ­յուն»

  18.10.2019| 01:00
  Մինչ աշ­խար­հում լուրջ զար­գա­ցում­ներ են, մեր սահ­մա­նից ոչ շատ հե­ռու պա­տե­րազմ է ըն­թա­նում, մենք մեր ներ­քին նեղ կա­ղա­պար­նե­րից դուրս չենք գա­լիս։ Ա­լիևն ար­դեն խո­սում է Զան­գե­զու­րը «հետ վե­րա­դարձ­նե­լու» մա­սին, իսկ մեր իշ­խա­նու­թյուն­ներն ամ­բող­ջո­վին ընկ­ղմ­ված են ներ­քա­ղա­քա­կան ինտ­րիգ­նե­րի մեջ։ 100 տա­րի անց էլ Թուր­քիան իր ցե­ղաս­պան ձե­ռագ­րին հա­վա­տա­րիմ է, իսկ աշ­խարհն է­լի լուռ հետևում է։ Սի­րիա­յում կա­տար­վո­ղի և մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի մար­տահ­րա­վեր­նե­րի շուրջ ենք զրու­ցել մի­ջազ­գայ­նա­գետ ՍՈՒ­ՐԵՆ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ։