• Մենք Ա­լան Դա­լե­սի ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ա­կա­նա­տես­ներն ենք

  Մենք Ա­լան Դա­լե­սի ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ա­կա­նա­տես­ներն ենք

  18.09.2020| 01:00
  Եր­կար ժա­մա­նակ է, ինչ բոյ­կո­տել եմ հայ­կա­կան հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը, սկզ­բուն­քո­րեն չեմ միաց­նում հե­ռուս­տա­ցույց: Այդ ա­ռու­մով դեմ եմ գնա­ցել նույ­նիսկ լրագ­րո­ղի իմ մաս­նա­գի­տու­թյան պա­հանջ­նե­րին, և ինքս ինձ հե­ռուս­տա­ցույց միաց­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից զր­կե­լու հա­մար չեմ գնել թվա­յին փո­խար­կիչ:
 • Բա­զա­յի Սքեն` «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թ­յան հե­ղա­փո­խու­թ­յան» կն­քա­հայ­րը

  Բա­զա­յի Սքեն` «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թ­յան հե­ղա­փո­խու­թ­յան» կն­քա­հայ­րը

  18.09.2020| 00:58
  Վաղ լու­սա­բաց է։ Քա­ղա­քը քնած է։ Նն­ջում են թա­փա­ռաշր­ջիկ շնե­րը։ Հարևան թոն­րա­տան եր­դի­կից քու­լա-քու­լա բարձ­րա­նում է կեն­սա­բեր ծու­խը, լա­վա­շը թխ­վում է, ու մի՞­թե ես չեմ պատ­վե­լու զվարթ հույ­զե­րով և բեղմ­նա­վոր աշ­խա­տան­քա­յին օր­վա հույ­սով չեմ սկ­սե­լու ա­վան­դա­կան մարմ­նակր­թա­կան ծե­սը, այ­սինքն մարմ­նա­մար­զան­քը։
 • «Արվեստի կառավարում և հանրայնացում» խորագրով դասընթաց Գյումրիում

  «Արվեստի կառավարում և հանրայնացում» խորագրով դասընթաց Գյումրիում

  16.09.2020| 12:19
  Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղում սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 14։00-ին տեղի կունենա «Արվեստի կառավարում և հանրայնացում» խորագիրը կրող դասընթաց։
 • Դիմակները նպաստու՞մ են իմունիտետին

  Դիմակները նպաստու՞մ են իմունիտետին

  15.09.2020| 12:19
  Չափազանցություն չէ, որ ամբողջ աշխարհը սպասում է՝ երբ կգտնվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը: Երկու հետազոտող ԱՄՆ-ից ներկայացրել են նոր ու զարմանալի տեսություն՝ ինչպես մինչև այդ պահը Sars-CoV-2-ի դեմ իմունիտետ կարող են ձեռքբերել մեծ թվով մարդիկ:
 • Անկա­ռա­վա­րե­լի քաոս բո­լոր ո­լորտ­նե­րում

  Անկա­ռա­վա­րե­լի քաոս բո­լոր ո­լորտ­նե­րում

  15.09.2020| 01:30
  Երևա­նի կենտ­րոն են վե­րա­դար­ձել մայ­րա­քա­ղա­քից մար­զեր ուղևո­րա­փո­խադ­րում ի­րա­կա­նաց­նող գա­զել­ներն ու տաք­սի­նե­րը։ Հի­շեց­նենք, որ նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Կա­րեն Կա­րա­պե­տյա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման օ­րոք ար­գել­վեց այդ տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի մուտ­քը քա­ղա­քի կենտ­րոն և այն­տեղ կա­յա­նու­մը։
 • Տա­վու­շի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  Տա­վու­շի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  15.09.2020| 01:17
  Ներ­քին Կար­մի­րաղբ­յու­րում նոր փո­ղոց­ներ կլու­սա­վոր­վեն: Սահ­մա­նա­պահ գյու­ղին աջակ­ցե­լու՝ գոր­ծըն­կեր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի որոշ­ումն ար­դեն աշ­խա­տան­քա­յին ըն­թացք է ստա­ցել: Վի­վա-ՄՏՍ­-ի աջակ­ցու­թյամբ՝ Վայ­րի բնու­թյան ու մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման հիմ­նադ­րամն սկ­սել է էներ­գախ­նա­յող հա­մա­կար­գի ներդր­ման՝ երկ­րորդ փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րը: Դրանք ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես ընդ­հատ­վել են՝ հու­լի­սին սահ­մա­նում տի­րող իրա­վի­ճա­կի պատ­ճա­ռով, սա­կայն կարճ ժա­մա­նակ անց վերսկս­վել են:
 • Դի­մա­կի բիզ­նե­սը նոր թափ է հա­վա­քում

  Դի­մա­կի բիզ­նե­սը նոր թափ է հա­վա­քում

  15.09.2020| 01:04
  Խիստ ան­հաս­կա­նա­լի, հա­ճախ էլ գործ­նա­կա­նում ա­նի­րա­գոր­ծե­լի ու­ղե­ցույ­ցով ե­րեկ­վա­նից մեկ­նար­կեց ու­սում­նա­կան տա­րին։ Պետք է ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րին ու իր ու­ղե­ցույ­ցի հե­ղի­նակ­նե­րին դպ­րո­ցից դպ­րոց տա­նեին, որ­պես­զի տես­նեին, թե ի­րա­կա­նում 6, եր­բեմն էլ ան­գամ 6-ը չլ­րա­ցած ա­ռա­ջին դա­սա­րան­ցի­ներն ինչ­պես էին «տա­ռա­պում» դի­մա­կի ձեռ­քը։
 • Բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, բա­ցի Փա­շի­ն­յա­նից

  Բո­լո­րը մե­ղա­վոր են, բա­ցի Փա­շի­ն­յա­նից

  15.09.2020| 00:39
  Իր կա­տա­րած սխալ ընտ­րու­թյու­նը մար­դը դժ­վար է ըն­դու­նում, բայց երբ հաս­կա­նում է, որ վրի­պել է, նախ՝ ինքն ի­րեն է փոր­ձում հա­մո­զել, ա­պա՝ սկ­սում պատ­ճառ­ներ ու մե­ղա­վոր­ներ փնտ­րել: 2018-ի քա­ղա­քա­կան վե­րա­դա­սա­վո­րում­նե­րից հե­տո քիչ ժա­մա­նակ չի ան­ցել, որ­պես­զի հա­սա­րա­կու­թյու­նը վեր­լու­ծի ու գի­տակ­ցի՝ ինչ էր ու­զում և ինչ ստա­ցավ:
 • Ֆրանսիայի իշխանությունները ճշտել են համաճարակի դեմ պայքարի միջոցները

  Ֆրանսիայի իշխանությունները ճշտել են համաճարակի դեմ պայքարի միջոցները

  14.09.2020| 10:28
  Ֆրանսիայում համաճարակային վիճակի ակնհայտ վատացումն արձանագրել է վարչապետ Ժան Կաստեքսը՝ սեպտեմբերի 11-ին ներկայացնելով Պաշտպանության և անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստի՝ COVID-19-ի դեմ պայքարի որոշումները:
 • Կորոնավիրուսի հակամարմինները նվազում են մեկ ամսից

  Կորոնավիրուսի հակամարմինները նվազում են մեկ ամսից

  13.09.2020| 15:58
  Կորոնավիրուսի հակամարմինները նվազում են ընդամենը մեկ ամսից՝ հաստատում է նոր հետազոտությունը, և դա կարող է հարված դառնալ աշխարհի՝ պատվաստանյութի հետ կապված հույսերին՝ գրում է Լիզի Ռոբերտսը: Եթե հակամարմինները ժամանակի հետ նվազում են, դա կարող է նշանակել, որ պատվաստանյութի ստեղծած իմունիտետը նույնպես կանհետանա, որ պատվաստանյութը դարձնում է նվազ արդյունավետ կամ պահանջում է բազմակի իմունացում: