• Վա­ղը ե­ղել է պա­տե­րազմ

  Վա­ղը ե­ղել է պա­տե­րազմ

  21.07.2020| 15:57
  Ե­թե Տա­վու­շում սկս­ված և ա­ռայժմ լռած «լո­կալ» պա­տե­րազմն այդ­քան շա­հա­ռու­ներ չու­նե­նար ու չլի­ներ այդ­քան հան­գու­ցա­յին, կա­րե­լի էր ար­ձա­նագ­րել, որ այն նաև Փա­շի­նյա­նի «փուք­սը» թո­ղեց, և քա­նի օր է, նա չի փոր­ձում լվալ հա­յոց ու­ղեղն իր ոչ ա­դեկ­վատ, ան­հաս­կա­նա­լի, գլո­բա­լի­զի­մի կո­դե­րով հա­գե­ցած են­թա­գի­տակ­ցու­թյամբ, ու ար­ձա­նագ­րել` կա­տար­վա­ծը նրա հա­մար խիստ անս­պա­սե­լի էր։
 • «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  21.07.2020| 15:04
  Ծն­վել է 1958 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 23-ին։ 1976 թ. ա­վար­տել է Բու­ժա­կան գյու­ղի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը։ 1976-1978 թթ. ծա­ռա­յել է խոր­հր­դա­յին բա­նա­կում։
 • Այս օ­րե­րի մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գան­քից պետք է հետևու­թ­յուն­ներ ա­նել

  Այս օ­րե­րի մի­ջազ­գա­յին ար­ձա­գան­քից պետք է հետևու­թ­յուն­ներ ա­նել

  21.07.2020| 14:22
  Ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թյու­նը պա­տե­րազ­մով գծում է սահ­մա­նը, սա­կայն այն ամ­րա­նում ու ճա­նաչ­վում է դի­վա­նա­գի­տու­թյամբ։ Այս օ­րե­րին մեր հրա­մա­նա­տար­ներն ու զին­վոր­նե­րը դի­վա­նա­գի­տա­կան նոր օ­րա­կարգ են թե­լադ­րում Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան, դի­վա­նա­գի­տա­կան վեր­նա­խա­վին՝ պա­րարտ հող ստեղ­ծե­լով դի­վա­նա­գի­տա­կան ձեռք­բե­րում­նե­րի և հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րի հա­մար։
 • «Ադր­բե­ջա­նը հաս­կա­ցավ` իր առջև բա­նակ է, որն ա­նընդ­հատ հաղ­թում է»

  «Ադր­բե­ջա­նը հաս­կա­ցավ` իր առջև բա­նակ է, որն ա­նընդ­հատ հաղ­թում է»

  21.07.2020| 14:15
  Ի՞նչ քայ­լեր պետք է ձեռ­նար­կի Հա­յաս­տա­նը` մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան ու­ժե­րի աչ­քե­րը բա­ցե­լու հա­մար։ Այս հարցն ուղ­ղե­ցինք ՀՀ հան­րա­յին խոր­հր­դի նախ­կին նա­խա­գահ ՎԱԶ­ԳԵՆ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻՆ։
 • «Մենք այ­լընտ­րանք չու­նենք` դա­տա­պարտ­ված ենք միաս­նա­կան ու հա­մախմբ­ված լի­նե­լու»

  «Մենք այ­լընտ­րանք չու­նենք` դա­տա­պարտ­ված ենք միաս­նա­կան ու հա­մախմբ­ված լի­նե­լու»

  14.07.2020| 13:22
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը «Կա­ճառ» գի­տա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար, պատ­մա­կան ­գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ, Շու­շիի տեխ­նո­լո­գիա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հու­մա­նի­տար ամ­բիո­նի վա­րիչ, պա­հես­տա­զո­րի մա­յոր ՄՀԵՐ ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱՆՆ է:
 • Մի նսե­մաց­րեք ձեր զին­վո­րի հաղ­թա­նա­կը

  Մի նսե­մաց­րեք ձեր զին­վո­րի հաղ­թա­նա­կը

  14.07.2020| 13:14
  Որ­քան գի­տեմ, մեր ռազ­մա­կան դոկտ­րի­նում չկա մի կետ, ո­րով մենք ձգ­տում ենք Իս­րա­յե­լին նման­վել, երբ կա­նայք ևս պի­տի պար­տա­դիր զին­վո­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան անց­նեն։
 • Իլհամ Ա­լիևի Ա­յա Սո­ֆիան դար­ձավ Մով­սես ու Չի­նա­րի

  Իլհամ Ա­լիևի Ա­յա Սո­ֆիան դար­ձավ Մով­սես ու Չի­նա­րի

  14.07.2020| 12:42
  Այս տո­ղե­րը գր­վել են ե­րեկ, երբ ոչ ոք չգի­տեր՝ հայ-ադր­բե­ջա­նա­կան կամ ար­ցա­խա-ադր­բե­ջա­նա­կան սահ­մա­նին ինչ վի­ճակ է լի­նե­լու հու­լի­սի 13-ի լույս 14-ի գի­շե­րը:
 • «3-րդ բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րի առջև դիր­քե­րի բա­րե­լավ­ման խն­դիր է դր­ված ե­ղել»

  «3-րդ բա­նա­կա­յին կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րի առջև դիր­քե­րի բա­րե­լավ­ման խն­դիր է դր­ված ե­ղել»

  14.07.2020| 12:40
  Տա­վու­շի մար­զի ուղ­ղու­թյամբ հա­կա­ռա­կոր­դը, կա­րե­լի է ա­սել, ան­նա­խա­դեպ ակ­տի­վու­թյուն է ցու­ցա­բե­րում՝ օգ­տա­գոր­ծե­լով հրե­տա­նա­յին մի­ջոց­ներ, տան­կեր և այլն:
 • Նոր ի­րա­վի­ճակ

  Նոր ի­րա­վի­ճակ

  14.07.2020| 12:34
  Տա­վու­շում տե­ղի ու­նե­ցա­ծը «նա­խեր­գանք է» մեծ գոր­ծըն­թաց­նե­րից ա­ռաջ. ե­րակ էր ստուգ­վում, Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան բաց­վում` Ա­յա Սո­ֆիա­յի տա­ճա­րը մզ­կիթ դարձ­նե­լու ֆո­նին, պան­թուր­քիս­տա­կան ծրա­գի­րը մեկ­նար­կե­լու ա­ռի­թով:
 • Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  10.07.2020| 00:54
  Շատ ստոր ժա­մա­նակ են ապ­րում այժմ Հա­յաս­տանն ու մեր երկ­րի հա­յե­րը։ Եվ ներ­կա ժա­մա­նա­կի այդ ստո­րու­թյունն այն բա­նի հետևանքն է, որ մեր երկ­րում իշ­խում է հա­կա­հայ­կա­կան ՀՀՇ վար­չա­կար­գի ու Լևոն Տեր-Պետ­րո­սյա­նի ուղ­ղա­կի «Ժա­ռան­գորդ», 2008 թ. մար­տի 1-ի ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րից մե­կը՝ այս­պես կոչ­ված, «ժո­ղովր­դա­կան վար­չա­պետ» Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։