Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Խե՜ղճ Հով­հան­նես Թու­մա­ն­յան, հի­մա, ո՜վ գի­տի, ոս­կոր­նե­րը գե­րեզ­մա­նում շու­ռու­մուռ են գա­լիս

Խե՜ղճ Հով­հան­նես Թու­մա­ն­յան, հի­մա, ո՜վ գի­տի, ոս­կոր­նե­րը գե­րեզ­մա­նում շու­ռու­մուռ են գա­լիս
04.10.2019 | 16:15

Խնդ­րեմ, ծա­նո­թա­ցեք: Խոսքս, ան­շուշտ, վե­րա­բե­րում է միայն հա­սա­րա­կու­թյան զոմ­բիաց­ված, ինչ­պես նաև դեռ ան­տե­ղյակ հատ­վա­ծին:
Ըն­թեր­ցող­նե­րից շա­տե­րը հա­վա­նա­բար հի­շում են ան­ցյալ ա­միս Երևա­նի Կո­մի­տա­սի ան­վան պե­տա­կան կոն­սեր­վա­տո­րիա­յում տե­ղի ու­նե­ցած ու սա­տա­նիս­տա­կան ռո­քով ու­ղեկց­ված փակ մի­ջո­ցա­ռու­մը, ո­րին, Analitik.am-ի տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, ըստ ա­կա­նա­տես­նե­րի, մաս­նակ­ցել են ԼԳԲՏ (լես­բու­հի, գեյ, բի­սեք­սուալ, տրանս­վես­տիտ) հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, սա­տա­նիս­տա­կան ինչ-որ կազ­մա­կեր­պու­թյան ան­դամ­ներ:


Կայ­քի հրա­պա­րակ­ման հա­մա­ձայն, շենքն ամ­բողջ գի­շեր տրա­մադր­վել է խն­ջույ­քի մաս­նա­կից­նե­րին: Հա­մա­ցան­ցում հայ­տն­վել էր նաև նշ­ված մի­ջո­ցառ­ման մի հատ­վա­ծը ներ­կա­յաց­նող տե­սա­նյու­թը, ո­րից կա­րե­լի է եզ­րա­կաց­նել, որ տե­ղի ու­նե­ցա­ծը ոչ թե խն­ջույ­քի, այլ սա­տա­նիս­տա­կան ծի­սա­կան մի­ջո­ցառ­ման է նման: Եվ, ա­հա, հի­մա` վե­րոն­շյալ մի­ջո­ցա­ռու­մից դեռ մեկ ա­միս չան­ցած, սա­տա­նիս­տա­կան ռո­քով հան­դես ե­կող­նե­րի կող­մից պղծ­վե­լու վտան­գի տակ է հայ­տն­վել Երևա­նի Հով­հան­նես Թու­մա­նյա­նի ան­վան պե­տա­կան տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նը:


Մա­նուկ­նե­րի հա­մար նա­խա­տես­ված մշա­կու­թա­յին վե­րոն­շյալ օ­ջա­խի տնօ­րեն Ռու­բեն Բա­բա­յա­նի գի­տու­թյամբ ու թույ­լտ­վու­թյամբ (հա­մեր­գի կազ­մա­կեր­պի­չը նա չէ, բայց հենց տիկ­նի­կա­յի­նի ղե­կա­վա­րու­թյունն է հի­շյալ հա­մեր­գի հա­մար տիկ­նի­կա­յի­նի դահ­լի­ճը վար­ձա­կա­լու­թյամբ տրա­մադ­րել հա­մեր­գի կազ­մա­կերպ­չին) վա­ղը` հոկ­տեմ­բե­րի 4-ին, այն­տեղ լե­հա­կան «Vader» խմ­բի սա­տա­նա­յա­կան հա­մերգն է նա­խա­տես­ված և տե­ղի է ու­նե­նա­լու, ե­թե չար­գել­վի ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի կամ հա­կաք­րիս­տո­նեա­կան այդ խայ­տա­ռա­կու­թյունն ու պղ­ծա­գոր­ծու­թյու­նը չհան­դու­ժող­նե­րի կող­մից: Սա նշա­նա­կում է, որ ե­թե վե­րոն­շյալ հա­մեր­գը կա­յա­նա, նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նը նույն­պես, Ռու­բեն Բա­բա­յա­նի հետ, պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն է կրե­լու դրա հա­մար:


Լե­հա­կան ծայ­րա­հեղ մե­տա­լի վե­տե­րան­նե­րից բաղ­կա­ցած «Vader» խում­բը Մոլ­դո­վա­յի մայ­րա­քա­ղաք Քիշնևում այ­սօր նա­խա­տես­ված հա­մեր­գից հե­տո իր հայ­րե­նա­կից «Thy Disease» (թարգ­մա­նա­բար` «Քո հի­վան­դու­թյու­նը») խմ­բի ու­ղեկ­ցու­թյամբ այ­ցե­լե­լու է Երևան (թերևս ար­դեն այ­ցե­լել է) և, ըստ նա­խա­տես­վա­ծի, ներ­կա­յաց­նե­լու է գոր­ծեր ինչ­պես նոր լույս տե­սած «Thy Messenger» EP-ից, այն­պես էլ ա­ռա­ջի­կա­յում թո­ղարկ­վե­լիք նոր ալ­բո­մից: Խմ­բի ֆեյս­բու­քյան է­ջում հրա­պա­րակ­ված տե­ղե­կատ­վու­թյու­նից պարզ է դառ­նում, որ, ի տար­բե­րու­թյուն այլ քա­ղաք­նե­րի, որ­տեղ «Vader»-ի հա­մերգ­նե­րը նա­խա­տես­ված են, ար­դեն կա­յա­ցել և ա­ռա­ջի­կա­յում կա­յա­նա­լու են հա­մա­պա­տաս­խան վայ­րե­րում, Երևա­նում այն նա­խա­տես­վել է այդ­պի­սի խմ­բին և հա­մերգ­նե­րին միան­գա­մայն ան­հա­րիր մշա­կու­թա­յին օ­ջա­խում` տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նում: Դա­տե­լով ա­մե­նից, կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ սա­տա­նիս­տա­կան վե­րոն­շյալ խմ­բի` Սա­տա­նա­յին փա­ռա­բա­նող, Քրիս­տո­սին ու Ե­կե­ղե­ցին բա­ցա­հայտ ա­նար­գող սա­տա­նիս­տա­կան հա­մեր­գի վայրն ըն­տր­վել է հենց տիկ­նի­կա­յի­նի շեն­քը, քա­նի որ տիկ­նի­կա­յի­նը լե­ցուն է մա­նուկ­նե­րի աստ­վա­ծա­յին է­ներ­գիա­յով: Այլ կերպ ա­սած, ինչ­պես նկա­տել է «Ֆեյս­բուք»-ի օգ­տա­տե­րե­րից Ան­նա Հայ­րա­պե­տյա­նը, տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի թի­րա­խա­վոր­ման նպա­տա­կը ման­կա­կան վայ­րը դի­վա­յին է­ներ­գիա­յով լց­նելն է:


«Vader» խմ­բի կայ­քի նո­րու­թյուն­նե­րի ռու­սա­կան բաժ­նի հրա­պա­րակ­ման հա­մա­ձայն, խում­բը հոկ­տեմ­բե­րին վե­րա­դառ­նում է Արևելք ՝ այ­ցե­լե­լով ՈՒկ­րաի­նա, Մոլ­դո­վա, Վրաս­տան կամ Թուր­քիա՝ «The Messenger Aries» հյու­րա­խա­ղե­րով: Ո­րոշ եր­կր­նե­րում, ինչ­պի­սիք են Ղա­զախս­տա­նը, Հա­յաս­տա­նը կամ Ղրղզս­տա­նը, խումբն ա­ռա­ջին ան­գամ է հան­դես գա­լու: ՈՒղևո­րու­թյունն ա­վարտ­վե­լու է ե­րեք ներ­կա­յաց­մամբ Ավ­ստ­րիա­յում և Գեր­մա­նիա­յում: Լե­հաս­տա­նում 1983 թ. ձևա­վոր­ված «Vader» խումբն իր էջն ու­նի նաև «ԹԽՏվ­ՑՈՍՑպ» սո­ցիա­լա­կան ցան­ցում, որ­տեղ «Vader»-ի «Thy Messenger»-ի ներ­քո կար­դում ենք` Trample the temple of gods abo… (թարգ­մա­նա­բար` Ոտ­նա­կո­խիր աստ­ված­նե­րի տա­ճա­րը...): Նույն տե­ղում ներ­կա­յաց­ված է նաև ռո­քի այն ժան­րը, ո­րով հան­դես է գա­լիս «Vader»-ը, այն է` Death (Death-Thrash) (ռու­սե­րեն հա­պա­վու­մը` ՊֆՑ) Metal: Այ­սինքն` խոս­քը, բա­ռա­ցի թարգ­մա­նու­թյամբ, մա­հա­ցու (մա­հա­ցու քո­թակ) մե­տա­ղա­կան ռո­քի մա­սին է: Նույն աղ­բյու­րի հա­մա­ձայն, «Vader»-ն Արևե­լյան Եվ­րո­պա­յում ա­մե­նա­մար­տու­նակ խումբն է ՊֆՑ Metal ժան­րում: Նշ­ված է նաև, որ «Vader»-ը «Եր­կա­թե վա­րա­գույ­րի» այն կող­մից հայ­տն­ված և արևմտյան ձայ­նագ­րող ըն­կե­րու­թյու­նից պայ­մա­նա­գիր ձեռք բե­րած ա­ռա­ջին ծայ­րա­հե­ղա­կան խումբն է:


Հատ­կա­պես ծանր և մե­տա­ղա­կան ո­ճե­րում ռոք հա­մերգ­նե­րին բնո­րոշ են յու­րօ­րի­նակ սա­տա­նիս­տա­կան ծե­սե­րը և Սա­տա­նա­յի փա­ռա­բա­նու­թյու­նը, ին­չի ա­պա­ցույ­ցը, ա­յո, նաև եր­գե­րի բա­ռերն են: Ա­հա նրանց «Reborn In Chaos» («Վե­րած­նունդ քաո­սում») եր­գալ­բո­մից թարգ­մա­նա­բար «Death Metal» եր­գը, ո­րը սա­տա­նիզ­մի բա­ցա­հայտ ար­տա­հայ­տու­թյուն է.
«Հառ­նեք մե­ռյալ­նե­րից և ջար­դուփ­շուր ա­նե­լով դուրս թռեք գե­րեզ­ման­նե­րից. սպան­դը կանգ չի առ­նի մինչ արևա­ծագ. մենք ձեզ դժոխք կհասց­նենք, քան­զի ստր­կաց­նել ենք կա­մե­նում. հո­գին կսառ­չի ա­հից: Մենք տակ­նուվ­րա կա­նենք ըն­դեր­քը, պահ­պա­նե­լով մեր ծած­կագ­րե­րը, ո­րոնք հա­վեր­ժա­կան են: Ձեր օ­րենք­նե­րը հե­ռու պա­հեք մեր սա­տա­նիս­տա­կան ծած­կագ­րե­րից, ո­րոնք ձեզ կբե­րեն մա­հու կռիվ` վե­րահս­կե­լով ձեր քա­ղաք­նե­րը: Կդառ­նանք ձեր մղ­ձա­վան­ջը` ա­հա­սար­սուռ հն­չյուն­նե­րով ծա­կե­լով ձեր ա­կանջ­նե­րը: Ձուլ­վե­լով իմ փախ­չող հա­յաց­քին` Լյու­ցի­ֆե­րը զվար­ճան­քի մեջ է. իր ցան­կու­թյուն­նե­րը ի կա­տար են ած­ված: Կրակ­նե­րը վառ­վում են, տաք մար­մին­ներ են այր­վում, մար­դիկ են սպան­վում. Տա­ռա­պանք. ա­հա թե ին­չի հա­մար ենք մենք կռ­վում. ջար­դե­լով ե­րի­տա­սարդ­նե­րին և սպա­նե­լով ծե­րե­րին: Բո­լոր սր­տե­րից ա­րյուն է հոր­դում. մթու­թյուն է և ձեր հո­գի­նե­րը` վա­ճառ­ված: Ճան­կե­րը կմխրճ­վեն ձեր մսե­րի մեջ, երբ արևը դեռ չի ծա­գել և օ­րը գի­շե­րի է նման: Ի­մա­ցիր, որ կյան­քիդ վերջն է ե­կել` վա­խից ա­նօգ­նա­կան ճի­չե­րով... Deat metal-ն է ե­կել քա­մուն ըն­դա­ռաջ... »` թե­րա­հա­վատ­նե­րի վեր­ջին կաս­կած­նե­րը փա­րա­տե­լու հա­մար:


Հաս­կա­նա­լի է, որ ե­թե վե­րոն­շյալ հա­մերգն, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, տե­ղի ու­նե­նա, ա­պա նման սր­բապղ­ծու­թյան ան­մի­ջա­կան պա­տաս­խա­նա­տուն լի­նե­լու է տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի տնօ­րեն Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը: Հա­մա­ռոտ ներ­կա­յաց­նենք, թե ով է նա: 1998 թվա­կա­նից ի վեր Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը Հ. Թու­մա­նյա­նի ան­վան տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վարն է ու տնօ­րե­նը։ 1995-ից դա­սա­խո­սում է Երևա­նի կի­նո­յի և թատ­րո­նի պե­տա­կան ինս­տի­տու­տում, իսկ 2003-ից սկ­սած աշ­խա­տում է որ­պես «Դե­րա­սա­նի վար­պե­տու­թյուն և ռե­ժի­սու­րա» ամ­բիո­նի վա­րիչ։ Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը 2016 թվա­կա­նից հան­դի­սա­նում է «Բաց հա­սա­րա­կու­թյան հիմ­նադ­րամ­ներ-Հա­յաս­տան» կազ­մա­կեր­պու­թյան (Սո­րո­սի հիմ­նադ­րա­մի հա­յաս­տա­նյան կա­ռույ­ցի) տնօ­րեն­նե­րի խոր­հր­դի ան­դամ:
Ըն­դգ­ծենք, որ Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը այ­լա­սեր­ված­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան­նե­րի հետ մաս­նակ­ցել է «Ոս­կե ծի­րան-2017» կի­նո­փա­ռա­տո­նի շր­ջա­նա­կում Հեն­րիկ Մա­լյա­նի ան­վան թատ­րո­նում ցու­ցադր­ման նա­խա­տես­ված, հայտ­նի սկան­դա­լից հե­տո մերժ­ված, սա­կայն հե­տո, 2017 թ. հու­լի­սի 13-ին «Մե­դիա կենտ­րո­նում» ցու­ցադր­ված կի­նո­ռե­ժի­սոր Գա­գիկ Ղա­զա­րէի «Լսիր ինձ» փաս­տա­վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մի (ԼԳԲՏ թե­մա­յով, այ­լա­սեր­ված­նե­րի վե­րա­բե­րյալ) ցու­ցադր­մանն ու քն­նարկ­մա­նը, որն ուղ­ղա­կի թե ա­նուղ­ղա­կի կեր­պով միա­սե­ռա­կա­նու­թյան քա­րոզ­չու­թյուն է պա­րու­նա­կում:


Նշ­ված ֆիլ­մը, ո­րը, ըստ էու­թյան, այ­լա­սեր­վա­ծու­թյան, սո­դո­մա­կան պղ­ծու­թյուն­նե­րի քա­րոզ­չու­թյուն է, պատ­րաստ­վել էր Հա­յաս­տա­նում Արևմուտ­քի գրանտ­նե­րով, փո­ղե­րով գոր­ծող, լես­բու­հի­նե­րի, գե­յե­րի, բի­սեք­սուալ­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի (այս­պես ա­սած, ԼԳԲՏ ան­ձանց) ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյամբ և այ­լա­սեր­վա­ծու­թյան քա­րոզ­չու­թյամբ զբաղ­վող «Հան­րա­յին տե­ղե­կատ­վու­թյուն և գի­տե­լի­քի կա­րիք» («Փինք Ար­մե­նիա») հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյան պատ­վե­րով: Ընդ ո­րում, ֆիլ­մա­ցան­կում նշ­ված ֆիլ­մի տակ գր­ված էր 12+, այ­սինքն` այն, ե­թե «Ոս­կե ծի­րան-2017» կի­նո­փա­ռա­տո­նի շր­ջա­նա­կում ցու­ցադ­րու­մը ազ­գա­յին ար­ժե­հա­մա­կար­գի նկատ­մամբ ոտ­նձ­գու­թյուն­նե­րի դեմ պայ­քա­րող­նե­րի կող­մից հի­շյալ փա­ռա­տո­նի շր­ջա­նա­կում չտա­պալ­վեր, կա­րող էին դի­տել նաև մինչև 18 տա­րե­կան ան­ձինք, ան­չա­փա­հաս­նե­րը:
«Ե­թե դր­ված էր ո­րո­շա­կի խն­դիր՝ ներ­կա­յաց­նել այդ մարդ­կանց (լես­բու­հի­նե­րի, գե­յե­րի, բի­սեք­սուալ­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի.- Ա. Հ.) էու­թյունն ու հոգ­սե­րը», «Ե­թե այն ան­վա­նել են «Լսիր ինձ», ա­պա պետք էր այն­պես կա­ռու­ցել, որ այն (ԼԳԲՏ-նե­րի էու­թյունն ու հոգ­սե­րը.- Ա. Հ.) լսե­լի դառ­նար հան­րու­թյան հա­մար»,- Aysor.am-ի հետ զրույ­ցում ա­սել է Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը:


«Նույ­նա­սե­ռա­կա­նը կա­րող է լի­նել և՛ ազ­գայ­նա­կան, պահ­պա­նո­ղա­կան, և՛ հան­րա­պե­տա­կան ու ՀՀՇ-ա­կան…»,- նույն զրույ­ցում ա­սել է Բա­բա­յա­նը:
Բրա­վո, Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը գյուտ է ա­րել` ազ­գայ­նա­կան, պահ­պա­նո­ղա­կան միա­սե­ռա­կան, իսկ ե­թե ա­ռանց հեգ­նան­քի, ա­պա նրա ար­տա­հայ­տած միտ­քը պար­զա­պես նոն­սենս է, ան­հե­թե­թու­թյուն: Հու­սանք, որ մտ­քում ի­րեն նկա­տի չի ու­նե­ցել` իբրև ազ­գայ­նա­կան-միա­սե­ռա­կան:
Նույն կայ­քի տե­ղե­կաց­մամբ, տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի ղե­կա­վա­րը 5-6 տա­րի ա­ռաջ վեր­ջին պա­հին, սպառ­նա­լիք­նե­րից վա­խե­նա­լով, հրա­ժար­վել է թատ­րո­նում ցու­ցադ­րել «Պա­րա­դա» ֆիլ­մը, ո­րը հա­մա­սե­ռա­մոլ­նե­րի մա­սին է պատ­մում, և ո­րի ցու­ցադ­րու­մը կազ­մա­կերպ­վել էր Եվ­րա­միու­թյան, հիմ­նա­կա­նում Գեր­մա­նիա­յի դես­պա­նա­տան կող­մից: Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը, սա­կայն, հե­տա­գա­յում շատ է զղ­ջա­ցել, որ, իր իսկ խոս­քե­րով, փոք­րո­գու­թյուն է ցու­ցա­բե­րել, տե­ղիք է տվել այդ սպառ­նա­լիք­նե­րին ու «Պա­րա­դան» չի ցու­ցադ­րել:


Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը հրա­պա­րա­կավ հայ­տա­րա­րել է, թե բո­լոր մար­դիկ ի­րա­կա­նում ի­րա­րից չեն տար­բեր­վում, ան­կախ նույ­նիսկ ի­րենց սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շու­մից: Ապ­շել կա­րե­լի է… Եվ այս մա՞րդն է Հով­հան­նես Թու­մա­նյա­նի ան­վան պե­տա­կան տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վա­րը: Խե՜ղճ Հով­հան­նես Թու­մա­նյան, հի­մա, ո՜վ գի­տի, ոս­կոր­նե­րը գե­րեզ­մա­նում շու­ռու­մուռ են գա­լիս… «Ղա­լաթ» է ա­րել Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը, թե նոր­մալ մար­դիկ և նույ­նա­սե­ռա­կան­նե­րը, բի­սեք­սուալ­նե­րը, տրանս­վես­տիտ­նե­րը և զոո­ֆիլ­ներն ի­րա­րից չեն տար­բեր­վում: Տար­բեր­վում են, այն էլ՝ ինչ­պի­սի՜ ահ­ռե­լի տար­բե­րու­թյամբ: Կար­ծում եմ, Բա­բա­յանն այս­պի­սով թա­քուն նպա­տակ ու­նի այ­լա­սեր­ված­նե­րին մեզ նման սո­վո­րա­կան, նոր­մալ մարդ ներ­կա­յաց­նե­լով, նրանց այ­լա­սեր­վա­ծու­թյունն էլ, շեղ­ված սե­ռա­կան կողմ­նո­րո­շում­ներն էլ սո­վո­րա­կան, նոր­մալ մի բան ներ­կա­յաց­նել, ո­րին հա­սա­րա­կա­կան գի­տակ­ցու­թյու­նը պետք է վարժ­վի ու հան­դուր­ժե­լի հա­մա­րի:


Նույն կայ­քի հետ զրույ­ցում Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը բա­ցեի­բաց հայ­տա­րա­րել է՝ «Ես բա­ցա­սա­բար եմ վե­րա­բեր­վում… բո­լոր տե­սա­կի խտ­րա­կա­նու­թյուն­նե­րին»: Այ­սինքն նաև՝ Երևա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հրա­պա­րա­կում միա­սե­ռա­կան­նե­րի շքերթ թույլ չտա­լուն, ե­րե­խա որ­դեգ­րե­լու ցան­կու­թյան դեպ­քում նրանց մեր­ժե­լուն, ման­կա­պար­տեզ­նե­րում դաս­տիա­րակ ու դպ­րոց­նե­րում ու­սու­ցիչ աշ­խա­տելն ար­գե­լե­լուն, նրանց կող­մից միա­սե­ռա­կա­նու­թյան, այ­լա­սեր­ման քա­րոզ­չու­թյունն ար­գե­լե­լուն…


Ռու­բեն Բա­բա­յա­նը Գա­գիկ Ղա­զա­րէի («Լսիր ինձ» ֆիլ­մի ռե­ժի­սոր), Հով­հան­նես Իշ­խա­նյա­նի («Փինք Ար­մե­նիա» ՀԿ-ի ան­դամ, «Լսիր ինձ» ֆիլ­մի սցե­նա­րիստ), Զա­ռա Հով­հան­նի­սյա­նի (ի­րա­վա­պաշտ­պան) հետ, որ­պես բա­նա­խոս, մաս­նակ­ցել է «Մե­դիա կենտ­րո­նում» «Լսիր ինձ» ֆիլ­մի ցու­ցադր­մա­նը հա­ջոր­դած քն­նարկ­մա­նը:
Ինչ­պես տե­ղե­կա­ցանք ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան Ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի վար­չու­թյան պետ Ար­մի­նե Ղա­զա­րյա­նից, ին­քը ե­րեկ ե­րե­կո­յան խո­սել է տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի տնօ­րեն Ռու­բեն Բա­բա­յա­նի հետ ու նրա­նից տե­ղե­կա­ցել, որ նշ­ված թատ­րո­նում «Vader» խմ­բի հա­մեր­գը չե­ղարկ­վել է: Սա­կայն, տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի տնօ­րե­նի տե­ղա­կա­լից էլ ի­մա­ցանք, որ հա­մեր­գը տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նում, այդ պա­հի դրու­թյամբ ե­ղած տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն, կա­յա­նա­լու է, ոչ մի խն­դիր չկա, որ չկա­յա­նա: Ի դեպ, տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նում հի­շյալ խմ­բի հա­մեր­գի վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը tomsarkgh.am կայ­քում պահ­պան­վում էր:


Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1918

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ