«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 

«Կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»

«Կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»
01.11.2019 | 00:09

Ե­թե նկա­տի ու­նե­նանք ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի վեր­ջին շր­ջա­նի եվ­րո­պա­կան վո­յաժ­նե­րը, նրա հան­դի­պում­նե­րը և ե­լույթ­նե­րը Ռու­բեն Սևա­կի հայտ­նի խոս­քե­րով և իր այ­սօր­վա բար­քե­րով պոռ­նիկ Եվ­րո­պա­յում, ա­պա հաս­կա­նա­լի կդառ­նա, թե Հա­յաս­տա­նում ար­վա­մոլ­նե­րի, ի­գա­ցող­նե­րի (լես­բու­հի­նե­րի), բի­սեք­սուալ­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի հա­մար լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի լոբ­բին­գով զբաղ­վող Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դում ին­չու են ար­դեն պա­հը հա­սու­նա­ցած հա­մա­րել Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լու։

«Հրա­պա­րակ» օ­րա­թերթն օ­րերս տե­ղե­կաց­րեց. «Մենք ար­դեն գրել ենք, որ ուր­բաթ օ­րը՝ նո­յեմ­բե­րի 1-ին, Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի լոբ­բին­գով զբաղ­վող Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի ան­դամ­նե­րից բաղ­կա­ցած պատ­վի­րա­կու­թյուն է ժա­մա­նե­լու Հա­յաս­տան։
ԱԺ մեր աղ­բյուր­նե­րի փո­խանց­մամբ՝ պատ­վի­րա­կու­թյան ան­դամ­նե­րը նույն օ­րը ժա­մը 13։00-ին հան­դի­պում են ու­նե­նա­լու ԱԺ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի, պե­տաի­րա­վա­կան հար­ցե­րի և ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի ան­դամ­նե­րի հետ, քն­նար­կե­լու են Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան Հա­յաս­տա­նում վա­վե­րաց­նե­լու ժամ­կետ­նե­րը։
Միր­զո­յա­նը թեև ներ­կա­յաց­րել է, որ հա­սա­րա­կու­թյու­նը մեծ մա­սամբ դեմ է կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը, սա­կայն նշել է, որ ե­թե ի­րենց հա­ջող­վի փո­խել ՍԴ գոր­ծող կազմն ու հե­ռաց­նել Հրայր Թով­մա­սյա­նին, կկա­րո­ղա­նան հեշ­տու­թյամբ վա­վե­րաց­նել Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան, ո­րի վա­վե­րաց­ման ա­մե­նա­լուրջ խո­չըն­դո­տը ՍԴ-ն ու ՍԴ նա­խա­գահն են»:


Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը, ի­հար­կե, շատ ճիշտ է ա­սել, դրա հա­մար էլ փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյու­նը վեր­ջին շր­ջա­նում ան­նա­խա­դեպ «ի­րա­վա­կան տե­ռոր» է նա­խա­ձեռ­նել ՍԴ նա­խա­գահ Հրայր Թով­մա­սյա­նի դեմ։


Ե­թե «Հրա­պա­րա­կի» տե­ղե­կու­թյու­նը հա­մա­պա­տաս­խա­նում է ի­րա­կա­նու­թյա­նը, ա­պա պետք է ար­ձա­նագ­րենք, որ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը կամ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի և հա­ղոր­դակ­ցու­թյան վար­չու­թյու­նը նա­խընտ­րել են տվյալ փաս­տը թաքց­նել հան­րու­թյու­նից։
Ի դեպ, վե­րոն­շյալ հան­դիպ­ման նա­խօ­րեին ՀՀ ԱԺ նա­խա­գա­հը Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի ան­դամ պե­տու­թյուն­նե­րի խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րի հա­մա­ժո­ղո­վի շր­ջա­նակ­նե­րում Ստ­րաս­բուր­գում հան­դի­պել է ԵԽԽՎ մո­նի­թո­րին­գա­յին հանձ­նա­ժո­ղո­վի Հա­յաս­տա­նի հար­ցե­րով հա­մա­զե­կու­ցող Անդ­րեյ Շիր­շե­լի հետ։


Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում անդ­րա­դարձ է կա­տար­վել Հա­յաս­տա­նում ըն­թա­ցող «բա­րե­փո­խում­նե­րին»։ Հա­մա­զե­կու­ցո­ղը գո­հու­նա­կու­թյամբ է անդ­րա­դար­ձել Հա­յաս­տա­նի պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րի կա­տար­ման գոր­ծըն­թա­ցին։ Դժ­վար թե Անդ­րեյ Շիր­շելն այդ­պի­սի գո­հու­նա­կու­թյուն հայտ­ներ, ե­թե Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը նրան Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման վե­րա­բե­րյալ խոս­տում տված չլի­ներ։


ՈՒ­շադ­րու­թյուն դարձ­նենք նաև ս. թ. հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին ԵԽԽՎ խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րի եվ­րո­պա­կան հա­մա­ժո­ղո­վում ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գա­հի ե­լույ­թին ու փոր­ձենք եզ­րա­կաց­նել, թե նա ին­չու է հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րին այն­պի­սի ստեր ա­սել, ո­րոնց մա­սին չպետք է խո­սեր` զգու­շա­նա­լով ԵԽԽՎ խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րի շշպ­ռո­ցից։ Ար­դյոք այդ հա­մար­ձա­կու­թյու­նը պայ­մա­նա­վոր­ված չէ՞ իր կամ ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կող­մից Եվ­րա­խոր­հր­դի և ԵԽԽՎ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­նե­րին Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման խոս­տում, ե­րաշ­խիք կամ հույս տա­լով… Ա­հա թե ինչ ստեր է ա­սել Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը վե­րոն­շյալ հա­մա­ժո­ղո­վում.
«Հե­ղա­փո­խու­թյու­նը վերջ դրեց ա­նար­դա­րու­թյա­նը, կո­ռուպ­ցիա­յին, օ­լի­գար­խիա­յին…»։ Նախ փաս­տենք. տե­ղի ու­նե­ցա­ծը հե­ղա­փո­խու­թյուն չէր, այլ գու­նա­վոր հե­ղաշր­ջում կամ իշ­խա­նա­փո­խու­թյուն, և երկ­րորդ՝ այն Հա­յաս­տա­նում ո՛չ ա­նար­դա­րու­թյանն է վերջ տվել, ո՛չ կո­ռուպ­ցիա­յին, ո՛չ էլ օ­լի­գար­խիա­յին։ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը դժ­վար թե միամ­տու­թյուն ու­նե­նար մտա­ծե­լու, որ ԵԽԽՎ խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­ներն այս ա­մե­նը, այ­սինքն՝ հա­յաս­տա­նյան ի­րա­կա­նու­թյու­նը չգի­տեն, և ու­րեմն չէր հա­մար­ձակ­վի ստել, ե­թե հա­մոզ­ված չլի­ներ, որ իր ստե­րը լռու­թյամբ ըն­դուն­վե­լու են ԵԽԽՎ խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րի կող­մից:


Հի­շյալ հա­մա­ժո­ղո­վում ԱԺ նա­խա­գա­հի ե­լույ­թը փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան կող­մից Հա­յաս­տա­նի դա­տա­կան հա­մա­կար­գի նկատ­մամբ նա­խա­ձեռն­ված, սկս­ված հաշ­վե­հար­դա­րը ԵԽԽՎ-ում և եվ­րո­պա­կան այլ կա­ռույց­նե­րում լե­գի­տի­մաց­նե­լու ուղ­ղա­կի հայտ է, որ­պես­զի ու­նե­նա ի­րե­նից կա­խյալ, ի­րեն են­թա­կա, իր կամ­քը կա­տա­րող դա­տա­կան հա­մա­կարգ, բայց այն, որ ԵԽԽՎ խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րը դրան չեն ա­ռար­կել, նույն­պես մտո­րե­լու տե­ղիք է տա­լիս՝ ին­չի՞ դի­մաց,…


Ար­ձա­նագ­րենք. Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը նույն հա­մա­ժո­ղո­վում նաև ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նկատ­մամբ փա­շի­նյա­նա­կան իշ­խա­նու­թյան հաշ­վե­հար­դա­րի լե­գի­տի­մաց­ման հայտ է ներ­կա­յաց­րել, և... կր­կին չի հան­դի­պել ԵԽԽՎ խոր­հր­դա­րան­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րի ա­ռար­կու­թյա­նը։ Հա­վա­նա­բար նրանք հրա­շա­լի հաս­կա­նում են, որ Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման հա­մար ի­րա­վա­կան ա­ռու­մով թիվ 1 խո­չըն­դո­տը ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րանն է ներ­կա­յիս կազ­մով։


«Ցա­վա­լի է նշել, որ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը ան­մասն չէ այս բա­ցա­սա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րից և ժո­ղովր­դի կող­մից ըն­կալ­վում է որ­պես հա­մա­կար­գա­յին ա­նար­դա­րու­թյան և նա­խորդ ռե­ժի­մի վեր­ջին դիր­քի խոր­հր­դա­նիշ,- իր հի­շյալ ե­լույ­թում ա­սել է Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը։- Այս մար­մի­նը, ո­րը կոչ­ված է պաշտ­պա­նե­լու Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը, ա­պա­հո­վե­լու դրա գե­րա­կա­յու­թյու­նը և գոր­ծար­կե­լու զս­պում­նե­րի և հա­կակ­շիռ­նե­րի մե­խա­նիզ­մը, գոր­ծում է որ­պես քա­ղա­քա­կան շար­ժա­ռիթ­ներ ու­նե­ցող մի խումբ՝ շեղ­վե­լով իր սահ­մա­նադ­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նից և հետևա­բար՝ վտանգ հան­դի­սա­նա­լով այն ընդ­հա­նուր ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժեք­նե­րի հա­մար, որ միա­վո­րում են մեզ Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի հո­վա­նու ներ­քո:


Տիկ­նայք և պա­րո­նայք, մենք, լի­նե­լով Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան և լե­գի­տիմ խոր­հր­դա­րան և կա­ռա­վա­րու­թյուն, չենք կա­րող աչք փա­կել մեր երկ­րում օ­րեն­քի գե­րա­կա­յու­թյան հե­տըն­թա­ցի և ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի ձա­խող­ման գոր­ծըն­թա­ցի վրա: Այս ի­րա­վի­ճա­կը սահ­մա­նադ­րա­կան անվ­տան­գու­թյան և կա­յու­նու­թյան նկատ­մամբ վե­րա­հաս սպառ­նա­լիք է, ո­րը կա­րող է խարխ­լել Հա­յաս­տա­նի նոր ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան հիմ­քե­րը, ե­թե չձեռ­նարկ­վեն հա­մա­պա­տաս­խան մի­ջոց­ներ»:
Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման նպա­տա­կով եվ­րա­չի­նով­նիկ­նե­րի այ­ցե­լու­թյան առն­չու­թյամբ ու­ղեր­ձով և մա­մու­լի ա­սու­լի­սով հան­դես է ե­կել «Սուրբ դա­շին­քը», ո­րի ու­ղեր­ձում մաս­նա­վո­րա­պես նշ­ված է. «Հա­նուն Հոր, Որ­դու և Սուրբ Հո­գու, հա­նուն հայ ազ­գի փր­կու­թյան ու հաղ­թա­նա­կի, հա­նուն հայ ազ­գի զա­վակ­նե­րի ա­պա­գա­յի:


Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի լոբ­բին­գով զբաղ­վող և Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի կազ­մում գոր­ծող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի քար­տու­ղա­րու­թյան նա­խա­գահ Մար­սե­լին Նաու­դին և քար­տու­ղա­րու­թյան ան­դամ­նե­րը նո­յեմ­բե­րի 1-ին կլի­նեն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վում: Նշ­ված եվ­րա­չի­նով­նիկ­նե­րի նպա­տակն է հան­դի­պել ԱԺ պե­տի­րա­վա­կան հար­ցե­րի, մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան և հան­րա­յին հար­ցե­րի, ինչ­պես նաև ԱԺ ար­տա­քին հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի հետ ու հա­մա­տեղ քն­նար­կել «Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի հան­դեպ հայ հա­սա­րա­կու­թյան մեջ կարծ­րա­տի­պե­րը և տա­բու­նե­րը կոտ­րե­լու» հար­ցը:


Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի քար­տու­ղա­րու­թյան նա­խա­գա­հը և ան­դամ­նե­րը ժա­մա­նել են Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյուն` ար­վա­մոլ­նե­րի, լես­բու­հի­նե­րի, տրանս­վես­տիտ­նե­րի և ու­րիշ այ­լա­սեր­ված­նե­րի հա­մար լայն ի­րա­վունք­ներ ա­պա­հո­վող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը մեր երկ­րում հաս­նե­լու հա­մար քն­նար­կում­ներ անց­կաց­նե­լու նպա­տա­կով, ին­չը մենք հա­մա­րում ենք ան­թույ­լատ­րե­լի ու խս­տո­րեն դա­տա­պար­տում ենք, ինչ­պես և դա­տա­պար­տում ենք Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վե­րա­բե­րյալ ի­րա­կա­նու­թյու­նը Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կու­թյու­նից թաքց­նե­լու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թյան և մի շարք պատ­գա­մա­վոր­նե­րի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը, հան­րա­յին կար­ծի­քը մո­լո­րեց­նե­լու նրանց ջան­քերն ու փոր­ձե­րը:
«Սուրբ դա­շին­քի» ա­նու­նից Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի վե­րոն­շյալ հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րին ու նա­խա­գահ­նե­րին կոչ ենք ա­նում չեն­թարկ­վել ներ­քին և ար­տա­քին ցան­կա­ցած ճնշ­ման, ե­թե այդ­պի­սիք կան, բո­լոր դեպ­քե­րում հրա­ժար­վել Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի կազ­մում գոր­ծող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի քար­տու­ղա­րու­թյան նա­խա­գա­հի և ան­դամ­նե­րի հետ հան­դի­պու­մից ու Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­ման առն­չու­թյամբ ցան­կա­ցած քն­նար­կու­մից, բոյ­կո­տել դրանք ու նրանց շատ պար­զո­րոշ հաս­կաց­նել, որ աշ­խար­հում քրիս­տո­նեու­թյու­նը պե­տա­կա­նո­րեն ա­ռա­ջինն ըն­դու­նած երկ­րում ու քրիս­տո­նեու­թյան միջ­նա­բերդ Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րա­ցումն ուղ­ղա­կի բա­ցառ­ված է:


Նույն օ­րը` նո­յեմ­բե­րի 1-ին, ժա­մը 10:00-ին Ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան «Կամք» հա­սա­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թյունն Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի դի­մաց ո­րո­շել է ի­րա­կա­նաց­նել բո­ղո­քի ցույց` ընդ­դեմ Եվ­րա­խոր­հր­դի բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի վե­րոն­շյալ նպա­տա­կադր­ման: Դար­ձյալ նույն օ­րը, ժա­մը 15:00-ին «Ա­զա­տագ­րում» շար­ժու­մը Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի գրա­սե­նյա­կի դի­մաց (ք. Երևան, Վազ­գեն Սարգ­սյան փո­ղոց 26/1, «Է­ՐԵ­ԲՈՒ­ՆԻ ՊԼԱ­ԶԱ» բիզ­նես կենտ­րոն) «Ո՛չ Ստամ­բու­լին, ո՛չ այ­լա­սեր­մա­նը» կար­գա­խո­սով կազ­մա­կեր­պում է հրա­տապ պի­կետ:
Բո­ղո­քի վե­րոն­շյալ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի մա­սին թե­կուզ վեր­ջին պա­հին տե­ղե­կա­ցած բո­լոր քրիս­տո­նյա­նե­րը, բո­լոր հա­յե­րը, այ­լա­սե­րումն ու պղ­ծու­թյու­նը մեր­ժող, հա­յե­րիս ազ­գա­յին ու հոգևոր ար­ժեք­նե­րի նկատ­մամբ Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մամբ ի­րա­կա­նաց­վող ոտ­նձ­գու­թյա­նը դեմ բո­լոր մար­դիկ` ան­կախ ի­րենց քա­ղա­քա­կան հա­յացք­նե­րից և կողմ­նո­րո­շու­մից, ան­կախ ի­րենց սո­ցիա­լա­կան կար­գա­վի­ճա­կից, կար­ծում ենք, ինք­նա­բուխ կեր­պով կմաս­նակ­ցեն վե­րոն­շյալ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին: Մեր բո­լոր հա­մա­կիր­նե­րին ու հետևորդ­նե­րին, ինչ­պես նաև բո­լոր ար­ժա­նա­պա­տիվ մարդ­կանց կոչ ենք ա­նում սա­տա­րել «Կամք» նա­խա­ձեռ­նու­թյա­նը և «Ա­զա­տագ­րում» շարժ­մա­նը:


Եվս մեկ ան­գամ հի­շեց­նենք, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան փաս­տա­բան­նե­րի պա­լա­տի նա­խա­գահ Ա­րա Զոհ­րա­բյա­նը, ի­րա­վա­գի­տու­թյան դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր, Հա­յաս­տա­նի ար­դա­րա­դա­տու­թյան նախ­կին նա­խա­րար Գևորգ Դա­նիե­լյա­նը և ու­րիշ հե­ղի­նա­կա­վոր ան­ձինք Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիան հա­մա­րել են հա­կա­սահ­մա­նադ­րա­կան, մի շարք ա­ռում­նե­րով վտան­գա­վոր և ա­նըն­դու­նե­լի, դեմ ար­տա­հայտ­վել մեր երկ­րում նշ­ված կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը:
Չբա­ցա­ռե­լով Եվ­րո­պա­յի խոր­հր­դի կազ­մում գոր­ծող Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի քար­տու­ղա­րու­թյան կող­մից ԱԺ վե­րոն­շյալ հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի և ԱԺ-ի վրա ուղ­ղա­կի կամ ա­նուղ­ղա­կի որևէ ճն­շում` Հա­յաս­տա­նում Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի վա­վե­րաց­մա­նը հաս­նե­լու նպա­տա­կով, զգու­շաց­նում ենք Ստամ­բու­լյան կոն­վեն­ցիա­յի քար­տու­ղա­րու­թյա­նը և Հա­յաս­տան ժա­մա­նած նշ­ված քար­տու­ղա­րու­թյան պատ­վի­րա­կու­թյա­նը, որ այդ­պի­սի փաս­տի հայտ­նի դառ­նա­լու դեպ­քում ի­րենք հա­ջորդ ան­գամ Հա­յաս­տան այ­ցե­լե­լուց ա­ռաջ կա­րիք կու­նե­նան շատ եր­կար մտա­ծե­լու, մենք ա­մեն ինչ կա­նենք, որ­պես­զի ե­թե ոչ ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, ա­պա հայ ազ­գը մեր երկ­րում նրանց, շատ մեղմ ա­սած, պեր­սո­նա նոն գրա­տա (ան­ցան­կա­լի անձ) հայ­տա­րա­րի` դրա­նից բխող բո­լոր հետևանք­նե­րով հան­դերձ:
Ա­վա­րայրն ա­վարտ­ված չէ, մար­տահ­րա­վեր­նե­րը շատ են, կոչ ենք ա­նում միա­բան լի­նել ու միա­նալ հա­նուն Աստ­ծու ու մեր հայ­րե­նի­քի մղ­վող սր­բա­զան պայ­քա­րին»:


Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2567

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ