«Ի­րա­տե­սի» հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի հու­նի­սի 2-ին:               
 

Մեր թշ­նա­մի­ներն էլ են Ե­կե­ղե­ցու և Կա­թո­ղի­կո­սի դեմ գոր­ծել, դուք էլ եք նրանց դեմ գոր­ծում

Մեր թշ­նա­մի­ներն էլ են Ե­կե­ղե­ցու և Կա­թո­ղի­կո­սի դեմ  գոր­ծել, դուք էլ եք նրանց դեմ գոր­ծում
17.04.2020 | 00:03
ՀՀ վար­չա­պե­տի պաշ­տո­նը զբա­ղեց­նող Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի կող­մից ՀՀ հան­րա­յին խոր­հր­դի նա­խա­գահ նշա­նակ­ված Ստյո­պա Սա­ֆա­րյա­նը, News.am-ին Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի պա­տաս­խա­նի հա­մա­տեքս­տից կտր­ված մեկ­նա­բա­նու­թյամբ ա­ղա­վա­ղե­լով ի­րա­կա­նու­թյու­նը, այ­լա­փո­խե­լով կամ նեն­գա­փո­խե­լով Կա­թո­ղի­կո­սի կո­չի բո­վան­դա­կու­թյու­նը, Fa­ce­book-յան իր է­ջում Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու հոգևոր ա­ռաջ­նոր­դի` Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի և հենց Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու նկատ­մամբ օ­րերս հրա­պա­րա­կել է հետևյալ հե­րյու­րան­քը, ի­րա­կա­նու­թյա­նը չհա­մա­պա­տաս­խա­նող վար­կա­բե­կիչ գրա­ռու­մը.
«Փաս­տո­րեն, կա­թո­ղի­կո­սին, բա­ցի Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նը, մնա­ցած կա­լա­նա­վոր­նե­րի (դի­տա­վո­րյալ կամ անզ­գույշ հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­ներ կա­տա­րած) ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կը չի հե­տաք­րք­րում... Ա­վե­լորդ չէ ա­սել՝ մոմդ ծա­խի, ե­կե­ղե­ցու բիզ­նես­նե­րին տի­րու­թյուն ա­րա, պե­տու­թյան գոր­ծե­րին մի խառն­վի, մի­գու­ցե մի գե­ղե­ցիկ օր մեզ ար­ժա­նի վե­հա­փառ կու­նե­նանք...»:
Մինչ­դեռ, ա­հա թե ի­րա­կա­նում ինչ է պա­տաս­խա­նել Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Երկ­րորդ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը NEWS.AM լրատ­վա­կան գոր­ծա­կա­լու­թյան կող­մից ստաց­ված հարց­մա­նը: Մեջ­բե­րում ենք Մայր Ա­թո­ռի Տե­ղե­կատ­վա­կան հա­մա­կար­գի հրա­պա­րա­կու­մը.
«Մար­դու աստ­վա­ծա­պարգև կյան­քը բարձ­րա­գույն ար­ժեք է և դրա նկատ­մամբ հո­գա­ծու վե­րա­բեր­մուն­քը յու­րա­քան­չյու­րիս պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն է. Գա­րե­գին Բ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս»։
Ի պա­տաս­խան News.am լրատ­վա­կան գոր­ծա­կա­լու­թյան կող­մից ստաց­ված հարց­ման՝ հա­մա­վա­րա­կի այս պայ­ման­նե­րում ԱՀ ա­ռա­ջին նա­խա­գահ և ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի առն­չու­թյամբ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա­րե­գին Երկ­րորդ Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սը նշել է.
«Եր­կու օր ա­ռաջ ազ­գո­վի, ա­ղոթ­քով միա­բան­ված տո­նախմ­բե­ցինք Սուրբ Հա­րու­թյան տո­նը, ո­րը դի­մա­վո­րե­ցինք հա­մա­վա­րա­կի այս ծանր ու դժ­վա­րին ի­րադ­րու­թյան մեջ։ Այդ ա­ռի­թով Երկ­նա­վո­րից Ս. Հա­րու­թյան շնորհ­նե­րի հայ­ցի հետ մեկ­տեղ Մեր պատ­գա­մը հղե­ցինք աշ­խար­հաս­փյուռ Մեր ժո­ղովր­դին՝ կարևո­րե­լով, որ հատ­կա­պես հա­մա­վա­րա­կի վտան­գի առջև մենք կա­րո­ղա­նանք պահ­պա­նել մեր մարդ­կայ­նու­թյու­նը, տե­րու­նա­պատ­վեր սի­րով ու հո­գա­տա­րու­թյամբ շա­ղա­խել մեր կյանքն ու գոր­ծը, իսկ փոր­ձու­թյու­նից դուրս գալ ա­վե­լի ու­ժեղ, միաս­նա­կան ու հա­մախ­մբ­ված՝ իբրև Քրիս­տո­սին հա­վա­տա­րիմ հա­րու­ցյալ ժո­ղո­վուրդ։
Մար­դու աստ­վա­ծա­պարգև կյան­քը բարձ­րա­գույն ար­ժեք է և դրա նկատ­մամբ հո­գա­ծու վե­րա­բեր­մուն­քը յու­րա­քան­չյու­րիս պա­տաս­խա­նատ­վու­թյունն է։ Հա­մա­վա­րա­կի այս պայ­ման­նե­րում աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում տես­նում ենք, որ մաս­նա­վոր ու­շադ­րու­թյուն է դարձ­վում ա­զա­տազ­րկ­ման վայ­րե­րում գտն­վող ան­ձանց, ող­ջու­նե­լի քայ­լեր են ձեռ­նարկ­վում՝ հա­սա­րա­կու­թյան հա­մար վտանգ չներ­կա­յաց­նող­նե­րի ա­զատ ար­ձակ­ման և կամ խա­փան­ման մի­ջոց­նե­րի փո­փո­խու­թյան՝ զերծ պա­հե­լու նրանց վտան­գա­վոր այս վա­րա­կից։ Նման հար­ցե­րում Ե­կե­ղե­ցու դիր­քո­րո­շու­մը խար­սխ­ված է սի­րո, խնամ­քի և գթասր­տու­թյան աստ­վա­ծա­յին պատ­գա­մի վրա, և այս ա­ռու­մով Մեր հոր­դորն է, որ հայ­րե­նի մեր իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը շա­րու­նա­կեն այս ուղ­ղու­թյամբ անհ­րա­ժեշտ քայ­լեր նա­խա­ձեռ­նել։
Ինչ վե­րա­բե­րում է ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նին, հա­ղորդ լի­նե­լով նա­խա­գա­հի ա­ռող­ջու­թյան առն­չու­թյամբ բժիշկ­նե­րի մաս­նա­գի­տա­կան կար­ծիք­նե­րին, կարևոր ենք հա­մա­րում, որ ար­դա­րա­դա­տու­թյան ի­րա­գործ­ման հետ մեկ­տեղ ձեռ­նարկ­վեն բո­լոր կան­խար­գե­լիչ մի­ջոց­ներն ու մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, այդ թվում՝ խա­փան­ման մի­ջո­ցի փո­փո­խու­թյուն՝ հա­մա­վա­րա­կի այս շր­ջա­նում ա­պա­հո­վագ­րե­լու նրան ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կի հե­տա­գա բար­դա­ցում­նե­րից»։
Այ­սինքն` Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի հոր­դո­րը վե­րա­բե­րում է ոչ միայն ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գահ, Ար­ցա­խի ա­ռա­ջին նա­խա­գահ և Ար­ցա­խի հե­րոս Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նին, այլև կա­լան­քի և ա­զա­տազ­րկ­ման վայ­րե­րում գտն­վող բո­լոր նրանց, ո­րոնց խա­փան­ման մի­ջոց կա­լանքն այլ խա­փան­ման մի­ջո­ցով փո­խա­րի­նե­լը և ա­զատ ար­ձա­կե­լը հա­սա­րա­կու­թյան հա­մար վտանգ չեն ներ­կա­յաց­նում:
Ըն­դգ­ծենք նաև, որ Հա­յաս­տա­նյայց Ա­ռա­քե­լա­կան Սուրբ Ե­կե­ղե­ցին տն­տե­սա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լող, շա­հույթ հե­տապն­դող կազ­մա­կեր­պու­թյուն չէ, հետևա­բար ե­կե­ղե­ցին բիզ­նե­սով չի զբաղ­վում, բիզ­նես չէ նաև ե­կե­ղե­ցու մո­մա­վա­ճա­ռու­թյու­նը, ոչ էլ Կա­թո­ղի­կոսն է մոմ ծա­խում: Ստյո­պա Սա­ֆա­րյա­նը գո­նե իր ներ­կա­յիս տա­րի­քում պետք է ի­մա­նար այս ա­մե­նի մա­սին, ա­ռա­վել ևս` հայ­տն­ված լի­նե­լով ՀՀ հան­րա­յին խոր­հր­դի նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նում, իսկ ե­թե գի­տե­նա­լով հան­դերձ է իր վե­րոն­շյալ գրա­ռու­մը կա­տա­րել, ա­պա, կար­ծում եմ, դա իր ող­բեր­գու­թյունն է…
Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի կող­մից ի պա­տաս­խան News.am գոր­ծա­կա­լու­թյան հարց­ման կա­տար­ված հայ­տա­րա­րու­թյան վե­րա­բե­րյալ, մեղմ ա­սած, ան­տե­ղի և ան­հար­կի մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րի ու գնա­հա­տա­կան­նե­րի առն­չու­թյամբ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Տե­ղե­կատ­վա­կան հա­մա­կար­գը հան­դես է ե­կել հետևյալ հայ­տա­րա­րու­թյամբ.
«Ապ­րի­լի 14-ին Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի կող­մից ի պա­տաս­խան News.am գոր­ծա­կա­լու­թյան հարց­ման կա­տար­ված հայ­տա­րա­րու­թյու­նը տե­ղիք է տվել տա­րաբ­նույթ, այդ թվում և ան­տե­ղի ու ան­հար­կի մեկ­նա­բա­նու­թյուն­նե­րի ու գնա­հա­տա­կան­նե­րի։
Հարկ ենք նկա­տում հայտ­նել հետևյա­լը՝ Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի կեց­վածքն ամ­բող­ջա­պես հա­մա­հունչ է Քրիս­տո­սի Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու մար­դա­սի­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թյանն ու դա­վա­նած ար­ժեք­նե­րին։ Հետևա­բար, հարկ է չքա­ղա­քա­կա­նաց­նել Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տի դիր­քո­րո­շու­մը և չտր­վել անպ­տուղ բա­նա­վե­ճե­րի։ Ցա­վոք, Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի ար­տա­հայ­տած մտ­քե­րը ներ­կա­յաց­վում են հատ­վա­ծա­բար, իսկ ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հին անդ­րա­դար­ձը՝ են­թա­տեքս­տից կտր­ված և այ­լա­փոխ­ված։
Նո­րին Սր­բու­թյան հոր­դո­րին առ­նչ­ված բո­լոր մեկ­նա­բա­նու­թյուն­ներն ու գնա­հա­տա­կան­նե­րը պետք է կա­տա­րել՝ խս­տո­րեն հետևե­լով տեքս­տի բո­վան­դա­կու­թյա­նը, ինչ­պես նաև դրսևո­րել անհ­րա­ժեշտ պատ­շա­ճու­թյուն և բա­րեկր­թու­թյուն տե­սա­կետ­ներ և կար­ծիք­ներ ար­տա­հայ­տե­լիս, ա­ռա­վել ևս երբ դա կա­տար­վում է պաշ­տո­նա­տար դիրք զբա­ղեց­նող ան­ձանց կող­մից։
Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի հոր­դորն է ա­մեն­քին՝ միաս­նու­թյան և հա­մե­րաշ­խու­թյան ո­գով, ջան­քե­րի մեկ­տե­ղու­մով լծ­վել հա­մա­վա­րա­կի այս ծանր ի­րա­վի­ճա­կում հայ­րե­նի­քի և մեր ժո­ղովր­դի առջև ծա­ռա­ցած մար­տահ­րա­վեր­նե­րի հաղ­թա­հար­մա­նը»։
Հա­վե­լենք, որ Ստյո­պա Սա­ֆա­րյա­նի գրառ­ման առն­չու­թյամբ հո­գե­բան, քա­ղա­քա­կան հո­գե­բան, «Մա­դա­թյան» հո­գե­բա­նա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար Միհր­դատ Մա­դա­թյա­նը Fa­ce­book-յան իր է­ջում գրել է.
«Տիկ­նայք և Պա­րո­նայք
Այս՝ ե­րե­խա­յի կո­շի­կը Մար­տի 1-ին վեր բարձ­րաց­նող և սուտ ին­ֆոր­մա­ցիա տա­րա­ծող սու­բյեկ­տը, ով էլ հենց ընդ­հա­րում­նե­րի ա­ռիթ հան­դի­սա­ցավ, Ա­նա­հիտ Բախ­շյա­նի հետ միա­սին, ո­րով­հետև կր­քեր բոր­բո­քեց ստա­հոդ ին­ֆոր­մա­ցիա տա­րա­ծե­լով, հի­մա հան­դի­սա­նում է ՀԱՆ­ՐԱ­ՅԻՆ ԽՈՐ­ՀՐ­ԴԻ նա­խա­գահ։
Ես նման «հան­րու­թյան» ան­դամ չեմ ու­զում լի­նել, ո­րով­հետև այս ան­ձի, ուղ­ղա­կի ներ­կա­յու­թյու­նը այդ խոր­հր­դում, անձ­նա­պես վի­րա­վո­րա­կան է ինձ հա­մար։
Ինչ­քա՞ն մեր ՀԱՆ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ չի նկա­տե­լու այս ա­նար­գան­քը՝ հայ­րե­նի­քի, ազ­գի, նրա հե­րոս­նե­րի, պե­տա­կան կրո­նի, ըն­տա­նի­քի, պե­տա­կա­նու­թյան և այլ ար­ժեք­նե­րի նկատ­մամբ։
Չմո­ռա­նամ ա­սել, որ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի նկատ­մամբ բե­մադր­ված ֆար­սի ա­մե­նագլ­խա­վոր դե­րե­րից մե­կը՝ հենց այս սու­բյեկ­տի քրոջն էր հանձ­նա­րար­ված...
Մի այլ «դուրս­պր­ծուկ»՝ Ա­լեն Սի­մո­նյան, ար­դեն ո­րո­շել է Վե­հա­փա­ռին փո­խել։
Թերևս շա­տե­րին ար­դեն հայտ­նի է Կա­թո­ղի­կո­սի հի­շյալ պա­տաս­խա­նի առն­չու­թյամբ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի ֆեյս­բու­քյան գրա­ռու­մը.
«Այ­սօր Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոս Գա­րե­գին Բ-ն ա­սել է, որ կարևոր է հա­մա­րում Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի խա­փան­ման մի­ջո­ցի փո­փո­խու­մը:
Ա­սեմ, որ հա­զա­րա­վոր ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­ներ ար­դեն շատ եր­կար ժա­մա­նակ է կարևոր են հա­մա­րում Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի փո­փո­խու­թյան հար­ցը:
Կար­ծում եմ` քա­ղա­քա­ցի Կտ­րիճ Ներ­սի­սյա­նը, ով տաս­նա­մյակ­ներ շա­րու­նակ լռել է, լռել է, լռել է, այ­սօր` նոր ի­րա­վի­ճա­կում, ա­զատ կա­րող է դա­տա­րա­նում ե­րաշ­խա­վոր հան­դի­սա­նալ քա­ղա­քա­ցի Ռ. Քո­չա­րյա­նի խա­փան­ման մի­ջո­ցի փո­փո­խու­թյան հա­մար, և դրա հա­մար բա­վա­րար դրա­մա­կան մի­ջոց­ներ կգտն­վեն»:
Ես էլ, ի գի­տու­թյուն Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի, ա­սեմ, որ բազ­մա­հա­զար, ան­հա­մե­մատ ա­վե­լի մե­ծա­թիվ քա­ղա­քա­ցի­ներ ար­դեն շատ եր­կար ժա­մա­նակ կարևոր են հա­մա­րում իր և ներ­կա­յիս վար­չախմ­բի, մեղմ ա­սած, փո­փո­խու­թյան հար­ցը: Եվ ե­թե Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կոսն իր հա­մար քա­ղա­քա­ցի Կտ­րիճ Ներ­սի­սյան է, ա­պա Ա­լե­նի աշ­խա­տա­վայրն էլ ինձ հա­մար ոչ թե Ազ­գա­յին ժո­ղով, այլ հիմ­նա­կա­նում «Ազ­գա­յին ժո­ղով» կոչ­ված հաս­տա­տու­թյուն, այդ գա­ղա­փա­րի հետ կապ չու­նե­ցող և ընտ­րող­նե­րի խա­բեու­թյան ար­դյուն­քում այն­տեղ հայ­տն­ված ինչ-որ ջա­հել­նե­րի ժո­ղո­վա­տե­ղի է, ինքն էլ այ­սու­հետ ըն­դա­մե­նը` քա­ղա­քա­ցի Ա­լեն Սի­մո­նյան: Աշ­խա­տե­ցի հնա­րա­վո­րինս քա­ղա­քա­վա­րի լի­նել և այժմ դեռ բա­վա­րար­վել այս­քա­նով»:
Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի վե­րոն­շյալ գրառ­մա­նը Facebook-յան իր է­ջում անդ­րա­դար­ձել է նաև Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի ար­խի­վի և թան­գա­րան­նե­րի տնօ­րեն, հո­գեշ­նորհ տեր Ա­սո­ղիկ ա­բե­ղա Կա­րա­պե­տյա­նը, մաս­նա­վո­րա­պես գրե­լով. «Որ­պես հայ քրիս­տո­նյա և հոգևոր սպա­սա­վոր խո­րա­պես հիաս­թափ­ված եմ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ պա­րոն Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի վե­րա­բեր­մուն­քից:
Ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում կա­տա­րած գրա­ռու­մը՝ Ա­մե­նայն Հա­յոց Հայ­րա­պե­տի վե­րա­բե­րյալ, բո­լո­րո­վին վա­յել չէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան պե­տա­կան բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տո­նյա­յի հան­գա­ման­քին և ոչ էլ հա­սա­րա­կա­կան, քա­ղա­քա­կան ծան­րակ­շիռ գործ­չին:
Մեզ հա­մար մեծ ցավ է, որ պե­տա­կան պաշ­տո­նյան ի­րեն նման պահ­վածք կա­րող է թույլ տալ:
Դա­տա­պար­տում ենք Հա­յոց Ե­կե­ղե­ցու հոգևոր զա­վակ պա­րոն Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի ան­հար­գա­լից վե­րա­բեր­մուն­քը, և որ­պես հոգևոր սպա­սա­վոր հոր­դո­րում և զգաս­տու­թյան ենք կո­չում:
Թույլ մի տվեք հաս­տատ­վի այն կար­ծի­քը, որ Հա­յոց Ե­կե­ղե­ցու դեմ ան­ցյա­լում կա­տար­ված հայտ­նի ոտ­նձ­գու­թյուն­նե­րի հե­ղի­նակ­ներն ու հրահ­րող­նե­րը նաև այլ հաս­ցե ու­նեն...
Կսի­րեմ հու­սալ, որ Ձեզ բնո­րոշ ող­ջա­խո­հու­թյամբ կսր­բագ­րեք Ձեր մո­տե­ցու­մը և կմ­նաք հա­րա­զատ զա­վա­կը Ձեր Սուրբ Ե­կե­ղե­ցու՝ հայ­ցե­լով Ազ­գիս Սր­բազ­նա­գույն Հայ­րա­պե­տի հայ­րա­կան նե­րո­ղամ­տու­թյու­նը»:
Ար­թուր ՀՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻ­ՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 1051

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ