• Ասում են...

  Ասում են...

  20.10.2020| 00:12
  ...թե վեր­ջին օ­րե­րին հա­մա­ցան­ցում զգա­լիո­րեն ա­վե­լա­ցել են ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չա­կան նյու­թե­րը, ո­րոնց հե­ղի­նակ­նե­րը հան­դես են գա­լիս հայ օգ­տա­տե­րե­րի ա­նուն- ազ­գա­նուն­նե­րով։ Դրան զու­գա­հեռ, Հա­յաս­տա­նում ար­գե­լա­փակ­ված չեն ադր­բե­ջա­նա­կան լրատ­վա­կան կայ­քե­րը, ո­րոնց հրա­պա­րա­կում­ներն ան­գի­տակ­ցա­բար տա­րա­ծում են ո­րոշ հայ օգ­տա­տե­րեր` կուլ տա­լով թշ­նա­մու խայ­ծը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  16.10.2020| 00:18
  ...թե ե­րեկ­վա ո­րոշ մո­լի արևմտա­մետ­նե­րի հան­կար­ծա­կի կեր­պա­րա­նա­փո­խու­թյունն ու ռու­սա­սեր դառ­նա­լը միայն ա­րագ ճկ­վե­լու և շո­ղո­քոր­թե­լու յու­րա­հա­տուկ տա­ղան­դով չի պայ­մա­նա­վոր­ված։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  12.10.2020| 23:48
  ...թե նա­խան­ց­յալ օրը վար­չա­պե­տի և ար­տա­քին գոր­ծե­րի նա­խա­րա­րի ներ­կա­յութ­յամբ ԱԺ խորհր­դի նիս­տում հն­չած պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կատ­վու­թ­յունն ա­վե­լի շատ հար­ցեր է ա­ռա­ջաց­րել, քան պա­տաս­խան­ներ տվել։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  09.10.2020| 00:17
  ...թե պա­տե­րազ­մա­կան այս օ­րե­րին երկ­րի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վա­րի փո­փո­խու­թյու­նը չա­փա­զանց շատ հար­ցեր է ծնում, հատ­կա­պես հի­մա, երբ Փա­շի­նյա­նը դար­ձյալ «դա­վա­ճան­նե­րի» փնտր­տու­քի մեջ է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.10.2020| 00:33
  ...թե չնա­յած ժո­ղո­վուր­դը մեկ մար­դու նման սնունդ ու դե­ղո­րայք է հա­վա­քում բա­նա­կի հա­մար, սա­կայն այս պա­հին ա­մե­նա­գոր­ծուն ա­ջակ­ցու­թ­յու­նը հա­մա­պա­տաս­խան հիմ­նադ­րա­մին գու­մար փո­խան­ցելն է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  02.10.2020| 00:34
  ...թե այս օ­րե­րին ժա­մա­նա­կին մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի հետ աշ­խա­տած, տար­բեր բա­րե­կա­մա­կան խմ­բե­րում ընդգրկված նախ­կին­նե­րը՝ «սևե­րը», դր­սի հետ ակ­տիվ աշ­խա­տանք­ներ են տա­նում, բո­լոր խո­ղո­վակ­նե­րով ներ­կա­յաց­նում սահ­մա­նա­յին ի­րա­վի­ճա­կը, ադր­բե­ջա­նա-թուր­քա­կան հար­ձակ­ման ողջ պատ­կե­րը և հայ­կա­կան կող­մի հս­տակ մո­տե­ցու­մը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  29.09.2020| 00:51
  ...թե ի պա­տիվ պաշտ­պա­նու­թ­յան նա­խա­րա­րու­թ­յան, պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րի այս օ­րե­րին ՀՀ ռազ­մա­կան ղե­կա­վա­րու­թ­յու­նը կարևո­րել ու հաշ­վի է ա­ռել նախ­կին ու ներ­կա բո­լոր բարձ­րաս­տի­ճան զին­վո­րա­կան­նե­րի փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թ­յուն­ներն ու նրանց ա­ջակ­ցու­թ­յու­նը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  25.09.2020| 00:42
  …թե ՀԱԿ-ա­կան­նե­րի դժ­գո­հու­թյու­նը Փա­շի­նյա­նից շատ է մե­ծա­ցել և մաս­նա­վո­րա­պես այն մարդ­կանց, ո­րոնք այս իշ­խա­նու­թյան մեջ են սո­ղոս­կել, բայց պոր­տա­լա­րով ընդ­միշտ Տեր-Պետ­րո­սյա­նի հետ են։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  18.09.2020| 00:32
  …թե ԼՀԿ-ն նա­խա­ձեռ­նեց ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րի հրա­ժա­րա­կա­նի պա­հան­ջը խոր­հր­դա­րա­նում, բայց «մուշ­տի» կե­րավ ԲՀԿ-ն՝ իր ղե­կա­վա­րով հան­դերձ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.09.2020| 00:42
  ...թե ու­սու­ցիչ­նե­րը, դպ­րո­ցի տնօ­րեն­նե­րը խիստ զայ­րա­ցած են ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թ­յան ու­ղե­ցույ­ցի պար­տադ­րանք­նե­րից, շատ լավ հաս­կա­նա­լով, որ դրանք տեղ-տեղ աբ­սուր­դի են հաս­նում, բայց չեն հա­մար­ձակ­վում այդ մա­սին բարձ­րա­ձայ­նել։