Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • Ռեփերին պատկանող 6 դոլարանոց թագը վաճառվել է 600 հազար դոլարով

  Ռեփերին պատկանող 6 դոլարանոց թագը վաճառվել է 600 հազար դոլարով

  18.09.2020| 11:31
  Sotheby's աճուրդի տունը «պատմական» թագ է վաճառել: Luxurylaunches.com հարթակի փոխանցմամբ՝ ամերիկացի ռեփեր The Notorious B.I.G.-ին պատկանող պլաստմասե թագն աճուրդի ժամանակ վաճառել է 600 հազար դոլարով:
 • Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րու­թ­յուն­ներ կամ «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին»

  Գե­ղար­վես­տա­կան վա­վե­րագ­րու­թ­յուն­ներ կամ «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին»

  18.09.2020| 01:31
  Գրա­կա­նա­գետ, «Զան­գակ» հրա­տա­րակ­չու­թյան գրա­կան ծրագ­րե­րի հա­մա­կար­գող, «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին» նա­խագ­ծի հե­ղի­նակ ՀԱՅԿ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ զրու­ցել ենք ա­միս­ներ ա­ռաջ հայ­տա­րար­ված պատմ­վածք­նե­րի մր­ցույ­թի մա­սին, ո­րի ար­դյուն­քում ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին է դր­վել «Նա­մակ­ներ պա­րե­տին» ժո­ղո­վա­ծուն։
 • Խա­նի մահն ու կյան­քը

  Խա­նի մահն ու կյան­քը

  18.09.2020| 01:17
  «Պատ­վո Լե­գեո­նը» (Ordre national de la Lռgion d'honneur) Ֆրան­սիա­յի ազ­գա­յին շքան­շանն է, ո­րը հիմ­նել է Նա­պո­լեոն Բո­նա­պար­տը 1802 թ. մա­յի­սի 19-ին: Այն շնոր­հում է Ֆրան­սիա­յի Հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հը՝ Մեծ մա­գիստ­րո­սը, զին­վո­րա­կան ու քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար: Շքան­շա­նը, որն ու­նի հինգ աս­տի­ճան, ֆրան­սիա­կան պե­տու­թյան կարևո­րա­գույն ինս­տի­տուտ­նե­րից և խոր­հր­դա­նի­շե­րից մեկն է:
 • Ո՞վ է պա­տաս­խան տա­լու

  Ո՞վ է պա­տաս­խան տա­լու

  18.09.2020| 01:03
  Վե­պի վեր­նա­գիրն իսկ «ակն­կա­լում է» հս­տակ պա­տաս­խան, հատ­կա­պես մի գրո­ղի կող­մից հար­ցադր­ված, տվյալ դեպ­քում վի­պա­սա­նի, ինչ­պի­սին ՆԵՐՍԵՍ ԽԱ­ՌԱ­ՏՅԱՆՆ է
 • Մանրաքանդակներ

  Մանրաքանդակներ

  18.09.2020| 00:03
  Կար­նո նա­հան­գի Ար­ծա­թի գյու­ղից գաղ­թե­լիս պա­պիս պապն այն­տեղ թո­ղած օ­ջա­խից կա­րո­ղա­ցել էր ըն­դա­մե­նը մի բահ վերց­նել հե­տը և այդ բա­հը բե­րել-հասց­րել էր Ջա­վախք աշ­խարհ։
 • Ճարտարապետության թանգարանը մեծ նվեր է ստացել. լուսանկարներ

  Ճարտարապետության թանգարանը մեծ նվեր է ստացել. լուսանկարներ

  15.09.2020| 23:02
  Թամանյանի անվան Ճարտարապետության ազգային թանգարան-ինստիտուտը նվեր է ստացել անվանի ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի ամբողջ արխիվը: Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է թանգարան-իստիտուտի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանը՝ այն որակելով պատմական իրադարձություն:
 • «Մեր ազ­գա­յին ար­ժեք­ներն ա­նա­ղարտ վի­ճա­կում չեն տար­բեր­վում հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժեք­նե­րից»

  «Մեր ազ­գա­յին ար­ժեք­ներն ա­նա­ղարտ վի­ճա­կում չեն տար­բեր­վում հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժեք­նե­րից»

  15.09.2020| 01:39
  Հայ գրող­նե­րը երևի թե եր­բեք այդ­քան բուռն քն­նար­կում­նե­րի կի­զա­կե­տում չէին հայ­տն­վել, ինչ­պես մեկ ա­միս ա­ռաջ, երբ հրա­պա­րակ­վե­ցին կր­թա­կան փո­փոխ­ված չա­փո­րո­շիչ­նե­րը։ Ա­ռիթ ե­ղավ վե­րարժևո­րե­լու Նա­րե­կա­ցուն, Քու­չա­կին ու Խո­րե­նա­ցուն, ա­վե­լին՝ ձեռ­քը անդ­րա­դառ­նալ ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի ա­մե­նա­քար­կոծ­վող գոր­ծե­րին։ Հի­մա բո­լո­րը շունչ­նե­րը պա­հած սպա­սում են նո­րու­թյուն­նե­րի։ Ո­մանք էլ բո­ղո­քի ակ­ցիա­ներ են կազ­մա­կեր­պում, վս­տահ, որ չա­րա­բաս­տիկ փո­փո­խու­թուն­ներն ար­դեն իսկ նե­րառ­ված ու հաս­տատ­ված են։ Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել են գրող, աստ­վա­ծա­բան ԴԱ­ՎԻԹ ՍԱՄ­ՎԵ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի նոր հա­մեր­գաշր­ջա­նը

  Սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի նոր հա­մեր­գաշր­ջա­նը

  15.09.2020| 01:36
  Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան սիմ­ֆո­նիկ նվա­գախմ­բի հո­բե­լյա­նա­կան 15-րդ հա­մեր­գաշր­ջա­նը կմեկ­նար­կի Կ. Դե­միր­ճյա­նի ան­վան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րում։ Կհն­չեն Տիգ­րան Ման­սու­րյա­նի «Ձյու­նե թա­գու­հին» բա­լե­տից ե­րեք սիմ­ֆո­նիկ հատ­ված, ինչ­պես նաև Ան­տո­նիո Դվոր­ժա­կի 9-րդ սիմ­ֆո­նիան։
 • «HAY-AT JAZZ» փառատոնը` Գյումրիում

  «HAY-AT JAZZ» փառատոնը` Գյումրիում

  13.09.2020| 16:01
  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ, «Մանուկյան ընկերությունը» «Ջազի հայկական ասոցիացիայի» և «Այ Լինկ» ՀԿ-ի հետ Գյումրու թանգարանների բակերում իրականացվել է առցանց ջազ համերգներ:
 • «Ա­բո­վենց տան» բա­ցօ­թ­յա գրա­դա­րա­նը

  «Ա­բո­վենց տան» բա­ցօ­թ­յա գրա­դա­րա­նը

  11.09.2020| 02:16
  Խա­չա­տուր Ա­բո­վյա­նի տուն-թան­գա­րա­նում իր դռ­ներն է բա­ցել բա­ցօ­թյա գրա­դա­րա­նը։ «Ա­բո­վենց այ­գում» գտն­վող նո­րա­բաց տա­րած­քի պաշ­տո­նա­կան բա­ցու­մը տե­ղի ու­նե­ցավ սեպ­տմ­բե­րի 6-ին։