Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

Աստվածաշունչ մատյանից

Աստվածաշունչ մատյանից
10.09.2019 | 00:06
Վա՜յ նրանց, ով­քեր չար գոր­ծեր են ար­ձա­նագ­րում, ա­նընդ­հատ գրի են առ­նում ի­րենց չա­րու­թ­յու­նը, խե­ղա­թ­յու­րում են աղ­քատ­նե­րի դատն ու դա­տաս­տա­նը, խլում իմ ժո­ղովր­դի տնանկ­նե­րի ի­րա­վուն­քը, որ­պես­զի որբևայ­րին հափշ­տա­կու­թ­յան են­թարկ­վի, որ­բը` ա­վա­րի։ Բայց նրանք ի՞նչ պի­տի ա­նեն դա­տաս­տա­նի օ­րը։ Ձեր նե­ղու­թ­յու­նը հե­ռու­նե­րից պի­տի գա. ու՞մ մոտ պի­տի փախ­չեք օգ­նու­թ­յան հա­մար, ու՞ր պի­տի թող­նեք ձեր հարս­տու­թ­յու­նը։ Գե­րու­թ­յան չմատն­վե­լու հա­մար նրանք սպան­ված­նե­րի տակ պի­տի թաքն­վեն։ Այս ա­մե­նի հետևան­քով Տի­րոջ զայ­րույ­թը չի ի­ջել, տա­կա­վին նրա ձեռ­քը մնում է բարձ­րա­ցած։
Ե­սա­յու մար­գա­րեու­թ­յուն 10. 1-4
Դիտվել է՝ 463

Մեկնաբանություններ