«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • «Բա­նակն ըն­տա­նի­քի տղան է, ու­ժը, իսկ ու­ժը սեր է ծնում»

  «Բա­նակն ըն­տա­նի­քի տղան է, ու­ժը, իսկ ու­ժը սեր է ծնում»

  21.07.2020| 16:31
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը եր­գիչ, եր­գա­հան ԴԱ­ՎԻԹ Ա­ՄԱԼ­ՅԱՆՆ է:
 • Ազգա­յին ճա­կատ կձևա­վոր­վի

  Ազգա­յին ճա­կատ կձևա­վոր­վի

  21.07.2020| 16:23
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի, այ­նու­հետև ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­ճա­ռով հա­յաս­տա­նյան ընդ­դի­մու­թյան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը պա­սիվ են, բա­վա­րար­վում են միայն քն­նա­դա­տու­թյամբ, վեր­ջերս էլ` բա­վա­կան զուսպ։ Ա­մառ­վա ար­ձա­կուր­դա­յին շր­ջա­նը ևս քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նեու­թյուն ծա­վա­լե­լու բա­րեն­պաստ շր­ջան չէ։
 • Բա­ցա­ռիկ­նե­րը

  Բա­ցա­ռիկ­նե­րը

  21.07.2020| 16:21
  Վեր­ջին ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում պե­տա­կան և ռազ­մա­կան գաղտ­նիու­թյան տե­սան­կյու­նից մեր զին­վոր­նե­րի, սպա­նե­րի ո­րոշ սխ­րանք­ներ ա­ռայժմ նպա­տա­կա­հար­մար չէ բարձ­րա­ձայ­նել, բայց նույն աղ­բյու­րի պնդ­մամբ, բա­ցա­ռիկ անձ­նու­րա­ցու­թյան ու ա­ներևա­կա­յե­լի գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի պատ­մու­թյուն­ներ կան, ո­րոնք ոչ միայն մեր զին­վոր­նե­րի խի­զա­խու­թյան, այլև մտ­քի ճկու­նու­թյան և ա­րագ կողմ­նո­րոշ­վե­լու մա­սին են վկա­յում։
 • «Թուր­քիան մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մար մի քա­նի ան­գամ ա­վե­լի մեծ սպառ­նա­լիք է, քան Ադր­բե­ջա­նը»

  «Թուր­քիան մեր տա­րա­ծաշր­ջա­նի հա­մար մի քա­նի ան­գամ ա­վե­լի մեծ սպառ­նա­լիք է, քան Ադր­բե­ջա­նը»

  21.07.2020| 16:11
  Այ­սօր, երբ թշ­նա­մին կր­կին ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն սան­ձա­զեր­ծեց, ար­դիա­կան դար­ձավ այդ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյու­նը ու Փա­շի­նյա­նը 2 տա­րի կորց­նե­լուց հե­տո կր­կին խո­սում է նման մե­խա­նիզմ­նե­րի ա­ռաջ­նայ­նու­թյան մա­սին։ Ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի շուրջ զրու­ցում ենք ռազ­մա­կան փոր­ձա­գետ ՏԻԳ­ՐԱՆ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱ­ՄՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Երկու տա­րում բա­հը դար­ձավ գեր­ժա­մա­նա­կա­կից զե՞նք

  Երկու տա­րում բա­հը դար­ձավ գեր­ժա­մա­նա­կա­կից զե՞նք

  21.07.2020| 16:07
  Հայտ­նի խոսք կա՝ հաղ­թա­նա­կը բա­զում տե­րեր ու­նի, պար­տու­թյու­նը որբ է։ Այ­սօր­վա մեր ի­րա­կա­նու­թյու­նում այս միտ­քը մի փոքր այլ կերպ է հն­չում՝ հաղ­թա­նա­կը եր­բեմն ի­րար ձեռ­քից խլում են ու սե­փա­կա­նաշ­նոր­հում։
 • Մի­ֆե­րի մայ­րա­մու­տը

  Մի­ֆե­րի մայ­րա­մու­տը

  21.07.2020| 15:59
  12-21՝ 2020, հու­լիս: Նա­հանջ տար­վա ա­մառ՝ 1921-ի ռուս-թուր­քա­կան Մոսկ­վա­յի ու Կար­սի՝ Հա­յաս­տա­նը Ադր­բե­ջա­նին ու Թուր­քիա­յին նվի­րած պայ­մա­նագ­րե­րի, ո­րոնց ժամ­կե­տը 100 տա­րի էր, 99-րդ տա­րին: Տաս­նյակ մի­ֆե­րի մայ­րա­մուտ՝ մեկ վեր­նագ­րի տակ՝ Բաք­վի խոր­տակ­ված պատ­րանք­նե­րը:
 • Վա­ղը ե­ղել է պա­տե­րազմ

  Վա­ղը ե­ղել է պա­տե­րազմ

  21.07.2020| 15:57
  Ե­թե Տա­վու­շում սկս­ված և ա­ռայժմ լռած «լո­կալ» պա­տե­րազմն այդ­քան շա­հա­ռու­ներ չու­նե­նար ու չլի­ներ այդ­քան հան­գու­ցա­յին, կա­րե­լի էր ար­ձա­նագ­րել, որ այն նաև Փա­շի­նյա­նի «փուք­սը» թո­ղեց, և քա­նի օր է, նա չի փոր­ձում լվալ հա­յոց ու­ղեղն իր ոչ ա­դեկ­վատ, ան­հաս­կա­նա­լի, գլո­բա­լի­զի­մի կո­դե­րով հա­գե­ցած են­թա­գի­տակ­ցու­թյամբ, ու ար­ձա­նագ­րել` կա­տար­վա­ծը նրա հա­մար խիստ անս­պա­սե­լի էր։
 • Կար­միր կո­վը կա­շին չի փո­խում

  Կար­միր կո­վը կա­շին չի փո­խում

  21.07.2020| 15:15
  Սո­վո­րու­թյուն է. 3-4 ա­մի­սը մեկ աչ­քի եմ անց­կաց­նում ա­րած-չա­րած, շա­հած-կորց­րածս... ու նաև հրա­պա­րա­կում­նե­րիս ար­ձա­գանք­նե­րը, վեր­լու­ծում բաց­թո­ղում­նե­րիս պատ­ճառ­ներն ու հետևանք­նե­րը։
 • «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  «Չհասց­րեց բա­ցել թևե­րը»

  21.07.2020| 15:04
  Ծն­վել է 1958 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 23-ին։ 1976 թ. ա­վար­տել է Բու­ժա­կան գյու­ղի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը։ 1976-1978 թթ. ծա­ռա­յել է խոր­հր­դա­յին բա­նա­կում։
 • Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  Արագ խել­քի գա­լը գերհ­րա­տապ է դար­ձել Հա­յաս­տա­նի ու հա­յե­րի հա­մար

  21.07.2020| 14:38
  Մեր վեր­լու­ծու­թյու­նը թե­րի կլի­նի, ե­թե չանդ­րա­դառ­նանք նաև ի­րա­նա-ա­մե­րի­կյան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րին։ Հու­լի­սին, մո­տա­վո­րա­պես 2-3 շա­բաթ, ԱՄՆ-ի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը կեղ­ծա­բա­րո քա­րոզ­չու­թյուն էին վա­րում, թե իբր Ա­մե­րի­կան Ի­րա­նի հետ «երկ­խո­սու­թյուն ու­նի», «ի­րան­ցի­ներն ըն­դու­նում են Վա­շինգ­տո­նի պայ­ման­նե­րը» և այլն։