Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 
 • YouTube-ը մարտահրավեր է նետում TikTok-ին

  YouTube-ը մարտահրավեր է նետում TikTok-ին

  18.09.2020| 11:32
  YouTube տեսահոսթինգը մարտահրավեր է նետում TikTok հանրահայտ հավելվածին ու հայտարարում նմանատիպ ծառայության մեկնարկի մասին: Ռուսական Газета-ն գրում է, որ ծառայությունը ստացել է Shorts անվանումը:
 • «Լավագույն բժիշկ -բուժհիմնարկ 2020». Անվանի հայ բժիշկները խրախուսական մրցանակներ ստացան

  «Լավագույն բժիշկ -բուժհիմնարկ 2020». Անվանի հայ բժիշկները խրախուսական մրցանակներ ստացան

  18.09.2020| 11:29
  Յուրաքանչյուր տարի՝ կարեւորելով հայ բուժաշխատողի դերն ու կարեւորությունը, «Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք» համահայկական ամսագիրը այս տարի եւս խրախուսական մրցանակներ հանձնեց հայ անվանի բժիշկներին ու բուժաշխատողներին՝ առավելապես կարեւորելով առաջնագծի բժիշկների՝ այս ամիսների տքնաջան աշխատանքն ու նվիրական ծառայությունը։
 • Կորոնավիրուս՝ ԱՀԿ-ն նորից աղետ է գուժում

  Կորոնավիրուս՝ ԱՀԿ-ն նորից աղետ է գուժում

  18.09.2020| 11:22
  Ջոն Հոպկինսի համալսարանի տվյալներով՝ աշխարհում հիվանդացածների ընդհանուր թիվը մոտենում է 30 միլիոնին (29,6 միլիոն), մահացել է 935,8 հազար մարդ: Իրավիճակը լուրջ է Հնդկաստանում՝ 5 միլիոն վարակված, որ երկրորդ ցուցանիշն է ԱՄՆ-ից հետո: 82 000 մարդ մահացել է (երրորդն ԱՄՆ-ից ու Բրազիլիայից հետո):
 • «Մար­դիկ ի­րենց կամ­քով կկ­րեին դի­մակ­նե­րը, ե­թե դա լի­ներ ող­ջամ­տու­թ­յան սահ­ման­նե­րում»

  «Մար­դիկ ի­րենց կամ­քով կկ­րեին դի­մակ­նե­րը, ե­թե դա լի­ներ ող­ջամ­տու­թ­յան սահ­ման­նե­րում»

  18.09.2020| 01:22
  Ոչ բժշ­կա­կան, ոչ հո­գե­բա­նա­կան, ոչ ի­րա­վա­կան տե­սան­կյուն­նե­րից հիմ­նա­վոր­ված փաս­տարկ­ներ չկան, որ քա­ղա­քա­ցին ըն­դվ­զե­լու փո­խա­րեն միա­նա հա­մա­վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րին։ Թե­մա­յի շուրջ զրու­ցել ենք փաստաբանների պալատի անդամ, փաս­տաբան ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԵ ՎԻ­ՐԱ­ԲՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Մենք Ա­լան Դա­լե­սի ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ա­կա­նա­տես­ներն ենք

  Մենք Ա­լան Դա­լե­սի ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ա­կա­նա­տես­ներն ենք

  18.09.2020| 01:00
  Եր­կար ժա­մա­նակ է, ինչ բոյ­կո­տել եմ հայ­կա­կան հե­ռուս­տա­տե­սու­թյու­նը, սկզ­բուն­քո­րեն չեմ միաց­նում հե­ռուս­տա­ցույց: Այդ ա­ռու­մով դեմ եմ գնա­ցել նույ­նիսկ լրագ­րո­ղի իմ մաս­նա­գի­տու­թյան պա­հանջ­նե­րին, և ինքս ինձ հե­ռուս­տա­ցույց միաց­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից զր­կե­լու հա­մար չեմ գնել թվա­յին փո­խար­կիչ:
 • Բա­զա­յի Սքեն` «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թ­յան հե­ղա­փո­խու­թ­յան» կն­քա­հայ­րը

  Բա­զա­յի Սքեն` «Սի­րո և հա­մե­րաշ­խու­թ­յան հե­ղա­փո­խու­թ­յան» կն­քա­հայ­րը

  18.09.2020| 00:58
  Վաղ լու­սա­բաց է։ Քա­ղա­քը քնած է։ Նն­ջում են թա­փա­ռաշր­ջիկ շնե­րը։ Հարևան թոն­րա­տան եր­դի­կից քու­լա-քու­լա բարձ­րա­նում է կեն­սա­բեր ծու­խը, լա­վա­շը թխ­վում է, ու մի՞­թե ես չեմ պատ­վե­լու զվարթ հույ­զե­րով և բեղմ­նա­վոր աշ­խա­տան­քա­յին օր­վա հույ­սով չեմ սկ­սե­լու ա­վան­դա­կան մարմ­նակր­թա­կան ծե­սը, այ­սինքն մարմ­նա­մար­զան­քը։
 • «Արվեստի կառավարում և հանրայնացում» խորագրով դասընթաց Գյումրիում

  «Արվեստի կառավարում և հանրայնացում» խորագրով դասընթաց Գյումրիում

  16.09.2020| 12:19
  Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղում սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 14։00-ին տեղի կունենա «Արվեստի կառավարում և հանրայնացում» խորագիրը կրող դասընթաց։
 • Դիմակները նպաստու՞մ են իմունիտետին

  Դիմակները նպաստու՞մ են իմունիտետին

  15.09.2020| 12:19
  Չափազանցություն չէ, որ ամբողջ աշխարհը սպասում է՝ երբ կգտնվի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը: Երկու հետազոտող ԱՄՆ-ից ներկայացրել են նոր ու զարմանալի տեսություն՝ ինչպես մինչև այդ պահը Sars-CoV-2-ի դեմ իմունիտետ կարող են ձեռքբերել մեծ թվով մարդիկ:
 • Անկա­ռա­վա­րե­լի քաոս բո­լոր ո­լորտ­նե­րում

  Անկա­ռա­վա­րե­լի քաոս բո­լոր ո­լորտ­նե­րում

  15.09.2020| 01:30
  Երևա­նի կենտ­րոն են վե­րա­դար­ձել մայ­րա­քա­ղա­քից մար­զեր ուղևո­րա­փո­խադ­րում ի­րա­կա­նաց­նող գա­զել­ներն ու տաք­սի­նե­րը։ Հի­շեց­նենք, որ նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Կա­րեն Կա­րա­պե­տյա­նի պաշ­տո­նա­վար­ման օ­րոք ար­գել­վեց այդ տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի մուտ­քը քա­ղա­քի կենտ­րոն և այն­տեղ կա­յա­նու­մը։
 • Տա­վու­շի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  Տա­վու­շի սահ­մա­նա­պահ գյու­ղե­րը՝ գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու­շադ­րու­թ­յան կենտ­րո­նում

  15.09.2020| 01:17
  Ներ­քին Կար­մի­րաղբ­յու­րում նոր փո­ղոց­ներ կլու­սա­վոր­վեն: Սահ­մա­նա­պահ գյու­ղին աջակ­ցե­լու՝ գոր­ծըն­կեր կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի որոշ­ումն ար­դեն աշ­խա­տան­քա­յին ըն­թացք է ստա­ցել: Վի­վա-ՄՏՍ­-ի աջակ­ցու­թյամբ՝ Վայ­րի բնու­թյան ու մշա­կու­թա­յին ար­ժեք­նե­րի պահ­պան­ման հիմ­նադ­րամն սկ­սել է էներ­գախ­նա­յող հա­մա­կար­գի ներդր­ման՝ երկ­րորդ փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րը: Դրանք ժա­մա­նա­կա­վո­րա­պես ընդ­հատ­վել են՝ հու­լի­սին սահ­մա­նում տի­րող իրա­վի­ճա­կի պատ­ճա­ռով, սա­կայն կարճ ժա­մա­նակ անց վերսկս­վել են: