Անկախության օրվա կա­պակցությամբ «Ի­րա­տես» թեր­­թի հա­ջորդ հա­մա­րը լույս կտես­նի սեպտեմբերի 25-ին:               
 

ԱԱԾ-ից դե­պի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն

ԱԱԾ-ից դե­պի ակ­տիվ քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յուն
20.09.2019 | 00:14
Այ­սօր քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը սկ­սել է զբաղ­վել ԱԱԾ ար­դեն նախ­կին տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նով։ Պաշ­տո­նան­կու­թյու­նից հե­տո ու­շագ­րավ զար­գա­ցում­ներ են տե­ղի ու­նե­նում Վա­նե­ցյա­նի շուր­ջը։ Մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս օ­րե­րին հե­տաքր­քիր շար­ժեր կան հատ­կա­պես այն շր­ջա­նակ­նե­րում, ո­րոնք ցան­կա­նում են իշ­խա­նու­թյան հա­կա­դիր բևեռ ստեղ­ծել ա­ռանց նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և նրանց մեր­ձա­վոր­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյան։
Վա­նե­ցյանն էլ կար­ծես սե­փա­կան հա­վակ­նու­թյուն­ներ ու­նի և մտա­դիր է օր ա­ռաջ իր շուր­ջը հա­մախմ­բել նախ­կին ու ներ­կա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից դժ­գոհ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րին, ան­հատ­նե­րին։ Ի դեպ, նրան ընդ­դի­մու­թյան ա­ռանցք է տես­նում նաև իշ­խա­նու­թյան ո­րո­շա­կի հատ­ված, ո­րը հար­մար պա­հին շատ ա­րագ դաշ­տը կփո­խի։ Նույն տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, այս օ­րե­րին վա­նե­ցյա­նա­կան թևի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ո­րոշ ան­հատ­նե­րի հետ բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի մեջ են՝ փոր­ձե­լով հնա­րա­վո­րինս ա­րագ հա­մախմ­բու­մը գլուխ բե­րել։
Սեր­գեյ ՍԱ­ՂՈՒ­ՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 663

Մեկնաբանություններ