• Ալֆան և օ­մե­գան

  Ալֆան և օ­մե­գան

  31.03.2020| 01:32
  Ներ­քին ձայնս վեր­ջին շր­ջա­նում խիստ ակ­տի­վա­ցել է, ա­սես ինչ-որ բան է կան­խազ­գում կամ թե վա­խից դաշն է կազ­մել սա­տա­նա­յի հետ և նրա դու­դու­կի տակ պա­րե­լով՝ խու­ճա­պա­հար ինք­նա­պա­հով­ման ու նա­հան­ջի փոր­ձեր է կա­տա­րում մեր որ­դեգ­րած ու­ղուց: «Չդի­մա­նա՛ք,- նա նյար­դա­յին բղա­վում է ա­կան­ջիս մեջ,- չհա­վա­տա՛ք, չտո­կա՛ք, չհան­դուր­ժե՛ք…»:
 • Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  Կո­րո­նա­վի­րու­սը կեն­սա­բա­նա­կան պա­տե­րա՞զմ է

  31.03.2020| 01:10
  Ըստ էու­թյան, ա­վե­լաց­նե­լու բան չկա։ Ինչ վե­րա­բե­րում է Չի­նաս­տա­նին (իսկ կո­րո­նա­վի­րու­սի բռն­կումն Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը (ԱՀԿ )մար­տի 11-ին հայ­տա­րա­րել է հա­մա­ճա­րակ), ա­պա այն­տեղ է­լի ինչ-որ բան է ե­ղել։ Մենք ո­չինչ չենք պն­դում, ինչ­պես և ի­րան­ցի գե­նե­րալ­ներն ա­ռայժմ չեն պն­դում։
 • «Գու­ցե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վո­րի անգ­րա­գետ հարևան Պո­ղո­սը Փա­շի­ն­յա­նի անգ­րա­գետ թե­զե­րն ըն­դու­նում է, սա­կայն շա­տե­րը հաս­կա­նում են դրանց ան­հե­թե­թու­թ­յու­նը»

  «Գու­ցե իմ­քայ­լա­կան պատ­գա­մա­վո­րի անգ­րա­գետ հարևան Պո­ղո­սը Փա­շի­ն­յա­նի անգ­րա­գետ թե­զե­րն ըն­դու­նում է, սա­կայն շա­տե­րը հաս­կա­նում են դրանց ան­հե­թե­թու­թ­յու­նը»

  31.03.2020| 00:59
  Կո­րո­նա­վի­րու­սի օր օ­րի թափ հա­վա­քող այս օ­րե­րին երկ­րի վար­չա­պե­տը հե­ռա­խո­սազ­րույց­ներ է ու­նե­նում քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ` հաս­կա­նա­լու, թե տար­բեր ո­լորտ­նե­րում երկ­րում ինչ­պի­սի վի­ճակ է տի­րում։ «Պա­տա­հա­կան» զան­գե­րի փոր­ձը, սա­կայն, նոր չէ։ Ըստ քա­ղա­քա­գետ ԳԱ­ԳԻԿ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՅԱ­ՆԻ, Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նին այդ PR ակ­ցիան հու­շող­նե­րն ըն­դա­մե­նը գրա­գո­ղեր են, քա­նի որ դեռ 1999-ին այդ ձևա­չա­փով հա­սա­րա­կու­թ­յան հետ շփ­վել է Վե­նե­սուե­լա­յի նախ­կին նա­խա­գահ ՈՒ­գո Չա­վե­սը, ո­րի «Ա­լո, Չա­վես» հա­ղոր­դումն այն­քան մեծ վար­կա­նիշ ու­ներ, որ 2007-ից ա­մեն օր ժա­մը 20:00-ից մինչև 21.30-ը հե­ռար­ձակ­վում էր Վե­նե­սուե­լա­յի պե­տա­կան հե­ռու­ստաըն­կե­րու­թ­յան ե­թե­րով։
 • «Այն դժ­գո­հու­թ­յան ա­լի­քը, որ կա Հա­յաս­տա­նում, Ար­ցա­խում նկա­տե­լի չէ»

  «Այն դժ­գո­հու­թ­յան ա­լի­քը, որ կա Հա­յաս­տա­նում, Ար­ցա­խում նկա­տե­լի չէ»

  31.03.2020| 00:40
  Ար­ցա­խում այ­սօր տե­ղի են ու­նե­նում խոր­հր­դա­րա­նա­կան և նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­ներ, ո­րոնց նա­խոր­դել են ակ­տիվ ներ­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­ներ, իսկ թե դրանք ինչ հան­գու­ցա­լու­ծում կու­նե­նան, պարզ կդառ­նա ար­դեն մի քա­նի ժա­մից։
 • Հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազմ՝ ան­տե­սա­նե­լիի դեմ

  Հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազմ՝ ան­տե­սա­նե­լիի դեմ

  31.03.2020| 00:09
  Վեր­ջա­պես վեր­ջա­ցավ մար­տը՝ ա­մե­նաեր­կար ա­մի­սը օ­րա­ցույ­ցում, երբ հար­կադր­ված ես կամ նս­տել տա­նը, կամ աշ­խա­տա­վայ­րում, ու փո­ղո­ցը դառ­նում է… ե­րա­զանք: Ով ինչ­պես ան­վա­նի ու ինչ վի­ճա­կագ­րու­թյան ա­պա­վի­նի՝ փաս­տա­ցի մարդ­կու­թյու­նը հիբ­րի­դա­յին պա­տե­րազ­մի մեջ է ան­տե­սա­նե­լիի դեմ:
 • Կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը՝ եր­կու դեմ­քով

  Կա­ռա­վա­րու­թ­յու­նը՝ եր­կու դեմ­քով

  31.03.2020| 00:05
  Ե­րեկ ար­տա­հերթ նիստ էր ԱԺ-ում և կա­ռա­վա­րու­թյու­նում: Հա­կա­սա­կան զգա­ցում­ներ են ա­ռա­ջա­նում այդ ար­տա­հերթ­նե­րից: Կա­ռա­վա­րու­թյու­նը մի ձեռ­քով ըն­դու­նում է հա­սա­րա­կու­թյան խո­ցե­լի խմ­բե­րի նվա­զա­գույն կեն­սա­պա­հով­ման ո­րո­շում­ներ, ո­րոնց ար­դյու­նա­վե­տու­թյան մա­սին հնա­րա­վոր է դա­տել միայն կեն­սա­գոր­ծու­մից հե­տո:
 • Ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Բաղանիսը

  Ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Բաղանիսը

  30.03.2020| 22:24
  Ադրբեջանական զինուժը այսօր` մարտի 30-ի, երեկոյան գնդակոծել է Բաղանիս գյուղը 30-40 րոպե տեւողությամբ: Այս մասին NEWS.am-ին հայտնեց Բաղանիսի գյուղապետը Նարեկ Սահակյանը:
 • Ճակատամարտը նո՞ր է սկսվում

  Ճակատամարտը նո՞ր է սկսվում

  30.03.2020| 11:33
  «Ապրիլի առաջին 2 շաբաթները ավելի ծանր կլինեն՝ մեր արդեն ապրածի համեմատ»՝ մարտի 28-ին հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը: Մամլո ասուլիսի ժամանակ նա պատմել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջոցառումների մասին: Նա հայտարարեց, որ իշխանությունները համաճարակից գլուխ հանում են, բայց ակնթարթային արդյունքների պետք չէ սպասել:
 • Կորոնավիրուսից մահացել է նախկին նախարար Պատրիկ Դևեջյանը

  Կորոնավիրուսից մահացել է նախկին նախարար Պատրիկ Դևեջյանը

  30.03.2020| 11:25
  Շաբաթ լույս կիրակի գիշերը՝ մարտի 29-ին, Ֆրանսիայում վախճանվեց «Դաշինք հանուն ժողովրդական շարժման» (UMP) կուսակցության նախկին գլխավոր քարտուղար, արդյունաբերության նախկին նախարար պատրիկ Դևեջյանը:
 • Կորոնավիրուսով վարակվածների համար ՌԴ-ն 16 նոր հիվանդանոց է կառուցում

  Կորոնավիրուսով վարակվածների համար ՌԴ-ն 16 նոր հիվանդանոց է կառուցում

  29.03.2020| 22:53
  Կորոնավիրուսի տարածմանը զուգընթաց՝ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրուկ քայլերի են անցել: ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը ստանձնել է արագացված ռեժիմով 16 նոր հիվանդանոց կառուցել: Այս մասին գրում է Daily Mail պարբերականը՝ հղում անելով սեփական աղբյուրներին: