• Բակո Սահակյան. Թե 1991-ին, թե 2006-ին այս օրը մեր ժողովուրդը կատարեց պատմական ընտրություն

  Բակո Սահակյան. Թե 1991-ին, թե 2006-ին այս օրը մեր ժողովուրդը կատարեց պատմական ընտրություն

  10.12.2019| 14:16
  Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել ԼՂՀ պետական անկախության հանրաքվեի և Սահմանադրության օրվա առթիվ. ․
 • Շնորհավորական ուղերձ՝ Սահմանադրության օրվա առթիվ

  Շնորհավորական ուղերձ՝ Սահմանադրության օրվա առթիվ

  10.12.2019| 11:58
  Սիրելի′ հայրենակիցներ, «Հանուն Արցախի» համազգային շարժմանը միացած կազմակերպությունների, անձանց և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ՝ ԱՀ պետական անկախության մասին հանրաքվեի և Սահմանադրության օրվա առթիվ:
 • Պուտինը հրավիրել է Էրդողանին՝ նշելու հաղթանակի տոնը

  Պուտինը հրավիրել է Էրդողանին՝ նշելու հաղթանակի տոնը

  10.12.2019| 11:13
  ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հրավիրել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 75-ամյակին նվիրված տոնակատարությանը:
 • ԱՄՆ-ը սկսել է քողարկված պատժամիջոցներ կիրառել

  ԱՄՆ-ը սկսել է քողարկված պատժամիջոցներ կիրառել

  10.12.2019| 11:11
  ԱՄՆ-ը վարում է պատժամիջոցների քաղաքականություն ռուսական հրթիռների պատճառով՝ նշում են թուրք բիզնեսմենները:
 • Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  Ազդա­կա­յին ցե­ղաս­պանդ. սադ­րիչ­ներ և զո­հեր

  10.12.2019| 02:39
  Ա­սու­նը բա­նա­կան ա­րա­րածն է, մար­դը, այս պա­րա­գա­յում՝ ՀՀ քա­ղա­քա­ցին։ Ա­նա­սու­նը կեն­դա­նի­ներն են՝ բո­րե­նին և այ­ծյա­մը, վագրն ու թու­թա­կը, կե­տերն ու դել­ֆին­նե­րը... անա­սուն են, չնա­յած բա­րո­յա­կա­նու­թյամբ հա­ճախ գե­րա­զան­ցում են ո­րոշ ա­սուն­նե­րին։
 • «Ո՞վ ենք մենք, որ­տե­ղի՞ց ենք գա­լիս և ու՞ր ենք գնում»

  «Ո՞վ ենք մենք, որ­տե­ղի՞ց ենք գա­լիս և ու՞ր ենք գնում»

  10.12.2019| 02:35
  ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րու­թյու­նը մշա­կում է նոր նա­խա­գիծ, ո­րով «հա­յոց լե­զու», «հայ գրա­կա­նու­թյուն» և «հա­յոց պատ­մու­թյուն» ա­ռար­կա­նե­րի դա­սա­վան­դու­մը բու­հե­րում դա­դա­րում է պար­տա­դիր լի­նե­լուց:
 • «Ժո­ղովր­դա­կան կա­ռա­վա­րու­թ­յան» հա­կաազ­գա­յին քայ­լե­րը

  «Ժո­ղովր­դա­կան կա­ռա­վա­րու­թ­յան» հա­կաազ­գա­յին քայ­լե­րը

  10.12.2019| 01:52
  Հայ ժո­ղո­վուր­դը Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի, այս­պես կոչ­ված, «ժո­ղովր­դա­կան կա­ռա­վա­րու­թյան» ադր­բե­ջա­նա­մե­տու­թյան հա­մո­զիչ ու բա­ցա­հայտ ա­պա­ցույց ստա­ցավ։ Ընդ ո­րում, Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թյունն իր հա­կաազ­գա­յին գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի մեջ ներգ­րա­վեց նաև Ար­ցա­խի ղե­կա­վա­րու­թյա­նը։ Մեր­կա­պա­րա­նոց չլի­նե­լու հա­մար ներ­կա­յաց­նենք Ար­ցա­խի ԱԳՆ-ի վեր­ջին պաշ­տո­նա­կան հայ­տա­րա­րու­թյու­նը։
 • Մութ ամ­պեր` Ա­լա­վեր­դու քա­ղա­քա­պե­տի գլ­խին

  Մութ ամ­պեր` Ա­լա­վեր­դու քա­ղա­քա­պե­տի գլ­խին

  10.12.2019| 01:48
  Օ­րեր ա­ռաջ Ա­լա­վեր­դի այ­ցե­լած Լո­ռու մարզ­պետ Անդ­րեյ Ղու­կա­սյա­նը, բա­ռիս բուն ի­մաս­տով, ցեխն է մտց­րել Ա­լա­վեր­դու հա­մայն­քա­պետ Սա­սուն Խե­չու­մյա­նին: Մարզ­պե­տը դժ­գո­հել է, որ Խե­չու­մյա­նը չի հետևել ճա­նա­պարհ­նե­րի փո­սալց­ման աշ­խա­տանք­նե­րի ո­րա­կին: «Այս­պես գո՞րծ են ա­նում, պա­րոն Խե­չու­մյան:
 • «Հայկ Մա­րու­թ­յա­նը մի վատ գոր­ծե­լաոճ է որ­դեգ­րել. եր­բեք չի ա­սում ընդ­դի­մու­թ­յա­նը՝ դուք ճիշտ եք»

  «Հայկ Մա­րու­թ­յա­նը մի վատ գոր­ծե­լաոճ է որ­դեգ­րել. եր­բեք չի ա­սում ընդ­դի­մու­թ­յա­նը՝ դուք ճիշտ եք»

  10.12.2019| 01:14
  Երևան­ցի­նե­րի 80 տո­կոս վս­տա­հու­թյան քվեով մեկ տա­րուց ա­վե­լի քա­ղա­քա­պե­տի ա­թո­ռը զբա­ղեց­նող Հայկ Մա­րու­թյա­նը դեռ չի ա­րել այն բե­կում­նա­յին քայ­լե­րը, ո­րոնց մա­սին իշ­խա­նա­փո­խու­թյան օ­րե­րին վե­րամ­բարձ տո­նով հայ­տա­րա­րում էր։ Մեկ տար­վա ըն­թաց­քում հա­զիվ հնա­րա­վոր ե­ղավ իր իսկ պաշ­տո­նա­վար­ման շր­ջա­նում աղ­բից խեղդ­վող քա­ղա­քում քիչ թե շատ մաք­րու­թյուն հաս­տա­տել։
 • Բա­բա­ջա­ն­յա­նը՝ թիվ մեկ սպառ­նա­լիք Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  Բա­բա­ջա­ն­յա­նը՝ թիվ մեկ սպառ­նա­լիք Փա­շի­ն­յա­նի հա­մար

  10.12.2019| 01:06
  ԼՀԿ խմ­բակ­ցու­թյու­նից «պոկ­ված» Ար­ման Բա­բա­ջա­նյա­նի շուրջն այս օ­րե­րին ձևա­վոր­վող քա­ղա­քա­կան ու­ժը, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, բա­վա­կան հե­տաքր­քիր ի­րա­վի­ճակ է ստեղ­ծել և՛ իշ­խա­նա­կան, և՛ ընդ­դի­մա­դիր շր­ջա­նակ­նե­րում։ Իշ­խա­նու­թյու­նում հաս­կա­նում են, որ չնա­յած Բա­բա­ջա­նյա­նը նրանց ո­րոշ քայ­լե­րի հետ ար­տա­քուստ հա­մա­ձայն է, ի­րա­կա­նում նա իր սե­փա­կան խաղն է սկ­սել։