ReAnimania 2019
 
 • Բավական է թի­րա­խա­վո­րեք պա­տե­րազմ ան­ցած մարդ­կանց

  Բավական է թի­րա­խա­վո­րեք պա­տե­րազմ ան­ցած մարդ­կանց

  15.10.2019| 00:47
  Ար­ցա­խի հե­րոս Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի` LIVEnews.am-ին օ­րերս տված հար­ցազ­րույցն ակն­հայ­տո­րեն տե­ղիք է տվել իշ­խա­նու­թյան գնա­լով նոս­րա­ցող փա­շի­նյա­նա­կան թևի ու վար­չա­պե­տի ֆեյս­բու­քյան մանկ­լա­վիկ­նե­րի` նրան ստր­կամ­տո­րեն ծա­ռա­յող հաճ­կա­տար­նե­րի, պնա­կա­լեզ­նե­րի հիս­տե­րիա­յին: Ար­ցա­խի հե­րո­սի հաս­ցեին հայ­հո­յանք­ներն ու սպառ­նա­լիք­նե­րը, նույ­նիսկ նրան հե­րո­սի կո­չու­մից զր­կե­լու պա­հանջ­նե­րը հա­ջոր­դում են մի­մյանց, քա­ղա­քա­կան մթ­նո­լոր­տը գնա­լով շի­կա­նում է ու դառ­նում տագ­նա­պա­լի:
 • Նախ­կին փոխ­նա­խա­րա­րը պաշ­տո­նի ակն­կա­լիք ու­նի

  Նախ­կին փոխ­նա­խա­րա­րը պաշ­տո­նի ակն­կա­լիք ու­նի

  15.10.2019| 00:35
  «Ի­րա­տե­սի» նա­խորդ հա­մար­նե­րում գրել ենք, որ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան կազ­մում գտն­վող ո­րոշ վար­չու­թյուն­ներ ու բա­ժին­ներ կա­րող են միա­վոր­վել ստեղծ­վե­լիք Հու­շար­ձա­նե­րի պահ­պա­նու­թյան կո­մի­տեում:
 • «Հետ­հե­ղա­փո­խա­կան իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են ներ­քին թշ­նա­մու կեր­պար ստեղ­ծել»

  «Հետ­հե­ղա­փո­խա­կան իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը շա­րու­նա­կում են ներ­քին թշ­նա­մու կեր­պար ստեղ­ծել»

  15.10.2019| 00:30
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կիցն է քա­ղա­քա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, ԵՊՀ կի­րա­ռա­կան սո­ցիո­լո­գիա­յի ամ­բիո­նի վա­րիչ ԱՐ­ԹՈՒՐ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱ­ՆԸ:
 • «Քր­դե­րի հար­ցում Թուր­քիա­յի և Սի­րիա­յի շա­հերն այս պա­հին հա­մընկ­նում են»

  «Քր­դե­րի հար­ցում Թուր­քիա­յի և Սի­րիա­յի շա­հերն այս պա­հին հա­մընկ­նում են»

  15.10.2019| 00:29
  «Սի­րիա­յի տա­րած­քում այժմ տե­ղի է ու­նե­նում այն, ին­չի մա­սին թուր­քա­կան կող­մը ե­րեք ա­միս ա­ռաջ զգու­շաց­րել էր։ Այս ա­մենն անս­պա­սե­լի չէ։ Մի­ջազ­գա­յին աղ­մու­կը, որ ա­ռա­ջա­ցել է այս հար­ցի շուրջ, ըն­դա­մե­նը ձևա­կան բնույթ է կրում։ Թուր­քիան դեռ ե­րեք ա­միս ա­ռաջ զգու­շաց­րել էր, որ սկ­սե­լու է ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը և սպա­սում է ա­մե­րի­կյան կող­մի հս­տակ պա­տաս­խա­նին։
 • ԵԱՏՄ-ի տա­րօ­րի­նակ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը՝ Երևա­նում

  ԵԱՏՄ-ի տա­րօ­րի­նակ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը՝ Երևա­նում

  15.10.2019| 00:22
  Հայ­կա­կան բազ­մա­թիվ ԶԼՄ-ներ հա­ղոր­դել են, որ երբ «Դվի­նում» Փա­շի­նյա­նը Պու­տի­նից ի­մա­ցավ, որ նա հան­դի­պե­լու է Քո­չա­րյա­նի կնոջ հետ, շփոթ­մուն­քի մեջ ըն­կավ ու մի լավ «խմեց»։
 • Հրաշք­նե­րի դաշտ

  Հրաշք­նե­րի դաշտ

  15.10.2019| 00:22
  Մեր հարևան Թուր­քիան պա­տե­րազմ է սկ­սել Սի­րիա­յում, որ բո­լորն ան­վա­նում են ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն՝ պահ­պա­նե­լով պաշ­տո­նա­կան ձևա­կեր­պու­մը, ո­րով­հետև Ան­կա­րան Դա­մաս­կո­սին պա­տե­րազմ չի հայ­տա­րա­րել: Բայց դա խնդ­րի էու­թյու­նը չի փո­խում. Սի­րիա­յի հյու­սի­սում պա­տե­րազմ է, ո­րի ժա­մա­նակ մեռ­նում են ոչ միայն զին­վոր­նե­րը, այլև խա­ղաղ բնա­կիչ­նե­րը, որ չեն հե­ռա­ցել ի­րենց տնե­րից:
 • Ինչ են խո­սել Նի­կոլն ու «կիր­թը»

  Ինչ են խո­սել Նի­կոլն ու «կիր­թը»

  15.10.2019| 00:16
  Սի­րիա­յի հյու­սիս-արևել­քում ըն­թա­ցող զար­գա­ցում­նե­րին զու­գա­հեռ ան­տե­սա­նե­լի ակ­տի­վու­թյուն է նկատ­վում նաև Ղա­րա­բա­ղյան հար­ցում: Գոր­ծըն­թաց­ներն ա­ռայժմ ըն­թա­նում են գոր­գի տակ, այ­նու­հան­դերձ, «վե­րե­լա­կա­յին» շփում­ներն ար­ձա­նագ­րում են` ձևա­չա­փա­յին փո­փո­խու­թյան տար­րեր ևս առ­կա են:
 • Պաշ­տո­նը նաև լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին «դի­մադ­րե­լու» կա­րո­ղու­թ­յուն է

  Պաշ­տո­նը նաև լրագ­րող­նե­րի հար­ցե­րին «դի­մադ­րե­լու» կա­րո­ղու­թ­յուն է

  15.10.2019| 00:14
  Ման­դատ ու պաշ­տոն ստա­ցող­ներն ինչ­քան էլ օքս­ֆորդ­ներ ու քեմբ­րիջ­ներ ա­վար­տեն, ե­թե փորձ չու­նեն, ճա­նա­պարհ չեն ան­ցել, չեն ըն­կել ու բարձ­րա­ցել, գրե­թե անհ­նար է, որ լավ կա­ռա­վա­րիչ լի­նեն:
 • «Ժա­մա­նա­կին Փա­շի­ն­յա­նը մե­ղադ­րում էր Ռու­սաս­տա­նին ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մը հրահ­րե­լու հա­մար, հի­մա ռուս­նե­րին հրա­պա­րա­կա­յին շո­ղո­քոր­թում է»

  «Ժա­մա­նա­կին Փա­շի­ն­յա­նը մե­ղադ­րում էր Ռու­սաս­տա­նին ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մը հրահ­րե­լու հա­մար, հի­մա ռուս­նե­րին հրա­պա­րա­կա­յին շո­ղո­քոր­թում է»

  15.10.2019| 00:08
  Հա­յաս­տա­նը ապ­րում է եր­կու ծայ­րա­հե­ղու­թյուն­նե­րի շր­ջապ­տույ­տում։ Մի կող­մից փո­ղոց փա­կե­լով իշ­խա­նու­թյան ե­կած ան­ձինք ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տը ստո­րա­դա­սե­ցին «հե­ղա­փո­խու­թյա­նը», գե­նե­րա­լին հա­մա­րե­ցին «խու­լի­գան», մյուս կող­մից էլ դր­սում «պաշտ­պան­վում» են ազ­գա­յին հե­րո­սի «գոր­ծով»։
 • Հայ ժողովուրդը թույլ չի տա Արցախում նոր վայրագություններ

  Հայ ժողովուրդը թույլ չի տա Արցախում նոր վայրագություններ

  14.10.2019| 21:26
  Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման Մարաղայի տարբերակի խրախուսումը բացահայտում է Ադրբեջանի ղեկավարության իրական մտադրությունը՝ ժողովուրդներին նախապատրաստել ոչ թե խաղաղության, այլ ուրիշ ժողովուրդների նկատմամբ բռնության իրականացման՝ լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը՝ անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը: