«Իրատես» թերթի հետարձակուրդային առաջին համարը լույս կտեսնի սեպտեմբերի 4-ին, իսկ irates.am-ը կթարմացվի սեպտեմբերի 1-ից:               
 
 • Հա­յաս­տա­նի դեմ պա­տե­րազ­մի բուն թի­րա­խը Ռու­սաս­տանն է

  Հա­յաս­տա­նի դեմ պա­տե­րազ­մի բուն թի­րա­խը Ռու­սաս­տանն է

  28.07.2020| 00:44
  Թուր­քիան, ինչ­պես ար­դեն նշել ենք «Հա­յաս­տա­նի դեմ սկս­ված ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը վերջ­նար­դյուն­քում Ռու­սաս­տա­նի դեմ են ուղղ­ված» հրա­պա­րակ­ման մեջ, Սի­րիա­յում, մաս­նա­վո­րա­պես, իր բռ­նա­զավ­թած Աֆ­րի­նում ամ­սա­կան 2500 ԱՄՆ դո­լա­րով, 6 ամս­վա պայ­մա­նա­գիր ա­ռա­ջար­կե­լով, ի­րեն են­թա­կա զի­նյալ­ներ է հա­վա­քագ­րում` Ադր­բե­ջան ու­ղար­կե­լու և, Ադր­բե­ջա­նի բա­նա­կի կող­քին, Հա­յաս­տա­նի բա­նա­կի դեմ պա­տե­րազ­մե­լու հա­մար:
 • Այնուա­մե­նայ­նիվ, Ի­րա­նից ո՞վ է կրա­կել թուր­քա­կան բա­նա­կի վրա

  Այնուա­մե­նայ­նիվ, Ի­րա­նից ո՞վ է կրա­կել թուր­քա­կան բա­նա­կի վրա

  28.07.2020| 00:40
  Այժմ՝ թուր­քե­րի մա­սին։ Նախ ար­ձա­նագ­րենք, որ, չնա­յած Երևա­նի թր­քա­սեր­նե­րին, աշ­խար­հը գնում է նրան, որ Թուր­քիան կհռ­չակ­վի «մեր­ժյալ» պե­տու­թյուն։ Թուր­քիան հա­կաք­րիս­տո­նեա­կան ու հա­կաուղ­ղա­փառ ևս մեկ սադ­րանք է ձեռ­նար­կել։
 • «Քայլ առ քայլ, ա­նուն առ ա­նուն նա­հան­ջում ենք հա­յութ­յու­նից»

  «Քայլ առ քայլ, ա­նուն առ ա­նուն նա­հան­ջում ենք հա­յութ­յու­նից»

  28.07.2020| 00:39
  ՀՀ կր­թու­թյան‚ գի­տու­թյան‚ մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րել է հան­րակր­թու­թյան պե­տա­կան ա­ռար­կա­յա­կան չա­փո­րո­շիչ­նե­րի և օ­րի­նա­կե­լի ծրագ­րե­րի նա­խա­գի­ծը, որն այժմ հան­րա­յին քն­նարկ­ման փու­լում է: Այդ նա­խա­գի­ծը խիստ քն­նա­դա­տու­թյան է ար­ժա­նա­ցել մաս­նա­գետ­նե­րի ու հան­րու­թյան կող­մից։ Մաս­նա­վո­րա­պես‚ գրա­կա­նու­թյան ու­սում­նա­ռու­թյան հա­յե­ցա­կար­գում, նե­րառ­ված չեն 5-րդ դա­րի հայ պատ­մագ­րու­թյու­նը, ա­ռա­կագ­րու­թյու­նը, Մաշ­տո­ցը, Խո­րե­նա­ցին, Նա­րե­կա­ցին, Շնոր­հա­լին, Քու­չա­կը, Սա­յաթ-Նո­վան։ Թե­մա­յի շուրջ մեր զրու­ցա­կիցն է գրա­կա­նա­գետ ԴԱ­ՎԻԹ ԳԱՍ­ՊԱ­ՐՅԱ­ՆԸ։
 • «Ե­թե հա­սա­րա­կու­թ­յունն ինքն ի­րեն զրո է դարձ­րել, ին­չու՞ պի­տի հաշ­վի նս­տեն այդ հա­սա­րա­կու­թ­յան կար­ծի­քի հետ»

  «Ե­թե հա­սա­րա­կու­թ­յունն ինքն ի­րեն զրո է դարձ­րել, ին­չու՞ պի­տի հաշ­վի նս­տեն այդ հա­սա­րա­կու­թ­յան կար­ծի­քի հետ»

  28.07.2020| 00:32
  Ըստ քա­ղա­քա­գետ ԵՐ­ՎԱՆԴ ԲՈ­ԶՈ­ՅԱ­ՆԻ, այ­սօր­վա իշ­խա­նու­թ­յան ո­րակն ու­ղիղ հա­մե­մա­տա­կան է հա­սա­րա­կու­թ­յան զար­գա­ցա­ծու­թ­յանը, քա­ղա­քա­ցիա­կան գի­տակ­ցու­թ­յա­նը, ո­րով­հետև հենց հա­սա­րա­կու­թ­յունն է հան­դուր­ժում, որ ա­մեն ինչ մեկ մար­դու ձեռ­քում կենտ­րո­նա­նա, նա էլ վար­վի այն­պես, ինչ­պես ու­զում է։ Ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թ­յուն­նե­րին հետևած զար­գա­ցում­նե­րի, ներ­քա­ղա­քա­կան խն­դիր­նե­րի շուրջ զրու­ցել ենք քա­ղա­քա­գե­տի հետ։
 • Կաղ ու կույր դի­վա­նա­գի­տու­թ­յամբ եր­կար չես կա­րող ապ­րել այս տա­րա­ծաշր­ջա­նում

  Կաղ ու կույր դի­վա­նա­գի­տու­թ­յամբ եր­կար չես կա­րող ապ­րել այս տա­րա­ծաշր­ջա­նում

  28.07.2020| 00:29
  Հա­յե­րի և ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի միջև այս օ­րե­րի բա­խում­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ի դերև հա­նե­ցին ո­մանց այն հույ­սե­րը, թե հնա­րա­վոր է տա­րածք­ներ զի­ջել ու խա­ղաղ գո­յակ­ցել, Ար­ցա­խում հա­մա­տեղ բնակ­վել ադր­բե­ջան­ցի­նե­րի հետ։
 • Կի­սատ-պռա­տու­թ­յան բա­նաձևի շա­հե­կա­նու­թ­յու­նը

  Կի­սատ-պռա­տու­թ­յան բա­նաձևի շա­հե­կա­նու­թ­յու­նը

  28.07.2020| 00:15
  Հե­ռա­ցող հու­լի­սի հետ­քե­րով՝ ար­ձա­նագ­րենք մեր բուռն ամ­ռան օ­րա­կար­գը: Կո­րո­նա­վի­րու­սի ա­ռա­ջին ա­լի­քը չհաղ­թա­հա­րած, օ­րա­կան 400-500 նոր վա­րակ­ված, 5-15 մահ գրան­ցող եր­կի­րը զգու­շո­րեն խո­սում է աշ­նանն ու ձմ­ռա­նը երկ­րորդ ա­լի­քից:
 • Տա­վուշ` վու՜շ-վու՜շ…

  Տա­վուշ` վու՜շ-վու՜շ…

  28.07.2020| 00:12
  Նի­կոլ` վու՜շ-վու՜շ: Զո­րիկ` վու՜շ-վու՜շ: ԱԽ քար­տու­ղար` ՖՈՒԼ ԿՈ­ՄԵ­ԴԻԱՆՏ: Սա է իշ­խա­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի ցան­կը և նրանց պահ­ված­քի գնա­հա­տա­կա­նը տա­վու­շյան դեպ­քե­րից հե­տո:
 • Սեւ ծովում ավարտվել են Sea Breeze-2020 միջազգային զորավարժությունները

  Սեւ ծովում ավարտվել են Sea Breeze-2020 միջազգային զորավարժությունները

  27.07.2020| 23:36
  Սեւ ծովում ավարտվել են Sea Breeze-2020 միջազգային զորավարժությունները, զորաշարժերի բոլոր առաջադրանքները կատարվել են լրիվ ծավալով՝ հուլիսի 27-ին հայտնել Է Ուկրաինայի ՊՆ-ն:
 • Աշոտ Ղուլյան. Պետք է պատրաստվել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության նոր շրջափուլին

  Աշոտ Ղուլյան. Պետք է պատրաստվել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության նոր շրջափուլին

  27.07.2020| 23:30
  Պետք է պատրաստվել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության նոր շրջափուլին՝ հայտարարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական Աշոտ Ղուլյանը։
 • Արցախում արգելվում է ինտերնետային շահումով խաղերի կազմակերպումը

  Արցախում արգելվում է ինտերնետային շահումով խաղերի կազմակերպումը

  27.07.2020| 23:18
  Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարել է լիազոր մարմիններին շահումով խաղերի ու խաղատների մասին, և վիճակախաղերի մասին օրենքներին համապատասխան արգելել ինտերնետային շահումով խաղերի, վիճակախաղերի և տոտալիզատորների կազմակերպումը հանրապետության տարածքում: Այս մասին հայտնեց Արայիկ Հարությունյանը «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի իր էջում՝ ուղիղ հեռարձակման ժամանակ: