ReAnimania 2019
 
 • Նա­խընտ­րա­կան ինտ­րի­գը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում

  Նա­խընտ­րա­կան ինտ­րի­գը նոր ե­րանգ­ներ է ստա­նում

  11.10.2019| 01:23
  Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի և խոր­հր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րի շուրջ եր­կար ժա­մա­նակ ձևա­վոր­վող ինտ­րի­գը սկ­սում է նոր ե­րանգ­ներ ձեռք բե­րել։ Դ
 • Դալ­լա­ք­յան Վիկ­տո՛ր, ար­դ­յո՞ք քա­րե­րը հա­վա­քե­լու ժա­մա­նա­կը չէ

  Դալ­լա­ք­յան Վիկ­տո՛ր, ար­դ­յո՞ք քա­րե­րը հա­վա­քե­լու ժա­մա­նա­կը չէ

  11.10.2019| 01:12
  Կր­կին անդ­րա­դառ­նում ենք ԷԴ­ՄՈՆ ՄԱ­ՐՈՒ­ՔՅԱՆ «երևույ­թին»: Ինքն է ստի­պում: Խո­սում է, ա­սում այն­պի­սի բա­ներ, որ ա­կա­մա բա­ցա­կան­չում ես` ա՛յ ԼՀԿ հար­գե­լի ղե­կա­վար, էն դու չէի՞ր, որ իշ­խա­նա­փո­խու­թյան օ­րե­րին քո թի­մակ­ցի կող­քին չկանգ­նե­ցիր ու ՀՀԿ-ա­կան­նե­րի հան­գով Նի­կո­լին սթա­փու­թյան կոչ ա­րե­ցիր: Էս ի՞նչ պա­տա­հեց, որ դաշտդ փո­խե­ցիր:
 • Նրա ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը

  Նրա ին­չի՞ն է պետք քա­ղա­քա­կան ու­ժը

  11.10.2019| 01:08
  Այս իշ­խա­նու­թյան սի­րե­լի գոր­ծա­րար­նե­րից մե­կը՝ Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյա­նը, մեր տե­ղե­կու­թյուն­նե­րով, փոր­ձում է քա­ղա­քա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեու­թյամբ զբաղ­վել։ Ա­սում են` նա հաս­տա­տա­պես ո­րո­շել է որևէ կու­սակ­ցու­թյան թի­կուն­քում կանգ­նել, հզո­րաց­նել և ստեղ­ծել իշ­խա­նու­թյա­նը իբր հա­կակշ­ռող ուժ։
 • «Տն­տե­սա­կան այ­սօր­վա վի­ճա­կի մե­ղա­վո­րը Փա­շի­ն­յանն ու իր իշ­խա­նու­թ­յունն են»

  «Տն­տե­սա­կան այ­սօր­վա վի­ճա­կի մե­ղա­վո­րը Փա­շի­ն­յանն ու իր իշ­խա­նու­թ­յունն են»

  11.10.2019| 01:04
  Հա­յաս­տա­նում ինչ­պես մե­կու­կես տա­րի ա­ռաջ, այն­պես էլ հի­մա սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան բա­զում կու­տակ­ված խն­դիր­ներ կան, ո­րոնք օր ա­ռաջ լուծ­ման կա­րիք ու­նեն։ Իշ­խա­նա­փո­խու­թյունն այդ ա­ռու­մով ոչ մի բան չի փո­խել, այդ խն­դիր­նե­րը շա­րու­նա­կում են մնալ մեր օ­րա­կար­գում։ Այս և ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան թե­մա­նե­րի շուրջ է զրույ­ցը քա­ղա­քա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ ԲԱ­ԴԱ­ԼՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Զայ­րույ­թը բազ­մա­պատկ­վե­լու է, ե­թե...

  Զայ­րույ­թը բազ­մա­պատկ­վե­լու է, ե­թե...

  11.10.2019| 00:58
  Ար­ցա­խում սպաս­վող ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րը Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ան­դոր­րը խախ­տել են. մի կող­մից Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի սուր քն­նա­դա­տու­թյուն­նե­րը, մյուս կող­մից էլ սե­փա­կան թեկ­նա­ծուին ա­մեն գնով նա­խա­գահ դարձ­նե­լու ձգ­տու­մը օ­րե­ցօր շի­կաց­նում են մթ­նո­լոր­տը։ Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին ի­րար է խառ­նել, տե­ղից վեր­կա­ցո­ղը (ծա­ռա­յած թե դա­սա­լիք, միա­վոր թե զրո, ի­մա՝ ար­ժա­նի թե ա­նար­ժան) փոր­ձում են որ­քան հնա­րա­վոր է հա­տու, հնա­րա­վո­րինս ցի­նիկ ու գռե­հիկ խո­ցել նրան։
 • Ցու­ցա­փե՞ղկ, թե՞ պա­րու­նա­կու­թ­յուն

  Ցու­ցա­փե՞ղկ, թե՞ պա­րու­նա­կու­թ­յուն

  11.10.2019| 00:50
  Թի­թիզ ժո­ղո­վուրդ ենք՝ ինչ ու­զում եք ա­սեք: ՈՒ՝ ցու­ցա­մոլ: Մի­լիոն­ներ ենք տա­լիս Աժ աս­տի­ճան­նե­րին գոր­գեր լվա­նա­լու հա­մար ու ա­նու­նը դնում… գոր­գե­րի գո­վազդ: ՈՒ քա­նի՞ գորգ ա­վե­լի վա­ճառ­վեց վար­դա­վա­ռի ան­հե­թե­թու­թյու­նից հե­տո:
 • Երկ­րորդ «կար­միր քար­տը» Նի­կո­լին

  Երկ­րորդ «կար­միր քար­տը» Նի­կո­լին

  11.10.2019| 00:45
  Վի­տա­լի Բա­լա­սա­նյա­նը երկ­րորդն էր Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նից հե­տո, որ ա­սաց Նի­կո­լին` կա՛նգ առ, հա­վել­մամբ` թույլ չենք տա­լու:
 • Հարգեք ձեր կարգավիճակը

  Հարգեք ձեր կարգավիճակը

  10.10.2019| 23:42
  Վիտալի Բալասանյանի հարցազրույցում հնչած մտքերի առնչությամբ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների ամենատհաճն իրեն դրսևորեց ԱԽՔ Արմեն Գրիգորյանը:
 • Թուրքերը գնդակոծում են Թել Աբյադը, որտեղ 16 հայ ընտանիք կա

  Թուրքերը գնդակոծում են Թել Աբյադը, որտեղ 16 հայ ընտանիք կա

  10.10.2019| 12:09
  Քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա Հալեպում ՀՀ գլխավոր հյուպատոս Արմեն Սարգսյանի հետ: Ինչպես գիտեք, թուրքական զորքերը Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ են սկսել:
 • Անձեռնմխելիության ինդուլգենցիա

  Անձեռնմխելիության ինդուլգենցիա

  10.10.2019| 11:03
  Լավ, ինչքան ենք խաղալու այս խաղը: Օրը մեկը գտնվում է, որ հայտարարի՝ այս նախարարին պաշտոնանկ են արել, այն նախարարը հրաժարական է տվել: Չգիտես ինչու՝ սադրանքի մեղքը գցում են համացանցի կամ լրատվամիջոցների վրա: