ReAnimania 2019
 
 • «Չի բա­ցառ­վում, որ խորհր­դա­րա­նը նոր վար­չա­պետ ընտ­րի»

  «Չի բա­ցառ­վում, որ խորհր­դա­րա­նը նոր վար­չա­պետ ընտ­րի»

  08.10.2019| 00:21
  Հա­յաս­տա­նի ներ­քին ու ար­տա­քին ո­րոշ խն­դիր­նե­րի շուրջ է «Ի­րա­տե­սի» զրույ­ցը քա­ղա­քա­գետ ՀՐԱՆՏ ՄԵ­ԼԻՔ-ՇԱՀ­ՆԱ­ԶԱՐ­ՅԱ­ՆԻ հետ։
 • Ձեռ­քից տա­նում էին

  Ձեռ­քից տա­նում էին

  08.10.2019| 00:17
  Ին­չու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից լրիվ կտր­ված Րաֆ­ֆի Հով­հան­նի­սյա­նը կր­կին կու­սակ­ցա­կան ակ­տիվ աշ­խա­տան­քի է ան­ցել։ Ժա­մա­նա­կին մս­խած քա­ղա­քա­կան կա­պի­տա­լը այ­սօր հա­զիվ թե հնա­րա­վոր լի­նի վե­րա­կանգ­նել, ու­րեմն ի՞նչն է ան­հան­գս­տաց­րել Հով­հան­նի­սյա­նին։
 • Պու­տի­նը հար­գում և գնա­հա­տում է Քո­չա­ր­յա­նին

  Պու­տի­նը հար­գում և գնա­հա­տում է Քո­չա­ր­յա­նին

  08.10.2019| 00:17
  Պարզ­վեց, որ հայ-ռու­սա­կան օ­րա­կար­գի միակ հար­ցը Վլա­դի­միր Պու­տին-Բե­լա Քո­չա­րյան հան­դի­պումն է։ Այս մա­սին է վկա­յում եր­կու եր­կր­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի ա­ռանց օ­րա­կար­գի հան­դիպ­ման մա­սին տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը։
 • Ես` որ­պես ՀՀ քա­ղա­քա­ցի, հայ­տա­րա­րութ­յուն եմ տա­լիս ժա­մա­նա­կին հորդ կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յան մա­սին

  Ես` որ­պես ՀՀ քա­ղա­քա­ցի, հայ­տա­րա­րութ­յուն եմ տա­լիս ժա­մա­նա­կին հորդ կա­տա­րած հան­ցա­գոր­ծու­թ­յան մա­սին

  08.10.2019| 00:15
  ՀՀՇ-ն, ի դեմս իր հայտնի խմ­բա­կի, Հա­յաս­տա­նը ղե­կա­վա­րեց 1990 թվա­կա­նի օ­գոս­տո­սից մինչև 1998 թվա­կա­նի փետր­վա­րյան հայտ­նի դեպ­քե­րը, երբ Հա­յաս­տա­նում Վազ­գեն Սարգ­սյան, Ռո­բերտ Քո­չա­րյան, Սերժ Սարգ­սյան ե­ռյա­կը խայ­տա­ռակ ձևով իշ­խա­նազր­կեց ՀՀՇ-ի զոռ­բա­նե­րին, մեզ ա­զա­տեց հան­ցա­վոր այդ խմ­բա­կի ութ տար­վա ող­բա­լի կա­ռա­վա­րու­մից, ո­րը եր­կի­րը հասց­րել էր կա­տաստ­րո­ֆիկ վի­ճա­կի:
 • Nobile Officium

  Nobile Officium

  08.10.2019| 00:13
  Nobile Officium-ը շոտ­լան­դա­կան քն­նիչ դա­տա­րա­նի մե­նաշ­նորհն է՝ կող­մե­րի վե­ճե­րը լու­ծել, ե­թե չկան օ­րենք­ներ վի­ճե­լի հար­ցե­րի վե­րա­բե­րյալ, կամ կող­մե­րը ի վի­ճա­կի չեն հա­մա­ձայ­նու­թյան գալ: Մե­նաշ­նոր­հը կի­րա­ռե­լու հա­մար դա­տա­րա­նը պետք է հա­մոզ­վի, որ պահ­պան­վել են ո­րո­շա­կի պայ­ման­ներ՝ ծա­գել են ար­տա­ռոց ու ան­կան­խա­տե­սե­լի ի­րա­վի­ճակ­ներ, ո­րոնց պատ­ճա­ռով գոր­ծը չի լուծ­վել:
 • Մի ջար­դիր հա­յե­լին, այն քեզ է ար­տա­ցո­լում

  Մի ջար­դիր հա­յե­լին, այն քեզ է ար­տա­ցո­լում

  08.10.2019| 00:08
  Հա­յաս­տա­նյան թավ­շյա հե­ղաշ­րջ­ման ա­ռա­ջին «հմայ­քը» նրա ա­րա­գու­թյունն է: Ար­ժա­նին պետք է մա­տու­ցել ոչ այն­քան ա­մեն­քին ու ա­մե­նը, այդ թվում և պե­տու­թյու­նը, «աս­ֆալտ­նե­րին» փռող «պեր­սո­նին», որ­քան նրան մո­դե­րաց­նող­նե­րին:
 • Ինչու՞ չեն կայանում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները

  Ինչու՞ չեն կայանում հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները

  07.10.2019| 11:40
  «Արդեն ձևավորվել են անհրաժեշտ պայմաններ Փարիզում նորմանդական ձևաչափով պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու համար՝ Ուկրաինայի կոնֆլիկտի երկարաժամկետ կարգավորման ճանապարհին առաջ շարժվելու նպատակով» հոկտեմբերի 2-ին բրիֆինգում տեղեկացրել է Ֆրանսիայի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը:
 • Nobile Officium-ը ընդդեմ Բորիս Ջոնսոնի

  Nobile Officium-ը ընդդեմ Բորիս Ջոնսոնի

  06.10.2019| 13:58
  Բրիտանիայի կառավարությունը, այնուամենայնիվ, կկատարի խորհրդարանի արագ ընդունած օրենքը ու ԵՄ նամակ կուղարկի բրեկզիտի հերթական հետաձգման համար, եթե հոկտեմբերի 19-ին ԵՄ-ի հետ համաձայնություն չլինի՝ ասվում է կառավարության փաստաբանների Շոտլանդիայի սեսիոն դատարան՝ քաղաքացիական գործերով բարձրագույն դատական ատյան ուղարկված փաստաթղթում:
 • Մենք այսօր ընտրության առաջ ենք՝ պետություն, կամ՝ պետության բացակայություն

  Մենք այսօր ընտրության առաջ ենք՝ պետություն, կամ՝ պետության բացակայություն

  06.10.2019| 13:52
  Զանգվածային հուզումների 4 օրերին տարերային ցույցերի ժամանակ զոհվել է 100 մարդ, 4000-ը վիրավոր է՝ երեկ առավոտյան այս տվյալները հրապարակել է Իրաքի կառավարությունը:
 • Խաղաղ օվկիանոսում փորձարկվել է հականավային NSM հրթիռը

  Խաղաղ օվկիանոսում փորձարկվել է հականավային NSM հրթիռը

  06.10.2019| 13:41
  Ամերիկայի ռամզածովային ուժերը Խաղաղ օվկիանոսի Գուամ կղզու մոտակայքում փորձարկել են նոր հականավային NSM (Naval Strike Missile) թևավոր հրթիռը։ Այս մասին տեղեկացնում է CNN-ը։