Ռուսաստանը կչեղարկի ռոումինգը Հայաստանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի հետ: ● Եվրամիությունը շուրջ 1 միլիարդ եվրո է հատկացրել Մոլդովային՝ երկրի կայունության ամրապնդման համար: ● Ֆրանսիայի խորհրդարանը Գոլոդոմորը ճանաչել է ուկրաինացի ժողովրդի ցեղասպանություն: ● Բայդենը մտահոգություն է հայտնել Բելառուսում միջուկային զենք տեղակայելու ՌԴ հայտարարության առնչությամբ:               
 
 • Բե­մը կեն­դա­նու­թ­յուն է ստա­նում ա­ռայժմ միայն մա­նուկ­նե­րի հա­մար

  Բե­մը կեն­դա­նու­թ­յուն է ստա­նում ա­ռայժմ միայն մա­նուկ­նե­րի հա­մար

  15.12.2020| 01:21
  Հի­մա ար­դեն բե­մը կեն­դա­նու­թյուն է ստա­նում, բայց միայն մա­նուկ­նե­րի հա­մար։ Տար­վա թա­տե­րա­կան ան­ցու­դար­ձի ու սպաս­վող ծրագ­րե­րի մա­սին զրու­ցել ենք Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բե­լյա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի տնօ­րեն ԼՈՒ­ՍԻ­ՆԵ ՍԱ­ՀԱ­ԿՅԱ­ՆԻ հետ։
 • «ՌեԱնիմանիան» առցանց

  «ՌեԱնիմանիան» առցանց

  14.12.2020| 13:21
  «ՌեԱնիմանիա» անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատման արվեստի միջազգային կինոփառատոնն այս տարի կանցկացվի դեկտեմբերի 15-29-ը՝ առցանց եղանակով։ Հաշվի առնելով երկրում տիրող իրավիճակը՝ փառատոնը փոքր-ինչ հետաձգվել է և իրականացրել ձևաչափային փոփոխություններ։
 • «Ուխտագնացություն դեպի Բեթհովեն»

  «Ուխտագնացություն դեպի Բեթհովեն»

  12.12.2020| 12:22
  Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի «Ուխտագնացություն դեպի Բեթհովեն» փառատոնի շրջանակում դեկտեմբերի ընթացքում կկայանա երկու սիմֆոնիկ և երկու կամերային համերգ։
 • Հա­մաշ­խար­հա­յին դա­սա­կան­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը՝ դու­դու­կով

  Հա­մաշ­խար­հա­յին դա­սա­կան­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թ­յուն­նե­րը՝ դու­դու­կով

  11.12.2020| 03:02
  «Ի­րա­տե­սի» զրու­ցա­կի­ցը «Ծի­րա­նի» ան­սամբ­լի հիմ­նա­դիր, սո­լո դու­դու­կա­հար և գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վա­րը ԱՐ­ՏԱԿ Ա­ՍԱՏ­ՐՅԱՆՆ Է։ Մեծ թվով հա­մերգ­ներ Հա­յաս­տա­նում և ար­տերկ­րում։ Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն ա­մե­նա­տար­բեր ան­սամ­բլ­նե­րի հետ։ Նո­րա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք, ո­րը դու­դու­կի զար­գաց­ման և հա­մաշ­խար­հա­յին դա­սա­կան բե­մին ին­տեգր­վե­լու կարևոր հայտ է։
 • Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տունը համալրվում է Yamaha մակնիշի գործիքներով

  Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տունը համալրվում է Yamaha մակնիշի գործիքներով

  10.12.2020| 13:21
  ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանության և «Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված Ճապոնիայի կառավարության «Grassroots» մշակութային դրամաշնորհային աջակցության ծրագրով ԿԵԱԿ-ը ստացավ գոսեր (տիմպանիներ), մեծ և փոքր թմբուկներ, քսիլոֆոն, գլյոկենշպիլ, տուբուլար զանգեր, ձայնային-ֆոնային համակարգ, ձայնային-թվային վահանակ:
 • «Լեհական մշակույթի օրեր» ծրագիրն ամփոփվեց դասական համերգով

  «Լեհական մշակույթի օրեր» ծրագիրն ամփոփվեց դասական համերգով

  10.12.2020| 13:13
  Հայաստանում անցկացվող «Լեհական մշակույթի օրեր» ծրագիրն ամփոփվեց դասական համերգով: Ուղիղ երեք օր՝ դեկտեմբերի 7-9-ը հայ արվեստասեր հասարակությունը բացահայտում էր լեհական մշակույթն իր ողջ հմայքով:
 • «Ջա­զի մեջ զգաց­վում է ապ­րածդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը»

  «Ջա­զի մեջ զգաց­վում է ապ­րածդ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը»

  08.12.2020| 01:24
  Տա­րին սկս­վեց առ­ցանց հա­մերգ­նե­րով, տե­սագ­րու­թյուն­նե­րի հե­ռար­ձակ­մամբ։ Երբ աշ­նան սկզ­բին թույ­լատր­վե­ցին բա­ցօ­թյա հա­մերգ­նե­րը, ե­րաժշ­տա­կան շատ փա­ռա­տո­ներ մեկ­նար­կե­ցին սահ­մա­նա­մերձ շր­ջան­նե­րից։ «Jazz Fest»-ի ժա­մա­նակ ջա­զի հն­չյուն­նե­րը տա­րած­վում էին նաև սահ­մա­նից այն կողմ»,- մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց թմբ­կա­հար ՀԱ­ԿՈԲ ՕՐԴԱ­ԿՅԱ­ՆԸ։
 • «Ե­թե չլի­ներ Փե­լե­շ­յա­նը, կար­ծում եմ, դեռևս գտած չէի լի­նի կի­նո­յում իմ ու­ղին»

  «Ե­թե չլի­ներ Փե­լե­շ­յա­նը, կար­ծում եմ, դեռևս գտած չէի լի­նի կի­նո­յում իմ ու­ղին»

  04.12.2020| 01:14
  Սա­րա­տո­վում հոկ­տեմ­բե­րի 4-ից նո­յեմ­բե­րի 8-ը անց­կաց­վող «Գա­գա­րին.Դոկ» (Гагарин.doc) կի­նո­փա­ռա­տո­նում ՄԱ­ՆԵԻ (ՄԱ­ՆԵ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ) «Ճա­յը» էքս­պե­րի­մեն­տալ ֆիլմն ար­ժա­նա­ցել է «Լա­վա­գույն ֆիլմ» մր­ցա­նա­կի։ Ե­րի­տա­սարդ ռե­ժի­սո­րի հետ մեր զրույ­ցը պա­տե­րազ­մի, հետ­պա­տե­րազ­մյան շր­ջա­նի ու կի­նո­յի մա­սին է։
 • «...ոչ ոք չի փրկ­վե­լու ա­հեղ դա­տաս­տա­նից»

  «...ոչ ոք չի փրկ­վե­լու ա­հեղ դա­տաս­տա­նից»

  04.12.2020| 00:59
  1969 թվա­կան։ ԽՍՀՄ ժո­ղովր­դա­կան նկա­րիչ Ա­րա Սարգ­սյա­նը փետր­վա­րի 2-ին հյու­րըն­կալ­վում է ՀԽՍՀ կուլ­տու­րա­յի մի­նիստ­րու­թյու­նում և ճշ­տում 1970-ին Լե­նի­նի ծնն­դյան 100-ա­մյա­կին նվիր­ված այն մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ըն­թաց­քը, ո­րոնք պետք է կազ­մա­կերպ­վեին Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյու­նում։
 • «Ե­թե 500-հա­զա­րա­նոց պրո­ֆե­սիո­նալ բա­նակ ու­նե­նանք, ոչ ոք չի հա­մար­ձակ­վի պա­տե­րազմ սան­ձա­զեր­ծել մեր դեմ»

  «Ե­թե 500-հա­զա­րա­նոց պրո­ֆե­սիո­նալ բա­նակ ու­նե­նանք, ոչ ոք չի հա­մար­ձակ­վի պա­տե­րազմ սան­ձա­զեր­ծել մեր դեմ»

  01.12.2020| 01:50
  Տն­տե­սու­թյան վրա պա­տե­րազ­մի ու­նե­ցած ազ­դե­ցու­թյան, կա­ռա­վար­ման ո­լոր­տի բաց­թո­ղում­նե­րի, ճգ­նա­ժա­մա­յին ի­րա­վի­ճա­կը հաղ­թա­հա­րե­լու հնա­րա­վոր մի­ջոց­նե­րի մա­սին իր դի­տար­կում­ներն է ներ­կա­յաց­նում բիզ­նես կա­ռա­վար­ման փոր­ձա­գետ ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԸ։