«ՍՈՆԵՏ 101» թատրոն-ստուդիան սկսում է «Փորձիր քեզ բեմում» նախաձեռնությունը և հայտարարում ընդունելություն՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Հասցեն՝ Դ. Մալյան 4/74, հեռախոս՝ 091 61 10 26               
 
 • Հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թ­յան պատ­մու­թ­յան չգե­րա­զանց­ված և հո­յա­կերտ տա­ճա­րը

  Հայ­կա­կան ճար­տա­րա­պե­տու­թ­յան պատ­մու­թ­յան չգե­րա­զանց­ված և հո­յա­կերտ տա­ճա­րը

  22.05.2020| 00:08
  ՈՒ­շագ­րավ է, որ Զվարթ­նո­ցի շի­նա­րա­րու­թյու­նը շա­րու­նակ­վել է ան­գամ Ներ­սե­սի բա­ցա­կա­յու­թյան ժա­մա­նակ։ Այդ վեց տա­րում Ներ­սե­սի պա­հան­ջով աշ­խա­տան­քը ղե­կա­վա­րել է իր տե­ղա­պահ Ա­նաս­տաս Ա­կո­ռե­ցին (Ներ­սե­սին հա­ջոր­դած կա­թո­ղի­կո­սը), ո­րին ա­մեն կերպ օ­ժան­դա­կել է Թեո­դո­րոս Ռշ­տու­նին։
 • Պատ­մա­կան դեպ­քե­րի և դեմ­քե­րի հա­մե­մա­տա­կան վեր­լու­ծու­թ­յուն

  Պատ­մա­կան դեպ­քե­րի և դեմ­քե­րի հա­մե­մա­տա­կան վեր­լու­ծու­թ­յուն

  15.05.2020| 00:33
  Գի­տու­թյուն­նե­րը աշ­խար­հում շատ են և տա­րա­տե­սակ: Սա­կայն յու­րա­քան­չյուր գի­տու­թյուն իր ար­ժա­նի տեղն ու­նի աշ­խար­հում: Ինչ խոսք, կան գի­տու­թյուն­ներ` ֆի­զի­կա, մա­թե­մա­տի­կա, քի­միա, ո­րոնք ֆուն­դա­մեն­տալ դեր են խա­ղա­ցել և խա­ղում աշ­խար­հում և ա­ռանց այդ գի­տու­թյուն­նե­րի հնա­րա­վոր չէին լի­նի ոչ օ­դագ­նա­ցու­թյու­նը, ոչ տիե­զե­րագ­նա­ցու­թյու­նը և ոչ էլ այ­սօր աշ­խար­հին սպառ­նա­ցող կո­րո­նա­վի­րու­սը:
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  15.05.2020| 00:27
  Ես մեծ վե­րա­պա­հում­ներ ու­նեմ այս մար­դու գոր­ծու­նեու­թյան հան­դեպ, ի մաս­նա­վո­րի՝ Գա­լուստ Գյուլ­բեն­կյա­նի նկատ­մամբ նրա վե­րա­բեր­մուն­քի առն­չու­թյամբ, ին­չը 1932 թ. հան­գեց­րեց ՀԲԸՄ նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նից նավ­թա­բիզ­նե­սի խո­շո­րա­գույն ներ­կա­յա­ցուց­չի հրա­ժա­րա­կա­նին: Բայց և չեմ կա­րող ան­տե­սել այն փաս­տը, որ Ա. Խան­ջյա­նին, խառն ու խր­թին, բռ­նաճն­շում­նե­րի պայ­ման­նե­րում նրա ցու­ցա­բե­րած խի­զա­խու­թյանն ենք պար­տա­կան, որ Կո­մի­տա­սի ա­ճյունն այ­սօր հանգ­չում է իր ա­նու­նը կրող պան­թեո­նում:
 • Գվար­դիա­կան­նե­րը չեն նա­հան­ջում

  Գվար­դիա­կան­նե­րը չեն նա­հան­ջում

  15.05.2020| 00:08
  Երբ Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մի ա­վար­տից ա­միս­ներ անց` 1945 թվա­կա­նի դեկ­տեմ­բե­րին ՊԵՐՃ ՍՈՂՈ­ՅԱ­ՆԸ հաղ­թա­նա­կած վե­րա­դար­ձավ հայ­րե­նի օ­ջախ Շի­րա­կի մար­զի Ար­թի­կի շր­ջա­նի Հայ­րե­նյաց գյուղ, փոք­րիկ­նե­րը ո­տա­բո­բիկ, ձյան հաստ շեր­տի վրա­յով քայ­լե­լով, հա­սել էին գյու­ղի ծայ­րը նրան դի­մա­վո­րե­լու։ Մինչև կյան­քի վեր­ջին օ­րը սր­տա­ռուչ այս տե­սա­րա­նը չջնջ­վեց պա­տե­րազ­մի վե­տե­րան Պերճ Թադևո­սի Սո­ղո­յա­նի հի­շո­ղու­թյու­նից։
 • Ո՞վ է հաղթել նացիստներին՝ ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն վիճարկում են ԽՍՀՄ-ի դերը երկրորդ աշխարհամարտում

  Ո՞վ է հաղթել նացիստներին՝ ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն վիճարկում են ԽՍՀՄ-ի դերը երկրորդ աշխարհամարտում

  12.05.2020| 11:09
  Նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակի 75-ամյակի նախօրեին ՌԴ-ն ու ԱՄՆ-ը նորից են վիճարկում ԽՍՀՄ-ի դերը երկրորդ աշխարհամարտում: ՌԴ ԱԳՆ-ն զայրալից պատասխան տվեց Սպիտակ տան թվիթին, որտեղ իբրև հաղթողներ հիշատակվում էին ԱՄՆ-ը ու Մեծ Բրիտանիան:
 • 2020 թ. մա­յի­սի 9-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը Ե­ռա­տոն չու­ներ

  2020 թ. մա­յի­սի 9-ին հայ ժո­ղո­վուր­դը Ե­ռա­տոն չու­ներ

  12.05.2020| 01:20
  Ա­հա և կա­տար­վե­ցին Չա­րի տխ­րահռ­չակ ու­ժե­րը մարմ­նա­վո­րող ո­րոշ մարդ­կանց ու խմ­բե­րի «ե­րա­զան­քը», «ողջ կյան­քի ցնոր­քը»։ Մա­յի­սի 9-ի տոնն այս տա­րի Երևա­նում չնշ­վեց, ինչ­պես հարկն է, «երևա­նյան իշ­խա­նու­թյունն» ինչ-որ ձևով հա­մո­զեց, որ այն չտո­նեն նաև ար­ցախ­ցի­նե­րը։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  12.05.2020| 00:20
  Եր­րոր­դը Լևոն Ա­լեք­սանդ­րի Ման­թա­շյանցն էր, որն իր մե­ծա­գույն բա­րե­րար հո­րից հե­տո ստանձ­նեց նրա ազ­գան­պաստ բա­րե­գոր­ծա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նը, բայց հի­մա տե­ղը չէ դրանց ման­րա­մասն անդ­րա­դառ­նա­լու:
 • Չկա քաղաքականություն՝ առանց պատմության

  Չկա քաղաքականություն՝ առանց պատմության

  09.05.2020| 10:20
  Միայն Գերմանիան է պատասխանատվություն կրում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ու հոլոքոստի համար: Նա, ով կասկածներ է սերմանում ու այլ ժողովուրդների է վերագրում հանցավոր դեր, անարդար է զոհերի նկատամաբ՝ Der Spiegel-ում գրում են Գերմանիայի ԱԳ նախարար Հեյկո Մաասը և Մյունխենի ժամանակակից պատմության ինստիտուտի տնօրեն Անդրեաս Վիրշինգը:
 • Փա­րի­զ. լու­սա­ռատ ող­բեր­գու­թ­յուն

  Փա­րի­զ. լու­սա­ռատ ող­բեր­գու­թ­յուն

  08.05.2020| 00:43
  «Ես եր­ջան­կա­ցա տես­նե­լով Կոն­տու­րա­ջյա­նի մերձ­քա­ղա­քա­յին բնան­կա­րը։ Նրա­նում ար­տա­հայտ­ված է հազ­վա­դեպ դի­տո­ղա­կա­նու­թյան ու­նա­կու­թյուն։ Ի­րա­պես կա­րե­լի է հա­մոզ­վել (և մի քա­նի փաս­տեր դա հաս­տա­տում են), որ օ­տար­ներն ա­վե­լի են զգում փա­րի­զյան շր­ջա­կայ­քի իս­կա­կան բնույ­թը, հատ­կա­պես այն շր­ջան­նե­րի, ո­րոնք թվում է գե­ղեց­կու­թյու­նից զուրկ են»։
 • «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  «Ան­մա՞հ է այն գոր­ծը, ո­րի հա­մար ես մե­ռա…»

  08.05.2020| 00:22
  Խոսքն իմ անձ­նա­կան ան­հա­մա­ձայ­նու­թյուն­նե­րի մա­սին է ո­րոշ երևույթ­նե­րի հետ, ո­րոնք առ­նչ­վում են Կո­մի­տա­սին: