Ասում են...

Ասում են...
03.04.2020 | 00:24

...թե մարդ­կանց տե­ղո­րոշ­մանն առ­նչ­վող վեր­ջին օ­րի­նա­գի­ծը, ո­րի պատ­ճա­ռով մեկ օր­վա մեջ եր­կու ան­գամ «Իմ քայ­լի» պատ­գա­մա­վոր­նե­րը «բեր­ման են­թարկ­վե­ցին» խոր­հր­դա­րան, ա­հա­վոր խոր հիաս­թա­փու­թյուն է ա­ռա­ջաց­րել ա­ռանց այն էլ ներ­սից ա­մեն ինչ տես­նող իմ­քայ­լա­կան­նե­րի մեծ մա­սի մոտ։ Նեղ շր­ջա­նա­կում նրանք ա­մենևին էլ չեն թաքց­նում, որ իշ­խա­նու­թյու­նում ոչ միայն աջ ձեռ­քը բա­ցար­ձակ չգի­տե, թե ինչ է ա­նում ձա­խը, այլև ա­հա­վոր «բար­դակ» է, իսկ մուր­ճի ու սա­լի ա­րան­քում հայ­տն­վում են հենց ի­րենք` դառ­նա­լով ոչ միայն շատ հե­ռուն գնա­ցող օ­րենք­նե­րի դա­կիչ­ներ, այլև քա­վու­թյան նո­խազ­ներ: Վեր­ջին­ներս շատ լավ հաս­կա­նում են, որ այդ օ­րի­նա­գիծն ա­ռա­ջին հեր­թին նաև ի­րենց դեմ է, որ­պես­զի իշ­խա­նու­թյու­նում ի­մա­նան` ում հետ են ի­րենք շփ­վում, ինչ ին­ֆոր­մա­ցիա­ներ են փո­խան­ցում, այդ թվում և ար­տա­հոս­քեր կազ­մա­կեր­պում: Դժ­գոհ են նաև սո­րո­սա­կան­նե­րը, ո­րով­հետև նրանց զան­գե­րը ևս հայ­տն­վում են տե­ղո­րոշ­ման «լույ­սին ներ­քո», ին­չը ա­հա­վոր կախ­ման մեջ է դնե­լու նի­կո­լա­կան իշ­խա­նու­թյու­նից. Սո­րո­սի հանձ­նա­րա­րու­թյուն­ներն ի­րենց հետ հա­վա­սար «ունկ­նդ­րե­լու» են նաև իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը:

Դիտվել է՝ 15624

Մեկնաբանություններ