Աթենքում կայացած ամենամյա համաժողովում Դատավորների եվրոպական միությունը, գրեթե միաձայն, ՀՀ-ում դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթների չարաշահումները դատապարտող բանաձև է ընդունել. քվեարկել են 40-ից ավելի անդամ երկրների պատվիրակներ:               
 
 • Արթուր Դավ­թ­յա­նի գե­րա­զանց մր­ցե­լույ­թը

  Արթուր Դավ­թ­յա­նի գե­րա­զանց մր­ցե­լույ­թը

  22.12.2020| 01:55
  Ռու­սաս­տա­նի Պեն­զա քա­ղա­քում կա­յա­ցել է օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի չեմ­պիոն Մի­խա­յիլ Վո­րո­նի­նի գա­վա­թի 27-րդ խա­ղար­կու­թ­յու­նը։ Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յաց­րել են Եվ­րո­պա­կան խա­ղե­րի չեմ­պիոն Ար­թուր Դավ­թ­յանն ու Ար­մեն Պետ­րո­ս­յա­նը։ Ար­թու­րը հիա­նա­լի է հան­դես ե­կել ինչ­պես բազ­մա­մար­տում, այն­պես էլ ա­ռան­ձին գոր­ծիք­նե­րի եզ­րա­փա­կիչ­նե­րում՝ նվա­ճե­լով 4 ոս­կե և 2 բրոն­զե մե­դալ, իսկ բա­նա­կից զո­րացր­ված Ար­մե­նը, ում հա­մար սա ծա­ռա­յութ­յու­նից հե­տո ա­ռա­ջին մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շարն էր, նվա­ճել է 1 բրոն­զե մե­դալ։
 • 5 մե­դալ են նվա­ճել

  5 մե­դալ են նվա­ճել

  22.12.2020| 01:54
  Դեկ­տեմ­բե­րի 18-19-ին Մոսկ­վա­յում կա­յա­ցել է սամ­բո մար­զաձևից հան­րա­հայտ Ա. Խառ­լամ­պիևի հու­շամր­ցա­շա­րը, որն Աշ­խար­հի գա­վա­թի խա­ղար­կու­թ­յան փու­լե­րից մեկն է։ Մր­ցա­շա­րին մաս­նակ­ցել է 14 երկ­րի 130 մար­զիկ։ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը նվա­ճել են 5 մե­դալ։
 • «Լի­վեր­պու­լը» դար­ձավ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

  «Լի­վեր­պու­լը» դար­ձավ միանձ­ն­յա ա­ռա­ջա­տար

  18.12.2020| 01:17
  Ընդ ո­րում, լի­վեր­պուլ­ցի­ներն ի­րենց ա­ռա­ջա­տա­րու­թ­յա­նը հա­սել են գլ­խա­վոր մր­ցակ­ցի հետ ու­նե­ցած տե­տա­տետ հան­դի­պու­մում, ինչն ա­ռա­վել ծան­րակ­շիռ է դարձ­նում կա­տար­վա­ծը։ Ի­րենց հեր­թին ա­ռա­ջա­տա­րի դե­րում շա­րու­նա­կել են ի­րենց լավ զգալ «Բա­յե­րը»՝ Գեր­մա­նիա­յում ու «Լի­լը»՝ Ֆրան­սիա­յում՝ հա­վաս­տե­լով, որ ա­խոր­ժակն ու­տե­լիս է բաց­վում։
 • Եվրո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լ

  Եվրո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լ

  18.12.2020| 01:16
  Եվ­րո­պա­կան թոփ ա­ռաջ­նու­թյուն­նե­րի ներ­քին հան­դի­պում­նե­րը որ­քան էլ հզոր, այ­դու­հան­դերձ, եվ­րո­պա­կան ա­կում­բա­յին ֆուտ­բո­լի թիմ մեկ խա­ղար­կու­թյունն ա­ռանձ­նա­հա­տուկ կշիռ ու­նի։
 • «Ցա­վոք, ֆուտ­բո­լը բիզ­նես է»

  «Ցա­վոք, ֆուտ­բո­լը բիզ­նես է»

  18.12.2020| 01:15
  Ե­րեկ օն­լայն ձևա­չա­փով տե­ղի է ու­նե­ցել The Best FIFA Football Awards մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թյու­նը։ Դրան է անդ­րա­դար­ձել «Ման­չես­թեր Յու­նայ­թե­դի» նախ­կին հար­ձակ­վող Դի­մի­տար Բեր­բա­տո­վը՝ մեկ­նա­բա­նե­լով մր­ցա­նա­կին հա­վակ­նող ֆուտ­բո­լիստ­նե­րի կազ­մը։
 • «Աթ­լե­տի­կո­յի» ա­ռա­ջին պար­տու­թ­յու­նը

  «Աթ­լե­տի­կո­յի» ա­ռա­ջին պար­տու­թ­յու­նը

  15.12.2020| 01:29
  Եվրո­պա­կան ֆուտ­բո­լա­յին գեր­տե­րու­թ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նու­թ­յուն­նե­րից միայն չորս թիմ այս մր­ցաշր­ջա­նում դեռևս չի կրել պար­տու­թ­յուն։ Դրանք են Գեր­մա­նիան ներ­կա­յաց­նող «Բա­յերն» ու «Վոլֆս­բուր­գը», ի­տա­լա­կան «Մի­լանն» ու «Յու­վեն­տու­սը»։ Այս տու­րում նրանց շար­քը լքեց Մադ­րի­դի «Աթ­լե­տի­կոն»։
 • Մալ­խա­սի ար­ծա­թը, Սլա­վի­կի բրոն­զը

  Մալ­խա­սի ար­ծա­թը, Սլա­վի­կի բրոն­զը

  15.12.2020| 01:27
  Բելգ­րա­դում ըն­թա­ցող հու­նահ­ռո­մեա­կան ըմբ­շա­մար­տի աշ­խար­հի ան­հա­տա­կան գա­վա­թի խա­ղար­կու­թյան 72 կգ քա­շա­յին կար­գում Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մալ­խաս Ա­մո­յա­նը ոս­կե մե­դա­լի հա­մար գո­տե­մար­տել է Հուն­գա­րիա­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Բա­լինտ Կոր­պա­շիի հետ։ Չնա­յած գրանց­ված 1։1 հաշ­վին՝ պարտ­վող կող­մը ե­ղել է մեր ըմ­բի­շը, ո­րը բա­վա­րար­վել է ար­ծա­թե մե­դա­լով։
 • Մխի­թա­ր­յա­նի ա­կում­բա­յին 150-րդ գո­լը

  Մխի­թա­ր­յա­նի ա­կում­բա­յին 150-րդ գո­լը

  15.12.2020| 01:25
  Սկու­դե­տեի տասն­մե­կե­րորդ տու­րի «Ռո­մա»-«Բո­լո­նիա» խա­ղում Հեն­րիխ Մխի­թա­րյա­նը խփել է իր հեր­թա­կան գո­լը, ո­րը վեր­ջին ութ խա­ղում նրա կող­մից մր­ցակ­ցի դար­պա­սի թվով յո­թե­րորդ գրա­վումն է դար­ձել։ Սա­կայն այս գո­լը նշա­նա­կա­լի է մեկ այլ, ա­վե­լի հատ­կան­շա­կան ա­ռու­մով։
 • ՄՕԿ-ը պատ­ժեց Լու­կա­շեն­կո­յին

  ՄՕԿ-ը պատ­ժեց Լու­կա­շեն­կո­յին

  11.12.2020| 03:06
  Մի­ջազ­գա­յին օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տեն՝ ՄՕԿ-ը, սանկ­ցիա­ներ է կի­րա­ռել Ա­լեք­սանդր Լու­կա­շեն­կո­յի գլ­խա­վո­րած Բե­լա­ռու­սի օ­լիմ­պիա­կան կո­մի­տեի նկատ­մամբ։ Կո­մի­տեի բո­լոր ան­դամ­նե­րը՝ սկ­սած ԲՕԿ-ի նա­խա­գահ Լու­կա­շեն­կո­յից, նրա որ­դի, փոխ­նա­խա­գահ Վիկ­տո­րից, զրկ­վել են ՄՕԿ-ի հո­վա­նու տակ անց­կաց­վող բո­լոր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին մաս­նակ­ցե­լու ի­րա­վուն­քից։ Այդ բո­լո­րի թվում, բնա­կա­նա­բար, նաև օ­լիմ­պիա­կան խա­ղերն են։
 • Փլե­յօֆ­յան դի­մա­կա­յութ­յան մաս­նա­կից­նե­րը հայտ­նի են

  Փլե­յօֆ­յան դի­մա­կա­յութ­յան մաս­նա­կից­նե­րը հայտ­նի են

  11.12.2020| 03:05
  Չեմ­պիոն­նե­րի լի­գա­յի խա­ղար­կու­թյան խմ­բա­յին մր­ցե­լույթ­ներն ա­վարտ­ված են։ Հայտ­նի ին­նին, ո­րոնք էին Մյուն­խե­նի «Բա­վա­րիան», «Յու­վեն­տու­սը», «Բար­սե­լո­նը», «Լի­վեր­պու­լը», «Ման­չեստր Սի­թին», «Չել­սին», Դորտ­մուն­դի «Բո­րու­սիան», «Սևի­լիան», «Պոր­տուն», հա­վել­վե­ցին «Ռեա­լը», «Աթ­լե­տի­կոն», «Պա­րի Սեն Ժեր­մե­նը», «Լա­ցիոն», «Ա­տա­լան­տան», «Լայպ­ցի­գը», Մեն­խենգ­լադ­բա­խի «Բո­րու­սիան»։ Ե­թե խմ­բա­վո­րենք, կս­տաց­վի, որ եվ­րո­պա­կան թիվ մեկ խա­ղար­կու­թյան փլեյ օ­ֆում ու­նե­նա­լու ենք չոր­սա­կան իս­պա­նա­կան ու գեր­մա­նա­կան, ե­րե­քա­կան անգ­լիա­կան ու ի­տա­լա­կան, մե­կա­կան ֆրան­սիա­կան ու պոր­տու­գա­լա­կան թիմ։