• Ասում են...

  Ասում են...

  21.02.2020| 00:37
  ...թե մինչ այս պահն իշ­խա­նա­կան ճամ­բա­րում ԵՊՀ ռեկ­տո­րի հար­ցում ո­րո­շա­կիու­թյուն չկա: Բանն այն է, որ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի և ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հա­մար նա­խընտ­րե­լի թեկ­նա­ծուն նախ­կին փոխ­նա­խա­րար, այժմ պատ­գա­մա­վոր, հայտ­նի սո­րո­սա­կան Հով­հան­նես Հով­հան­նի­սյանն էր, ո­րը աչ­քի էր ըն­կել ե­կե­ղե­ցու, դիակ­նե­րի հրա­շիջ­ման իր «տրակ­տատ­նե­րով», ստա­ցած «սու­պեր» գրանտ­նե­րով, բայց դոկ­տո­րի աս­տի­ճան չու­ներ։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  18.02.2020| 11:59
  ...թե ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րար Արևիկ Ա­նա­փիո­սյա­նի տան գո­ղո­նը բա­վա­կա­նին ապ­շեց­նող, միա­ժա­մա­նակ տպա­վո­րիչ է ե­ղել, ինչն էլ հենց դար­ձել է նրա հրա­ժա­րա­կա­նի հիմ­նա­կան պատ­ճա­ռը։ Ո­րոշ աղ­բյուր­նե­րի փո­խանց­մամբ, նրա տնից գո­ղե­րը տա­րել են հա­րյուրհա­զա­րա­վոր դո­լար­ներ, ո­րոնց ծագ­ման «գաղտ­նիքն» էլ հայտ­նի է դար­ձել իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին, մաս­նա­վո­րա­պես Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  14.02.2020| 01:02
  ...թե որ­քան էլ Սա­հ­մա­նադ­րա­կան հան­րաք­վեն ծա­ռա­յում է Հրայր Թով­մա­սյա­նից և ՍԴ-ի գոր­ծող կազ­մից ա­զատ­վե­լու ի­դեա-ֆիք­սին` այս օ­րե­րին սպաս­վող Վե­նե­տի­կի հանձ­նա­ժո­ղո­վի, ա­պա և մար­տի կե­սե­րին ՄԻԵԴ-ի կար­ծիք­ներն ու ո­րո­շում­նե­րը` երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի մա­սով կան­խե­լուն, այ­նու­հան­դերձ, պն­դում կա նաև, որ օր­վա իշ­խող Փա­շի­նյա­նին «վիզ» պետք էր մյուն­խե­նյան հան­դիպ­մա­նը` Ա­լիևի հետ, ներ­կա­յա­նալ այդ հան­րաք­վեով։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  11.02.2020| 03:12
  ...թե նախ­կին դա­տա­խազ Գևորգ Կոս­տա­ն­յա­նի վեր­ջին հայ­տա­րա­րութ­յունն առ այն, որ ին­քը Հա­յաս­տան կվե­րա­դառ­նա պայ­մա­նով, ե­թե իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը ե­րաշ­խիք տան, որ տե­ղի կու­նե­նա ի­րա­վա­կան մար­մին­նե­րի, բո­լոր շա­հագր­գիռ կող­մե­րի, այդ թվում՝ Հա­յաս­տա­նում ներ­կա մի­ջազ­գա­յին կա­ռույց­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թ­յամբ հրա­պա­րա­կա­յին` «բաց դա­տա­վա­րու­թ­յուն»։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  07.02.2020| 01:09
  ...թե ՍԴ-ին առ­նչ­վող օ­րեն­քի նոր փա­թե­թը «կե­նաց-մա­հու» կռիվ է դար­ձել իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի հա­մար: «Իմ­քայ­լա­կան» բո­լոր պատ­գա­մա­վոր­նե­րը հատ-հատ մշակ­վել են. Բա­դա­սյա­նը թրե­նինգ­ներ է անց­կաց­րել նրանց հետ` «հետ­քայ­լի տեղ չու­նենք` за нами Москва» բո­վան­դա­կու­թյամբ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  04.02.2020| 00:13
  ...թե ռու­սա­կան շր­ջա­նակ­նե­րին ա­հա­վոր դուր չի ե­կել Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նի` կա­պա­ն­յան ա­սու­լի­սում, Ռու­սաս­տան կա­տա­րե­լիք պաշ­տո­նա­կան այ­ցից ա­ռաջ, հն­չեց­րած հեր­թա­կան «քայ­քա­յիչ» միտ­քը` Ռու­սաս­տա­նի գի­տու­թ­յամբ է տե­ղի ու­նե­ցել ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  31.01.2020| 10:52
  ...թե «Իմ քայ­լը» Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի` Կա­պա­նից ար­ձա­կած հրո­վար­տա­կի` ընդ­դեմ Հրայր Թով­մա­սյան, «ան­հա­մա­չափ» գր­չա­յին հար­ված, լսել է Ստե­փա­նա­վա­նում, երբ «է­լի­տան» մաս­նակ­ցում էր Սու­րեն Պա­պի­կյա­նի հո­րեղ­բոր հո­գե­հան­գս­տի ա­րա­րո­ղու­թյա­նը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.01.2020| 04:36
  ...թե Ար­ցա­խում կա­յա­նա­լիք նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թյուն­նե­րին ըն­դա­ռաջ, երբ քն­նարկ­ման հիմ­նա­կան թե­մա­նե­րը պետք է լի­նեին Ար­ցա­խի ավ­տան­գու­թյան քն­նար­կում­նե­րը, վե­րած­վել են Հա­յաս­տա­նի նախ­կին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րից ա­ռա­վե­լա­գույնս ա­ռանձ­նա­նա­լու, մե­ղադ­րանք­ներ հն­չեց­նե­լու, նո­րօ­րյա իշ­խա­նու­թյուն­նե­րին քծ­նե­լու-սի­րա­շա­հե­լու մր­ցույ­թի։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  21.01.2020| 00:30
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ա­մենևին չեն ու­զում, որ մար­տի 1-ի գոր­ծը բա­ցա­հայտ­վի։ Չեն ու­զում, ո­րով­հետև հի­շ­յալ «գործ»-ում բա­վա­կա­նին «մութ է­ջեր կան» նաև ի­րենց վե­րա­բե­րող։ Եվ բա­ցա­ռա­պես դրա­նով է պայ­մա­նա­վոր­ված, որ նախ­կին գլ­խա­վոր դա­տա­խազ, բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում «գորշ կար­դի­նա­լի» հա­մա­րում ու­նե­ցող Աղ­վան Հով­սե­փ­յա­նին իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը մա­տով ան­գամ չեն կպ­չում։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.01.2020| 00:47
  ...թե երկ­րորդ նա­խա­գահ Ռո­բերտ Քո­չա­րյա­նի ա­պօ­րի­նի կա­լան­քի, խա­փան­ման մի­ջո­ցը փո­խե­լու հայտ­նի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը ստո­րագ­րե­լու հա­մար նրա ա­ջա­կից­նե­րը դի­մել են նաև Ար­թուր Ջա­նի­բե­կյա­նին ու Գա­րիկ Մար­տի­րո­սյա­նին` «Comedy club»-ի մա­սով, որ­պես­զի «քլա­բի» տղեր­քը ևս միա­նան այդ «կոն­դա­կին»։