• Ասում են...

  Ասում են...

  14.01.2020| 03:29
  ...թե Նի­կոլն իր իշ­խա­նու­թ­յու­նը պա­հե­լու հա­մար պատ­րաստ է ցան­կա­ցած քայ­լի, մինչ ի մահ` պայ­քա­րի, ան­գամ ընդ­դի­մա­դիր­նե­րի մի ստ­վար մա­սին բան­տե­րը լց­նե­լու, երկ­րի շա­հե­րը ոտ­նա­տակ տա­լու, բո­լո­րին աս­ֆալ­տին «փռած» պա­հե­լու հաշ­վին:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  10.01.2020| 00:23
  ...թե Դա­վիթ Ա­փո­յա­նին բեր­ման են­թար­կե­լու օ­պե­րա­ցիան կազ­մա­կերպ­վել էր ԵՊՀ պրո­ռեկ­տոր Ար­թուր Իս­րա­յե­լյա­նի մի­ջո­ցով, ո­րը ԿԳՄՍ նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի ըն­կերն է, նրա աչքն ու ա­կան­ջը` ԵՊՀ-ում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.12.2019| 01:05
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն աշ­խա­տում են ա­մեն ինչ ա­նել, որ ԱԱԾ նախ­կին պետ Ար­թուր Վա­նե­ց­յա­նը չակ­տի­վա­նա, «Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան­նե­րից» զա­նա­զան կար­ծիք­ներ են դուրս նե­տում. այն է` Փա­շի­ն­յանն ու Վա­նե­ց­յա­նը պայ­մա­նա­վոր­ված են խա­ղում, որ Ռու­սաս­տա­նին ա­հա­վոր դուր չեն գա­լիս Վա­նե­ց­յա­նի «խա­ղե­րը», քան­զի ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թ­յան նախ­կին պե­տի քա­ղա­քա­կա­նու­թ­յամբ զբաղ­վե­լը գաղտ­նի նոն­սենս է:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.12.2019| 00:26
  ...թե ա­մեն իշ­խա­նու­թյուն իր օ­լի­գարխն ու­նի։ ԼՏՊ-ի­նը Խա­չա­տուր Սու­քիա­սյանն էր, Քո­չա­րյա­նի­նը` Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նը, Սերժ Սարգ­սյա­նի­նը` բո­լո­րը, իսկ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի­նը` «ճկուն-ճա­պուկ» Սամ­վել Ա­լեք­սա­նյա­նը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.12.2019| 01:20
  ...թե ա­ռա­ջի­կա­յում կա­ռա­վա­րու­թյան ռեբ­րե­դինգ տե­ղի կու­նե­նա, սա­կայն Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը կանգ­նած է ան­լու­ծե­լի դի­լե­մա­յի ա­ռաջ` որ­տե­ղի՞ց վերց­նել կադ­րեր: Կադ­րա­յին «աշ­խար­հագ­րու­թյու­նը» մեծ չէ` նրա թիմն ա­պա­ցու­ցել է, որ դի­լե­տանտ ու ան­մեղ­սու­նակ է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  13.12.2019| 00:11
  ...թե Քո­չա­րյա­նի գոր­ծով վե­րաքն­նի­չի դա­տա­վոր Մխի­թար Պա­պո­յա­նի ին­քա­բա­ցար­կը բա­վա­կա­նին եր­կար պատ­մու­թյան ար­դյունք է:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  10.12.2019| 01:11
  ...թե ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում Ռու­սաս­տա­նը լուրջ շտա­պո­ղա­կա­նու­թ­յուն է դրսևո­րում, և որ արտ­գործ­նա­խա­րար­նե­րի «նոն-ստոպ» հան­դի­պում­նե­րի շար­քը հատ­կա­պես այդ հան­գա­ման­քով է պայ­մա­նա­վոր­ված:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  06.12.2019| 00:14
  ...թե ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյան-ԱԺ հա­մա­պա­տաս­խան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյան առ­ճա­կա­տու­մը ոչ միայն ե­ռան­կյուն, այլև քա­ռան­կյուն է և պայ­մա­նա­վոր­ված է ոչ միայն այն հան­գա­ման­քով, որ Նա­րեկ Զեյ­նա­լյանն ու ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նը քա­վոր-սա­նիկ են, և այդ­պես էլ Անվ­տան­գու­թյան խոր­հր­դի ան­դամ չդար­ձած Միր­զո­յա­նը ցան­կա­նում է ա­մեն գնով նա­խա­րար դարձ­նել յուր սա­նի­կին, ին­չի հա­մար գոր­ծարկ­ման մեջ է դրել «Իմ քայ­լի» կին-«բե­տեէռ­նե­րին» (Քրիս­տի­նե Պո­ղո­սյան, Ար­փի Դա­վո­յան, Լու­լու):
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.12.2019| 01:05
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րը` Ռու­սաս­տա­նի հետ հա­րա­բե­րու­թ­յուն­նե­րի ջեր­մաց­ման ֆո­նին, արևմ­տ­յան վեկ­տո­րի հետ սկ­սել են լուրջ խն­դիր­ներ ու­նե­նալ: ԱՄՆ դես­պա­նի հետ Փա­շի­ն­յա­նի հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ դի­վա­նա­գի­տա­կան լուռ սկան­դալ է գրանց­վել. տի­կին դես­պա­նը հե­ռա­ցել է անգ­լիա­կան ձևով` ա­ռանց հրա­ժեշ­տի:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  29.11.2019| 02:24
  ...թե կո­ռուպ­ցիա­յի կան­խար­գել­ման հանձ­նա­ժո­ղո­վի նո­րըն­տիր նա­խա­գահ, Սո­րո­սի թևը ներ­կա­յաց­նող Հայ­կու­հի Հա­րու­թյու­նյա­նը՝ Սա­քուն­ցի վա­նա­ձո­րյան դպ­րո­ցի կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, վա­նա­ձոր­ցի Էդ­մոն Մա­րու­քյա­նի կնոջ ըն­կե­րու­հին է։ Հենց դրա­նով է պայ­մա­նա­վոր­ված սո­րո­սա­կան թևի հաղ­թա­նա­կը նման կարևո­րա­գույն պոս­տում: