• Ասում են...

  Ասում են...

  26.11.2019| 00:11
  ...թե մեծ հաշ­վով իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի սր­տով է ՍԴ հա­մա­ռու­մը, այդ թվում և նոր նա­խագ­ծով` ՍԴ դա­տա­վոր­նե­րի կող­մից վա­ղա­ժամ թո­շա­կի գնա­լու ա­ռա­ջար­կի մե­ժու­մը. իշ­խա­նու­թ­յուն­ներն ա­ռանձ­նա­պես ջանք չեն թա­փե­լու նրանց թո­շա­կի ու­ղար­կե­լու գոր­ծում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  22.11.2019| 00:04
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ա­մե­նօ­րյա «բո­լո­լա­նե­րը» հա­տուկ մո­դե­լա­վոր­ման սխե­մա­ներ են` Օ­վեր­տո­նի բո­լոր կար­գի պա­տու­հան­նե­րը բաց պա­հե­լու, հա­սա­րա­կու­թյան միտքն ան­վերջ իր վրա սևե­ռե­լու հա­մար:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  19.11.2019| 00:20
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յան ներ­սում լուրջ տագ­նապ կա վեր­ջին օ­րե­րին դրսևոր­վող հա­սա­րա­կա­կան լայն կոն­սեն­սու­սի, Փա­շի­ն­յա­նի` ա­մեն վայրկ­յան իջ­նող ռեյ­տին­գի առն­չու­թ­յամբ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.11.2019| 01:12
  …թե շա­բաթ-կի­րա­կի օ­րե­րին Ծաղ­կա­ձո­րի «Կե­չա­ռիս» հյու­րա­նո­ցում կազ­մա­կերպ­ված ԼԳԲՏ մի­ջազ­գա­յին «ֆո­րու­մին» բա­վա­կա­նին «ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան» մաս­նակ­ցու­թյուն են ու­նե­ցել ոչ միայն տե­ղա­կան «հա­մայն­քի» ան­դամ­նե­րը, զո­րօ­րի­նակ ԱԺ խոս­նակ Ա­րա­րատ Միր­զո­յա­նի և ԿԳՄՍ սու­պեր­նա­խա­րար Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի նա­խընտ­րած Կա­րա­բի­նան (վեր­ջի­նիս հետ նրանք սի­րում են լու­սան­կար­վել ու ի­րենց պատ­կեր­նե­րը տե­ղադ­րել սոց­ցան­ցե­րում) և ԱԺ-ում ե­լույթ ու­նե­ցած, տրանս­գեն­դեր­նե­րի հա­մար խոր­հր­դա­րա­նում Օ­վեր­տո­նի լայն պա­տու­հան բա­ցած, ձեռ­քի հետ էլ «Ի­րա­տե­սին» դա­տի տված (իր պա­տիվն ա­րա­տա­վո­րե­լու հա­մար թեր­թից 1 մլն դրամ է պա­հան­ջում) տրանս­վես­տի­տը, այլև մի­ջազ­գա­յին «կար­գի» տրանս­գեն­դեր­ներ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  12.11.2019| 01:13
  ...թե լո­սան­ջե­լե­ս­յան այ­ցի ժա­մա­նակ Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը չի այ­ցե­լել հա­յոց ե­կե­ղե­ցի, ինչն ա­ռա­ջաց­րել է ոչ միայն տե­ղի հոգևո­րա­կան­նե­րի, այլև աշ­խար­հա­կան­նե­րի խոր զար­մանքն ու զայ­րույ­թը. «Մի­տին­գի մաս­նակ­ցում է, հարկ չի հա­մա­րում ե­կե­ղե­ցի մտ­նել»,- հոգևոր խորհր­դի ժա­մա­նակ օ­րերս ա­սել է լո­սան­ջե­լե­ս­յան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  08.11.2019| 00:25
  ...թե իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը «մեծ մեղ­րա­միս­նե­րի» մեջ են այն գոր­ծա­րար­նե­րի հետ, ո­րոնք ի­րենց ան­վե­րա­պահ ըն­դու­նում են, «մուծ­վում» թե՛ «ա­ռա­ջին» տիկ­նոջ հիմ­նադ­րամ­նե­րին, թե՛ մնա­ցյալ բո­լոր անհ­րա­ժեշտ գու­մար­նե­րը ու «հան­գիստ քնում»:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  05.11.2019| 00:24
  ...թե կեն­դա­նա­բա­նա­կան այ­գում մուֆ­լո­նին կե­րած շնե­րը ե­ղել են ոչ թե կեն­գու­րու­նե­րին կե­րած փո­ղո­ցա­յին շնե­րը, այլ... «Գի­շե­րա­յին այդ ակ­ցիան» լավ կազ­մա­կերպ­ված դա­վադ­րու­թ­յուն է ե­ղել ընդ­դեմ կեն­դա­նա­բա­նա­կան այ­գու տնօ­րեն Ռու­բեն Խա­չատ­ր­յա­նի, ո­րի օ­րոք ցայդ էլ կեն­դա­նի­նե­րի ո­րո­շա­կի ան­կում­ներ ե­ղել են` տար­բեր պատ­ճառ­նե­րով:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  01.11.2019| 00:43
  ...թե իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը դեռ հույս­նե­րը չեն կտ­րում, որ ի­րա­կա­նում և իս­կա­պես շատ ծանր հի­վանդ Ման­վել Գրի­գո­րյա­նը որևէ ցուց­մունք կտա Քո­չա­րյա­նի դեմ` Մար­տի մե­կի դեպ­քե­րի, բա­նա­կի ներգ­րավ­վա­ծու­թյան մա­սով, կամ ինչ-որ բան «կպատ­մի» Հոկ­տեմ­բե­րի 27-ի մա­սին։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  29.10.2019| 00:44
  ...թե «նոր» Հա­յաս­տա­նում աբ­սուր­դի թատ­րո­նը նոր թափ է հա­վա­քում: Աբ­սուր­դի ա­ռա­ջին ա­րարն այն էր, որ վար­չա­պե­տի ոչ ան­հայտ «կո­ռուպ­ցիո­նա­գետ» Ա­րեն Մկրտ­չ­յա­նի «պա­սով»` «Վիո­լա ջրի» սկան­դա­լա­յին բա­ցա­հայ­տում­նե­րի հետ կապ­ված գործ հա­րուց­վեց ՀՔԾՀ-ի պե­տի, նրա 7 աշ­խա­տա­կից­նե­րի «նկատ­մամբ»`ա­ռանձ­նա­պես խո­շոր չա­փե­րի կա­շառք տա­լու և ստա­նա­լու առն­չու­թ­յամբ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  25.10.2019| 00:36
  ...թե ժա­մա­նակ ա­ռաջ հե­տաքր­քիր զար­գա­ցում­ներ են ըն­թա­ցել Մոսկ­վա­յի հետ հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում` Նի­կոլ-Էդ­մոն-ռու­սա­կան կողմ «ե­ռան­կյու­նով»: