• Ասում են...

  Ասում են...

  18.10.2019| 00:55
  ...թե «Իմ քայ­լը» խոր­հր­դա­րա­նա­կան խմ­բակ­ցու­թյան ա­մեն նիս­տից ա­ռաջ խիստ «վե­տո» է դր­վում ներ­կա­նե­րի ա­ռաջ. «Ով էս սե­նյա­կից մի խոսք դուրս հա­նեց, նրա...»:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  15.10.2019| 00:40
  ...թե նոր Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի հա­մար «հա­զար դրամ­նե­րի» հիմ­նադ­րա­մը Օ­վեր­տո­նի պա­տու­հան է դար­ձել, ո­րից կա­րող են ցած նետ­վել:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  11.10.2019| 01:00
  ...թե Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցած ԵԱՏՄ նեղ կազ­մով նիս­տի ժա­մա­նակ խիստ «էկ­զո­տիկ» պահ է «ար­ձա­նագր­վել»՝ «դուզ» խոս­քը հու­մո­րով ա­սե­լու վար­պետ Լու­կա­շեն­կո­յի կա­տար­մամբ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  08.10.2019| 00:28
  ...թե ու­ժա­յին կա­ռույց­նե­րում, մաս­նա­վո­րա­պես ԱԱԾ-ում, լուրջ ան­հանգս­տու­թ­յուն կա` ով է դառ­նա­լու կա­ռույ­ցի ղե­կա­վա­րը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  04.10.2019| 00:36
  …թե «Իմ քայ­լը» պատ­գա­մա­վո­րա­կան խմ­բակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի մեծ մա­սի հա­մակ­րան­քը ոչ թե Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի, այլ Ար­փի­նե Հով­հան­նի­սյա­նի կողմն է:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  30.09.2019| 23:50
  ...թե բո­լոր իշ­խա­նու­թ­յուն­նե­րի «հա­ճա­խորդ» Էդ­մոն Մա­րու­ք­յա­նը «Սեր­ժի վախտ» ա­րել է ա­մեն ինչ, որ Լե­հաս­տան-Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մա­կան խումբն ին­քը ղե­կա­վա­րի, խնդ­րել է ԱԺ նա­խա­գահ Ա­րա Բաբ­լո­յա­նին, սա­կայն Աժ ար­տա­քին կա­պե­րի հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­մեն Ա­շո­տ­յա­նը կան­խել է «դա­սա­կա­նի» ցան­կու­թ­յու­նը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  27.09.2019| 00:19
  …թե Ան­կա­խու­թյան օր­վա առ­թիվ Սերժ Սարգ­սյա­նի ու­ղեր­ձի «դեմն առ­նե­լու» հա­մար ե­ղել է իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի` ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կով հրա­հան­գը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  24.09.2019| 00:12
  ...թե ԱԺ պե­տաի­րա­վա­կան հար­ցե­րի մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Վլա­դի­միր Վար­դա­ն­յա­նը, ո­րին ժա­մա­նա­կին ՍԴ աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար էր նշա­նա­կել Հրայր Թով­մա­ս­յա­նը և ցայս «порядочный» մար­դու համ­բավ ու­ներ, վեր­ջին շր­ջա­նում գե­րակ­տիվ պահ­վածք է որ­դեգ­րել Հրայր Թով­մա­ս­յա­նին պաշ­տո­նանկ ա­նե­լու գոր­ծում:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  20.09.2019| 00:12
  ...թե «Լու­սա­վոր Հա­յաս­տա­նի» և Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի միջև պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն կա «պա­սե­րով» խա­ղա­լու։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  17.09.2019| 00:10
  ...թե ապ­րի­լ­յան պա­տե­րազ­մի խն­դիր­նե­րը վեր­հա­նե­լուն ուղղ­ված ԱԺ քն­նիչ հանձ­նա­ժո­ղո­վի բուն նպա­տա­կը «պար­զելն» է` ին­չու է հայ­կա­կան կող­մից հար­ձա­կում սկ­սե­լու հրա­մանն ու­շա­ցել: