• Ասում են...

  Ասում են...

  07.07.2020| 00:45
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­ն­յա­նը «պրո­ֆի­լակ­տիկ» մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով իր թի­մա­կից­նե­րին ու ԱԺ «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թ­յան ան­դամ­նե­րին «չո­րով», ընդ­հուպ «Նի­կո­լա­կան բա­ռամ­թեր­քով» հաս­կաց­րել էր, որ ա­լամ աշ­խար­հում ին­քը միակ և «ան­գութ» ա­սողն է։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  03.07.2020| 00:18
  ...թե խորհր­դա­րա­նա­կան «Իմ քայ­լը» խմ­բակ­ցու­թյու­նում շա­տե­րը, որոնք քչից-­շա­տից կա­յա­ցած են եղել, իրենց գործն են ու­նե­ցել, խիստ փոշ­մա­նել են, որ պատ­գա­մա­վոր են դար­ձել. հենց նրանք են, որ հայտն­վել են Նի­կոլ Փաշ­ին­յա­նի «ցու­ցա­կում»` որ­պես անհ­նա­զանդ­ներ:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  30.06.2020| 00:24
  ...թե ընդ­դի­մա­դիր ճամ­բա­րում ար­դեն իսկ պատ­րաստ է ճա­նա­պար­հա­յին քար­տե­զը` «Կոն­սեն­սուս` մի­նուս մեկ» ֆոր­մա­տով. գլ­խա­վոր ճար­տա­րա­պետ­ներն են Սերժ Սարգ­ս­յանն ու Ռո­բերտ Քո­չա­ր­յա­նը, ո­րոնք կա­րո­ղա­ցել են այս օ­րե­րին քով քո­վի բե­րել ար­տա­խորհր­դա­րա­նա­կան և ան­գամ խորհր­դա­րա­նա­կան ու­ժե­րին, ի դեմս ԲՀԿ-ի:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  26.06.2020| 00:25
  ...թե ՀՅԴ-ի և «Հայ­րե­նիք» կու­սակ­ցու­թյան փոր­ձե­րը` հնա­րա­վո­րինս մեկ­տե­ղել ընդ­դի­մու­թյա­նը, տա­պալ­վե­ցին, ո­րով­հետև գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռանցք չու­նե­նա­լուց բա­ցի, ու­ժեր են ներգ­րավ­ված ե­ղել, ո­րոնք մի քա­նի ան­գամ ում հետ ա­սես «ա­մուս­նա­ցած» չեն ե­ղել, ո­րոնց հիմ­նա­կան նպա­տա­կը Գա­գիկ Ծա­ռու­կյա­նի ֆի­նան­սա­կան հո­վա­նո­ցի տակ հայ­տն­վելն է ե­ղել, ին­չին Ծա­ռու­կյա­նը հակ­ված չի ե­ղել:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  23.06.2020| 01:03
  ...թե ի սկզ­բա­նե Գա­գիկ Ծա­ռու­կ­յա­նին ան­ձեռնմ­խե­լիու­թ­յուից զր­կե­լու ի­դեա-ֆիք­սը ի­րա­կա­նաց­նե­լը անհ­նար են հա­մա­րել, նույ­նիսկ հս­կիչ դա­տա­խա­զը գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զին ա­սել է, որ հիմ­քերն ա­հա­վոր թույլ են:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  19.06.2020| 00:38
  ...թե ՀՀԿ-ի պա­սի­վու­թյու­նը ԲՀԿ-ի հար­ցում պայ­մա­նա­վոր­ված է նրա­նով, որ ԲՀԿ-ն վեր­ջի­նիս խնդ­րել է՝ այս փու­լում ՀՀԿ օ­ժան­դա­կու­թյու­նը երևա­ցող չլի­նի:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  16.06.2020| 01:00
  ...թե իշ­խա­նու­թ­յու­նում թիվ մեկ մար­տա­կան դրու­թ­յուն է հայ­տա­րար­ված: Գա­գիկ Ծա­ռու­կ­յա­նին առնչ­վող մի քա­նի սցե­նար­ներ քն­նար­կե­լուն զու­գըն­թաց, քն­նարկ­վել է նաև դրանց կի­րառ­ման դեպ­քում իմ­քա­յա­լա­կան պատ­գա­մա­վոր­նե­րի սպաս­վե­լիք վար­քա­գի­ծը:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  12.06.2020| 01:30
  ...թե իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի դեմ պայ­քա­րը ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը ի­րա­կա­նաց­նե­լու են եր­կու փու­լով։
 • Ասում են...

  Ասում են...

  09.06.2020| 00:11
  ...թե չնա­յած իշ­խա­նա­կան թի­մի խոր ֆիաս­կո­յին, այ­նու­հան­դերձ, իշ­խա­նա­կան «ըն­տա­նի­քին» մոտ կանգ­նած­նե­րը հույս­նե­րը չեն կորց­նում` վե­րա­դարձ­նե­լու «աղ­ջիկ վախտ­վա» իշ­խա­նա­կան համ­բավն ու ազ­դե­ցու­թ­յու­նը, և փոր­ձում են ին­ֆո­պա­տե­րազ­մում լո­տե­րը հետ բե­րել` նոր լրատ­վա­մի­ջոց­ներ բա­ցե­լով:
 • Ասում են...

  Ասում են...

  05.06.2020| 00:25
  ...թե Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ռեյ­տին­գը վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում հզոր ան­կում է գրան­ցել. ռեյ­տին­գի ցու­ցիչ­ներն այս պա­հին վերջ­նա­կան չեն։ Կո­րո­նա­վի­րու­սի պայ­ման­նե­րում փոքր-ինչ դժ­վար է հար­ցում­ներ անց­կաց­նե­լը, այ­նու­հան­դերձ առ­կա հար­ցում­նե­րով ակ­նա­ռու է կո­րո­նա­վի­րու­սի սկ­սած բու­մի, տն­տե­սա­կան կո­լապ­սի, ինք­նա­թի­ռա-ա­դա­ման­դա-սի­գա­րե­տա-զեն­քա­յին աղ­մու­կից հե­տո ոչ միայն ռեյ­տինգն ի­ջել է, այլև նրա նկատ­մամբ ան­բա­րյա­ցա­կա­մու­թյան դո­զան է ա­հա­վոր մե­ծա­ցել: